Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Добри практики на обучение


Обучителите ще намерят тук информационни листове, в които се описват добри практики при обучението на съдии и прокурори. Тези практики покриват голям брой теми — от преценката за нуждите от обучение до провеждането на обучение и оценяването.


Преценка за нуждите от обучение

Иновативна методология на обучението

Иновативни програми или учебни планове

Учебни способи, благоприятстващи правилното прилагане на законодателството на ЕС и международното съдебно сътрудничество

Оценка на работата на участниците по време на обучение/резултат от учебните дейности

Европейска работна среща, посветена на надграждането в европейското съдебно обучение с добри практики

„Обещаваща“, „добра“ или „най-добра“ практика

Примерите за добри практики при обучение спадат към различни области, свързани с обучението:

  • преценка за нуждите от обучение,
  • иновативни програми или учебни планове,
  • иновативна методология на обучението,
  • учебни способи, благоприятстващи правилното прилагане на законодателството на ЕС и международното съдебно сътрудничество,
  • оценка на работата на участниците по време на обучение/резултат от учебните дейности.

Примерите са събрани като част от пилотния проект, посветен на европейското съдебно обучение, предложен от Европейския парламент през 2012 г. и изпълнен от Европейската комисия през 2013 — 2014 г. Проучването на добрите практики за обучение беше проведено от Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN), а примерите бяха предоставени от 23 обучаващи институции, като националните институции за съдебно обучение, Академията за европейско право (ERA), Европейския институт по публична администрация (EIPA) и самата EJTN.

Всеки информационен лист представя основните елементи на практиката, данните за контакт на обучаващата институция, както и други полезни коментари във връзка с възможността за пренасяне на практиката.

Преценка за нуждите от обучение

Анализ на съдебната практикаPDF(341 KB)bg

Естония

Структурирана процедура за определяне на нуждите от обучениеPDF(303 KB)bg

Румъния

Анализ на различията в обучениетоPDF(338 KB)bg

Белгия

Цялостна оценка на програмата на Трибунала за разглеждане на дела на лица с психични заболяванияPDF(345 KB)bg

Англия и Уелс

Оценка на регионалните нужди от обучениеPDF(306 KB)bg

Хърватия

Създаване на профили на компетенциите за съдии и прокурори PDF(308 KB)bg

Полша

Обучение на коронери (Coroners)PDF(341 KB)bg

Англия и Уелс

Нужди от обучение, оценка и определяне на въздействието PDF(337 KB)bg

Академия за европейско право (ERA)

Индивидуална оценка на нуждите от обучение PDF(352 KB)bg

Европейски институт по публична администрация (EIPA)

Оценка с широко участиеPDF(306 KB)bg

Франция

Иновативни програми или учебни планове

Планиране на цялостен и насочен към нуждите годишен план на обучениеPDF(312 KB)bg

Германия

Планиране на цялостен и насочен към нуждите годишен план на обучениеPDF(354 KB)bg

Англия и Уелс

Осигуряване на обучение за съдии и прокурори и взаимодействие с други професии PDF(334 KB)bg

България

Осигуряване на обучение за съдии и прокурори и взаимодействие с други професииPDF(341 KB)bg

Англия и Уелс

Съчетаване на различни дисциплини в осигуряването на обучение за съдии и прокурориPDF(338 KB)bg

Италия

Симулации на трибунали и програми с ролеви игри PDF(341 KB)bg

Англия и Уелс

Симулации на трибуналиPDF(338 KB)bg

Унгария

Задълбочен мониторинг на комуникационните умения чрез използването на симулацииPDF(356 KB)bg

Франция

Обучение по ръководство и управлениеPDF(348 KB)bg

Франция

Обучение по ръководство и управлениеPDF(338 KB)bg

Финландия

Обучение по ръководство и управлениеPDF(306 KB)bg

Белгия

Обучение по ръководство и управлениеPDF(308 KB)bg

Англия и Уелс

Обучение по ръководство и управлениеPDF(342 KB)bg

EIPA

Обучение по ръководство и управлениеPDF(309 KB)bg

Нидерландия

Цялостен пакет за предоставяне на широкомащабно обучение относно нови правни инструментиPDF(378 KB)bg

Румъния

Цялостен пакет за предоставяне на широкомащабно обучение относно нови правни инструментиPDF(304 KB)bg

Франция

Цялостен пакет за предоставяне на широкомащабно обучение относно нови правни инструментиPDF(307 KB)bg

Академия за европейско право (ERA)

Съвместно осъществяване на програми за обучение в рамките на необичайни партньорстваPDF(343 KB)bg

Португалия

Съвместно осъществяване на програми за обучение с външен научноизследователски институтPDF(340 KB)bg

Полша

Магистрати наставнициPDF(304 KB)bg

България

Магистрати наставнициPDF(345 KB)bg

Нидерландия

Иновативна методология на обучението

Цялостна онлайн стратегия за електронно обучениеPDF(343 KB)bg

България

Смесено електронно обучениеPDF(309 KB)bg

Нидерландия

Смесено електронно обучениеPDF(324 KB)bg

Испания

Цялостен и многостранен подход за обучение по право на ЕСPDF(342 KB)bg

България

Записване, излъчване, онлайн подкастове, записване и транскрипция на обученията и тяхната достъпност в интернетPDF(307 KB)bg

Румъния

Електронни пощенски кутии и видеоконферентна връзкаPDF(337 KB)bg

Португалия

Действителен казус, разработен в реално време посредством използване на видеоконферентна връзкаPDF(339 KB)bg

Испания

Набиране на обучители и оценка на тяхната работаPDF(354 KB)bg

Румъния

Организиране на децентрализирано обучение в отговор на потребности и въпроси, свързани с обучението на местно равнищеPDF(305 KB)bg

България

Организиране на децентрализирано обучение в отговор на потребности и въпроси, свързани с обучението на местно равнищеPDF(305 KB)bg

Румъния

Организиране на децентрализирано обучение в отговор на потребности и въпроси, свързани с обучението на местно равнищеPDF(306 KB)bg

Франция

Обучение в големи екипи –методология, основаваща се на лавинообразния ефектPDF(311 KB)bg

Англия и Уелс

Малки екипи — Изготвяне на съдебни решенияPDF(344 KB)bg

Нидерландия

Самоанализ на изготвянето на съдебни решенияPDF(306 KB)bg

Естония

Малки екипи — ПравораздаванеPDF(320 KB)bg

Англия и Уелс

Съдията в обществото: Деонтология, етика и връзки с медиитеPDF(307 KB)bg

Испания

Самоанализ на комуникационните уменияPDF(306 KB)bg

Естония

Медийна комуникация – интерактивно и многопластово медийно обучениеPDF(311 KB)bg

Германия

Учебни способи, благоприятстващи правилното прилагане на законодателството на ЕС и международното съдебно сътрудничество

Достъп до правото на ЕС чрез електронни средстваPDF(305 KB)bg

Португалия

Цялостен и многостранен подход за обучение по право на ЕС и за международно съдебно сътрудничество (модел „Eurinfra”)PDF(334 KB)bg

Нидерландия

GAIUS: увеличаване на познанията на съдиите за правото на ЕСPDF(309 KB)bg

Италия

Съчетаване на обучение по право на ЕС и международно сътрудничество с обучение по правен езикPDF(334 KB)bg

Испания

Съчетаване на обучение по право на ЕС и международно сътрудничество с обучение по правен езикPDF(311 KB)bg

Унгария (Полша, Чешка република, Словакия)

Непрекъсната работа в мрежа (реална и виртуална)PDF(340 KB)bg

Румъния

Конкурс ТЕМИДАPDF(322 KB)bg

Европейска мрежа за съдебно обучение (EJTN)

Наказателно правосъдие I — Международно съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — „Симулации на европейски заповеди за арест (EAW) и правна взаимопомощ (MLA)“PDF(314 KB)bg

Европейска мрежа за съдебно обучение (EJTN)

„Учене чрез практика“ успоредно с увеличаване на знанията за съдебното сътрудничество и националното право на други държави — членки на ЕСPDF(316 Kb)bg

Германия

Разработване на материали за обучение по право на ЕС на общоевропейско равнище с цел последващо включване на национално равнищеPDF(329 KB)bg

Академия за европейско право (ERA)

Осигуряване на видимост на съдържанието на правото на ЕС в курсовете по национално правоPDF(309 KB)bg

Нидерландия

Оценка на работата на участниците по време на обучение/резултат от учебните дейности

ДокладчикътPDF(305 KB)bg

Белгия

„Покажете какво сте научили“PDF(307 Kb)bg

Нидерландия

Дългосрочна оценка на дейностите за обучениеPDF(311 KB)bg

Германия

Система за оценка и определяне на въздействиетоPDF(308 KB)bg

Академия за европейско право (ERA)

Последваща оценка на обучениетоPDF(320 KB)bg

Европейски институт по публична администрация (EIPA)

Европейска работна среща, посветена на надграждането в европейското съдебно обучение с добри практики

Добрите практики за обучение бяха обсъдени и дебатирани на 26—27 юни 2014 г. на работна среща, организирана от Комисията с цел да се даде възможност на доставчиците на обучения да обменят идеи за по-нататъшно развитие на обучението за практикуващи юристи относно прилагането на законодателството на ЕС. По време на срещата беше обяснено също така как европейското финансиране може да спомогне за въвеждането на нови техники за обучение (най-вече за проекти, свързани с трансграничното сътрудничество).

Видеозаписите на проведените дебати можете да намерите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта за работната среща.

„Обещаваща“, „добра“ или „най-добра“ практика

Практиките за обучение, представени в този раздел, са обозначени като „обещаващи“, „добри“, „най-добри“ или „некласифицирани“ съгласно критериите, определени от EJTN при провеждането на проучването.

„Най-добра практика“ е програма или стратегия за обучение с най-висока степен на доказана ефективност, потвърдена с обективно и изчерпателно изследване и оценка.

„Добра практика“ е програма или стратегия, приложена успешно в една или повече организации и даваща големи надежди да се превърне в най-добра практика, тъй като има обективни основания да претендира за ефективност и възможност за възпроизвеждане в други организации.

„Обещаваща“ (и понякога само експериментална) практика при съдебното обучение е практика, която дава поне начални признаци за ефективност или за която има голяма вероятност да генерира данни, които ще са от полза при определяне на шансовете ѝ да се превърне в добра или най-добра практика, която да може да се пренася в по-широка и по-разнообразна среда за съдебно обучение.

Ефективните практики потенциално могат да се пренасят навсякъде, било то изцяло или в адаптиран формат, в зависимост от обстоятелствата.

Някои практики са некласифицирани, тъй като са изглеждали интересни, но не е имало достатъчно данни на разположение, които да позволят класифицирането им според гореописаните критерии.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 07/12/2017