Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Výkladové slovníky a terminológia

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


V tejto sekcii sa uvádza stručný prehľad existujúcich glosárov a viacjazyčných výkladových slovníkov („tezaurus“) na európskej úrovni.


Výkladové slovníky a terminológia

Glosár je abecedný zoznam pojmov v konkrétnom odbore spolu s vymedzeniami týchto pojmov. V prípade dvojjazyčného glosára sú pojmy uvedené v jednom jazyku definované v druhom jazyku alebo vysvetlené synonymami alebo slovami s podobným významom v druhom jazyku. Glosár možno chápať ako slovník obsahujúci vysvetlenia pojmov relevantných pre určitú oblasť štúdia alebo činnosti. V oblasti práva sa pojem „glosár“ môže vzťahovať na dva rôzne nástroje: na jednej strane sa používa na zoznam výrazov s prekladmi poskytovanými pre každú krajinu; na druhej strane sa používa aj pre zoznam vymedzení pojmov.

Glosáre

IATE

Odkaz sa zobrazí v novom okneIATE Európska interaktívna terminologická databáza (InterActive Terminology for Europe) je viacjazyčná terminologická databáza používaná pri prekladoch v európskych inštitúciách.

Obsahuje vyhľadávač výrazov a slovných spojení používaných vo všetkých oblastiach činnosti Európskej únie. V záujme správneho používania si vyžaduje pomerne odborné znalosti cieľového jazyka. Je veľmi užitočným nástrojom pre profesionálnych prekladateľov, hoci nie je celkom vhodný pre širokú verejnosť, súdne orgány alebo odborníkov v právnej oblasti. Preklady jednotlivých výrazov a slovných spojení vkladajú samotní prekladatelia s cieľom vytvoriť nové odkazy alebo doplniť tie existujúce. Návrhy prekladov sa uvádzajú vo viacerých, ale nie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Prístup do tejto databázy je bezplatný.

Slovník synoným

Slovníky EÚ

Webový Odkaz sa zobrazí v novom okneportál Slovníky EÚ poskytuje prístup k slovníkom spravovaným inštitúciami a orgánmi EÚ. Zahŕňa kontrolované slovníky, schémy, ontológie, dátové modely atď. Keďže portál Slovníky EÚ je súčasťou iniciatívy EÚ týkajúcej sa otvorených dát, celý obsah stránky je bezplatne dostupný verejnosti.

Tento tezaurus existuje v 23 úradných jazykoch Európskej únie.

POROVNÁVACÍ VIACJAZYČNÝ SLOVNÍK PRÁVNEJ TERMINOLÓGIE (VJM)

VJM je zbierka viacjazyčných terminologických údajov zistených vo viacerých vnútroštátnych právnych systémoch (24 jazykov a 30 právnych systémov) vyplývajúcich z komplexnej výskumnej práce v oblasti porovnávacieho práva, ktorú vypracovali právnici lingvisti Súdneho dvora Európskej únie.

Zápisy terminologických údajov VJM majú veľmi podrobné informácie, ako sú definície (prispôsobené každému právnemu systému), poznámky k porovnávaciemu právu, právne odkazy (právne predpisy, judikatúra a právna náuka z vnútroštátnych, európskych a medzinárodných právnych systémov), rôzne označenia pojmu (v rovnakom jazyku a v niektorých prípadoch odlišné v závislosti od právneho systému), jasný údaj o pôvode pojmu (ekvivalent funkčného alebo chemického zloženia), výstražné poznámky (legálni priatelia, riziko zámeny, zastaralé výrazy), pojmy, ktoré umožňujú vidieť sémantické vzťahy medzi pojmami v skratke atď.

V súčasnosti VJM obsahuje približne 1 400 terminologických údajov: 250 v oblasti imigračného práva (práva cudzincov), 450 v rodinnom práve, 420 v trestnom práve (približne polovica zápisov v trestnom práve je predmetom preskúmania) a približne 280 zápisov v iných oblastiach. Všetky záznamy sú dostupné prostredníctvom terminologickej databázy Odkaz sa zobrazí v novom okneIATE.

Tento slovník môže používať ktokoľvek (občania, právnici, študenti, lingvisti, terminológovia, prekladatelia), ktorí chcú pochopiť koncept. Môže byť užitočná aj na účely prekladu a navrhovania.

Viac informácií o projekte:

Ak si želáte získať viac informácií, Odkaz sa zobrazí v novom oknekontaktujte tím Súdneho dvora Európskej únie poverený vedením projektu.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Última actualización: 07/05/2020