Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kako postupiti? - Nizozemska

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

1 Moram li se obratiti sudu ili postoji i druga mogućnost?

Ne, za rješavanje vašeg spora ne morate se uvijek obratiti sudu. U nekim se slučajevima mogu upotrijebiti alternativni oblici rješavanja sporova.

2 Postoji li vremensko ograničenje za pokretanje sudskog spora?

Da, obično postoji, ali rokovi za pokretanje sudskog postupka razlikuju se od slučaja do slučaja te nije moguće općenito odgovoriti na ovo pitanje. Za sva je pitanja najbolje obratiti se odvjetniku ili Službi za pravne savjete (Juridisch loket) (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.juridischloket.nl/)

3 Trebam li se obratiti sudu u ovoj državi članici?

Kao osnovno pravilo, tuženika poziva sud države članice u kojoj ima boravište.

4 Ako je tako, kojem bih se točno sudu morao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na to gdje ja živim i gdje druga stranka živi, odnosno s obzirom na druge aspekte mog predmeta?

Osim ako je zakonom propisano drukčije, postupak morate pokrenuti pred okružnim sudom nadležnim prema mjestu boravišta tuženika. Ako je boravište tuženika u Nizozemskoj nepoznato, nadležan je i sud u mjestu u kojem ta osoba stvarno boravi. Stoga ćete morati saznati na kojoj adresi i u kojoj nizozemskoj općini tuženik živi. Ako je to poznato, u Poveznica se otvara u novom prozoruZakonu o područjima i sjedištima sudova (Wet op de rechterlijke indeling) možete saznati u kojem se sudskom okrugu nalazi mjesto njegova boravišta ili privremenog boravišta. Na temelju toga moguće je utvrditi okružni sud pred kojim morate pokrenuti postupak.

5 Kojem bih se točno sudu trebao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na prirodu mog predmeta i vrijednost spora?

Za odgovor na ovo pitanje vidjeti prethodno pitanje. Za više informacija o tome pred kojim sudom trebate pokrenuti postupak, upućujemo vas na Poveznica se otvara u novom prozorurechtspraak.nl.

6 Mogu li sam pokrenuti sudski postupak ili to moram učiniti putem posrednika, primjerice odvjetnika?

U Nizozemskoj je pravno načelo da stranke u građanskim i trgovačkim stvarima mora zastupati odvjetnik. U tom je pogledu nevažno radi li se o predmetu koji se rješava u postupku koji se pokreće na temelju sudskog poziva, postupku koji se pokreće na temelju zahtjeva ili skraćenom postupku, postupku za određivanje privremene mjere zabrane ili, na primjer, postupku zbog ogluhe.

Iznimka su zahtjevi do 25 000 EUR ili zahtjevi neodređene vrijednosti kod kojih postoji jasna naznaka da njihova vrijednost nije viša od 25 000 EUR. U tim je slučajevima nadležan okružni sud, a stranke u postupku mogu zastupati same sebe. Strankama mogu pomoći i osobe koje nisu odvjetnici, na primjer pravni savjetnik ili sudski izvršitelj.

Stranke u postupku ne mora zastupati odvjetnik i ako se predmet odnosi na ugovor o radu, kolektivni ugovor, odredbu kolektivnog ugovora koja je proglašena općenito obvezujućom, sporazum o ranom umirovljenju kako je utvrđen Zakonom o okvirnom sporazumu o ranom umirovljenju državnih dužnosnika (Wet kaderregeling vut overheidspersoneel), ugovor o zastupanju, ugovor o najmu ili ugovor o leasingu. Stoga je u tim slučajevima novčana vrijednost zahtjeva nevažna.

7 Kome točno podnosim zahtjev za pokretanje spora: prijamnom uredu ili uredu sudskog službenika ili nekoj drugoj službi?

Pismena kojima se može pokrenuti postupak moraju se podnijeti uredu sudskog službenika nadležnog suda. Važno je pritom imati na umu razliku između postupka koji se pokreće na temelju sudskog poziva i postupka koji se pokreće na temelju zahtjeva. U postupku koji se pokreće na temelju sudskog poziva, sudski se poziv prvo dostavlja tuženiku, a zatim se registrira u uredu sudskog službenika. Obje radnje mora provesti sudski izvršitelj. Nakon toga postupak se vodi putem popisa predmeta u radu (popis predmeta sa zakazanim ročištem). U postupku koji se pokreće na temelju zahtjeva, zahtjev se podnosi izravno uredu sudskog službenika, dok se ostatak postupka isto tako vodi preko ureda sudskog službenika nadležnog suda. Vidjeti i „Dostava pismena”.

Prethodno opisani postupak u sljedećih će se nekoliko godina promijeniti stupanjem na snagu zakonodavstva o (obveznom) elektroničkom postupku. To će se zakonodavstvo postupno uvesti između 2017. i 2021. U konačnici će elektronički postupak postati obvezan u svim predmetima u kojima je pravno zastupanje obvezno. Ti će predmeti uvijek započinjati podnošenjem izvornog pismena (procesinleiding) putem internetskog portala sudske službe (Rechtsspraak) ili putem poveznice između sustava sudske službe i odvjetnika. Upućujemo i na informacije o „Automatskoj obradi”.

8 Na kojem jeziku mogu podnijeti zahtjev? Mogu li to učiniti usmeno ili zahtjev mora biti u pisanom obliku? Mogu li zahtjev poslati faksom ili elektroničkom poštom?

U Nizozemskoj je službeni jezik u sudskim postupcima nizozemski. To znači da sudski poziv ili (pisani) zahtjev za pokretanje postupka moraju biti sastavljeni na nizozemskom jeziku. Kao iznimka od navedenog, pismena u postupku pred sudom sa sjedištem u pokrajini Friziji mogu biti sastavljena na frizijskom jeziku.

Pismena se mogu uredu sudskog službenika okružnog suda podnijeti i telefaksom. Pismena koja ured sudskog službenika zaprimi telefaksom do 24:00 sata zadnjeg dana roka smatrat će se podnesenima u roku. Iznimka su zahtjevi u obiteljskopravnim predmetima koji se ne prihvaćaju ako su poslani telefaksom. Pismena se ne mogu podnijeti elektroničkom poštom. U razdoblju od 2017. do 2021. postupno će se uvesti elektronički postupak u svim građanskim i upravnim stvarima. Ako je elektronički postupak već na snazi za određenu vrstu predmeta, postupak se može pokrenuti pred sudom elektronički, putem internetskog portala sudske službe.

9 Postoje li posebni obrasci za pokretanje postupaka, a ako ne, kako moram izložiti predmet? Je li potrebno uvrstiti neke elemente u spis?

Zakonom su utvrđeni posebni zahtjevi koji se odnose na sudski poziv ili (pisani) zahtjev za pokretanje postupka. Na temelju novog zakonodavstva o elektroničkom postupku postoji samo jedan način pokretanja postupka. To će se zakonodavstvo postupno uvesti u razdoblju od rujna 2017. do 2021. Za više informacija vidjeti Poveznica se otvara u novom prozoruNacionalna postupovna pravila za građanske postupke koji se pokreću na temelju sudskog poziva (Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingen bij de rechtbanken) (pod Rechtbanken (Okružni sudovi), Handel (Trgovina)) i Poveznica se otvara u novom prozoruPostupovna pravila za postupke koji se pokreću na temelju zahtjeva u sektoru trgovačkog prava / pred sudom u skraćenom postupku (Procesreglement voor verzoekschriftenprocedure sector civiel handel/voorzieningenrechter).

Postupak koji se pokreće na temelju sudskog poziva

U postupku koji se pokreće na temelju sudskog poziva, sudski izvršitelj prvo dostavlja sudski poziv tuženiku, a nakon toga ga registrira u uredu sudskog službenika. U sudskom se pozivu moraju navesti ime i prezime tužitelja, na što se tužba odnosi, ime i prezime tuženika, osnove za tužbu te dokumenti kojima se potkrepljuje tužba, a koje je tužitelj podnio u prilogu tužbi. U pozivu se navodi i datum ročišta i sud koji će odlučivati o predmetu.

Spis mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. izvorni sudski poziv;
 2. ako se sudski poziv mora dostaviti u inozemstvo, izvorne dokumente kojima se dokazuje da je poziv pravilno dostavljen;
 3. dokaz o pravu na državnu pravnu pomoć ili izjavu o imovinskom stanju ili presliku zahtjeva za državnu pravnu pomoć ili izjave o imovinskom stanju;
 4. dokaz o prebivalištu na temelju odabira tuženika;
 5. dokazne predmete (dokumente) na koje će se pozivati u postupku;
 6. obavijest o tome je li prije postupka proveden postupak mirenja te se, u slučajevima navedenima u nastavku, dostavljaju i preslike sljedećih dokumenata:
 7. ako se zahtjev odnosi na naknadu troškova zapljene, presliku dokumenata o zapljeni;
 8. u slučaju upućivanja predmeta, presliku odluke o upućivanju i preslike dokumenata podnesenih do trenutka upućivanja;
 9. ako se sudski poziv mora objaviti ili prevesti na strani jezik, preslike dokumenata kojima se dokazuje da je to učinjeno.

Postupak koji se pokreće na temelju zahtjeva

U postupku koji se pokreće na temelju zahtjeva, zahtjev se podnosi izravno uredu sudskog službenika, dok se ostatak postupka isto tako vodi preko ureda sudskog službenika nadležnog suda.

Spis mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. ime i prezime te adresu boravišta ili, ako nema boravište u Nizozemskoj, adresu na kojoj tužitelj stvarno boravi i
 2. ime i prezime, adresu boravišta ili, ako nema boravište u Nizozemskoj, adresu na kojoj svaki tuženik i svaka zainteresirana strana stvarno borave, prema saznanjima tužitelja i
 3. jasan opis zahtjeva i razloga na kojima se temelji, uključujući razloge za mjesnu nadležnost suda te
 4. ime i prezime te telefonski broj odvjetnika zaduženoga za predmet.

Za svaki dokument na koji se određena stranka poziva u sudskom pozivu, pisanoj izjavi ili sažetku činjenica potrebno je priložiti presliku tog dokumenta.

10 Hoću li morati platiti sudske troškove? Ako hoću, kada? Hoću li morati plaćati odvjetnika od samog podnošenja zahtjeva?

Sudske pristojbe plaćaju se pri pokretanju sudskog postupka. Iznos pristojbi ovisi o vrsti i vrijednosti spora. U praksi će vaš odvjetnik često unaprijed platiti taj iznos te vam ga kasnije naplatiti. Ako je tijekom postupka potrebno pozvati vještaka (na primjer, revizora, medicinskog vještaka ili tehničkog vještaka), sud će u konačnici troškove naplatiti stranci koja je izgubila spor, osim ako odluči drukčije (na primjer, u obiteljskopravnim predmetima u kojima svaka stranka obično snosi svoje troškove). Isto se odnosi na troškove svjedoka ili drugih oblika dokaza.

Odvjetnici naplaćuju naknadu za svoje usluge koja se temelji na cijeni po satu (sa ili bez PDV-a), osim ako postoji pravo na državnu pravnu pomoć (vidjeti i pitanje 11.). Odvjetničke naknade u Nizozemskoj u načelu nisu utvrđene. Preporučuje se da se za više informacija o tome pravodobno obratite odvjetniku koji vas zastupa ili Nizozemskoj odvjetničkoj komori (Nederlandse orde van Advocaten). Većina odvjetnika zahtijeva plaćanje predujma za svoje usluge te zatim svoj rad naplaćuje tijekom postupka te izdavanjem konačnog računa za izvršene usluge.

11 Mogu li zatražiti pravnu pomoć?

U Nizozemskoj postoji mogućnost dobivanja državne pravne pomoći. Svatko tko treba pravnu pomoć, ali je ne može platiti, može podnijeti zahtjev za naknadu dijela pravnih troškova. Odbor za pravnu pomoć (Raad voor rechtsbijstand) platit će dio odvjetničkih troškova, ali mora se platiti i vlastiti doprinos. Taj doprinos ovisi o financijskom stanju podnositelja zahtjeva. Odboru za pravnu pomoć zahtjev podnosi odvjetnik. Uvjete za dobivanje pravne pomoći možete naći na internetskim stranicama Odbora za pravnu pomoć (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.rvr.org/).

12 Kada se smatra da je moj postupak službeno pokrenut? Hoće li mi nadležna tijela dati neke povratne informacije o tome je li moj predmet pravilno izložen?

U postupku koji se pokreće na temelju sudskog poziva smatra se da je postupak pokrenut od datuma sudskog poziva. Tužitelj podnosi sudski poziv uredu sudskog službenika najkasnije na zadnji dan kad je ured sudskog službenika otvoren prije datuma ročišta navedenog u sudskom pozivu (zakazano ročište). Službenik upisuje predmet na popis predmeta u postupku suca pojedinca.

Pokrenuti postupak isteći će ako poziv nije dostavljen uredu sudskog službenika do prethodno navedenog roka, osim ako je u roku od dva tjedna prije datuma ročišta navedenog u sudskom pozivu izdana valjana obnova poziva.

U postupku koji se pokreće na temelju zahtjeva smatra se da je postupak pokrenut od datuma podnošenja zahtjeva uredu sudskog službenika.

Općenito se ne šalje potvrda da je predmet pravilno izložen. U postupcima koji se pokreću sudskim pozivom, ako poziv ima nedostatke, tužitelju se u nekim slučajevima daje mogućnost da ispravi taj nedostatak. Isto se odnosi i na postupak koji se pokreće na temelju zahtjeva. Međutim, ured sudskog službenika nije dužan ponuditi takvu mogućnost.

U postupcima koji se moraju voditi elektroničkim putem, elektronički sustav izdaje potvrdu o primitku koja se uvrštava u elektronički spis predmeta. Stranke mogu u svakom trenutku pregledati dokumente u spisu elektroničkim putem.

13 Hoću li dobiti detaljne informacije o rasporedu sljedećih događaja (poput roka u kojem moram uložiti dokument za obranu)?

Ured sudskog službenika ne može pružiti točne informacije o rasporedu postupka neposredno nakon pokretanja postupka. Naravno, bit ćete obaviješteni o vremenu kada će sud održati raspravu u vašem predmetu. Općenito, odvjetnik ili ured sudskog službenika moći će vam reći približno vrijeme održavanja rasprave u predmetu, ali ne postoji pravo na primanje takvih obavijesti.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 02/01/2019