Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mensenrechten


De Europese Commissie wil opleidingsmateriaal beschikbaar maken dat zowel nuttig is voor beoefenaars van een juridisch beroep als hulpmiddel voor zelfstudie, als voor de opleiders van beoefenaars van een juridisch beroep als hulpmiddel voor hun werk op het gebied van de mensenrechten.


HELP-website (Raad van Europa)

De website De link wordt in een nieuw venster geopend.HELP ("Human Rights Education for Legal Professionals" – mensenrechteneducatie voor rechtsbeoefenaars) is door de Raad van Europa ontwikkeld ter ondersteuning van de opleiding van alle rechtsbeoefenaars in het internationaal recht inzake de mensenrechten. De website is in november 2011 opnieuw ontworpen en moet het eerste referentiepunt voor informatie over dit thema worden. Iedereen die geïnteresseerd is, kan op de website inloggen om toegang te krijgen tot een grote hoeveelheid informatie over opleidingen die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft uitgewerkt. De informatie is beschikbaar in een aantal talen (waaronder Engels, Frans en Duits) en omvat opleidingshandboeken over sleutelbegrippen en specifieke vraagstukken, presentaties en online-opleidingen over diverse artikelen en thema's in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Gebruikers moeten zich registreren om toegang te krijgen tot de informatiebronnen en hulpmiddelen op de website. Een De link wordt in een nieuw venster geopend.toelichting in het Engels helpt nieuwe gebruikers de weg te vinden op de website.

De link wordt in een nieuw venster geopend.HELP in de 28 ondersteunt juridische professionals van de EU bij het verkrijgen van kennis en vaardigheden over hoe er verwezen kan worden naar het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (Het Handvest), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Europees Sociaal Handvest (ESH). De volgende opleidingsmodules zijn beschikbaar:

  1. Bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat, homofobie en transfobie
  2. Gegevensbescherming
  3. Arbeidsrechten
  4. Recht op menselijke integriteit

Handboek mensenrechten voor rechtsbeoefenaars (Raad van Europa)

De Raad van Europa heeft diverse handboeken samengesteld om rechtsbeoefenaars te helpen beter inzicht te krijgen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de mens.

Deze praktische handleidingen bestrijken de volgende thema's: het recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven, het recht op een eerlijk proces, het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid, vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; vrijheid van meningsuiting, het recht op eigendom, het verbod van foltering, het recht op leven en de bescherming van migranten.

De handboeken zijn allemaal beschikbaar in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Engels en de meeste ook in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Frans.

Praktische handleiding voor advocaten die voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verschijnen (Raad van de balies van de Europese Unie – CCBE)

Deze handleiding is bedoeld voor advocaten die voornemens zijn om een zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) aanhangig te maken. De handleiding, die de vorm heeft van een lijst van vragen en antwoorden, bevat informatie over en praktisch advies voor de procedure bij de nationale rechter voordat het verzoekschrift bij het Hof wordt ingediend, de procedure bij het Hof zelf, en de tenuitvoerlegging van het arrest van het Hof.

In de handleiding komen onder meer de volgende vragen aan de orde: in welke fase van de procedure bij de nationale rechter dient een schending van het EVRM te worden aangevoerd? hoe moet het verzoekschrift bij het Hof worden ingediend? wat zijn de technische aspecten van de procedure? en wat is de rol van de advocaat nadat het arrest is gewezen? Ook worden de hulpmiddelen en informatiebronnen genoemd die voor partijen en hun advocaten beschikbaar zijn.

De handleiding, die is gemaakt in samenwerking met het EHRM, is beschikbaar op de website van de Raad van de balies van de Europese Unie (CCBE) in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Engels en in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Frans.

Richtsnoeren voor opleidingen op het gebied van bestuursrecht (Europees netwerk voor justitiële opleiding – ENJO)

De De link wordt in een nieuw venster geopend.richtsnoeren voor opleidingen op het gebied van bestuursrecht pretenderen een actuele en gezaghebbende catalogus te zijn van de belangrijkste wetgeving, rechtspraak en documenten op de verschillende deelterreinen van het Europees bestuursrecht. Ze hebben een tweeledig doel: enerzijds het verschaffen van een waardevolle informatiebron voor de ontwikkeling van hoogwaardige opleidingen op het gebied van bestuursrecht in Europa en anderzijds rechtsbeoefenaars en de opleiders van rechtsbeoefenaars de beschikking geven over een handboek over de laatste ontwikkelingen op sleutelterreinen van het Europees bestuursrecht.

Ze bevatten een hoofdstuk over mensenrechten en grondrechten.

De bestrijding van vrouwelijke genitale verminking

"United to end female genital mutilation", een e-learningcursus

Vrouwelijke genitale verminking wordt internationaal erkend als een schending van de mensenrechten van vrouwen en een vorm van kindermishandeling. Net als andere vormen van gendergerelateerd geweld, vormt het een inbreuk op het recht op leven, vrijheid, veiligheid, gelijke behandeling, non-discriminatie en lichamelijke en geestelijke integriteit, zoals gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie.

De e-learningcursus "United to end female genital mutilation" behandelt vrouwelijke genitale verminking in de context van gezondheids- en asieldiensten. Rechtsbeoefenaars zijn mogelijk vooral geïnteresseerd in de eerste twee basismodules, die een introductie vormen tot vrouwelijke genitale verminking als een mensenrechtenkwestie en een specifieke vorm van gendergerelateerd geweld. Rechtsbeoefenaars die gespecialiseerd zijn in asielrecht, zijn mogelijk vooral geïnteresseerd in de twee gespecialiseerde modules op het terrein van asiel.

De cursus is beschikbaar in het De link wordt in een nieuw venster geopend.EngelsDe link wordt in een nieuw venster geopend.ItaliaansDe link wordt in een nieuw venster geopend.PortugeesDe link wordt in een nieuw venster geopend.GrieksDe link wordt in een nieuw venster geopend.FransDe link wordt in een nieuw venster geopend.ZweedsDe link wordt in een nieuw venster geopend.Nederlands en De link wordt in een nieuw venster geopend.Duits.

Link

De link wordt in een nieuw venster geopend.Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 22/01/2020