Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Cilvēktiesības


Eiropas Komisija vēlas darīt pieejamus mācību materiālus, kas būs noderīgi gan praktizējošu juristu, gan pasniedzēju darbā cilvēktiesību jomā.


Tīmekļa vietne HELP (Eiropas Padome)

Tīmekļa vietni Saite atveras jaunā logāHELP (Praktizējošo juristu apmācība par cilvēktiesību jautājumiem) ir izstrādājusi Eiropas Padome, lai atbalstītu visu praktizējošo juristu apmācību par cilvēktiesību jautājumiem. Vietne 2011. gada novembrī tika pārveidota, un tās mērķis ir kļūt par primāro atsauces avotu šajos jautājumos. Visas ieinteresētās personas var pieslēgties vietnei un piekļūt lielam skaitam informācijas avotu par mācībām, ko sagatavojusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Informācija ir pieejama vairākās valodās (tostarp angļu, franču un vācu valodā) un ietver mācību rokasgrāmatas par galvenajiem jēdzieniem, specifiskus izdevumus, prezentācijas un e-mācību materiālus par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas dažādiem pantiem un tēmām.

Lai iegūtu pieeju tīmekļa vietnes materiāliem, lietotājiem ir jāreģistrējas. Lai jauniem lietotājiem atvieglotu informācijas meklēšanu tīmekļa vietnē, ir izstrādāts Saite atveras jaunā logāpaskaidrojošs dokuments, kas pieejams angļu valodā.

Saite atveras jaunā logāHELP 28 atbalsta ES tieslietu speciālistus, palīdzot apgūt zināšanas un prasmes par to, kā piemērot Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (Harta), Eiropas Cilvēktiesību konvenciju (ECTK) un Eiropas Sociālo hartu (ESH). Tiek piedāvāti šādi mācību moduļi:

  1. Cīņa pret rasismu, ksenofobiju, homofobiju un transfobiju
  2. Datu aizsardzība
  3. Darba tiesības
  4. Tiesības uz personas neaizskaramību

Praktizējošiem juristiem paredzētas rokasgrāmatas par cilvēktiesību jautājumiem (Eiropas Padome)

Eiropas Padome ir sagatavojusi vairākas rokasgrāmatas, kuru mērķis ir palīdzēt praktizējošiem juristiem labāk izprast Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru.

Šajās praktiskajās rokasgrāmatās ir aplūkoti šādi temati: tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz brīvību un drošību, tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību; tiesības uz vārda brīvību, tiesības uz īpašumu, spīdzināšanas aizliegums, tiesības uz dzīvību un migrantu aizsardzība.

Rokasgrāmatas ir pieejamas Saite atveras jaunā logāangļu valodā un lielākā daļa arī Saite atveras jaunā logāfranču valodā.

Praktiskā rokasgrāmata juristiem, kuri piedalās tiesvedībā Eiropas Cilvēktiesību tiesā (Eiropas advokātu kolēģiju un juristu biedrību padome (CCBE))

Praktiskā rokasgrāmata juristiem, kuri piedalās tiesvedībā Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT jeb “Tiesa”), ir paredzēta juristiem, kuri gatavojas iesniegt pieteikumu ECT. Rokasgrāmatā, kas izveidota jautājumu un atbilžu saraksta veidā, ir sniegta informācija un praktiski padomi par tiesvedību valstu tiesās pirms pieteikuma iesniegšanas ECT, tiesvedību Tiesā un procesu Tiesas sprieduma izpildes laikā.

Rokasgrāmatā ir ietverti dažādi jautājumi, tostarp: kurā tiesvedības posmā valsts tiesā saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju ir jāpiesaka cilvēktiesību pārkāpums; kā iesniegt pieteikumu Tiesā; tiesvedības tehniskie aspekti; jurista loma pēc sprieduma pasludināšanas. Tajā ir dotas arī norādes par rīkiem un resursiem, kuri ir pieejami pusēm un to advokātiem.

Rokasgrāmata sagatavota sadarbībā ar ECT un ir pieejama Eiropas advokātu kolēģiju un juristu biedrību padomes (CCBE) tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāangļu un Saite atveras jaunā logāfranču valodā.

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (EJTN) izstrādātās Apmācības pamatnostādnes administratīvo tiesību jautājumos

Saite atveras jaunā logāApmācības pamatnostādnes administratīvo tiesību jautājumos ir paredzēts izmantot kā jaunāko autoritatīvo rādītāju, kurā apkopota informācija par svarīgākajiem tiesību aktiem, judikatūru un attiecīgajiem dokumentiem dažādās Eiropas administratīvo tiesību apakšnozarēs. Pamatnostādņu izstrādes mērķis ir sniegt vērtīgu informāciju saistībā ar augstas kvalitātes mācību programmu sagatavošanu administratīvo tiesību jomā visā Eiropā, un praktizējoši juristi un viņu pasniedzēji tās var izmantot kā rokasgrāmatu par jaunākajām norisēm būtiskākajās ES administratīvo tiesību jomās.

Šajās pamatnostādnēs ir iekļauta apakšiedaļa par cilvēktiesībām un pamattiesībām.

Cīņa pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu

E-mācību rīks “United to end female genital mutilation” [“Vienoti cīņā pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu”] (UEFGM)

Starptautiski atzīts, ka sieviešu dzimumorgānu kropļošana (SDK) ir sieviešu cilvēktiesību pārkāpums un bērnu ļaunprātīgas izmantošanas veids. Tāpat kā citi uz dzimumu balstītas vardarbības veidi arī SDK ir pamattiesību uz dzīvību, brīvību, drošību, cieņu, līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem, kā arī nediskriminācijas un fiziskās un garīgās veselības neaizskaramības pārkāpums, kā to noteikusi Pasaules Veselības organizācija.

UEFGM e-mācību kursā SDK problēma ir skatīta veselības un patvēruma meklētāju dienestu kontekstā. Praktizējošus juristus varētu interesēt pirmie divi pamatmoduļi, kuros sniegts ievads SDK kā par cilvēktiesību jautājumu un kā īpašu uz dzimumu balstītas vardarbības veidu. Praktizējošus juristus, kuri specializējas patvēruma meklēšanas tiesībās, varētu interesēt divi īpašie moduļi saistībā ar patvēruma meklēšanas jomu.

Šis kurss ir pieejams Saite atveras jaunā logāangļuSaite atveras jaunā logāitāļuSaite atveras jaunā logāportugāļuSaite atveras jaunā logāgrieķuSaite atveras jaunā logāfrančuSaite atveras jaunā logāzviedruSaite atveras jaunā logāholandiešu un Saite atveras jaunā logāvācu valodā.

Saistītā saite

Saite atveras jaunā logāEiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN)


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 22/01/2020