Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mänskliga rättigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Europeiska kommissionens avsikt är att utbildningsmaterialet ska vara till hjälp både för rättstillämpare för eget bruk och som en resurs för fortbildare av rättstillämpare i deras arbete på människorättsområdet.


Webbplatsen HELP (Europarådet)

Webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterHELP (Human Rights Education for Legal Professionals) har tagits fram av Europarådet för att stödja utbildningen av alla jurister i människorättslagstiftning. Webbplatsen gjordes om i november 2011 och ambitionen är att den ska bli den primära referenspunkten i ämnet. Alla intresserade kan logga in på webbplatsen och ta del av en mängd information om utbildning som tagits fram av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (nedan kallad Europadomstolen). Informationen finns tillgänglig på flera språk (bl.a. engelska, franska tyska) och innehåller manualer om nyckelbegrepp, specifika frågor, presentationer och online-utbildning avseende olika artiklar och ämnesområden i Europakonventionen.

Användare måste registrera sig för att få tillgång till webbplatsen. Ett Länken öppnas i ett nytt fönsterförklarande dokument finns på engelska till hjälp för nya användare att orientera sig på webbplatsen.

Länken öppnas i ett nytt fönsterHELP i de 28 ger stöd till rättstillämpare i EU som vill fortbilda sig om hur man tillämpar EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan), Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och den europeiska sociala stadgan. Följande kursmoduler finns tillgängliga:

  1. Kampen mot rasism, främlingshat, homofobi och transfobi
  2. Dataskydd
  3. Arbetstagares rättigheter
  4. Rätt till personlig integritet

Människorättshandböcker för rättstillämpare (Europarådet)

Europarådet har utarbetat flera handböcker för att hjälpa rättstillämpare att bättre förstå den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) och Europadomstolens rättspraxis.

Dessa praktiska vägledningar täcker följande ämnen: rätten till skydd för privat- och familjeliv, rätten till en rättvis rättegång, rätten till personlig frihet och säkerhet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrandefrihet, rätten till egendom, förbud mot tortyr, rätten till liv och skydd av migranter.

Handböckerna är tillgängliga Länken öppnas i ett nytt fönsterpå engelska och de flesta av dem också på Länken öppnas i ett nytt fönsterfranska.

Practical guide for lawyers appearing before the European Court of Human Rights (Council of Bar and Law Societies in Europe – CCBE)

Vägledningen är tänkt för advokater som avser att föra upp ett mål till Europadomstolen. Vägledningen som består av en lista med frågor och svar, innehåller information och praktiska råd vid förfaranden inför nationella domstolar före ansökan till Europadomstolen, vid denna domstol, och när dess domar verkställs.

Flera frågor tas upp i handboken, bl.a. i vilket skede av förfarandet inför nationella domstolar som kränkningar av människorätten bör anföras med hänvisning till Europakonventionen, hur man inger en ansökan till Europadomstolen, de tekniska aspekterna av förfarandet, och advokatens roll när dom väl har meddelats. En hänvisning ingår också till verktyg och resurser tillgängliga för parterna och deras advokater.

Vägledningen har tagits fram i partnerskap med Europadomstolen och är tillgänglig på webbplatsen för Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska och på Länken öppnas i ett nytt fönsterfranska.

Administrative law training guidelines of the European Judicial Training Network (EJTN)

Länken öppnas i ett nytt fönsterRiktlinjerna för fortbildning i förvaltningsrätt är avsedda att vara ett aktualiserat index över den viktigaste lagstiftningen, rättspraxis och relevant dokumentation inom olika underområden av EU:s förvaltningslagstiftning. Avsikten är att de ska vara en värdefull informationskälla för att ta fram högkvalitativa kurser på området förvaltningslag över hela Europa och fungera som handbok för fortbildare och rättstillämpare över de senaste nyheterna inom centrala områden av EU:s förvaltningslagstiftning.

En underavdelning ingår om mänskliga och grundläggande rättigheter.

Kampen mot kvinnlig könsstympning

E-kursen "United to end female genital mutilation"

Kvinnlig könsstympning är internationellt erkänt som en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och en form av övergrepp mot barn. Liksom alla andra former av könsrelaterat våld utgör den ett brott mot den grundläggande rätten till liv, frihet, säkerhet, värdighet, jämlikhet mellan kvinnor och män, icke-diskriminering samt mot den fysiska och mentala integriteten, i enlighet med Världshälsoorganisationens definition.

E-kursen "United to end female genital mutilation" tar upp denna fråga i sammanhang av hälso- och asyltjänster. Rättstillämpare är eventuellt intresserade av de första två grundmodulerna som innehåller en introduktion till tolkningen av kvinnlig könsstympning som en människorättsfråga och som en särskild form av könsrelaterat våld‑. De två specialmodulerna på asylområdet kan intressera rättstillämpare som är specialiserade på asylrätt.

Kursen finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska, Länken öppnas i ett nytt fönsteritalienska och Länken öppnas i ett nytt fönsterportugisiska.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 23/11/2017