Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bästa praxis


Utbildare hittar faktablad här med beskrivningar av god praxis vid fortbildning av domare och åklagare. Begreppet god praxis täcker flera aspekter, från bedömning av utbildningsbehov till genomförandet av fortbildning och utvärdering.


Bedömning av fortbildningsbehov

Innovativ fortbildningspraxis

Innovativa läro- eller fortbildningsplaner

Fortbildningsverktyg som främjar en korrekt tillämpning av EU-rätten samt internationellt rättsligt samarbete

Bedömning av deltagarnas medverkan i fortbildningen/resultat av fortbildningsverksamheten

Europeisk workshop om hur man bygger vidare på god praxis i europeisk juridisk fortbildning

”Lovande”, ”god” eller ”bästa” praxis

Exemplen på god fortbildningspraxis rör olika aspekter av fortbildning, såsom

  • bedömning av fortbildningsbehov,
  • innovativa läro- eller fortbildningsplaner,
  • innovativ fortbildningspraxis,
  • fortbildningsverktyg som främjar en korrekt tillämpning av EU-rätten samt internationellt rättsligt samarbete,
  • bedömning av deltagarnas medverkan i fortbildningen/resultat av fortbildningsverksamheten.

Exemplen har samlats in som en del av det pilotprojekt för europeisk juridisk fortbildning som föreslogs av Europaparlamentet 2012 och genomfördes av Europeiska kommissionen 2013–2014. Undersökningen om god fortbildningspraxis utfördes av Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN) och exemplen har samlats in från 23 fortbildningsinstitutioner, exempelvis nationella institutioner för juridisk fortbildning, Europeiska rättsakademin (ERA), Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA) och Europeiska nätverket för rättslig utbildning.

I vart och ett av faktabladen redogörs för den berörda metodens grundläggande inslag, fortbildningsinstitutionens kontaktuppgifter och andra användbara upplysningar om metodens överförbarhet.

Bedömning av fortbildningsbehov

Analys av domstolspraxis PDF(346 KB)sv

Estland

Strukturerat förfarande för att fastställa fortbildningsbehov PDF(346 KB)sv

Rumänien

Analys av fortbildningsluckor PDF(347 KB)sv

Belgien

Mental Health Tribunal – helhetsbedömning av programmet PDF(349 KB)sv

England och Wales

Analys av regionala fortbildningsbehov PDF(346 KB)sv

Kroatien

Skapa kompetensprofiler för domare och åklagare PDF(348 KB)sv

Polen

Fortbildning för undersökningsdomare (coroners) PDF(350 KB)sv

England och Wales

Fortbildningsbehov, utvärdering och konsekvensbedömning PDF(348 KB)sv

Europeiska rättsakademin (ERA)

Individuell bedömning av fortbildningsbehov PDF(362 KB)sv

Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA)

Participatorisk bedömning PDF(344 KB)sv

Frankrike

Innovativa läro- eller fortbildningsplaner

Planering av en samlad och behovsorienterad årlig fortbildningsplan PDF(355 KB)sv

Tyskland

Planering av en samlad och behovsorienterad årlig fortbildningsplan PDF(362 KB)sv

England och Wales

Tillhandahållande av fortbildning för domare och åklagare tillsammans med andra yrkesgrupper PDF(345 KB)sv

Bulgarien

Tillhandahållande av fortbildning för domare och åklagare tillsammans med andra yrkesgrupper PDF(349 KB)sv

England och Wales

Kombination av olika discipliner vid tillhandahållandet av fortbildning för domare och åklagare PDF(347 KB)sv

Italien

Simulerade rättegångar och rollspelsprogram PDF(348 KB)sv

England och Wales

Simulerade rättegångar PDF(347 KB)sv

Ungern

Noggrann övervakning av kommunikationsförmåga genom användning av simuleringar PDF(363 KB)sv

Frankrike

Fortbildning i ledarskap och management PDF(350 KB)sv

Frankrike

Fortbildning i ledarskap och management PDF(346 KB)sv

Finland

Fortbildning i ledarskap och management PDF(381 KB)sv

Belgien

Fortbildning i ledarskap och management PDF(380 KB)sv

England och Wales

Fortbildning i ledarskap och management PDF(379 KB)sv

EIPA

Fortbildning i ledarskap och management PDF(344 KB)sv

Nederländerna

Ett övergripande paket för fortbildning i stor skala om nya rättsliga instrument PDF(339 KB)sv

Rumänien

Ett övergripande paket för fortbildning i stor skala om nya rättsliga instrument PDF(345 KB)sv

Frankrike

Ett övergripande paket för fortbildning i stor skala om nya rättsliga instrument PDF(347 KB)sv

Europeiska rättsakademin (ERA)

Gemensamt tillhandahållande av fortbildningsprogram i ovanliga partnerskap PDF(348 KB)sv

Portugal

Gemensamt tillhandahållande av fortbildningsprogram tillsammans med externa forskningsinstitut PDF(348 KB)sv

Polen

Domstolsmentorer PDF(346 KB)sv

Bulgarien

Domstolsmentorer PDF(387 KB)sv

Nederländerna

Innovativ fortbildningspraxis

Samlad strategi för e-lärande PDF(347 KB)sv

Bulgarien

Blandat e-lärande PDF(349 KB)sv

Nederländerna

Blandat e-lärande PDF(365 KB)sv

Spanien

Samlad, mångfacetterad strategi för fortbildning om EU-rätt PDF(352 KB)sv

Bulgarien

Inspelning, sändning, pod-casting, inspelning och transkribering av fortbildningsverksamhet och dennas tillgänglighet på internet PDF(255 KB)sv

Rumänien

E-boxar och videokonferenser PDF(345 KB)sv

Portugal

Fallstudie i realtid med hjälp av videokonferens PDF(348 KB)sv

Spanien

Rekrytering av fortbildare och utvärdering av hur dessa presterar PDF(354 KB)sv

Rumänien

Organisering av decentraliserad fortbildning för att återspegla lokala fortbildningsbehov och fortbildningsfrågor PDF(347 KB)sv

Bulgarien

Organisering av decentraliserad fortbildning för att återspegla lokala fortbildningsbehov och fortbildningsfrågor PDF(346 KB)sv

Rumänien

Organisering av decentraliserad fortbildning för att återspegla lokala fortbildningsbehov och fortbildningsfrågor PDF(347 KB)sv

Frankrike

Lärande i större grupper – The Snowball Methodology PDF(350 KB)sv

England och Wales

Mindre grupper – Att författa avgöranden PDF(348 KB)sv

Nederländerna

Självreflektion vid författande av avgöranden PDF(347 KB)sv

Estland

Mindre grupper – dömandet som verksamhet PDF(351 KB)sv

England och Wales

Domaren och samhället: yrkesetik och förhållandet till media PDF(344 KB)sv

Spanien

Självreflektion när det gäller kommunikationsförmåga PDF(340 KB)sv

Estland

Kommunikation med media – interaktiv och flerskiktad medieträning PDF(347 KB)sv

Tyskland

Fortbildningsverktyg som främjar en korrekt tillämpning av EU-rätten samt internationellt rättsligt samarbete

Tillgång till EU-rätten på elektronisk väg PDF(338 KB)sv

Portugal

Samlad, flerfacetterad strategi för fortbildning i EU-rätt och internationellt rättsligt samarbete (Eurinfra-modellen) PDF(278 KB)sv

Nederländerna

Gaius: öka domarnas kunskaper om EU-rätt PDF(257 KB)sv

Italien

Fortbildning i EU-rätt och internationellt samarbete i kombination med fortbildning i juridiskt språkbruk PDF(281 KB)sv

Spanien

Fortbildning i EU-rätt och internationellt samarbete i kombination med fortbildning i juridiskt språkbruk PDF(259 KB)sv

Ungern (Polen, Republiken Tjeckien, Slovakien)

Kontinuerligt arbete i nätverk (reellt och virtuellt) PDF(259 KB)sv

Rumänien

Themis-provet PDF(343 KB)sv

Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)

Criminal Justice I – International Judicial Cooperation in Criminal Matters – Europeiska arresteringsordern och ömsesidig rättslig hjälp – simuleringar PDF(259 KB)sv

Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)

”Learn by doing” och förbättra kunskaperna om rättsligt samarbete och andra EU-medlemsstaters inhemska rätt PDF(259 KB)sv

Tyskland

Utveckling av EU-rättsligt fortbildningsmaterial på all-europeisk nivå för efterföljande införlivande på nationell nivå PDF(268 KB)sv

Europeiska rättsakademin (ERA)

Ombesörja att EU-rättsligt innehåll synliggörs i inhemsk juridikutbildning PDF(256 KB)sv

Nederländerna

Bedömning av deltagarnas medverkan i fortbildningen/resultat av fortbildningsverksamheten

The Rapporteur PDF(252 KB)sv

Belgien

”Visa vad du har lärt dig” PDF(253 KB)sv

Nederländerna

Långsiktig utvärdering av fortbildningsverksamhet PDF(256 KB)sv

Tyskland

System för utvärdering och konsekvensbedömning PDF(257 KB)sv

Europeiska rättsakademin (ERA)

Efterhandsutvärdering av fortbildning PDF(305 KB)sv

Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA)

Europeisk workshop om hur man bygger vidare på god praxis i europeisk juridisk fortbildning

God fortbildningspraxis diskuterades den 26–27 juni 2014 i samband med en workshop som kommissionen organiserade för att skapa en möjlighet för fortbildningsarrangörer att utbyta idéer om hur man kan vidareutveckla fortbildningen för rättstillämpare när det gäller tillämpning av EU-rätten. Under workshoppen förklarades också hur EU-finansiering kan bidra till införandet av nya fortbildningsmetoder (i allmänhet för projekt som involverar gränsöverskridande samarbete).

Videoupptagningar av denna diskussion återfinns på Länken öppnas i ett nytt fönsterworkshoppens webbplats.

”Lovande”, ”god” eller ”bästa” praxis

De olika exempel på fortbildningspraxis som beskrivs i detta avsnitt anges som ”lovande”, ”goda”, ”bästa” eller ”oklassificerade” i enlighet med de kriterier som fastställdes av Europeiska nätverket för rättslig utbildning i samband med att undersökningen genomfördes.

En bästa praxis är ett fortbildningsprogram eller en fortbildningsstrategi som uppnår den högsta graden av bevisad effektivitet baserat på objektiv och samlad undersökning och utvärdering.

En god praxis är ett program eller en strategi som har använts inom en eller flera organisationer och som visar goda utsikter att kunna kvalificera sig som en bästa praxis, eftersom den objektivt sett visar prov på att vara tillräckligt effektiv och ha den potential som krävs för att kunna tas upp av andra organisationer.

En lovande praxis inom juridisk fortbildning är en praxis (ibland endast på försöksstadiet) för vilken det finns åtminstone preliminära bevis som talar för att den kommer att fungera effektivt eller för vilken det finns potential att generera data som kan vara till nytta för att fastställa dess utsikter att bli en god eller bästa praxis som kan överföras till vidare och mer diversifierade sammanhang när det gäller juridisk fortbildning.

En effektiv praxis ska vara möjlig att tillämpa var som helst, antingen fullt ut eller i anpassad form, beroende på omständigheterna.

Vissa former av praxis har inte klassificerats, eftersom de föreföll intressanta men det saknades tillräckliga uppgifter för att dela in dem i enlighet med ovan beskrivna kriterier.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 23/01/2018