Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Глосари и терминология

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Настоящият раздел представя кратък преглед на съществуващите терминологични речници и на многоезичния „тезаурус“ на европейско равнище.


Глосари и терминология

„Терминологичен речник“ е списък на термини от определена област на знанието, подредени по азбучен ред и придружени от определения. При двуезичните терминологични речници термините от един език са представени с определение на втори език или са обяснени чрез пълни или непълни синоними на друг език. Терминологичният речник може да съдържа обяснения на понятия от определена област на изучаване или на действия. В областта на правото терминът „терминологичен речник“ може да се отнася до два различни инструмента: той се използва, от една страна, за обозначаване на списък от изрази с превод за всяка държава; от друга страна той означава също списък с терминологични определения.

Терминологични речници

IATE

Връзката отваря нов прозорецIATE (InterActive Terminology for Europe — интерактивна терминология за Европа) представлява многоезична терминологична база данни, използвана за извършване на преводи в рамките на европейските институции.

IATE се състои от търсачка на изрази и фрази, използвани в различните области на дейност на Европейския съюз. За да може да се използва пълноценно, тя изисква задълбочено познаване на целевия език. Базата данни е много полезен инструмент за професионалните преводачи, но не е съвсем подходяща за широката общественост, съдебните органи или юристите. Ето защо преводите на изрази и фрази се въвеждат от самите преводачи с цел създаване на нови или допълване на съществуващи референтни връзки. Предлагат се преводи на няколко официални езика на Европейския съюз, но не задължително на всички от тях.

Достъпът до тази база данни е безплатен.

Синонимен речник

Речници на ЕС

Уебсайтът  Връзката отваря нов прозорецEU Vocabularies предоставя достъп до речници, които се поддържат от институциите и органите на ЕС. Той включва контролирани речници, схеми, онтологии, модели на данни, и др. Като част от инициативата на ЕС за свободно достъпни данни сайтът EU Vocabularies предоставя безплатен публичен достъп до цялото съдържание, публикувано в него.

Този тезаурус съществува на 23 официални езика на Европейския съюз.

СРАВНИТЕЛЕН МНОГОЕЗИЧЕН ЮРИДИЧЕСКИ РЕЧНИК (VJM)

VJM е колекция от многоезични терминологични записи, обхващаща множество правни системи (над 23 езика и 30 правни системи в ЕС), която е изготвена в резултат на широкообхватна изследователска работа на юрист-лингвистите на Съда на Европейския съюз в областта на сравнителното право.

Тя съдържа понастоящем приблизително 650 многоезични терминологични записа (20 000 термина) в областта на семейното право, имиграционното право, а в близко бъдеще — и наказателното право. Всички записи са на разположение чрез терминологичната база данни Връзката отваря нов прозорецIATE.

Терминологичните записи на VJM предоставят много подробна информация, напр. определения (пригодени към всяка правна система), бележки в областта на сравнителното право, юридически препратки (законодателство, съдебна практика, доктрина на правните системи на национално и международно равнище и на равнище ЕС), различните обозначения на дадено понятие (на един и същи език, като те понякога са различни в зависимост от правните системи), ясно посочване на произхода на термина (функционален еквивалент или перифразирана формулировка), предупреждения („фалшиви приятели“ в областта на правото, опасност от объркване, излезли от употреба термини), „дървета на понятията“, даващи възможност лесно да се видят семантичните връзки между понятията, и др.

Повече информация за проекта:

За повече информация, моля Връзката отваря нов прозорецсвържете се с екипа, отговарящ за проекта в Съда на Европейския съюз.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 11/01/2019