Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hogyan kell eljárni? - Németország

TARTALOMJEGYZÉK

1 Bírósághoz kell fordulnom vagy van más lehetőség is?

Érdemes lehet a vitarendezés alternatív formáit alkalmazni. Lásd: Közvetítés (mediáció) témakör.

2 Van határideje a perindításnak?

A perindításnak nincs eljárásjogi határideje, de a követelés érvényesítése tekintetében vannak elévülési határidők. Ha a követelés elévül, és az ellenérdekű fél hivatkozik erre, a bíróság elutasítja a követelést. A határidő az anyagi jogon és nem az eljárásjogon alapul. A határidők az egyes esetektől függően változnak. Ez a kérdés a jogi tanácsadás során tisztázható.

3 Ebben a tagállamban kell bírósághoz fordulnom?

Lásd: „Hatáskör és illetékesség”.

4 Amennyiben igen, úgy konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel lakóhelyemre és a másik fél lakóhelyére vagy az ügyem egyéb körülményeire?

Lásd: „Hatáskör és illetékesség – Németország”.

5 Konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel az ügyem jellegére és a pertárgy értékére?

Lásd: „Hatáskör és illetékesség – Németország”.

6 Magam is indíthatok keresetet vagy közvetítőn – például ügyvéden – keresztül kell bírósághoz fordulnom?

Annak eldöntése, hogy ügyvéden keresztül kell-e bírósághoz fordulni, attól függ, hogy melyik bíróság hatáskörébe tartozik az ügy.

A regionális bíróságokon (Landgerichten) és a regionális felsőbíróságokon (Oberlandesgerichten) kötelező az ügyvédi képviselet. A helyi bíróságokon (Amtsgericht) tárgyalt családjogi ügyek többségében (pl. házasság felbontása, tartásdíjjal kapcsolatos vagy vagyonjogi jogvita) is kötelező az ügyvédi képviselet.

A helyi bíróságokon tárgyalt minden egyéb ügyben a felek maguk is keresetet indíthatnak, és eljárhatnak az eljárás során.

A végrehajtható fizetési meghagyás iránti egyszerűsített eljárások (Mahnverfahren) a helyi bíróságok hatáskörébe tartoznak. Ennélfogva a felek ügyvéd közreműködése nélkül, önállóan is benyújthatják a fizetési meghagyás iránti kérelmüket a bírósághoz.

A munkaügyi bírósághoz (Arbeitsgericht) is benyújtható kereset ügyvéd közreműködése nélkül.

7 A per megindításához pontosan hová kell benyújtanom a kereseti kérelmemet: a bíróság kezelőirodájához vagy hivatalához, vagy más igazgatási szervhez?

A keresetet általában írásban kell benyújtani a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

Mindazonáltal, ha az eljárás a helyi bíróság hatáskörébe tartozik, a keresetet szóban is jegyzőkönyvbe lehet mondani a bíróság hivatalánál (Geschäftsstelle des Amtsgerichts). A kereset bármelyik helyi bíróság hivatalában benyújtható. A hivatal haladéktalanul továbbítja a kereset jegyzőkönyvét az érintett bíróságnak.

Ugyanez vonatkozik a munkaügyi bírósághoz benyújtott keresetekre. A munkaügyi bírósághoz benyújtandó kereset a munkaügyi bíróság hivatalában is jegyzőkönyvbe mondható.

8 Milyen nyelven terjeszthetem elő a kereseti kérelmemet? Ez szóban is lehetséges, vagy írásban kell megtennem? Elküldhetem a kereseti kérelmemet faxon vagy e-mailben?

A bíróság által használt hivatalos nyelv a német. A keresetet így német nyelven kell benyújtani.

A keresetet általában írásban kell benyújtani. A helyi bíróság vagy a munkaügyi bíróság által tárgyalt ügyek esetében a kereset a bíróság hivatalában szóban is jegyzőkönyvbe mondható (lásd: 7. kérdés).

A kereset faxon is benyújtható. A faxon szerepelnie kell a fél, illetve ügyvédi képviselet esetében az ügyvéd aláírásának. Egyértelműen látszódnia kell, hogy ki írta alá az eredeti példányt, azaz ki felelős a kereset benyújtásáért.

Végezetül a kereset biztonságos kézbesítési eszközök (De-Mail [német e-Kormányzat kommunikációs szolgálat], speciális elektronikus postafiókok) útján, vagy amennyiben azt minősített elektronikus aláírással látták el, az elektronikus igazságszolgáltatási és közigazgatási postafiókon (EGVP) keresztül továbbított elektronikus dokumentumként is benyújtható. Az elektronikus dokumentum e-mailen nem továbbítható.

9 Vonatkoznak-e speciális formai előírások a perindításra, vagy ha nem, akkor hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan iratok, amelyeket csatolni kell az ügy aktájához?

Az egyszerűsített eljárások, azaz a pénkövetelésekkel kapcsolatos fizetési meghagyás iránti kérelmek (Mahnbescheid) és a végrehajtási határozat (Vollstreckungsbescheid) iránti kérelmek esetében vannak formanyomtatványok. Ezek használata kötelező. Megfelelően kitöltött, határidőben benyújtott formanyomtatvány hiányában a kérelmet elfogadhatatlanként elutasítják.

Nincs a keresetindítására vonatkozó külön formanyomtatvány. A keresetnek meghatározott formája és tartalma van:

  • Tartalmaznia kell a felek és a törvényes képviselőjük pontos nevét és címét. Emellett fel kell tüntetni a kereset elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot is.
  • Egyértelműen meg kell jelölni, hogy mire irányul a kereset, illetve milyen döntést vár a felperes a bíróságtól (kereseti kérelem).
  • Ezenkívül részletesen és egyértelműen fel kell tüntetni a kereset tárgyát és azokat a tényeket, amelyekre a keresetet benyújtó fél a keresetét alapozza.
  • A keresetlevelet saját kezűleg kell aláírni. Ha a keresetet benyújtó felet ügyvéd képviseli, a bejegyzett ügyvéd vagy a képviselőjének aláírása szükséges.

10 Kell-e bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor? A kereseti kérelmem előterjesztésétől kezdve kell ügyvédet fizetnem?

A polgári és kereskedelmi ügyekben eljáró bíróságok előtti eljárások esetében eljárási költséget számolnak fel. Ez az illetékből és a bírósági eljárás költségeiből tevődik össze. A kereset benyújtását követően a bíróság az eljárási költségből a törvényben megállapított eljárási illetéknek megfelelő összegű előleg megfizetését (Gerichtskostenvorschuss) írja elő. A bíróság rendszerint csak akkor kézbesíti a keresetet az ellenérdekű fél részére, ha a keresetet benyújtó fél előzetesen megfizette az eljárási illetéket.

Ugyanez vonatkozik a fizetési meghagyásos eljárásra is.

A munkaügyi bíróság előtt lefolytatott eljárások esetében nem kell megelőlegezni a költségeket.

Ügyvédi képviselet esetében az ügyvédi díjat is meg kell fizetni. Az ügyvédi díj alapvetően csak az eljárás lezárásával vagy a bíróságnak a költségviselésről szóló határozatával válik esedékessé, az ügyvéd ugyanakkor akár már a kereset benyújtása előtt is kérhet előzetes kifizetést az elvégzett munkájáért járó díjból.

Az eljárási költségeket, az eljárási illetéket és az ügyvédi díjakat, az előre megfizetett költségeket is beleértve, végső soron a pervesztes félnek kell viselnie.

11 Kérelmezhetek költségmentességet?

Aki nem tudja fedezni az eljárás költségeit, költségmentességet kérhet. A bíróság megvizsgálja, hogy a kereset eredményesnek látszik-e, nem rosszhiszemű-e, illetve teljesül-e a pénzügyi rászorultság követelménye. Ha a bíróság költségmentességet ítél meg, a keresetet benyújtó félnek nem kell semmilyen költséget előlegeznie a kereset kézbesítéséhez.

12 Hivatalosan mely időponttól tekintik benyújtottnak a keresetemet? Kapok-e a hivataloktól visszajelzést arra vonatkozóan, hogy az ügyemet megfelelően terjesztettem-e elő?

Ha a keresetlevél nem szenved hibában, valamint befizették az eljárási illetékeket a bíróság pénztárába, a keresetlevelet haladéktalanul kézbesítik az ellenérdekű fél részére. A per akkor tekintendő megindítottnak, ha kézbesítették a keresetlevelet az ellenérdekű fél részére.

Ha a keresetlevél hibát tartalmaz, a bíróság lehetőséget ad a keresetet benyújtó félnek a helyesbítésre. Ha a helyesbítés nem történik meg, a bíróság a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

13 Kapok-e részletes tájékoztatást az elkövetkező események időrendjéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)?

A keresetlevél kézbesítésével a bírói tanács elnöke kitűzi az első tárgyalás lehető legkorábbi időpontját, vagy előzetes írásbeli eljárást rendel el. Mindkét felet értesítik a tárgyalás időpontjáról, illetve arról a tényről, hogy előzetes írásbeli eljárást rendeltek el. A bíróság bármely tárgyaláson elrendelheti, hogy a felek személyesen jelenjenek meg a tárgyaláson.

A bíróság a tárgyalás előkészítése során felkérheti a feleket arra, hogy egészítsék ki vagy pontosítsák a beadványaikat, és meghatározhatja a pontosítást igénylő kérdésekre vonatkozó nyilatkozatok benyújtásának határidejét. A bíróság elrendelheti, hogy a felek vagy harmadik személyek okiratokat és szemletárgyakat nyújtsanak be, valamint hivatalos szervektől információkat kérhet.

A bíróság köteles értesíteni a feleket ezekről a rendelkezésekről.

Ezen oldal nemzeti nyelven készült változatát az érintett EIH kapcsolattartó kezeli. A fordítást az Európai Bizottság fordítószolgálata készítette. Előfordulhat, hogy az eredeti változatban az illetékes nemzeti hatóság által tett esetleges változtatásokat még nem tükrözi a fordítás. Sem az EIH, sem az Európai Bizottság nem vállal felelősséget az ebben a dokumentumban foglalt vagy hivatkozott információkért vagy adatokért. Az EU weboldalainak szerzői jogi védelmével kapcsolatos információk a jogi közleményben találhatók.


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 23/09/2020