Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Výkladové slovníky a terminológia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

V tejto sekcii sa uvádza stručný prehľad existujúcich glosárov a viacjazyčných výkladových slovníkov („tezaurus“) na európskej úrovni.


Výkladové slovníky a terminológia

Glosár je abecedný zoznam pojmov v konkrétnom odbore spolu s vymedzeniami týchto pojmov. V prípade dvojjazyčného glosára sú pojmy uvedené v jednom jazyku definované v druhom jazyku alebo vysvetlené synonymami alebo slovami s podobným významom v druhom jazyku. Glosár možno chápať ako slovník obsahujúci vysvetlenia pojmov relevantných pre určitú oblasť štúdia alebo činnosti. V právnej oblasti môže pojem „glosár“ odkazovať na dva rôzne nástroje: na jednej strane sa tento pojem používa na označenie zoznamu výrazov s prekladmi, ktoré sú poskytnuté všetkým krajinám, na strane druhej ho môžeme takisto použiť na označenie zoznamu terminologických definícií.

Glosáre

IATE

Odkaz sa zobrazí v novom okneIATE (Európska interaktívna terminologická databáza – InterActive Terminology for Europe) je viacjazyčná terminologická databáza používaná pri prekladoch v európskych inštitúciách.

Obsahuje vyhľadávač výrazov a slovných spojení používaných v rôznych oblastiach činnosti Európskej únie. V záujme správneho používania si vyžaduje pomerne odborné znalosti cieľového jazyka. Je veľmi užitočným nástrojom pre profesionálnych prekladateľov, hoci nie je celkom vhodný pre širokú verejnosť, súdne orgány alebo odborníkov v právnej oblasti. Preklady jednotlivých výrazov a slovných spojení vkladajú samotní prekladatelia s cieľom vytvoriť nové odkazy alebo doplniť tie existujúce. Návrhy prekladov sa uvádzajú vo viacerých, ale nie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Prístup do tejto databázy je bezplatný.

Slovník synoným

Slovníky EÚ

Webový portál Odkaz sa zobrazí v novom okneSlovníky EÚ poskytuje prístup k slovníkom spravovaným inštitúciami a orgánmi EÚ. Zahŕňa kontrolované slovníky, schémy, ontológie, dátové modely atď. Keďže portál Slovníky EÚ je súčasťou iniciatívy EÚ týkajúcej sa otvorených dát, celý obsah stránky je bezplatne dostupný verejnosti.

Tento tezaurus existuje v 23 úradných jazykoch Európskej únie.

Porovnávací viacjazyčný slovník právnej terminológie (VJM)

VJM je súbor záznamov viacjazyčných terminologických údajov (viac ako 23 jazykov a 30 právnych systémov v EÚ), ktorý je výsledkom komplexného výskumu v oblasti porovnávacieho práva vykonaného právnikmi lingvistami zo Súdneho dvora Európskej únie.

V súčasnosti obsahuje približne 650 viacjazyčných terminologických záznamov (20 000 pojmov) vzťahujúcich sa na oblasti rodinného práva, cudzineckého práva a v blízkej budúcnosti aj trestného práva. Všetky záznamy sú dostupné prostredníctvom terminologickej databázy Odkaz sa zobrazí v novom okneIATE.

Terminologické záznamy porovnávacieho viacjazyčného slovníka právnej terminológie obsahujú veľmi podrobné informácie, ako sú definície (prispôsobené pre jednotlivé právne systémy), poznámky o porovnávacom práve, právne odkazy (právne predpisy, judikatúra, doktríny vnútroštátnych, európskych a medzinárodných právnych systémov), rôzne opisy určitého konceptu (v rovnakom jazyku a niekedy odlišne v závislosti od právnych systémov), jednoznačný údaj o pôvode pojmu (funkčný ekvivalent alebo slovné spojenie – parafráza), upozornenia (faux-amis v právnickej terminológii, riziko zámeny, zastaralé výrazy), pojmové mapovanie umožňujúce stručne znázorniť sémantické vzťahy medzi pojmami atď.

Viac informácií o projekte:

Ak si želáte získať viac informácií, Odkaz sa zobrazí v novom oknekontaktujte tím Súdneho dvora Európskej únie poverený vedením projektu.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 11/01/2019