Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hoe wordt de procedure ingeleid? - Ierland

INHOUDSOPGAVE

1 Moet ik naar de rechter gaan of is er een alternatief?

Naar de rechter stappen is vaak een laatste redmiddel wanneer andere pogingen om een geschil te beslechten zijn mislukt. Een alternatief voor een gerechtelijke procedure is het gebruik van procedures voor alternatieve geschillenbeslechting (zie het informatieblad over 'Alternatieve geschillenbeslechting').

2 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een zaak bij de rechter?

De termijnen om een zaak bij het gerecht aanhangig te maken, verschillen naargelang het geval. Vragen in verband met termijnen kunnen worden beantwoord door een raadsman of door een De link wordt in een nieuw venster geopend.bureau dat burgers informatie over de toegang tot het recht verschaft.

3 Moet ik in deze lidstaat naar de rechter gaan?

Zie het informatieblad over 'Rechterlijke bevoegdheid'.

4 Zo ja, bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op mijn woonplaats en de woonplaats van de andere partij, dan wel op andere aspecten van mijn zaak?

Bij welke lagere rechtbank (d.w.z. District Court of Circuit Court) een vordering moet worden ingesteld, is afhankelijk van de plaats waar de verweerder of een van de verweerders zijn gewone verblijfplaats heeft of zijn beroep, bedrijf of werkzaamheden uitoefent. Voor de meeste geschillen inzake overeenkomsten is het bevoegde District Court of Circuit Court de rechtbank in het rechtsgebied waar de overeenkomst vermoedelijk is gesloten; voor geschillen inzake onrechtmatige daad, de plaats waar de onrechtmatige daad vermoedelijk is gepleegd; in familiezaken, de plaats waar de verzoeker zijn verblijfplaats heeft, en in geschillen inzake huur- of pachtovereenkomsten of eigendomsrechten van onroerende goederen, de plaats waar het betrokken onroerend goed is gelegen.

Nadere informatie: zie het informatieblad over de 'Rechterlijke bevoegdheid'.

Op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Courts Service of Ireland vindt u informatie over de structuur van de rechtbanken. Ten behoeve van het publiek is er ook een brochure gepubliceerd met de titel Explaining the Courts. Nadere gegevens over de rechterlijke organisatie is ook beschikbaar bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.Citizens Information Board.

5 Bij welke rechtbank moet ik mijn zaak aanhangig maken in deze lidstaat, gelet op de aard van mijn zaak en het bedrag van de vordering?

Welke rechtbank bevoegd is, hangt af van de aard (overeenkomst, onrechtmatige daad enz.) en de waarde van uw vordering.

Nadere informatie: zie het informatieblad over de 'Rechterlijke bevoegdheid'.

6 Kan ik mijn zaak zelf bij de rechtbank aanhangig maken of moet dat via een tussenpersoon, zoals een advocaat?

U dient niet steeds een beroep te doen op een tussenpersoon: u beslist zelf naargelang de complexiteit van de zaak. Indien u zich tot een tussenpersoon wilt wenden, moet u een beroep doen op een advocaat. De De link wordt in een nieuw venster geopend.Law Society is het orgaan dat bevoegd is voor de erkenning en het beheer van het beroep van advocaat.

7 Tot wie moet ik mij richten om de zaak aanhangig te maken: tot de receptie of tot de griffie van de rechtbank, of een andere dienst?

Vorderingen moeten worden ingediend bij de bevoegde griffiediensten (Courts Service office), afhankelijk van het bedrag dat wordt gevorderd (nadere gegevens over de bevoegdheid van de gerechten: zie het informatieblad over de 'Rechterlijke bevoegdheid'). Er zijn in heel Ierland griffiediensten; de adressen en openingsuren vindt u op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Courts Service.

8 In welke taal kan ik mijn eis indienen? Kan het mondeling of moet het schriftelijk? Kan het per fax of e-mail?

In Ierland kan een verzoek worden opgesteld in het Engels of het Iers. Het verzoek moet worden ingediend met behulp van een bijzonder formulier dat specifiek is voor het gerecht waarbij u uw vordering indient. Het verzoek kan niet per fax of e-mail worden verstuurd: het dient persoonlijk bij de bevoegde Courts Service office te worden afgegeven. Het verzoek kan niet mondeling worden gedaan.

9 Zijn er speciale formulieren voor de aanhangigmaking van zaken en zoniet, hoe moet ik mijn zaak aanhangig maken? Zijn er elementen die een dossier zeker moet bevatten?

Er zijn bijzondere formulieren om een zaak aanhangig te maken: vele ervan kunnen worden gedownload op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Courts Service en de overige formulieren zijn opgenomen in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Court Rules. Op de formulieren is vermeld welke elementen in een dossier moeten worden opgenomen. Er kunnen ook inlichtingen worden gevraagd aan medewerkers van de Courts Service; deze medewerkers mogen echter alleen informatie over de procedure verstrekken, aangezien zij geen advies mogen geven over de gegrondheid van de vordering of over de processtappen die moeten worden genomen.

10 Moet ik gerechtelijke kosten betalen? Zo ja, wanneer? Moet ik direct bij het indienen van mijn eis de kosten voor een advocaat betalen?

Voor de meeste vorderingen zijn er gerechtskosten, court fees genoemd, verschuldigd. De gerechtskosten moeten worden betaald bij het indienen van de vordering bij de bevoegde Courts Service office; nadere gegevens over de verschuldigde bedragen zijn te vinden op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Courts Service. De vergoeding van de eventueel door u ingeschakelde advocaat staat los van de gerechtskosten bij de Courts Service. De advocaat zal u verdere inlichtingen kunnen verschaffen over het honorarium dat moet worden betaald en meedelen wanneer de betaling moet worden verricht.

11 Kan ik rechtsbijstand aanvragen?

Zie het informatieblad over 'Rechtsbijstand'.

12 Wanneer is mijn zaak officieel aanhangig gemaakt? Ontvang ik een bevestiging van de autoriteiten dat mijn zaak correct aanhangig is gemaakt?

Een vordering is officieel aanhangig wanneer zij door de Courts Service office wordt afgegeven. Naargelang het gerecht waar de vordering aanhangig wordt gemaakt, volgt de afgifte pas nadat betekening aan de tegenpartij is verricht. In het Small Claims Court wordt de vordering door de griffier naar de tegenpartij gestuurd. Bij andere gerechten dient u de vordering zelf te (laten) betekenen. De medewerkers van de desbetreffende Courts Service office kunnen u dienaangaande de nodige informatie geven. Zij kunnen u ook meedelen of aan alle procedurele voorwaarden voor het indienen van de vordering is voldaan. Het is evenwel de rechter die oordeelt of uw zaak correct aanhangig is gemaakt.

13 Ontvang ik gedetailleerde informatie over de tijdsplanning van diverse zittingen (zoals het tijdstip waarop ik in de rechtszaal mag verschijnen)?

De termijnen zijn vastgesteld in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Rules van de verschillende gerechten; de desbetreffende Courts Service office kan u ter zake nadere informatie verstrekken.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 17/12/2020