Обща информация

По отношение на използването на видеоконферентни връзки при трансгранични дела проучванията сочат, че от техническа гледна точка системите за видеоконферентни връзки, използвани в отделните държави-членки, са оперативно съвместими. В няколко държави-членки съдебните зали са много добре оборудвани за осъществяването на видеоконферентни връзки. При липса на технически пречки следва да се отдели повече внимание на повишаването на осведомеността за потенциалното използване на видеоконферентни връзки и на създаването на практични инструменти за улесняване на видеоконферентните връзки.

За целта в настоящия раздел можете да намерите следната информация:

  • информация относно общата политика за видеоконферентни връзки;
  • брошура, изготвена от Съвета на Европейския съюз, съдържаща обща информация относно правната рамка, техническите аспекти и добрите практики при трансгранични видеоконферентни връзки — вижте приложения документ;
  • ръководство, предоставящо по-подробна информация за практикуващите лица (т.е. съдии, съдебни чиновници и техници);
  • Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка
  • информация за националното оборудване, която позволява на практикуващите лица да разберат дали в даден съд в друга държава-членка е налично оборудване за видеоконферентна връзка (информацията в този раздел е основана на данните, предоставени от правосъдните министри във всички държави-членки);
  • формуляри с динамично съдържание, които в момента засягат единствено трансгранични производства по граждански или търговски дела съгласно Регламент на Съвета от 28 май 2001 г. (вж.правната рамка). Те дават възможност на молещия съд да попълва молби електронно, да проверява дали дадена молба е удовлетворена, да отпечатва, запазва, превежда на езика на замоления съд и да изпраща такива документи по електронна поща.

Документи по темата

Брошура PDF (3097 Kb) bg

Препоръки на Съвета - „Насърчаване на използването и споделянето на най-добрите практики относно трансграничните видеоконферентни връзки в областта на правосъдието в държавите членки и на равнище ЕС“

Окончателен доклад PDF (1210 Kb) en на работната група на Съвета по електронно право (електронно правосъдие) – експертна група по видеоконференциите (вж. приложенията по-долу

Практическо ръководство за прилагането на Регламента за събиране на доказателства PDF (74 Kb) en

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.