Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako postupovať?

Čo treba urobiť po zistení, v ktorom členskom štáte a ktorý súd je príslušný na konanie vo veci?


Ak si želáte predložiť vec na súd, treba pamätať na to, že existujú určité vnútroštátne procesné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Odlišujú sa v závislosti od spôsobu, akým sa vec predkladá súdu, ale ich základným cieľom je pomôcť, aby ste predložili dostatočne jasné a úplné príslušné skutkové a právne záležitosti, aby súd mohol posúdiť prípustnosť a skutkovú podstatu vašej veci.

Spôsoby, akými sa vec predkladá súdu, sú jednotlivých členských krajinách odlišné. Odchýlky existujú aj v rámci členského štátu v závislosti od charakteru a okolností podania a typu súdu. Pri podaní na niektoré súdy v prípade určitých typov vecí môže byť potrebné, aby ste vyplnili formulár alebo zhromaždili celý spis o veci. V niektorých prípadoch je to možné urobiť ústne.

Tieto odchýlky sa vysvetľujú skutočnosťou, že spory predložené súdom bývajú tiež veľmi rôznorodé: ich riešenie môže byť v závislosti od ich podstaty viac alebo menej zložité. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby nič nechýbalo, uľahčiť prácu sudcovi, umožniť druhej strane sporu riadne sa obhájiť a zabezpečiť hladký priebeh celého konania.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Ak ste účastníkom súdneho sporu vo veci, v ktorej nie všetky skutočnosti sa spájajú s rovnakou krajinou, mali by ste preveriť, ktoré právo uplatňuje súd, ktorý rozhoduje.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 26/10/2020