Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hogyan kell eljárni? - Hollandia

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata holland nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.

TARTALOMJEGYZÉK

1 Bírósághoz kell fordulnom vagy van más lehetőség is?

Nem, nem kell minden esetben bírósághoz fordulni a vita rendezésének érdekében. Egyes helyzetekben egyértelműen van lehetőség az ügy alternatív rendezésére.

2 Van határideje a perindításnak?

Igen, általában van, de a keresetindítási határidő ügyenként változó, e kérdésre nem lehet általánosságban válaszolni. Kérdések esetén érdemes ügyvédhez vagy a jogi ügyfélszolgálathoz (Juridisch loket) (A link új ablakot nyit meghttp://www.juridischloket.nl/) fordulni.

3 Ebben a tagállamban kell bírósághoz fordulnom?

Főszabály szerint az alperest a lakóhelye szerinti tagállam bírósága idézi be.

4 Amennyiben igen, úgy konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel lakóhelyemre és a másik fél lakóhelyére vagy az ügyem egyéb körülményeire?

Törvény ellenkező rendelkezése hiányában az ügyet az alperes lakóhelye szerinti járásbíróság tárgyalja. Amennyiben az alperesnek nincs Hollandia területén ismert lakóhelye, az ügyben e személy tartózkodási helye szerinti bíróság is illetékes. Ennek megfelelően az alperes holland helyi önkormányzat területén lévő címét kell felderíteni. Amennyiben ez ismert, a A link új ablakot nyit megbíróságok besorolásáról szóló törvényben (Wet op de rechterlijke indeling) megkeresheti, hogy az adott lakóhely vagy tartózkodási hely melyik igazságszolgáltatási körzetbe tartozik. Ennek alapján meghatározható, hogy mely járásbírósághoz kell a kérelmet benyújtani.

5 Konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel az ügyem jellegére és a pertárgy értékére?

E kérdésre a választ az előző kérdésre adott válaszban találja. Az ügyével megkeresendő bíróság meghatározásához további információt a A link új ablakot nyit megrechtspraak.nl weboldalon talál.

6 Magam is indíthatok keresetet vagy közvetítőn – például ügyvéden – keresztül kell bírósághoz fordulnom?

Hollandiában főszabály szerint a feleknek jogi képviselő útján kell eljárniuk a polgári és kereskedelmi ügyekben. E tekintetben nincs különbség aközött, hogy az eljárások idézéssel vagy kérelemmel indultak, gyorsított eljárásnak minősülnek, ideiglenes intézkedésre irányulnak, vagy például távolmaradás következtében lefolytatandó eljárások.

Ez alól a szabály alól csak a 25 000 EUR-t nem meghaladó követelések és a nem meghatározható összegű, de egyértelműen 25 000 EUR alatti értékű követelések jelentenek kivételt. Ezekben az esetekben a járásbíróság rendelkezik joghatósággal, és a felek személyesen járhatnak el az eljárás során. A felek nem csak ügyvédektől, hanem például jogi tanácsadóktól vagy bírósági végrehajtóktól is kérhetnek segítséget.

Amennyiben az ügyben munkaszerződésről, kollektív szerződésről, kollektív szerződés rendelkezése általános kötőerejének megállapításáról, a kormányzati hivatalnokok idő előtti nyugdíjazásáról szóló keretmegállapodásban (Wet kaderregeling vut overheidspersoneel) szereplő idő előtti nyugdíjazásról, ügynökségi szerződésről, bérleti szerződésről vagy haszonbérleti szerződésről kell dönteni, a felek szintén eljárhatnak jogi képviselő nélkül. Ezekben az ügyekben a követelés pénzben kifejezett értéke nem releváns.

7 A per megindításához pontosan hová kell benyújtanom a kereseti kérelmemet: a bíróság kezelőirodájához vagy hivatalához, vagy más igazgatási szervhez?

Az eljárást megindító írásos dokumentumokat az illetékes bíróság hivatalához kell címezni. Fontos kiemelni a bírósági idézéssel és a kérelemre indult eljárások közti különbséget. A bírósági idézéssel indított eljárásokban az idézést először kézbesíteni kell az alperesnek, majd azt nyilvántartásba kell venni a bírósági titkárságon. Mindkét feladatot a bírósági végrehajtó látja el. Ezt követően az eljárások az ügyek jegyzékében (az ülésszak során tárgyalt ügyek jegyzéke) meghatározott sorrendben folynak. A kérelemre indult eljárásokban a kérelmet közvetlenül a bíróság hivatalához kell benyújtani és az eljárás további része szintén az illetékes bíróság titkárságán keresztül folyik. Lásd még: „Iratkézbesítés”.

A fenti eljárás azonban a következő években meg fog változni a (kötelező) elektronikus eljárásokról szóló jogszabály hatálybalépésével. E jogszabály 2017 és 2021 között fokozatosan lép hatályba. Az időszak végére az elektronikus eljárások minden jogi képviseletet igénylő ügyben kötelezővé válnak. Ezt követően az eljárások minden esetben a perkeletkeztető dokumentumnak (procesinleiding) a jogi szolgálat (Rechtsspraak) weboldalán, vagy a jogi szolgálat és a jogi képviselő közötti rendszerkapcsolaton keresztüli benyújtásával indulnak meg. Hivatkozással továbbá az „Automatikus feldolgozásra” vonatkozó információkra.

8 Milyen nyelven terjeszthetem elő a kereseti kérelmemet? Ez szóban is lehetséges, vagy írásban kell megtennem? Elküldhetem a kereseti kérelmemet faxon vagy e-mailben?

Hollandiában a bírósági eljárások hivatalos nyelve a holland. Ennek megfelelően az eljárást megindító bírósági idézést vagy az (írásbeli) kérelmet szintén hollandul kell elkészíteni. Ez alól kivételt jelentenek a Fryslân (Frízföld) területén lévő bíróságok előtt folyó ügyekre vonatkozó eljárási dokumentumok, amelyeket fríz nyelven is el lehet készíteni.

A dokumentumokat faxon is el lehet küldeni a bíróság hivatalához. A bíróság hivatala által az utolsó napon 24:00 óra előtt faxon beérkezett dokumentumok határidőben benyújtottnak minősülnek. Ez alól kivétel: a faxon megküldött családi ügyekre vonatkozó kérelmeket nem lehet befogadni. A kereseteket nem lehet e-mailben benyújtani. 2017 és 2021 között minden polgári és közigazgatási jogi ügyben fokozatosan bevezetésre kerülnek az elektronikus eljárások. Amint az érintett ügy típusára vonatkozóan elektronikus eljárások léptek hatályba, a bírósághoz a bírósági szolgálat weboldalán keresztül, elektronikusan is be lehet nyújtani a keresetet.

9 Vonatkoznak-e speciális formai előírások a perindításra, vagy ha nem, akkor hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan iratok, amelyeket csatolni kell az ügy aktájához?

Az eljárást megindító bírósági idézések vagy (írásbeli) kérelmek tartalmára vonatkozó különös feltételeket törvény határozza meg. A elektronikus eljárásokat lehetővé tevő új jogszabályok szerint az eljárás megindításának már csak egy módja lehetséges. E jogszabály 2017 szeptembere és 2021 között fokozatosan lép hatályba. További információt a A link új ablakot nyit megBírósági idézések nemzeti eljárási szabályzatában (Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingen bij de rechtbanken) (a Rechtbanken [járásbíróságok] és Handel [kereskedelem] pontokban), valamint A link új ablakot nyit megA kérelemre indult vagy bíróság által gyorsított eljárásban lefolytatott ügyekre vonatkozó eljárási szabályzatban (Procesreglement voor verzoekschriftenprocedure sector civiel handel/voorzieningenrechter) találhat.

Bírósági idézéssel indított eljárások

A bírósági idézéssel indított eljárásokban a bírósági végrehajtó kézbesíti az idézést az alperesnek, majd nyilvántartásba veszi azt a bíróság titkárságán. Az idézésnek a következőket kell tartalmaznia: a felperes nevét, a követelést, az alperes nevét, a követelés jogalapját, valamint a felperes által benyújtott, követelést bizonyító dokumentumokat. Az idézésben meghatározásra kerül emellett a tárgyalás ideje és a bíróság, amely az ügyet tárgyalni fogja.

Az aktának az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

 1. Az eredeti bírósági idézés;
 2. Amennyiben az idézést külföldre kell kézbesíteni, a megfelelő kézbesítést igazoló eredeti dokumentumok;
 3. Az államilag finanszírozott jogi segítségnyújtás bizonyítéka, vagy bevételi kimutatás, vagy az államilag finanszírozott jogi segítségnyújtásra vagy bevételi kimutatásra irányuló kérelem másolata;
 4. Az alperes lakóhelyének bizonyítéka;
 5. Az eljárásban alkalmazandó bizonyítékok (dokumentumok);
 6. Arra vonatkozó értesítés, hogy az eljárást megelőzően sor került-e mediációra, és a lent felsorolt esetekben az alábbi dokumentumokat is be kell nyújtani:
 7. amennyiben a követelés letiltás költségeinek megtérítésére irányul, a letiltásra vonatkozó dokumentumok;
 8. továbbutalás esetén a továbbutalásról szóló határozat és a továbbutalásban figyelembe vett dokumentumok;
 9. amennyiben a bírósági végzést idegen nyelven kell közzétenni vagy idegen nyelvre kell lefordítani, annak bizonyítéka, hogy ez megtörtént.

Kérelemre induló eljárások

A kérelemre indult eljárásokban a kérelmet közvetlenül a bíróság titkárságához kell benyújtani és az eljárás további része szintén az illetékes bíróság titkárságán keresztül folyik.

Az aktának az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

 1. A kérelmező családi és utóneve, valamint lakóhelye, illetve Hollandia területén található lakóhely hiányában tényleges tartózkodási helye, valamint
 2. Az alperes és az érdekelt felek családi és utóneve, valamint lakóhelye, illetve Hollandia területén található lakóhely hiányában a kérelmező által ismert tényleges tartózkodási helye, valamint
 3. A kérelemnek és indokainak egyértelmű leírása, ideértve a bíróság illetékességének alapját is, valamint
 4. Az ügyben kirendelt jogász neve és telefonszáma.

A bírósági végzésben, írásbeli nyilatkozatban vagy összefoglalásban bármely fél által hivatkozott dokumentum másolatát is csatolni kell.

10 Kell-e bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor? A kereseti kérelmem előterjesztésétől kezdve kell ügyvédet fizetnem?

A bírósági illetékeket a kereset benyújtásakor kell megfizetni. Az illeték mértéke a vita jellegétől és az abban szereplő összegtől függ. A gyakorlatban gyakran az ügyvéd előlegezi meg ezt az összeget, és később fizetteti azt meg ügyfelével. Amennyiben az eljárás során szükségessé válik szakértő (például könyvvizsgáló, orvosszakértő vagy technikai szakértő) meghallgatása, a bíróság a költségeket ellenkező rendelkezés hiányában (például családi ügyekben, amelyekben a költségeket az a fél viseli, aki miatt az intézkedés szükségessé vált) a pervesztes félre hárítja. Ugyanez vonatkozik a tanúk vagy az egyéb típusú bizonyítékok következtében felmerült költségekre.

Az ügyvédek (héát tartalmazó/nem tartalmazó) óradíjon alapuló díjat szabnak ki tevékenységükért, kivéve, ha a fél államilag finanszírozott jogi segítségnyújtásra jogosult (lásd még a 11. kérdést). Hollandiában az ügyvédi díjak főszabály szerint nem kötöttek. Javasolt erre vonatkozóan kellő időben további információkat beszerezni az Önt képviselő ügyvédtől vagy a Holland Ügyvédi Kamarától (Nederlandse orde van Advocaten). A legtöbb ügyvéd először az előleget, majd az eljárás során ellátott munkáját tartalmazó végső számlán meghatározott összeget számítja fel.

11 Kérelmezhetek költségmentességet?

Hollandiában lehetőség van költségmentesség igénybevételére. Bárki, akinek jogi segítségnyújtásra van szüksége, de azt nem engedheti meg magának, kérheti a jogi költségekhez való hozzájárulást. Ezt követően a költségmentességért felelős igazgatóság (Raad voor rechtsbijstand) fizeti meg az ügyvéd költségeinek egy részét, de személyes hozzájárulásra továbbra is szükség van. E hozzájárulás a fél pénzügyi helyzetétől függő. A kérelmet az ügyvéd nyújtja be a költségmentességért felelős igazgatóságnak. A támogathatósági feltételeket a költségmentességért felelős igazgatóság honlapján (A link új ablakot nyit meghttp://www.rvr.org/) találhatja meg.

12 Hivatalosan mely időponttól tekintik benyújtottnak a keresetemet? Kapok-e a hivataloktól visszajelzést arra vonatkozóan, hogy az ügyemet megfelelően terjesztettem-e elő?

Az idézéssel megindított eljárások esetén a per az idézés napján indul. Az idézést a kérelmezőnek legkésőbb a bírósági titkárság idézésben meghatározott ügyek jegyzékében szereplő határidőt (a tárgyalásra elrendelt nap) megelőző utolsó napon kell benyújtania a bírósági titkárságon. A bírósági titkár felveszi az ügyet valamely egyesbíró hatáskörébe tartozó ügyek jegyzékébe.

A perfüggőség megszűnik, ha az idézés a fent meghatározott határidőn belül nem kerül benyújtásra a bírósági titkársághoz, kivéve, ha az idézésben meghatározott ügyek jegyzékében szereplő dátumtól számított két héten belül kiigazító intézkedés került meghozatalra.

A kérelemre induló eljárások esetén a per a kérelem bírósági titkárságoz történő benyújtásával indul.

Főszabály szerint nem érkezik értesítés arról, hogy a kérelem megfelelő formában került benyújtásra. A bírósági idézéssel megindított eljárásokban, ha az idézés hiányos, egyes esetekben a kérelmezőnek lehetősége van hiánypótlásra. Ugyanez vonatkozik a kérelemre indult eljárásokra is. A bírósági titkárság azonban nem köteles felajánlani ezt a lehetőséget.

Az elektronikusan lefolytatandó eljárások esetén az elektronikus rendszer létrehoz egy kézbesítési igazolást, amely szerepel az elektronikus iratokban. A dokumentumokat a felek elektronikusan bármikor megtekinthetik.

13 Kapok-e részletes tájékoztatást az elkövetkező események időrendjéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)?

Az eljárások pontos ütemterve a bíróság titkárságától azonnal, vagy a kérelem benyújtásakor nem szerezhető be. Természetesen értesítik Önt arról, hogy az ügyben mikor kerül sor a tárgyalásra. Főszabály szerint az ügyvéd vagy a bíróság titkársága hozzávetőleg meg tudják határozni, hogy az ügyben mikor várható tárgyalás, de ilyen értesítésre senki nem jogosult.


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 02/01/2019