Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dobre praktyki szkoleniowe


Trenerzy znajdą w tym miejscu arkusze informacyjne zawierające opis dobrych praktyk w szkoleniu sędziów i prokuratorów. Opisane powyżej praktyki dotyczą szeregu zagadnień: od oceny potrzeb szkoleniowych aż po realizację i ocenę szkoleń.


Ocena potrzeb szkoleniowych

Innowacyjna metoda szkoleniowa

Innowacyjne programy nauczania lub plany szkoleniowe

Narzędzia szkoleniowe sprzyjające prawidłowemu stosowaniu prawa UE i międzynarodowej współpracy sądowej

Ocena wyników osiąganych przez uczestników w trakcie szkolenia i skuteczności działań szkoleniowych

Warsztaty europejskie na temat korzystania z dobrych praktyk w ramach europejskich szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości

„Obiecujące”, „dobre” i „najlepsze” praktyki

Przykłady dobrych praktyk pochodzą z różnych obszarów objętych szkoleniami. Są to:

  • ocena potrzeb szkoleniowych;
  • innowacyjne programy nauczania lub plany szkoleń;
  • innowacyjna metoda szkoleniowa;
  • narzędzia szkoleniowe sprzyjające prawidłowemu stosowaniu prawa UE i międzynarodowej współpracy sądowej;
  • ocena wyników osiąganych przez uczestników w trakcie szkolenia i skuteczności działań szkoleniowych.

Przykłady zostały zebrane w ramach projektu pilotażowego dotyczącego europejskiego szkolenia w zakresie sądownictwa, zaproponowanego przez Parlament Europejski w 2012 r. i zrealizowanego przez Komisję Europejską w latach 2013–2014. Badanie na temat dobrych praktyk szkoleniowych zostało przeprowadzone przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN), przy czym przykłady pochodzą z 23 instytucji szkoleniowych takich jak krajowe instytucje szkolące kadry wymiaru sprawiedliwości, Akademia Prawa Europejskiego (ERA), Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) oraz sama Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości.

W każdym arkuszu informacyjnym przedstawiono główne cechy prezentowanej praktyki, dane kontaktowe instytucji szkoleniowej i wszystkie inne przydatne informacje dotyczące przeniesienia tej praktyki do innego środowiska.

Ocena potrzeb szkoleniowych

Analiza praktyki sądowej PDF(315 KB)pl

Estonia

Ustrukturyzowana procedura służąca identyfikowaniu potrzeb szkoleniowych PDF(310 KB)pl

Rumunia

Analiza luki w działaniach szkoleniowych PDF(314 KB)pl

Belgia

Ocena całego programu przez Trybunał ds. Zdrowia Psychicznego PDF(318 KB)pl

Anglia i Walia

Ocena regionalnych potrzeb szkoleniowych PDF(311 KB)pl

Chorwacja

Stworzenie profili kompetencyjnych sędziego i prokuratora PDF(313 KB)pl

Polska

Szkolenie koronerów PDF(315 KB)pl

Anglia i Walia

Potrzeby szkoleniowe, analiza i ocena skutków PDF(315 KB)pl

Akademia Prawa Europejskiego (ERA)

Ocena indywidualnych potrzeb edukacyjnych PDF(326 KB)pl

Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)

Ocena partycypacyjna PDF(313 KB)pl

Francja

Innowacyjne programy nauczania lub plany szkolenia

Planowanie kompleksowego i zorientowanego na potrzeby rocznego programu nauczania PDF(317 KB)pl

Niemcy

Planowanie kompleksowego i zorientowanego na potrzeby rocznego programu nauczania PDF(329 KB)pl

Anglia i Walia

Szkolenia dla sędziów i prokuratorów prowadzone z udziałem przedstawicieli innych zawodów PDF(313 KB)pl

Bułgaria

Szkolenia dla sędziów i prokuratorów prowadzone z udziałem przedstawicieli innych zawodów PDF(315 KB)pl

Anglia i Walia

Łączenie różnych dyscyplin przy organizowaniu szkoleń dla sędziów i prokuratorów PDF(314 KB)pl

Włochy

Symulacje rozpraw sądowych i programy odgrywania ról PDF(315 KB)pl

Anglia i Walia

Symulacje rozpraw sądowych PDF(311 KB)pl

Węgry

Ścisłe monitorowanie umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem symulacji PDF(331 KB)pl

Francja

Szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania PDF(318 KB)pl

Francja

Szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania PDF(311 KB)pl

Finlandia

Szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania PDF(311 KB)pl

Belgia

Szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania PDF(313 KB)pl

Anglia i Walia

Szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania PDF(312 KB)pl

Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)

Szkolenie z zakresu przywództwa i zarządzania PDF(314 KB)pl

Niderlandy

Kompleksowy pakiet na rzecz organizacji szkoleń na dużą skalę poświęconych nowym aktom prawnym PDF(310 KB)pl

Rumunia

Kompleksowy pakiet na rzecz organizacji szkoleń na dużą skalę poświęconych nowym aktom prawnym PDF(310 KB)pl

Francja

Kompleksowy pakiet na rzecz organizacji szkoleń na dużą skalę poświęconych nowym aktom prawnym PDF(312 KB)pl

Akademia Prawa Europejskiego (ERA)

Wspólna realizacja programów szkoleniowych w ramach nietypowych partnerstw PDF(310 KB)pl

Portugalia

Wspólna realizacja programów szkoleniowych z zewnętrznym instytutem badawczym PDF(309 KB)pl

Polska

Opiekunowie sądowi PDF(315 KB)pl

Bułgaria

Opiekunowie sądowi PDF(357 KB)pl

Niderlandy

Innowacyjna metoda szkoleniowa

Kompleksowa strategia e-uczenia się online PDF(315 KB)pl

Bułgaria

Mieszane e-uczenie się PDF(313 KB)pl

Niderlandy

Mieszane e-uczenie się PDF(331 KB)pl

Hiszpania

Kompleksowe, wieloaspektowe podejście do szkolenia w zakresie prawa UE PDF(320 KB)pl

Bułgaria

Rejestrowanie, transmitowanie, emitowanie podcastów w internecie, nagrywanie i sporządzanie transkrypcji przebiegu działań szkoleniowych oraz ich udostępnianie online PDF(311 KB)pl

Rumunia

Skrzynki mailowe i wideokonferencje PDF(312 KB)pl

Portugalia

Studium przypadku oparte na rzeczywistej sprawie prowadzonej w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem wideokonferencji PDF(314 KB)pl

Hiszpania

Nabór osób prowadzących szkolenia i ocena rezultatów ich pracy PDF(323 KB)pl

Rumunia

Organizowanie szkoleń zdecentralizowanych w celu uwzględnienia potrzeb szkoleniowych i problemów występujących na szczeblu lokalnym PDF(317 KB)pl

Bułgaria

Organizowanie szkoleń zdecentralizowanych w celu uwzględnienia potrzeb szkoleniowych i problemów występujących na szczeblu lokalnym PDF(310 KB)pl

Rumunia

Organizowanie szkoleń zdecentralizowanych w celu uwzględnienia potrzeb szkoleniowych i problemów występujących na szczeblu lokalnym PDF(311 KB)pl

Francja

Uczenie się w dużych grupach – metoda kuli śniegowej PDF(315 KB)pl

Anglia i Walia

Małe grupy – sporządzanie orzeczeń PDF(340 KB)pl

Niderlandy

Samoocena w kwestii sporządzania orzeczeń PDF(311 KB)pl

Estonia

Małe grupy – seminarium pt. „Sztuka orzekania” (ang. The Business of Judging) PDF(325 KB)pl

Anglia i Walia

Rola sędziego w społeczeństwie: deontologia, etyka i relacje z mediami PDF(315 KB)pl

Hiszpania

Samoocena dotycząca umiejętności komunikacyjnych PDF(312 KB)pl

Estonia

Komunikacja medialna – interaktywne i wieloaspektowe szkolenia w zakresie kontaktów z mediami PDF(318 KB)pl

Niemcy

Narzędzia szkoleniowe sprzyjające prawidłowemu stosowaniu prawa UE i międzynarodowej współpracy sądowej

Dostęp do prawa UE za pomocą środków elektronicznych PDF(309 KB)pl

Portugalia

Kompleksowe, wieloaspektowe podejście do szkolenia w zakresie prawa UE i międzynarodowej współpracy sądowej (model Eurinfra) PDF(337 KB)pl

Niderlandy

GAIUS: zwiększa wiedzę sędziów na temat prawa UE PDF(313 KB)pl

Włochy

Łączenie szkoleń w zakresie prawa UE i współpracy międzynarodowej ze szkoleniami w zakresie języka prawniczego PDF(340 KB)pl

Hiszpania

Łączenie szkoleń w zakresie prawa UE i współpracy międzynarodowej ze szkoleniami w zakresie języka prawniczego PDF(315 KB)pl

Węgry (Polska, Republika Czeska, Słowacja)

Ustawiczne tworzenie sieci (rzeczywistych i wirtualnych) PDF(310 KB)pl

Rumunia

THEMIS PDF(403 KB)pl

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Projekt „Criminal Justice I” – Międzynarodowa współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych: symulacje poświęcone europejskiemu nakazowi aresztowania i wzajemnej pomocy prawnej PDF(319 KB)pl

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

„Uczenie się przez działanie” przy jednoczesnym zwiększaniu wiedzy na temat współpracy sądowej i prawa krajowego innych państw członkowskich UE PDF(315 KB)pl

Niemcy

Opracowywanie materiałów szkoleniowych dotyczących prawa UE na szczeblu ogólnoeuropejskim w celu ich późniejszego wykorzystania na szczeblu krajowym PDF(329 KB)pl

Akademia Prawa Europejskiego (ERA)

Zapewnienie widoczności treści dotyczących prawa UE w szkoleniach poświęconych prawu krajowemu PDF(313 KB)pl

Niderlandy

Ocena wyników osiąganych przez uczestników w trakcie szkolenia i skuteczności działań szkoleniowych

Sprawozdawca PDF(311 KB)pl

Belgia

„Pokaż, czego się nauczyłeś” PDF(311 KB)pl

Niderlandy

Długoterminowa ocena działań szkoleniowych PDF(270 KB)pl

Niemcy

System analizy i oceny skutków PDF(313 KB)pl

Akademia Prawa Europejskiego (ERA)

Ocena po zakończeniu szkolenia PDF(324 KB)pl

Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)

Warsztaty europejskie na temat korzystania z dobrych praktyk w ramach europejskich szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości

Dobre praktyki szkoleniowe omówiono w dniach 26–27 czerwca 2014 r. w czasie warsztatów zorganizowanych przez Komisję. Celem warsztatów było stworzenie forum, na którym podmioty szkolące mogłyby przedstawić swoje zdanie na temat dalszego rozwoju projektów szkoleniowych dla prawników praktyków w zakresie stosowania prawa UE. W czasie warsztatów wyjaśniono również, w jaki sposób finansowanie ze środków UE może wspomóc wprowadzanie nowych technik szkoleniowych (zasadniczo w odniesieniu do projektów obejmujących współpracę transgraniczną).

Materiały wideo dotyczące debaty znajdują się na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej warsztatów.

„Obiecujące”, „dobre” i „najlepsze” praktyki

Praktyki szkoleniowe przedstawione w niniejszej części zostały zostały podzielone na „obiecujące”, „dobre”, „najlepsze” lub „niesklasyfikowane” na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez EJTN w fazie badawczej.

„Najlepsza praktyka” to program szkoleniowy lub strategia, które charakteryzuje najwyższy poziom skuteczności, co znajduje potwierdzenie w obiektywnych i kompleksowych badaniach oraz ocenie.

„Dobra praktyka” to program lub strategia, których skuteczność została dowiedziona w jednej lub większej liczbie organizacji, przy czym praktyka ta może się przekształcić w najlepszą praktyką, ponieważ istnieją obiektywne przesłanki jej skuteczności i potencjalnej możliwości odtworzenia w innych organizacjach.

W ramach szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości „obiecująca praktyka” (czasami jedynie doświadczalnie) to praktyka, w przypadku której przynajmniej wstępnie dowiedziono skuteczności bądź istnieje możliwość uzyskania danych, które pozwolą na oceną, czy praktyka ta może się przekształcić w dobrą lub najlepszą praktyką, czyli w projekt, który można przenieść do zróżnicowanych środowisk szkoleniowych projektów przeznaczonych dla kadr wymiaru sprawiedliwości.

Skuteczna praktyka jest potencjalnie przenoszalna do jakiegokolwiek środowiska, w całości lub w zmodyfikowanej formie, przy uwzględnieniu określonych okoliczności.

Niektóre praktyki są niesklasyfikowane, ponieważ mimo że wydały się one interesujące, w ich przypadku nie można było jednak uzyskać wystarczających danych, aby dokonać ich klasyfikacji na podstawie kryteriów opisanych powyżej.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Last update: 23/01/2018