Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Как следва да се процедира? - Малта

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици малтийски вече са преведени.

СЪДЪРЖАНИЕ

1 Необходимо ли е да се обърна към съда или има друга алтернатива?

Да, за да заведете съдебно дело в Малта, е необходимо да се обърнете към съда. Адвокат или друг процесуален представител внася исковата молба в съда и заплаща дължимата такса. Ако искът е подсъден на съд с висшестояща компетентност, лицето, което подава исковата молба, трябва да положи клетва.

2 Има ли срок за завеждане на дело?

Не, делото може да бъде заведено пред съда по всяко време. Ответникът обаче може да отправи възражение за изтекла погасителна давност на всички етапи на производството пред съда.

3 Трябва ли да се обърна към съда в тази държава членка?

Лицето, което е завело делото, трябва да присъства физически в съдебната зала по време на заседанията. В негово отсъствие то се представлява от адвокат или процесуален представител. Ако една от страните е извън Малта, се назначава специален упълномощен представител в Малта, който да извършва процесуалните действия от името на тази страна в нейно отсъствие.

4 Ако е така, към кой точно съд в тази държава членка трябва да се обърна, като се има предвид къде живея аз и къде живее другата страна или с оглед на други аспекти на казуса ми?

Макар че в Малта има само една съдебна сграда, в страната функционират няколко съдилища с различна компетентност съобразно предмета на делата, цената на исковете и местопребиваването на ищеца. Отделните съдилища в Малта са, както следва:

а. Граждански съд по семейни дела [Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)]: този съд разглежда всички искове, свързани със семейни въпроси, като производства за раздяла на съпрузите, развод, издръжка, установяване на бащинство и унищожаване на брака;

б. Съд на магистратите (Отделение по семейни дела в Гозо) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Familja)]: компетентността на този съд е както в точка а по-горе, но пред този съд се предявяват искове срещу лица с място на пребиваване или обичайно пребиваване на остров Гозо;

в. Граждански съд с обща компетентност (отделение с конституционна компетентност) [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (sede Kostituzzjonali)]: този съд разглежда дела с конституционен характер;

г. Съд на магистратите (Малта) [Qorti tal-Maġistrati (Malta)]: този съд разглежда и решава дела с гражданскоправен характер по искове, чиято стойност не надхвърля 11 646,87 EUR, предявени срещу лица, които имат място на пребиваване или обичайно пребиваване на остров Малта, както и други искове, предвидени в малтийското законодателство;

д. Съд на магистратите в Гозо с нисшестояща компетентност [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Inferjuri)]: компетентността на този съд е както в точка г по-горе, но той разглежда искове, предявени срещу лица с място на пребиваване или обичайно пребиваване на остров Гозо. Освен това този съд изпълнява правомощията, предоставени на Гражданския съд с охранителна компетентност;

е. Граждански съд с обща компетентност [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili]: този съд разглежда и решава дела с гражданскоправен характер по искове, чиято стойност не надхвърля 11 646,87 EUR, както и всички дела (независимо от цената на иска), по които са предявени искове срещу недвижимо имущество, както и дела, свързани със сервитутни права, тежести или други права, обременяващи недвижимо имущество, включително всички искове за отстраняване или изваждане от недвижими имоти, независимо дали са в градски или селски райони, дали са наети или се обитават от лица с място на пребиваване или обичайно пребиваване в границите на териториалната компетентност на този съд;

ж. Съд на магистратите в Гозо с висшестояща компетентност [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Superjuri Ġenerali)]: компетентността на този съд е както в точка ж, но той разглежда искове, предявени срещу лица с място на пребиваване или обичайно пребиваване на остров Гозо;

з. Граждански съд с охранителна компетентност [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja]: този съд разглежда несъстезателни производства като отваряне на тайни завещания, настойничество и осиновяване. Освен това този съд разрешава сключване на договори, както и приемане на разпоредби, които съгласно закона са допустими само след предварително предоставяне на разрешение.

Наред с изброените по-горе съдилища в страната функционират и редица трибунали: Трибунал за искове с малък материален интерес (Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar) (който разглежда и решава всички дела по парични искове на стойност до 3 494,06 EUR), Трибунал за административно преразглеждане (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva) и Промишлен трибунал (Tribunal Industrijali). В Малта функционира и Арбитражен център (Ċentru tal-Arbitraġġ), който предоставя услуги, свързани с арбитраж. В малтийското законодателство е предвидено, че в определени обстоятелства страните са длъжни да отнесат спора си за арбитраж (задължителен арбитраж). Споровете, свързани с общи части на сгради или с движението на моторни превозни средства, подлежат на задължителен арбитраж.

Всички изброени съдилища са първоинстанционни обикновени съдилища. От това следва, че въззивни жалби срещу решенията на тези съдилища могат да се подават пред Апелативния съд (Qorti tal-Appell). Жалби срещу решенията на Трибунала за искове с малък материален интерес, Арбитражния център или Съдилищата на магистратите могат да се подават пред Апелативния съд в неговата нисшестояща компетентност (в състав от един съдия). Жалби срещу решенията на Гражданския съд с обща компетентност се подават пред Апелативния съд в неговата висшестояща компетентност (в състав от трима съдии). Жалби срещу решенията на Гражданския съд с конституционна компетентност се подават пред Конституционния съд (Qorti Kostituzzjonali), а жалби срещу решения на Съда на магистратите в Гозо (в неговата нисшестояща и висшестояща компетентност) във всички случаи се подават пред Апелативния съд в Малта.

5 Пред кой съд в тази държава членка трябва да предявя иска си, като се има предвид естеството на казуса и цената на иска?

Вж. отговора на въпрос 4.

6 Мога ли да заведа дело лично или трябва да го направя чрез посредник, например адвокат?

За предявяване на иск пред съдилищата с нисшестояща компетентност е необходимо да се ангажира адвокат или процесуален представител. Ако искът се предявява пред съдилищата с висшестояща компетентност, е необходимо съдействието както на адвокат, така и на процесуален представител.

7 Към кого точно да се обърна, за да заведа делото: към приемната, съдебното деловодство или друга административна единица?

Към съдебното деловодство.

8 На какъв език мога да подам иска си? Мога ли да го подам устно или той трябва да бъде в писмена форма? Мога ли да изпратя иска си по факс или по електронна поща?

Исковата молба трябва да бъде съставена на малтийски език. Тя трябва да бъде попълнена в писмена форма, лично от адвоката или процесуалния представител.

Освен това може да бъде подадено искане за провеждане на производството на английски език, когато една от страните е чуждестранно лице.

В Малта не е предвидена възможност за подаване на исковата молба по електронната поща или по факс.

9 Има ли специални формуляри за предявяване на иск или, ако няма такива, какво трябва да съдържа исковата молба? Има ли елементи, които задължително трябва да се съдържат в досието?

Предвидени са формуляри, които се попълват при предявяване на иск пред Арбитражния център или Трибунала за искове с малък материален интерес. Няма обаче предвидени формуляри за предявяване на иск пред Съдилищата на магистратите или Гражданския съд с обща компетентност. Когато се предявява иск пред Гражданския съд с обща компетентност, исковата молба трябва да съдържа:

а) изявление, в което в отделни номерирани параграфи ясно и изрично се излага предметът на иска, с цел да бъдат изтъкнати искът и фактите, които са лично известни на ищеца;

б) основанието на иска;

в) посочване на иска или исковете, които трябва да са номерирани; и

г) всяка подадена под клетва искова молба трябва да съдържа следния текст, поместен четливо непосредствено под наименованието на съда:

Който получи тази подадена под клетва искова молба е длъжен да внесе даден под клетва отговор във връзка с молбата в срок от двадесет (20) дни от датата на връчване на молбата, която се счита за дата на приемане. Ако в предписания срок не бъде внесен отговор под клетва съгласно закона, съдът ще реши иска съгласно закона.

Поради тази причина е в интерес на адресата на настоящата подадена под клетва искова молба незабавно да се консултира с адвокат, за да може да внесе своя отговор по време на разглеждането на делото.“

д) необходимите документи в подкрепа на исковата молба се предоставят заедно с молбата;

е) исковата молба се подава под клетва пред секретаря на съда или процесуалния представител, определен да изпълнява функциите на служител, приемащ клетвени декларации, съгласно Наредбата за служителите, приемащи клетвени декларации (глава 79);

ж) заедно с декларацията ищецът посочва и имената на свидетелите, които възнамерява да призове в подкрепа на своя иск, като уточнява за всеки от тях фактите и обстоятелствата, които възнамерява да докаже чрез техните показания;

з) исковата молба се връчва на ответника.

10 Трябва ли да заплатя съдебни такси? Ако да, кога става това? Ще трябва ли да плащам на адвокат още от подаването на исковата молба?

Да, при подаването на исковата молба се заплаща дължимата съдебна такса. Размерът на таксата варира съобразно вида на делото и/или цената на иска.

11 Мога ли да поискам правна помощ?

Да, лице което не разполага със средства може да поиска правна помощ. Искане за правна помощ се отправя до Гражданския съд с обща компетентност. Освен това, искане за правна помощ може да бъде отправено и устно към адвокат, специализиран в предоставяне на правна помощ. Правна помощ се предоставя на лица, които отговарят на определени критерии, по-конкретно ищецът трябва да положи клетва пред секретаря на съда, а при устно отправяне на искането той трябва да положи клетва пред адвокат, специализиран в предоставяне на правна помощ, като декларира:

а) че доколкото знае той има разумни основания да участва като ищец или ответник, да продължи или да се конституира като страна в производството;

б) че с изключение на предмета на делото той не притежава имущество от какъвто и да е вид, чиято нетна стойност възлиза на сумата от 6 988,12 EUR, без да се включват вещите за всекидневна употреба, които се оценяват като разумно необходими на ищеца или неговото семейство, както и че неговият годишен доход не надхвърля националната минимална заплата, определена за лицата над 18-годишна възраст.

12 От кой момент моят иск се смята официално за предявен? Ще получа ли обратна информация от съдебните органи дали исковата молба отговаря на изискванията?

При подаването на исковата молба делото се насрочва за разглеждане от съда. Съдът съобщава на ищеца и ответника датата на първото съдебно заседание (чрез обявление за насрочване на делото). Освен това страните могат да проверят дали делото е насрочено за разглеждане чрез съдебната електронна система „Lecam“ или на съдебния интернет портал. На страните не се предоставя потвърждение дали искът е предявен според изискванията; трябва обаче да се посочи, че секретарят на съда не приема подадена под клетва искова молба, която не отговаря на изискванията, посочени в отговора на въпрос 9.

13 Ще получа ли подробна информация за сроковете, в които ще се проведат последващите процесуални действия (като например срока, в който ще трябва да се явя пред съда)?

На ищеца се връчва обявлението за насрочване на делото. Датата на следващото съдебно заседание се определя по време на текущото заседание. Информация за делото може да се получи от съдебния интернет портал.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 22/03/2017