Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Informācija par to, kā ES dalībvalsts izvērtē kompensācijas pieteikumu


Ja esat cietis noziegumā, atrodoties ārzemēs (ES dalībvalstī, kurā jūs nedzīvojat), jūs varat iesniegt pieteikumu savas dzīvesvietas dalībvalsts palīgiestādē. Palīgiestāde pārtulko pieteikumu un pārsūta to lēmējiestādei ES dalībvalstī, kurā izdarīts noziegums. Lēmējiestāde atbild par pieteikuma izvērtēšanu un kompensācijas izmaksāšanu.

Šeit jūs varat atrast informāciju par to, kā lēmējiestāde ES dalībvalstī, kurā izdarīts noziegums, izvērtēs jūsu pieteikumu.

Iesakām izpētīt tās valsts informāciju, kurā izdarīts noziegums.

Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karoga.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 08/10/2020

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Beļģija


Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

a) Komisija finansiālās palīdzības piešķiršanai tīšās vardarbīgās darbībās cietušajiem (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) var palīdzēt cietušajiem, kuri ir Beļģijas valstspiederīgie vai Beļģijas pastāvīgie iedzīvotāji, saņemt kompensāciju citā ES valstī.

Adrese:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Lietās, kas saistītas ar terorismā cietušajiem, jāsazinās ar komisijas Terorisma lietu nodaļu.

Pasta adrese:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence — Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-pasta adrese: Saite atveras jaunā logāterrorvictims@just.fgov.be

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Jā.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem:

 • prasību? Franču, nīderlandiešu, vācu un angļu valodā.
 • pamatojošos dokumentus? Franču, nīderlandiešu, vācu un angļu valodā.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Šis jautājums vēl nav bijis aktuāls un vēl tiek apspriests.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā, kā es to varu samaksāt?

Nē.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Nē.

Vai tiks nodrošināts tulks gadījumā, kad man ir jāierodas personīgi?

Nē.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību/ievainojumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

To novērtē komisija, pamatojoties uz cietušajam radītajiem ievainojumiem un to smagumu.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Nē.

Cik aptuveni ilgs laiks paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Patlaban tie ir 18 mēneši. Procedūra ir tāda pati gan pārrobežu, gan valstiskos gadījumos.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Franču, nīderlandiešu, vācu vai angļu valodā.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Nav procedūras komisijas lēmumu pārsūdzēšanai. Var iesniegt tikai pieteikumu par atcelšanu Beļģijas Valsts padomē (Conseil d’Etat).

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Nē, komisija neiesaistās šajā jomā.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Ir cietušo atbalsta dienesti, kas var palīdzēt cietušajiem pieprasīt finansiālu palīdzību no komisijas.

Atbalstu cietušajiem sniedz Beļģijas kopienas un reģioni.

Lai uzzinātu plašāku informāciju (jo īpaši par dažādajiem dienestiem, kas ir apstiprināti palīdzības sniegšanai), apmeklējiet šādas tīmekļa vietnes:

Beļģijas franču valodas kopiena: Saite atveras jaunā logāvictimes.be

Flandrija: Saite atveras jaunā logāslachtofferzorg.be


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 14/01/2020

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Bulgārija


Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

BULGĀRIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA

Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem

Adrese: Slavyanska iela 1, Sofija 1040, Bulgārijas Republika

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.compensation.bg/en

Bulgārijas Republikas teritorijā izdarītu noziedzīgu nodarījumu gadījumā lēmuma pieņēmēja iestāde attiecībā uz pieteikumiem par kompensāciju pārrobežu gadījumos ir Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem.

Ārpus Bulgārijas Republikas teritorijas izdarītu noziedzīgu nodarījumu gadījumā Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem rīkojas kā palīdzības sniedzēja iestāde un pārsūta pieteikumu par kompensāciju tās valsts kompetentajai iestādei, kurā izdarīts noziedzīgais nodarījums.

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Jā, varat.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem:

 • prasību? Bulgāru un angļu valodā.
 • pamatojošos dokumentus? Bulgāru un angļu valodā.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Par tulkojumu maksā Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā, kā es to varu samaksāt?

Nē, nav.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Cietušais nepiedalās procedūrā, kurā izlemj par valsts kompensācijas piešķiršanu.

Vai tiks nodrošināts tulks gadījumā, kad man ir jāierodas personīgi?

Skatīt atbildi uz iepriekšējo jautājumu.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību/ievainojumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Jā, tiks pieņemtas vai atzītas. Medicīniskie dokumenti, tostarp tie, kas apliecina medicīniskās izmaksas un ko izdevusi attiecīgā valsts, var tikt pieņemti un/vai atzīti, tomēr Nacionālā padome par šo jautājumu lemj individuāli katrā gadījumā.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Ceļa izdevumus, kas saistīti ar medicīnisku pārbaudi, var atlīdzināt, tomēr Nacionālā padome par šo jautājumu lemj individuāli katrā gadījumā.

Cik aptuveni ilgs laiks paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Pieteikums kompensācijas saņemšanai tiek izskatīts viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Nepieciešamības gadījumā šo termiņu var pagarināt ne vairāk kā par trīs mēnešiem.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Bulgāru un angļu valodā.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Lēmumus, ko pieņem Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem, nevar apstrīdēt.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Valsts kompensācijas piešķiršanas procedūra neparedz jurista iesaistīšanos.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Jā. Bulgārijas Cietušo atbalsta organizāciju asociācija

Tālr. +359 29819300


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 09/03/2020

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Čehija


Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Čehijas Republikas Tieslietu ministrija, Kompensācijas departaments

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prāga 2

Tālr.: (420) 221997966
Fakss: (420) 221997967

E-pasts: Saite atveras jaunā logāodsk@msp.justice.cz

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Jā.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem prasību / pamatojošos dokumentus?

Čehu, slovāku vai angļu valodā.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Lēmuma pieņēmēja iestāde nepieņems dokumentus, kas sagatavoti citās valodās, izņemot čehu, slovāku un angļu valodu (tā neņems vērā šādus dokumentus un aicinās iesniedzēju iesniegt prasību vai dokumentus, kas pārtulkoti kādā no atzītajām valodām); ja tai būs jānodrošina angļu valodā sagatavotu dokumentu tulkojums, tā izdarīs to uz sava rēķina.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā, kā es to varu samaksāt?

Nē.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Atlīdzību par ceļa izdevumiem nepiešķir.

Vai tiks nodrošināts tulks gadījumā, kad man ir jāierodas personīgi?

Lēmuma pieņēmēja iestāde nenodrošina tulku.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību/ievainojumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Jūsu dzīvesvietā izdota medicīniska izziņa, visticamāk, tiks atzīta.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Nē.

Cik aptuveni ilgs laiks paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Lēmums par prasību būtu jāpieņem trīs mēnešu laikā.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Čehu vai angļu valodā.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Iesniedzot administratīvu prasības pieteikumu tiesā.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Jā, uz sava rēķina.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Lielākā nevalstiskā organizācija noziegumos cietušo atbalstam ir “Bílý kruh obětí” (“Baltais Cietušo Aplis”).


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 15/06/2020

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Dānija


kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde

Vai pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (bez manas dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības)?

Pieteikums nav obligāti jāsūta ar palīgiestādes starpniecību. Pieteikumu var nosūtīt tieši šīs valsts lēmējiestādei (Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādei), kas pēc tam to nosūta policijai uz to iecirkni, kurā tikusi izmeklēta krimināllieta. Pieteikumu var arī uzreiz nosūtīt policijai.

Kādā(-s) valodā(-s) var būt pieteikums un apliecinošie dokumenti, kas jāiesniedz par kompensāciju atbildīgajām iestādēm?

Visus iesniegtos dokumentus pieņem gan dāņu valodā, gan angļu valodā. Tomēr Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde labprātāk pieņem dāņu valodā iztulkotus dokumentus, ja tas iespējams.

Dānija ar ziemeļvalstīm, t. i., Somiju, Islandi, Norvēģiju un Zviedriju, ir noslēgusi vienošanos par valodu lietojumu, saskaņā ar kuru šo valstu pilsoņiem ir tiesības citās ziemeļvalstīs izmantot savas valsts valodu. Vienošanās attiecas uz dāņu, somu, islandiešu, norvēģu un zviedru valodu.

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Par kompensāciju lietu dokumentu tulkošanu maksā Dānijas policija.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Nē.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Lieta tiek izskatīta rakstiskā procedūrā. Tādējādi jums kā pieteikuma iesniedzējam nav jābūt klāt ne tad, kad Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde izskata lietu, ne iestādes lēmuma pieņemšanas brīdī.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

Tā kā lietas izskata rakstiskā procedūrā, jautājumi par personas klātbūtni un mutiskā tulkojuma nodrošināšanu uz šādām lietām nav attiecināmi.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli / ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

Nav noteikts, ka valsts vietējiem ārstiem būtu jāveic medicīniski novērtējumi vai pārbaudes. Principā Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde pieņem visas medicīniskās izziņas.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Parasti nav nepieciešams veikt medicīniskas pārbaudes šajā valstī, ja dzīvojat citā ES valstī, — pārbaude var notikt jūsu dzīvesvietas valstī.

Ceļa izdevumus, kas rodas, dodoties uz ārstēšanas vietu un atpakaļ, var atlīdzināt kā ar atlabšanu saistītus izdevumus.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

Tas, cik ilgā laikā Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde izskata lietu, var ļoti atšķirties atkarībā no lietas. Citu faktoru starpā tas tā ir tādēļ, ka atkarībā no konkrētajiem apstākļiem var būt nepieciešams iegūt papildu informāciju no policijas, ārstniecības iestādēm vai citām iestādēm; turklāt, ja lieta ir saistīta ar kaitējumu ar paliekošām sekām vai pelnītspējas zudumu, var būt nepieciešams šo lietu iesniegt Darba tirgus apdrošināšanas iestādei (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), tādēļ lietas izskatīšana var ieilgt.

Vairāk nekā 50 % jauno lietu, ko saņem Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde, tiek izskatītas 50 dienu laikā, ievērojot īpaši ātru procedūru, kuru izmanto nesarežģītās lietās. Tās ir tādas lietas, kurās ir pieņemts galīgais lēmums gan par vainas esību, gan par kompensācijas apmēru.

Ja lietā lēmumu nevar pieņemt atbilstoši šai īpaši ātrajai procedūrai, pašreiz Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde izskata standarta lietas laikposmā līdz 18 mēnešiem, sākot no brīža, kad iestāde saņem jaunu kompensācijas pieteikumu.

Lietas izskatīšana būs raitāka, ja jūs iesniegsiet iestādei savu prasījumu pamatojošos pierādījumus. Pierādījuma dokumenti var būt, piemēram, zāļu iegādes kvītis, ārstu izziņas par slimības laiku vai darba devēja paziņojums par nodarītā kaitējuma dēļ zaudētiem ienākumiem.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde visus lēmumus sagatavo dāņu valodā. Tad jums ir iespēja lūgt, lai lēmumu iztulko jūsu valsts palīgiestāde.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādes lēmumus nevar pārsūdzēt citās iestādēs. Ja vēlaties lēmumu mainīt, jums vispirms jāsazinās ar Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestādi un jāpaskaidro, kādēļ lēmumam nepiekrītat. Tad iestāde novērtēs, vai ir pamats atkāroti izskatīt lietu. Kritērijs parasti ir tas, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis jaunu un svarīgu informāciju, kas būtiski ietekmē lietas iznākumu.

Ja Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde savu lēmumu nemaina, jūs varat šīs iestādes lēmumu pārsūdzēt tiesā.

Jūs varat arī iesniegt sūdzību parlamentārajam ombudam.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Lietu izskatīšana notiek tā, ka parasti jums juridiska palīdzība nav nepieciešama, tomēr atbilstoši valsts noteikumiem šāda iespēja pastāv. Īpašos gadījumos Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde var nolemt, ka pieteikuma iesniedzējam ir pilnīgi vai daļēji jāsedz izdevumi, kas tam radušies saistībā ar iestādes īstenotajām procedūrām.

Nav prasības, kas paredzētu, ka advokātam vai juridiskā atbalsta organizācijai šajā valstī būtu jānodrošina cietušajam juridiskais atbalsts vai advokāta palīdzība.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 05/11/2019

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Vācija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Lēmējiestādes ir federālo zemju sociālā nodrošinājuma iestādes. To kompetenci nosaka pēc tā, kurā federālā zemē izdarīts nodarījums. Lai prasītājiem nebūtu jāmeklē kompetentā iestāde, viņi var vērsties centrālajā kontaktpunktā (Federālajā darba un sociālo lietu ministrijā (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)). Tas pārsūtīs prasību kompetentajai iestādei.

Vai arī pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (nevēršoties kontaktpunktā savā valstī)?

Jūs varat, tomēr jums būtu jāinformē arī kompetentās palīdzības sniedzējas iestādes.

Kurā(s) valodā(s) kompensācijas iestāde(s) pieņem:

- prasību?

Visās Eiropas valodās

- apliecinošos dokumentus?

Visās Eiropas valodās

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību/apliecinošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Prasības iesniedzējiem par tulkojumiem nav jāmaksā. Šādas izmaksas parasti sedz lēmējiestādes.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja jā, kurš par to maksā?

Vācijā par prasībām cietušo kompensācijas saņemšanai nav jāmaksā administratīva vai cita maksa.

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja ir nepieciešama mana klātbūtne pašā procedūrā un/vai tad, kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību? Kā es varu pieprasīt šo izdevumu segšanu? Ar ko man ir jāsazinās?

Ceļa izdevumus (ja tādi rodas) sedz kompetentā lēmējiestāde.

Ja man jāpiedalās personīgi, vai tiks nodrošināts tulks?

Nav noteiktas juridiskas tiesības saņemt tulka pakalpojumus. Tomēr praksē tulkus bieži piesaista, ja ir tāda vajadzība.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izsnieguši manas dzīvesvietas valsts ārsti, vai arī manu veselības stāvokli/kaitējuma apmēru pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Šādas izziņas parasti tiek pieņemtas.

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja man ir jāiziet medicīniskā pārbaude šajā valstī?

Ceļa izdevumus (ja tādi rodas) sedz kompetentā lēmējiestāde.

Aptuveni cik ilgā laikā no iestādes/struktūras iespējams saņemt lēmumu par kompensāciju?

Uz šo jautājumu nav vienas noteiktas atbildes, jo kompensācijas piešķiršanas lietas ilgums ir cieši saistīts ar katra individuāla gadījuma apstākļiem.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par manu prasību?

Parasti lēmums tiek tulkots attiecīgās valsts valodā.

Ja es neesmu apmierināts ar lēmumu, kā es varu to pārsūdzēt?

Lēmumu kompensācijas piešķiršanas lietā var pārsūdzēt. Ja pārsūdzība netiek apmierināta, sūdzību var iesniegt Sociālo lietu tiesā.

Vai atbilstoši citas valsts noteikumiem es varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību)?

Ikviens prasītājs jebkurā laikā var saņemt juridisko palīdzību. Taču ar to saistītās izmaksas netiek atlīdzinātas.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Vācijā ir vairākas vietējās, reģionālās un valsts cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt palīdzību. Vispusīgs pārskats ir sniegts turpmāk norādītajā tīmekļa vietnē, kas pieejama gan angļu, gan spāņu valodā Saite atveras jaunā logāhttp://www.odabs.org/


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 03/07/2020

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Igaunija


Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Sociālās apdrošināšanas pārvalde

Endla 8
15092
TALLINA

Tālrunis: +372 612 1360
Fakss: +372 640 8155

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Piezīmes:
lēmuma pieņēmēja iestāde ir Sociālās apdrošināšanas pārvalde kopā ar tās vietējiem pensiju departamentiem. Informācija par vietējiem pensiju departamentiem drīz būs pieejama šajā lapā.

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Jā.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde pieņem dokumentus?

Oficiālajās Eiropas valodās, vēlams igauņu vai angļu valodā.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Par tulkošanas pakalpojumu maksā iestāde, kas pasūta tulkojumu.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā, kā es to varu samaksāt?

Nē.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Jūsu fiziska klātbūtne lēmuma pieņemšanas procesā nav vajadzīga.

Vai tiks nodrošināts tulks gadījumā, kad man ir jāierodas personīgi?

Jūsu personīga klātbūtne nav vajadzīga.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību/ievainojumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Tiek pieņemti citās Eiropas Savienības dalībvalstīs izdoti dokumenti, tomēr ārsts–speciālists novērtēs cietušā veselību un ievainojumus, pamatojoties uz cietušā dzīvesvietas valstī izdotajiem medicīniskajiem dokumentiem.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Jums nav jāierodas uz medicīnisku pārbaudi.

Cik aptuveni ilgs laiks paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Lēmums tiks pieņemts 30 dienu laikā no pēdējā dokumenta saņemšanas.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Igauņu.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Lēmumu var apstrīdēt 30 dienu laikā no tā saņemšanas. Alternatīvi var iesniegt sūdzību administratīvajā tiesā atbilstoši Administratīvās tiesas procesuālajā kodeksā paredzētajai procedūrai. Pieteikumu par apstrīdēšanu mēs izskatīsim 30 dienu laikā no tā saņemšanas.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās otras valsts noteikumiem?

Jā.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Jā, ir cietušo atbalsta nodrošinātāji. To kontaktinformācija ir atrodama Saite atveras jaunā logāSociālās apdrošināšanas pārvaldes tīmekļa vietnē.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 15/08/2019

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Grieķija


Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Saite atveras jaunā logāGrieķijas kompensācijas iestāde (Archí Apozimíosis)

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Ja jūsu dzīvesvieta (katoikía) vai pastāvīgā dzīvesvieta (siníthi diamoní) ir citas dalībvalsts teritorijā, pieteikums jāiesniedz attiecīgās dalībvalsts palīdzības sniedzējai iestādei, kas to nosūtīs Grieķijas kompensācijas iestādei. Šādā gadījumā Grieķijas kompensācijas iestāde, cik drīz vien iespējams, nosūtīs attiecīgās dalībvalsts palīdzības sniedzējai iestādei un pieteikuma iesniedzējam šādu informāciju: a) kontaktpersona vai departaments, kas atbild par konkrētā jautājuma izskatīšanu, b) apliecinājums par pieteikuma saņemšanu un c) norāde par aptuveno laiku, līdz kuram var gaidīt lēmumu par pieteikumu.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem prasību?

Oficiālā valoda, kādā iesniedzams pieteikums, dati un pamatojošie dokumenti un veicama informācijas apmaiņa, ir grieķu valoda.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kurš par to maksā?

Tā neuzņemas atbildību par tulkošanu un attiecīgi nesegs šādas izmaksas.

Vai šajā valstī ir jāmaksā jebkāda administratīva vai cita veida nodeva par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā, kā es to varu samaksāt?

Jā, nodevas apmērs ir 100 EUR. Ja šī nodeva nav samaksāta, kad kompensācijas iestāde izskata pieteikumu, pieteikums tiks noraidīts. Grieķijas palīdzības sniedzēja iestāde var sniegt jums informāciju par bankas pārskaitījumu, kas jums būs jāveic.

Ja atrodaties SEPA (vienotās eiro maksājumu telpas) valstī, jūs varat veikt maksājumu elektroniski ar SEPA kredītpārskaitījumu eiro valūtā, norādot Grieķijas Banku kā saņēmējbanku. IBAN konta numurs un pārskaitījuma rekvizīti ir šādi:

saņēmēja nosaukums: FINANŠU MINISTRIJA

saņēmēja adrese: 10 Kar. Servias iela, 10562, Atēnas

saņēmēja IBAN: GR1201000230000000481090510

saņēmēja bankas identifikācijas kods (BIC): BNGRGRAA

Pārskaitījuma informācija: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (20 ciparu paroles kodu/maksājuma kodu jums norādīs Grieķijas palīdzības sniedzēja iestāde)

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Ja kompensācijas iestāde to uzskatīs par nepieciešamu, tā var aicināt jūs, noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai citas puses, piemēram, lieciniekus vai ekspertus, ierasties personīgi, lai liecinātu.

Ja jūsu dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citas dalībvalsts teritorijā, Grieķijas kompensācijas iestāde prasīs attiecīgajai palīdzības sniedzējai iestādei uzklausīt attiecīgo personu saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā tā atrodas, un nosūtīt tai uzklausīšanas ziņojumu. Sadarbojoties ar attiecīgo palīdzības sniedzēju iestādi, tā var arī pati veikt uzklausīšanu saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem, pa tālruni vai ar videokonferences starpniecību. Šādā gadījumā Grieķijas kompensācijas iestāde nevar likt jums ierasties. Grieķijas palīdzības sniedzēja iestāde palīdzēs attiecīgās dalībvalsts kompensācijas iestādei jūsu uzklausīšanā vai citu pušu, piemēram, liecinieku vai ekspertu, uzklausīšanā.

Šajā nolūkā Grieķijas palīdzības sniedzēja iestāde pēc attiecīgās dalībvalsts kompensācijas iestādes pieprasījuma: a) palīdzēs kompensācijas iestādei, kad uzklausīšanu veic tieši kompensācijas iestāde, pa tālruni vai ar videokonferences starpniecību saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem; šādā gadījumā palīdzības sniedzēja iestāde nodrošinās nepieciešamo loģistikas infrastruktūru; vai b) pati veiks uzklausīšanu saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem un nosūtīs uzklausīšanas ziņojumu attiecīgās dalībvalsts kompensācijas iestādei. Pēdējā minētajā gadījumā uzklausīšanas ziņojums, ko sagatavo grieķu valodā, tiks pārtulkots attiecīgās citas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām vai jebkurā citā ES valodā, ko attiecīgā dalībvalsts norādījusi kā valodu, kuru tā var atzīt.

Izmaksas, kas šajā saistībā rodas Grieķijas palīdzības sniedzējai iestādei, sedz Grieķijas valsts.

Vai tiks nodrošināts tulks gadījumā, kad man ir jāierodas personīgi?

Jā, tiek nodrošināts tulks.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību/ievainojumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Tās tiek atzītas, bet ir iespējams, ka tiks uzdots sagatavot arī eksperta ziņojumu.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Jā, jums atlīdzinās.

Cik aptuveni ilgs laiks paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Kompensācijas iestādei lieta jāizskata trīs mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas un jāpieņem galīgs lēmums trīs mēnešu laikā no pieteikuma novērtēšanas dienas.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Valodā, ko jūs saprotat.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Jūs varat iesniegt prasību administratīvajā pirmās instances tiesā (Dioikitikoú Protodikeíou).

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Noziedzīgās darbībās cietušie var arī pretendēt uz juridisko palīdzību saistībā ar jebkuru kriminālprasību vai civilprasību. Tiesību aktos (Likuma Nr. 3226/2004 1. pantā) ir paredzēta juridiskā palīdzība ES dalībvalstu valstspiederīgajiem, trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem ar zemiem ienākumiem, ja viņu dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta ir Eiropas Savienībā. Valstspiederīgie ar zemiem ienākumiem ir tiesīgi saņemt juridisko palīdzību, ja viņu ģimenes gada ienākumi nepārsniedz divas trešdaļas no iedzīvotāju gada ienākumu minimuma, kas noteikts Valsts vispārējā darba koplīgumā. Vietēja strīda gadījumā otras strīdus puses ienākumus neņem vērā.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Saite atveras jaunā logāDzimumu līdztiesības pētījumu centrs (KEThI)

Saite atveras jaunā logāValsts sociālās solidaritātes centrs (EKKA)

Saite atveras jaunā logāDzimumu līdztiesības ģenerālsekretariāts (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Saite atveras jaunā logāGrieķijas Bēgļu padome (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Saite atveras jaunā logāAmnesty International” Grieķijas nodaļa

Saite atveras jaunā logāGrieķijas Policijas kibernoziegumu izmeklēšanas nodaļa


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 21/03/2019

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Spānija


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Vai pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (bez manas dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības)?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā palīgiestādes ir Noziegumos cietušo atbalsta biroji (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Noziegumos cietušo atbalsta biroju adreses ir atrodamas šādā Saite atveras jaunā logāvietnē.

Teroristisku nodarījumu gadījumā palīdzību sniedz Iekšlietu ministrija.

Ar informāciju par palīgiestādi varat iepazīties Saite atveras jaunā logāIekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Atsevišķos gadījumos citu dalībvalstu palīgiestādes var tieši sazināties ar lēmējiestādi, tomēr ieteicams pieteikumus nosūtīt ar palīgiestāžu starpniecību.

Kādā(-s) valodā(-s) var būt pieteikums un apliecinošie dokumenti, kas jāiesniedz par kompensāciju atbildīgajām iestādēm?

Tiek pieņemti kompensācijas pieteikumi un dokumenti spāņu valodā.

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Nav informācijas.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Nē.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Ja noticis vardarbīgs noziegums vai dzimumnoziegums, pēc izmeklēšanas pabeigšanas un pirms tiek pieņemts lēmums par pieprasītā atbalsta piešķiršanu vai atteikšanu, atbilstoši piemērojamo tiesību aktu noteikumiem pieteikuma iesniedzēju uzklausa, lai tas varētu izklāstīt savus argumentus.

Ja noziegums izdarīts Spānijā, bet atbalsta pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvo citā ES dalībvalstī un atbalsta pieteikums ir iesniegts ar prasītāja pastāvīgās dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecību, Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas Personāla izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorāts (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) kā lēmējiestāde var saņemt palīdzību no attiecīgās palīgiestādes, lai īstenotu pieteikuma iesniedzēja vai kādas citas personas uzklausīšanas procedūru, ja uzskata to par nepieciešamu.

Lai īstenotu uzklausīšanu, Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas Personāla izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorāts var lūgt tās dalībvalsts palīgiestādi, kurā pastāvīgi dzīvo atbalsta pieteikuma iesniedzējs, nodrošināt visu nepieciešamo, lai iestāde, kas izskata atbalsta piešķiršanu vai atteikšanu, varētu rīkot tiešu uzklausīšanu pa tālruni vai videokonferencē, ja pieteikuma iesniedzējs tam piekrīt. Savukārt, ja uzklausīšanu veic palīgiestāde, tā nosūta Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas Personāla izmaksu un valsts pensiju ģenerāldirektorātam ziņojumu par veikto uzklausīšanu.

Teroristisku nodarījumu gadījumā piemēro tādus pašus noteikumus kā vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā, kad noziegums izdarīts Spānijā, bet atbalsta prasītājs pastāvīgi dzīvo citā ES dalībvalstī un atbalsta pieteikums iesniegts ar pieteikuma iesniedzēja pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts palīgiestādes starpniecību; iepriekš aprakstītās darbības saistībā ar uzklausīšanu veic Iekšlietu ministrijas Terora aktos cietušajiem sniedzamā atbalsta ģenerāldirektorāts, kas šajā gadījumā ir lēmējiestāde.

Kā minēts iepriekš, ar pieteikuma iesniedzēja piekrišanu uzklausīšanu var veikt pa tālruni vai izmantojot videokonferenci, tādējādi neradot ceļa izdevumus.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

Principā jebkādos noziegumos cietušajiem, kuri nerunā spāņu valodā vai oficiālajā procesa valodā vai to nesaprot, ir tiesības uz tulka bezmaksas palīdzību. Tulks nodrošina tulkojumu cietušajam saprotamā valodā, kad cietušais izmeklēšanas posmā sniedz liecību miertiesai, prokuratūrai vai policijas amatpersonām vai kad tas kā liecinieks piedalās tiesā vai citās mutiskās procedūrās. Šīs tiesības ir arī cilvēkiem ar dzirdes un runas traucējumiem.

Tulka pakalpojumus var nodrošināt ar telekonferences vai citu telesakaru līdzekļu palīdzību, izņemot gadījumus, kad tiesnesis vai tiesa pēc savas iniciatīvas vai pēc pušu lūguma nolemj, ka tulkam jāpiedalās tiesā klātienē, lai aizsargātu cietušā tiesības.

Ja lēmums nenodrošināt cietušajam mutisko tulkojumu pieņemts policijas darbību ietvaros, šādu lēmumu var pārsūdzēt miertiesā. Pārsūdzību uzskata par iesniegtu, ja persona, ko šāds lēmums ietekmē, pauž neapmierinātību ar to atteikuma brīdī.

Var pārsūdzēt arī tiesneša lēmumu nenodrošināt cietušajam mutisko tulkojumu.

Turklāt Noziegumos cietušo atbalsta biroji, kas darbojas kā palīgiestādes pārrobežu noziegumu lietās, sniedz cietušajiem informāciju par pieejamajiem mutiskās tulkošanas pakalpojumiem.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli / ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

Visiem pieteikumam pievienotajiem dokumentiem jābūt tulkotiem spāņu valodā — par kompensāciju atbildīgā iestāde nepieņem dokumentus citās valodās.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Nē.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā termiņš atbalsta pieprasīšanai parasti ir viens gads no nozieguma dienas.

Galīgais vai provizoriskais lēmums par atbalsta piešķiršanu vai atteikšanu jāpieņem šādā termiņā:

 • invaliditāti izraisošu ievainojumu, šādu ievainojumu radītā stāvokļa pasliktināšanās vai nāves gadījumā: 6 mēnešu laikā,
 • pārejošas nespējas gadījumā: 4 mēnešu laikā,
 • attiecībā uz terapeitiskās aprūpes izdevumiem pēc dzimumnoziegumiem un attiecībā uz apglabāšanas izdevumiem: 2 mēnešu laikā.

Ja līdz lēmuma pieņemšanas termiņa beigām nav izdots skaidrs lēmums, pieteikumu var uzskatīt par noraidītu.

Teroristisku nodarījumu gadījumā pieteikums parasti jāiesniedz viena gada laikā no kaitējuma nodarīšanas brīža vai no brīža, kad noteikta diagnoze, kas apliecina, ka kaitējums radies terora akta rezultātā. Studiju pabalstam jāpiesakās trīs mēnešu laikā no reģistrācijas studiju kursā.

Attiecīgais lēmums tiek pieņemts un paziņots 12 mēnešu laikā; izņēmums ir studiju pabalsts — tam šis termiņš ir 6 mēneši, un, ja līdz termiņa beigām nav izdots skaidrs lēmums, pieteikumu uzskata par apstiprinātu.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Spāņu valodā.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā pieteikuma iesniedzējs var apstrīdēt Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas lēmumu par likumā paredzēto atbalstu viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Ja lēmumu neapstrīd minētajā termiņā, pēc tam vienīgā iespēja ir iesniegt ministrijā pieteikumu par ārkārtas pārskatīšanu.

Apstrīdēšanas iesniegumu var iesniegt Finanšu un valsts pārvaldes ministrijā vai Vardarbīgos noziegumos cietušajiem paredzētā atbalsta un palīdzības valsts komisijā (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Minētā valsts komisija ir kompetentā iestāde, kas lemj par Finanšu un valsts pārvaldes ministrijas lēmumu apstrīdēšanu lietās, kuras saistītas ar atbalstu, kas piešķirams saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Ja pēc apstrīdēšanas paiet trīs mēneši un valsts komisija nav pieņēmusi lēmumu, apstrīdēšanas iesniegums uzskatāms par noraidītu un ir iespējams pieprasīt pārskatīšanu tiesā.

Teroristisku nodarījumu gadījumā Iekšlietu ministrijas lēmumus par administratīvajām procedūrām, kas attiecas uz dažādu veidu atbalsta pieprasīšanu, var vai nu pārsūdzēt pašā ministrijā, vai tiešā veidā apstrīdēt administratīvās justīcijas sistēmā.

Vai saskaņā ar otras valsts noteikumiem man ir pieejams juridisks atbalsts (jurista palīdzība)?

Vardarbīgos noziegumos un dzimumnoziegumos cietušie var pieprasīt juridisku atbalstu saskaņā ar Spānijas piemērojamajos tiesību aktos noteiktajām prasībām un procedūru.

Spānijas tiesību aktos īpaši noteikts, ka ar dzimumu saistītā vardarbībā cietušajiem ir tiesības saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas jau pirms sūdzības iesniegšanas, kā arī uz to, ka visos administratīvajos procesos un norisēs, kas tieši vai netieši izriet no piedzīvotās vardarbības, viņus bez maksas aizstāv un pārstāv jurists un pārstāvis tiesā.

Šādos gadījumos cietušā aizstāvību nodrošina viena juristu komanda, ja vien šādi ir iespējams pienācīgi īstenot cietušā tiesības uz aizstāvību. Šādas tiesības ir arī jebkāda veida atbalsta saņēmējiem gadījumos, kad cietušais ir gājis bojā, ja vien šie saņēmēji nav bijuši iesaistīti nodarījumā.

Teroristiskos nodarījumos cietušie, kas par tādiem atzīti saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem, ir tiesīgi neatkarīgi no viņu finansiālās situācijas saņemt juridisku atbalstu visos tiesas un administratīvajos procesos, kas saistīti ar terora aktu, par kura upuriem tie ir atzīti. Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar noteikumiem, kas ietverti spēkā esošajos Spānijas tiesību aktos par juridisko atbalstu.

Jebkurā gadījumā visiem terora aktos cietušajiem, kuri tam piesakās, tiek sniegts tūlītējs juridiskais atbalsts. Tiesības uz juridisko atbalstu tiek zaudētas, ja vēlākā posmā vairs netiek atzīts cietušā statuss vai ja apsūdzētais tiek nepārsūdzami attaisnots vai lieta tiek izbeigta. Tomēr līdz šādam brīdim bez maksas saņemtā atbalsta izmaksas nav jāatmaksā.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā palīdzību atbalsta pieteikumu sagatavošanā un nosūtīšanā pieteikumu iesniedzēji var saņemt attiecīgajā Noziegumos cietušo atbalsta birojā, kur tiem tiks sniegta informācija par finansiālo atbalstu, kas tiem varētu būt pieejams, un par dažādajām pieteikšanās procedūrām.

Šādi biroji ir visos autonomajos apgabalos, gandrīz visos provinču centros un arī citās pilsētās.

Noziegumos cietušo atbalsta biroju adreses ir atrodamas šādā Saite atveras jaunā logāvietnē.

Valsts augstākās tiesas Terora aktos cietušo informēšanas un atbalsta birojs (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) sniedz vispārīgu informāciju par finansiālo atbalstu, kas var būt pieejams terorismā cietušajiem. Šā biroja adrese:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRIDE.

Tālruņa numurs saziņai: + 34 91 400 74 02


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 02/12/2019

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Francija


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas prasību pārrobežu gadījumos?

Katrā apgabaltiesā (tribunal de grande instance) ir noziegumos cietušo kompensācijas komisija (Commission d’indemnisation des victimes d’infractionsCIVI), kas lemj par kompensācijas prasībām, kuras iesnieguši noziegumos cietušie vai viņu apgādājamie.

Attiecībā uz terorismu Saite atveras jaunā logāFR. par prasībām lemj Terorismā un citos nodarījumos cietušo garantijas fonds (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions — ), kura lēmumus strīda gadījumā pārskata tiesa.

Vai pat pārrobežu gadījumos es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmējiestādei šajā valstī (nevēršoties palīdzības iestādē savā mītnes valstī)?

Jā, jūs varat nodot lietu tieši iestādei, kas varēs pieņemt lēmumu par jūsu prasību.

Kurā(s) valodā(s) kompensācijas iestādes pieņem:

– prasību?

– apliecinošos dokumentus?

Prasību un dokumentus pieņem franču vai angļu valodā.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību/apliecinošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš maksā par to?

Pārrobežu noziegumos cietušajiem tiek prasīts iesniegt pamatdokumentu tulkojumus franču valodā, kas veikti uz cietušo rēķina, ja vien tas ir iespējams.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas par to, ka tajā apstrādā manu prasību (kas saņemta no citas ES valsts)? Ja jā, tad kā es varu tās samaksāt?

Nē.

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja ir nepieciešama mana klātbūtne pašā procedūrā un/vai tad, kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību? Kā es varu pieprasīt šo izdevumu segšanu? Ar ko man ir jāsazinās?

Jūsu klātbūtne nav nepieciešama. Tomēr noteiktos apstākļos jūs varat pieprasīt ceļa izdevumu atlīdzību, dienas naudu saistībā ar jūsu uzņemšanu un izmitināšanu un pabalstu sakarā ar ierašanos (indemnité de comparution).

Lai saņemtu šo atlīdzību, jums jāsazinās ar tiesu, kas jūs uzaicinājusi ierasties.

Ja man jāpiedalās personīgi, vai būs nodrošināts tulks?

Jā, ja jūs ierodaties, tiek nodrošināti tulka pakalpojumi bez maksas.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izsnieguši manas dzīvesvietas valsts ārsti, vai arī manu veselības stāvokli/kaitējuma apmēru pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Medicīniskās izziņas, kas izdotas jūsu dzīvesvietas valstī, tiks pieņemtas. Atkarībā no konkrētā gadījuma var tikt veikta medicīniska pārbaude, pamatojoties uz dokumentiem.

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja man ir jāiziet medicīniskā pārbaude šajā valstī?

Medicīnisko pārbaudi vēlams organizēt pēc abpusējas vienošanās ar cietušo kādā no reizēm, kad viņš ierodas Francijā. Visos citos gadījumos var atlīdzināt ceļa izdevumus, kas cietušajam radušies sakarā ar ierašanos uz medicīnisko pārbaudi, ja tiek iesniegti izdevumus apliecinoši dokumenti.

Aptuveni cik ilgā laikā no iestādes/struktūras iespējams saņemt lēmumu par kompensāciju?

kanceleja pieteikumu nekavējoties pārsūta .

ir jāiesniedz piedāvājums cietušajam divu mēnešu laikā no brīža, kad saņemta kancelejas pārsūtītā pilnā lieta.

Ja cietušais piekrīt piedāvājumam, priekšsēdētājam apstiprināšanai tiek pārsūtīts ieraksts par vienošanos. Pēc apstiprināšanas var veikt vienošanās izpildi. Lēmumu paziņo cietušajam un , kas veiks maksājumu.

Ja atsakās veikt maksājumu, norādot iemeslus, vai ja cietušais neatbild uz piedāvājumu divu mēnešu laikā, izskata lietu saskaņā ar tiesas procedūru; šādā gadījumā tiesnesis izskata pieteikumu un pārbauda iesniegtos apliecinājumus un dokumentus.

Prokurors un iesniedz savus apsvērumus ne vēlāk kā 15 dienas pirms tiesas sēdes. Prasītājs un ir jāizsauc uz tiesu vismaz divus mēnešus iepriekš.

Pēc lietas izskatīšanas slēgtā tiesas sēdē lēmums piešķirt vai atteikt kompensāciju tiek paziņots prasītājam un , kas izmaksā noteikto kompensāciju mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas.

Attiecībā uz terorismu (Saite atveras jaunā logāFR.) viena mēneša laikā no pilnās lietas saņemšanas izmaksā avansa summu, ja tāda pienākas. iesniedz kompensācijas piedāvājumu cietušajam (kad viņa stāvoklis ir stabilizējies) vai miruša cietušā tuvajiem ģimenes locekļiem trīs mēnešu laikā.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par manu prasību?

Jūs saņemsiet lēmumu franču valodā. Jūs varat pieprasīt tulkojumu, kas tiks veikts bez maksas.

Ja es neesmu apmierināts ar lēmumu, kā es varu to pārsūdzēt?

Ja jūs neapmierina lēmums, varat lūgt tā atkārtotu izskatīšanu apelācijas tiesā (cour d’appel), kuras piekritības teritorijā atrodas .

Vai saskaņā ar valsts noteikumiem es varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību)?

Jums var piešķirt juridisko palīdzību saskaņā ar Francijā piemērojamiem noteikumiem.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Saite atveras jaunā logāCietušo atbalsta asociācijas, ar kurām var sazināties Saite atveras jaunā logācietušo atbalsta birojos tiesās un/vai pēc to individuālās adreses, var sniegt jums bezmaksas palīdzību kompensācijas pieteikuma sagatavošanā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 05/11/2019

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Horvātija


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Tieslietu ministrija (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreba

Tālrunis: +385 1 371 40 00
Fakss: +385 1 371 45 07

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Vai pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (bez manas dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības)?

Jā, jūs varat pieteikumu nosūtīt Horvātijas Republikas Tieslietu ministrijai tiešā veidā vai kā ierakstītu sūtījumu.

Kādā(-s) valodā(-s) var būt dokumenti, kas jāiesniedz par kompensāciju atbildīgajai(-ām) iestādei(-ēm)?

Pieteikumam un apliecinošajiem dokumentiem jābūt horvātu valodā. Ja pieteikums un apliecinošie dokumenti ir citā valodā, kopā ar tiem jāiesniedz apliecināts tulkojums, ko veicis licencēts tiesas tulkotājs.

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Lēmējiestāde netulko pieteikumus un apliecinošos dokumentus un neuzņemas tulkošanas izmaksas.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Ar šo pieteikumu saistītajās procedūrās nekādas administratīvas vai cita veida nodevas nav jāmaksā.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Ja Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) uzaicina pieteikuma iesniedzēju ierasties uz uzklausīšanu vai klātienē piedalīties procesā, pieteikuma iesniedzēja ceļa izdevumi tiek atlīdzināti.

Procesa laikā un līdz lēmuma pieņemšanai pieteikuma iesniedzējam parasti nav jābūt klāt. Ja ir jāuzklausa pieteikuma iesniedzējs, liecinieki, tiesas norīkotie eksperti vai citas personas, Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja kā lēmējiestāde var lūgt, lai uzklausīšanu rīko kompetentā iestāde tajā ES dalībvalstī, kurā iesniegts kompensācijas pieteikums.

Turklāt šādā procesā nepieciešamo uzklausīšanu var īstenot ar tehnoloģisko līdzekļu starpniecību, tostarp izmantojot datortehnoloģijas, elektronisko sakaru tīklus un citus attēla un skaņas pārraides rīkus. Šādā gadījumā uzklausīšanu veic Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja, proti, lēmējiestāde.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

Jā.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli / ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

Ārvalstīs izdoti medicīniskie dokumenti tiek pieņemti, tomēr Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja, darbojoties kā lēmējiestāde, tos pārbauda un izvērtē un nepieciešamības gadījumā var prasīt medicīnas eksperta ziņojumu.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Nē.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

Kompetentā iestāde pieņems lēmumu par pieteikumu aptuveni 60 dienu laikā, ja pieteikums ir pilnīgs un atbilst prasībām (ja ir savākti un iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un ir sniegta visa informācija un pierādījumi, kas vajadzīgi lēmuma pieņemšanai). Ja pieteikums ir nepilnīgs, lēmuma pieņemšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Lēmums par pieteikumu būs horvātu valodā.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Lēmumu pārsūdzēt nevar, tomēr ir iespējams izvirzīt administratīvu pārsūdzību. Lai to izdarītu, 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas jāiesniedz administratīva sūdzība kompetentajā administratīvajā tiesā.

Vai saskaņā ar otras valsts noteikumiem man ir pieejams juridisks atbalsts (jurista palīdzība)?

Nē.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?

Jā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 09/01/2019

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Itālija


Kura iestāde lemj par prasību par kaitējuma atlīdzināšanu pārrobežu lietās?

Komiteja mafijas veida noziedzības un tīšu vardarbīgu noziegumu upuru atbalstam (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), kura ir Iekšlietu ministrijas struktūrā (Via Cavour n. 6, apstiprināta e-pasta (“PEC”) adrese: Saite atveras jaunā logāprotocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Komisija sastāv no komisāra (Commissario), kas rīkojas kā priekšsēdētājs, un viena Iekšlietu ministrijas pārstāvja, diviem Tieslietu ministrijas pārstāvjiem, viena Ekonomikas attīstības ministrijas pārstāvja, viena Ekonomikas lietu un finanšu ministrijas pārstāvja, viena Nodarbinātības, veselības un sociālās politikas ministrijas pārstāvja un viena sabiedrisko apdrošināšanas pakalpojumu sabiedrības CONSAP, kura ir atbildīga par attiecīgā fonda finanšu pārvaldību, pārstāvja bez balsstiesībām.

Pieteikumi līdzekļu saņemšanai no fonda jāiesniedz izvērtēšanai prefektūrā / valdības teritoriālajā birojā (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) vienā no šādām vietām: vieta, kur atrodas tiesa, kas pieņēmusi notiesājošo spriedumu par vienu no nodarījumiem, kuri minēti likuma Nr. 122/2017 11. pantā, ieinteresētās personas vai citu tiesīgo personu dzīvesvieta, ja noziedzīgajā nodarījumā cietušais ir miris, vai tā īpašā pārstāvja (procuratore speciale) atrašanās vieta, kurš pārstāv cietušo vai tiesīgās personas, ja tās ir Itālijas valstspiederīgās vai ES valstspiederīgās, kuras nedzīvo Itālijā (šī informācija atbilst starpministriju dekrētam, kas drīz tiks publicēts oficiālajā vēstnesī).

Faktisko lēmumu par pieteikumu pieņem komiteja.

Informāciju par priekšnoteikumiem, lai piekļūtu fondam, kā arī pieteikuma veidlapu skatiet turpmāk norādītajā Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnes lapā:

Saite atveras jaunā logāhttp://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti

Vai varu nosūtīt savu prasību tieši šīs valsts lēmējiestādei pat pārrobežu lietās (bez vēršanās manas mītnes valsts palīgiestādē)?

Jā, tomēr palīgiestādes iesaiste var būt noderīga, lai pieteikums un cita dokumentācija tiktu iztulkota.

Kādā(-ās) valodā(-ās) atlīdzības iestāde(-es) pieņem:

 • prasību;
 • apliecinošos dokumentus.

Itāļu.

Ja atlīdzības iestāde iztulko prasbas / apliecinošos dokumentus no citas ES valsts, kas par to maksā?

Pieteikuma iesniedzējam nekas nav jāmaksā.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas par mana prasījuma (ko saņem no citas ES valsts) apstrādi? Ja jā, kā es tās varu samaksāt?

Nē.

Ja man jābūt klāt procesa laikā un/vai tad, kad tiek lemts par manu prasību, vai varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es tos varu pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Jums nav jābūt klāt izskatīšanā, jo sēde nenotiek pēc sacīkšu principa; ja vēlaties iesniegt papildu apsvērumus vai dokumentāciju, varat to nosūtīt, izmantojot apstiprināto e-pasta adresi, vai ar palīgiestādes starpniecību.

Dekrēta Nr. 222/2008 6. pants: “Itālijas lēmējiestādes pieprasīta pieteicēja uzklausīšana

“1. Ja Itālijas lēmējiestāde izlemj uzklausīt pieteikuma iesniedzēju vai jebkādu citu personu atbilstīgi likumdošanas dekrēta Saite atveras jaunā logā2. panta 3. punktam, tā nosūta pieprasījumu citas dalībvalsts palīgiestādei, ievērojot šo noteikumu Saite atveras jaunā logā3. panta 2. punktā minētās procedūras. Pieprasījumam jāsatur informācija par Itālijas tiesību aktos noteiktajām procesuālajām prasībām, un tajā jālūdz palīgiestādei citā dalībvalstī, kura saņēmusi pieteikumu, informēt uzklausāmo personu par šīm prasībām.

2. Ja Itālijas lēmējiestāde lūdz palīgiestādi citā dalībvalstī uzklausīt pieteikuma iesniedzēju vai citu personu atbilstīgi šīs dalībvalsts tiesību aktiem, saskaņā ar likumdošanas dekrēta Saite atveras jaunā logā2. panta 3. punkta pēdējo daļu tā nosūta pieprasījumu atbilstīgi šo noteikumu Saite atveras jaunā logā3. panta 2. punktā minētajām procedūrām.”

Ja man jābūt klāt personīgi, vai tiek nodrošināts tulks?

Skatiet atbildi, kas sniegta uz iepriekšējo jautājumu.

Vai manas dzīvesvietas valsts ārstu izsniegtās medicīniskās izziņas tiks pieņemtas vai atzītas, jeb vai mans veselības stāvoklis / miesas bojājumi būs jāpārbauda jūsu medicīnas ekspertiem?

Tās tiks atzītas, ja tiks saņemtas itāļu vai angļu valodā. Dzīvesvietas valsts ārstiem nav jāveic nekādi īpaši novērtējumi.

Vai man atlīdzinās manus ceļa izdevumus, ja šajā valstī man būs jāveic medicīniska izmeklēšana?

Nav jāveic nekāda medicīniskā izmeklēšana — bet būs jāiesniedz visa attiecīgā medicīniskā dokumentācija un rēķini par jūsu medicīniskajiem izdevumiem.

Cik ilgs laiks ir aptuveni vajadzīgs, lai no iestādes / organizācijas saņemtu lēmumu par atlīdzību?

Pašreizējais noteikums ir 60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. Tomēr jāatceras, ka process tiks apturēts, ja lēmējiestāde pieprasīs jebkādus citus dokumentus vai informāciju (likuma Nr. 241/90 10. bis pants).

Kādā valodā saņemšu lēmumu par manu prasību?

Itāļu.

Ja neesmu apmierināts(-a) ar lēmumu, kā varu to apstrīdēt?

Ceļot prasību parastajā tiesā (tribunale) 60 dienu laikā pēc paziņojuma par lēmumu.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību (no jurista) atbilstoši citas valsts noteikumiem?

Nē.

Vai šajā valstī ir upuru atbalsta organizācijas, kas var man palīdzēt pieprasīt atlīdzību pārrobežu lietā?

Nav, ciktāl tas zināms šīs informācijas sniedzējiem.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 24/02/2020

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Kipra


Kura iestāde lemj par prasību par kaitējuma atlīdzināšanu pārrobežu lietās?

Informācija nav pieejama.

Vai varu nosūtīt savu prasību tieši šīs valsts lēmējiestādei pat pārrobežu lietās (bez vēršanās manas mītnes valsts palīgiestādē)?

Jūs varat sūtīt savu prasību tieši šīs valsts lēmējiestādei pat pārrobežu lietās.

Kādā(-ās) valodā(-ās) atlīdzības iestāde(-es) pieņem:

– prasību?

Grieķu un angļu.

– apliecinošos dokumentus?

Grieķu un angļu.

Ja atlīdzības iestāde iztulko prasības / apliecinošos dokumentus no citas ES valsts, kas par to maksā?

Nav piemērojams.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas par manas prasības (ko saņem no citas ES valsts) apstrādi? Ja jā, kā es tās varu samaksāt?

Nē.

Ja man jābūt klāt procesa laikā un/vai tad, kad tiek lemts par manu prasību, vai varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es tos varu pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Jums nav jābūt klāt.

Ja man jābūt klāt personīgi, vai tiek nodrošināts tulks?

Nav piemērojams.

Vai manas dzīvesvietas valsts ārstu izsniegtās medicīniskās izziņas tiks pieņemtas vai atzītas, jeb vai mans veselības stāvoklis / miesas bojājumi būs jāpārbauda jūsu medicīnas ekspertiem?

Tiks pieņemtas jūsu dzīvesvietas valsts ārstu izsniegtās medicīniskās izziņas.

Vai man atlīdzinās manus ceļa izdevumus, ja šajā valstī man būs jāveic medicīniska izmeklēšana?

Nav piemērojams.

Cik ilgs laiks ir aptuveni vajadzīgs, lai no kompetentās iestādes / organizācijas saņemtu lēmumu par atlīdzību?

Ir vajadzīgi 6 mēneši no dienas, kad ir pieejama visa informācija lēmuma pieņemšanai.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par manu prasību?

Grieķu un angļu.

Ja neesmu apmierināts(-a) ar lēmumu, vai varu to apstrīdēt?

Jūs varat apstrīdēt lēmumu, iesniedzot prasījumu Administratīvajai tiesai 75 dienu laikā pēc lēmuma datuma.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību (no jurista) atbilstoši citas valsts noteikumiem?

Jūs varat pieprasīt juridisko palīdzību saistībā ar tiesvedību jūsu lietā.

Vai šajā valstī ir upuru atbalsta organizācijas, kas var man palīdzēt pieprasīt atlīdzību pārrobežu lietā?

Jūs varat saņemt informāciju par atlīdzības pieprasīšanu, tieši sazinoties ar Saite atveras jaunā logāSociālās apdrošināšanas dienestiem.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Latvija


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas prasību pārrobežu gadījumos?

Juridiskās palīdzības administrācija
Pils laukums 4
Riga

Tālruņa Nr. : +371 67514208
Free phone line: +371 80001801
Faksa Nr. : +371 67514209

E-pasts : Saite atveras jaunā logājpa@jpa.gov.lv
Tīmekļa adrese : Saite atveras jaunā logāhttp://www.jpa.gov.lv

Vai pat pārrobežu gadījumos es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmējiestādei šajā valstī (nevēršoties palīdzības iestādē savā mītnes valstī)?

Valsts kompensācijas pieprasījumu Jūs varat nosūtīt tieši Saite atveras jaunā logāJuridiskās palīdzības administrācijai, nevēršoties tās Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pastāvīgi dzīvojat, kompetentajā iestādē.

Kurā(s) valodā(s) kompensācijas iestāde(s) pieņem:

Juridiskās palīdzības administrācija pieņem valsts kompensācijas pieprasījumu un tam pievienotos dokumentus latviešu vai angļu valodā. Dokumentiem, kuri iesniedzami Saite atveras jaunā logāJuridiskās palīdzības administrācijai, nav jābūt legalizētiem, un tiem nav piemērojama līdzvērtīga formalitāte.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību/apliecinošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš maksā par to?

Ja būs nepieciešams pārtulkot valsts kompensācijas pieprasījumu un tam pievienotos dokumentus, tulkošanas izdevumi tiks segti no Juridiskās palīdzības administrācijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas par to, ka tajā apstrādā manu prasību (kas saņemta no citas ES valsts)? Ja jā, tad kā es varu tās samaksāt?

Jums nav jāmaksā par valsts kompensācijas pieprasījuma, kas saņemts no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, izskatīšanu.

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja ir nepieciešama mana klātbūtne pašā procedūrā un/vai tad, kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību? Kā es varu pieprasīt šo izdevumu segšanu? Ar ko man ir jāsazinās?

Valsts kompensācijas pieprasījuma izskatīšanas un lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt pieņemšanas procesā Jūsu klātbūtne nav nepieciešama.

Ja Juridiskās palīdzības administrācija konstatēs, ka lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama papildu informācija, tā septiņu dienu laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas Jūs par to informēs.

Lēmumu nosūta uz valsts kompensācijas pieprasījumā norādīto adresi.

Ja man jāpiedalās personīgi, vai būs nodrošināts tulks?

Jums nav nepieciešams piedalīties personīgi valsts kompensācijas pieprasījuma izskatīšanas un lēmuma par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt pieņemšanas procesā.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izsnieguši manas dzīvesvietas valsts ārsti, vai arī manu veselības stāvokli/kaitējuma apmēru pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Lēmumu par ekspertīzes noteikšanu pieņem procesa virzītājs (policija, prokuratūra, tiesa). Juridiskās palīdzības administrācija informāciju par ekspertīzes rezultātiem pieprasīs procesa virzītājam.

Atzinumu eksperts pamato ar medicīnisko dokumentāciju vai citiem objektīviem datiem.

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja man ir jāiziet medicīniskā pārbaude šajā valstī?

Ja procesa virzītājs (policija, prokuratūra, tiesa) ir pieņēmis lēmumu par ekspertīzes noteikšanu, Jums tiks apmaksāti ceļa izdevumi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā no valsts budžeta līdzekļiem.

Aptuveni cik ilgā laikā no iestādes/struktūras iespējams saņemt lēmumu par kompensāciju?

Juridiskās palīdzības administrācija mēneša laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt, kuru nosūta uz valsts kompensācijas pieprasījumā norādīto adresi.

Ja nepieciešama papildu informācija no Jums vai procesa virzītāja (policijas, prokuratūras, tiesas), lēmuma pieņemšanas termiņu aptur līdz visas nepieciešamās informācijas saņemšanai.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par manu prasību?

Lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt Jums nosūtīs latviešu valodā, kam pievienots tulkojums valodā, kuru Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pastāvīgi dzīvojat, ir norādījusi kā sev pieņemamu.

Ja es neesmu apmierināts ar lēmumu, kā es varu to pārsūdzēt?

Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt Jūs varat apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Juridiskās palīdzības administrācijai, kas pārsūta to Saite atveras jaunā logāTieslietu ministrijai.

Vai saskaņā ar valsts noteikumiem es varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību)?

Jums nav nepieciešama juridiskā palīdzība valsts kompensācijas pieprasīšanai. Juridiskās palīdzības administrācija sniedz nepieciešamo palīdzību valsts kompensācijas pieprasīšanas procesā.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Biedrība “Skalbes” nodrošina bezmaksas informatīvā tālruņa 116006 “Palīdzības dienests nozieguma upuriem” darbību (katru dienu no plkst.7.00 līdz 22.00), sniedzot emocionālo un psiholoģisko atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, informāciju par cietušo procesuālajām tiesībām (piemēram, par tiesībām kriminālprocesā, tiesībām uz kaitējuma atlīdzinājumu, valsts kompensāciju, u.c.), informāciju par iespējamiem pakalpojumiem un pastāvošajiem cietušo atbalsta dienestiem.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 14/09/2018

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Lietuva


Kura iestāde lemj par prasību par kaitējuma atlīdzināšanu pārrobežu lietās?

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30,
Vilnius.

Vai varu nosūtīt savu prasību tieši šīs valsts lēmējiestādei pat pārrobežu lietās (bez vēršanās manas mītnes valsts palīgiestādē)?

Jā, varat sūtīt savu prasību tieši Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijai.

Kādā(-ās) valodā(-ās) atlīdzības iestāde(-es) pieņem:

- prasību;

- apliecinošos dokumentus.

Prasība un apliecinošie dokumenti jāiesniedz lietuviešu vai angļu valodā.

Ja atlīdzības iestāde iztulko prasības / apliecinošos dokumentus no citas ES valsts, kas par to maksā?

Prasības un/vai tai pievienoto apliecinošo dokumentu tulkošanas izmaksas lietuviešu vai angļu valodā jāsedz pieteikuma iesniedzējam vai sūtītājai iestādei.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas par mana prasījuma (ko saņem no citas ES valsts) apstrādi? Ja jā, kā es tās varu samaksāt?

Nē.

Ja man jābūt klāt procesa laikā un/vai tad, kad tiek lemts par manu prasību, vai varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es tos varu pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Noziegumā cietušajam nav jābūt klāt, kad tiek pieņemts lēmums par viņa/viņas prasību. Tāpēc nevar saņemt atlīdzību par šādiem izdevumiem.

Ja man jābūt klāt personīgi, vai tiek nodrošināts tulks?

Noziegumā cietušajam nav jābūt klāt, kad tiek pieņemts lēmums par viņa/viņas prasību.

Vai manas dzīvesvietas valsts ārstu izsniegtās medicīniskās izziņas tiks pieņemtas vai atzītas, jeb vai mans veselības stāvoklis / miesas bojājumi būs jāpārbauda jūsu medicīnas ekspertiem?

Tiks atzīti dokumenti, ko cietušā dzīvesvietas valstī izsniegušas kompetentās iestādes / personas.

Vai man atlīdzinās manus ceļa izdevumus, ja šajā valstī man būs jāveic medicīniska izmeklēšana?

Nē.

Cik ilgs laiks ir aptuveni vajadzīgs, lai no iestādes / organizācijas saņemtu lēmumu par atlīdzību?

Lēmums tiks pieņemts viena mēneša laikā pēc prasības un visu vajadzīgo dokumentu iesniegšanas Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijai.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par manu prasību?

Parasti tas ir lietuviešu valodā.

Ja neesmu apmierināts(-a) ar lēmumu, vai varu to apstrīdēt?

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijas lēmumus var apstrīdēt Lietuvas Administratīvo strīdu komisijā (Lietuvos administracinių ginčų komisija) vai Viļņas Reģionālajā administratīvajā tiesā (Vilniaus apygardos administracinis teismas) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas datuma.

Vai es varu saņemt juridisko palīdzību (no jurista) atbilstoši citas valsts noteikumiem?

Jā. Juridiskās palīdzības saņemšanai var pieteikties Valsts garantētās juridiskās palīdzības dienestā (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), kas pieņems lēmumu par juridiskās palīdzības sniegšanu.

Vai šajā valstī ir upuru atbalsta organizācijas, kas var man palīdzēt pieprasīt atlīdzību pārrobežu lietā?

Nē.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 22/10/2019

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Luksemburga


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Tieslietu ministrija

13, rue Erasme
L-2934
LUKSEMBURGA

Tālr.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fakss: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@mj.public.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mj.public.lu/

Vai pārrobežu lietas ietvaros varu savu pieteikumu nosūtīt tieši lēmuma pieņēmējai iestādei tās valstī (bez palīdzību sniedzošās iestādes starpniecības manā piederības valstī)?

Jā, kompensācijas pieteikums jānosūta tieši Luksemburgas tieslietu ministram vēstulē, ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējam nav tiesību uz kompensāciju no citas dalībvalsts un ka pieteikuma iesniedzējs var pierādīt, ka tas likumīgi un pastāvīgi uzturas Luksemburgā.

Pieteikuma iesniedzēju var atbrīvot no nosacījuma par likumīgu un pastāvīgu uzturēšanos Luksemburgā, ja tas ir cietušais noziegumā, kas minēts Kriminālkodeksa 382. panta 1. punktā (cilvēku tirdzniecība).

Kurā(-s) valodā(-s) kompensācijas iestāde(-s) pieņem pieteikumu un pavaddokumentus?

Kompensācijas pieteikums un pavaddokumenti tiek pieņemti šādās valodās:

 • luksemburgiešu;
 • franču;
 • vācu.

Ja kompensācijas iestāde iztulko pieteikumu/pavaddokumentus no citas ES valsts, kas sedz izmaksas?

Tieslietu ministrija sedz tulkošanas izmaksas.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz šajā valstī par mana pieteikuma (kurš saņemts no citas ES valsts) izskatīšanu? Ja jā, kā es varu tās segt?

Nē.

Ja man ir jābūt klāt procedūras laikā un/vai brīdī, kad pieņem lēmumu par manu pieteikumu, vai pastāv iespēja, ka man atlīdzinās ceļa izmaksas? Kā es varu tās pieprasīt? Pie kā man ir jāvēršas?

Cietušā klātbūtne nav obligāta. Cietušo var pārstāvēt advokāts. Attiecīgi nav nepieciešams ceļot.

Vai gadījumā, ja man ir jāpiedalās izskatīšanā, tiek nodrošināts tulks?

Jā.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai arī manu veselību/kaitējumu novērtēs jūsu medicīnas eksperti?

Medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti jūsu dzīvesvietas valstī, tiks pieņemtas vai atzītas kā pavaddokumenti saistībā ar darbībām un kaitējumu, ar kuru esat saskāries.

Vai man atlīdzinās ceļa izmaksas, ja man ir jāveic medicīniska pārbaude šajā valstī?

Nav attiecināms. Ārvalstu medicīniskās izziņas tiek pieņemtas kā pavaddokumenti.

Aptuveni cik ilgā laikā var saņemt lēmumu par kompensāciju no iestādes/struktūras?

Tieslietu ministrs pieņems lēmumu sešu mēnešu laikā no kompensācijas pieteikuma iesniegšanas brīža.

Kurā valodā saņemšu lēmumu par pieteikumu?

Tā kā pieteikums ir jāsagatavo franču, vācu vai luksemburgiešu valodā, arī attiecīgais lēmums tiks sagatavots vienā no trim iespējamajām valodām.

Ja neesmu apmierināts ar lēmumu, kā es varu to apstrīdēt?

Ja tieslietu ministra lēmums tiek apstrīdēts principā vai attiecībā uz piešķirto summu, var celt prasību pret valsti, ko pārstāv tieslietu ministrs. Prasība ir jāceļ Luksemburgas vai Dīkirhes rajona tiesā (tribunal d’arrondissement) pēc prasītāja izvēles.

Vai varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību) saskaņā ar citas valsts noteikumiem?

Ikviena persona, kura var pierādīt, ka tai nav pietiekamu ienākumu, var saņemt bezmaksas juridisko palīdzību saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem. Var iecelt advokātu, kurš jums piedāvā juridiskas konsultācijas vai pārstāv jūs tiesā, valstij sedzot izmaksas. Jebkura persona var vērsties pēc informācijas struktūrās, kuras piedāvā juridisku informāciju un konsultācijas. Jūs varat vērsties Juridisko iesniegumu un informācijas dienestā (Service d’Accueil et d’Information juridique), lai saņemtu bezmaksas juridisko informāciju.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas man var palīdzēt iesniegt kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietas ietvaros?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (Centrālais sociālās palīdzības dienests) – Service d’aide aux victimes (SAV) (Cietušo atbalsta dienests)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luksemburga

Tālr.: (+352) 47 58 21-627 / 628


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 19/03/2019

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Ungārija


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Kā lēmumu pieņēmēja iestāde Budapeštas valdības birojs (Budapest Főváros Kormányhivatala) ir pilnvarots pieņemt lēmumu par kompensācijas pieteikumiem, ko saņem no citām dalībvalstīm:

1117 Budapešta, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

e-pasts: Saite atveras jaunā logāisz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Vai pārrobežu lietas ietvaros varu savu pieteikumu nosūtīt tieši lēmuma pieņēmējai iestādei tās valstī (bez palīdzību sniedzošās iestādes starpniecības manā piederības valstī)?

Jā.

Kurā(-s) valodā(-s) kompensācijas iestādes pieņem:

– pieteikumu?

Jebkurā valodā.

– pavaddokumentus?

Jebkurā valodā.

Ja kompensācijas iestāde iztulko pieteikumu/pavaddokumentus no citas ES valsts, kas sedz izmaksas?

Ungārijas valsts

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz šajā valstī par mana pieteikuma (kurš saņemts no citas ES valsts) izskatīšanu? Ja jā, kā es varu tās segt?

Nē, nav jāsedz nekādas maksas.

Ja man ir jābūt klāt procedūras laikā un/vai brīdī, kad pieņem lēmumu par manu pieteikumu, vai pastāv iespēja, ka man atlīdzinās ceļa izmaksas? Kā es varu tās pieprasīt? Pie kā man ir jāvēršas?

Jums nevar atlīdzināt, jo procedūra neparedz, ka jums vajadzētu būt klāt personīgi.

Vai gadījumā, ja man ir jāpiedalās izskatīšanā, tiek nodrošināts tulks?

Jā.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai arī manu veselību/kaitējumu novērtēs jūsu medicīnas eksperti?

Mēs pieņemam šādas izziņas.

Vai man atlīdzinās ceļa izmaksas, ja man ir jāveic medicīniska pārbaude šajā valstī?

Nē.

Aptuveni cik ilgā laikā var saņemt lēmumu par kompensāciju no iestādes/struktūras?

Procedūras laikā lēmums ir jāpieņem ne vēlāk kā 60 dienu laikā.

Kurā valodā saņemšu lēmumu par pieteikumu?

Ungāru.

Ja neesmu apmierināts ar lēmumu, kā es varu to apstrīdēt?

Pirmajā instancē pieņemtu lēmumu var pārsūdzēt, un pārsūdzību izskata Tieslietu ministrija kā otrās instances struktūra. Par lēmumu var uzsākt administratīvu procedūru, vēršoties pret Tieslietu ministrijas otrajā instancē pieņemto lēmumu.

Vai varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību) saskaņā ar citas valsts noteikumiem?

Jūs varat saņemt juridisko palīdzību, pamatojoties uz Ungārijas 2003. gada Likumu Nr. LXXX par juridisko palīdzību.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas man var palīdzēt iesniegt kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietas ietvaros?

Pakalpojumi saistībā ar jūsu interešu aizstāvību ir pieejami cietušo atbalsta dienesta birojos, kur cietušo atbalsta konsultanti sniegs praktisku palīdzību (piemēram, palīdzēs sagatavot pieteikumus, sniegs informāciju) ieinteresētajām personām. Cietušie var arī vērsties pilsoniskās sabiedrības organizācijās (piemēram, White Ring (Fehérgyűrű), Hungarian Baptist Aid (Baptista Szeretetszolgálat) utt.).


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 11/03/2019

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Malta


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Pieteikumu izskatīšanas ierēdnis

The Palace, St George’s Square
Valleta

Vai pārrobežu lietas ietvaros varu savu pieteikumu nosūtīt tieši lēmuma pieņēmējai iestādei tās valstī (bez palīdzību sniedzošās iestādes starpniecības manā piederības valstī)?

Jūs nevarat savu pieteikumu nosūtīt tieši.

Kurā(-s) valodā(-s) kompensācijas iestādes pieņem:

 • – pieteikumu? Maltiešu vai angļu
 • pavaddokumentus? Maltiešu vai angļu

Ja kompensācijas iestāde iztulko dokumentus no citas ES valsts, kas sedz izmaksas?

Izmaksas sedz kompensācijas iestāde.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz šajā valstī par mana pieteikuma (kurš saņemts no citas ES valsts) izskatīšanu? Ja jā, kā es varu tās segt?

Nav nekādu maksu.

Ja man ir jābūt klāt procedūras laikā un/vai brīdī, kad pieņem lēmumu par manu pieteikumu, vai pastāv iespēja, ka man atlīdzinās ceļa izmaksas? Kā es varu tās pieprasīt? Pie kā man ir jāvēršas?

Nav attiecināms.

Vai gadījumā, ja man ir jāpiedalās izskatīšanā, tiek nodrošināts tulks?

Nav attiecināms.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai arī manu veselību/kaitējumu novērtēs jūsu medicīnas eksperti?

Par to, vai pieņemt šādas izziņas, lemj pieteikumu izskatīšanas ierēdnis; tas var arī lemt par vietējo medicīnas ekspertu piesaistīšanu.

Vai man atlīdzinās ceļa izmaksas, ja man ir jāveic medicīniska pārbaude šajā valstī?

Jā, izmaksas tiks atlīdzinātas.

Aptuveni cik ilgā laikā var saņemt lēmumu par kompensāciju no iestādes/struktūras?

Iestādei vajadzīgi viens līdz divi mēneši.

Kurā valodā saņemšu lēmumu par pieteikumu?

Varat lēmumu saņemt angļu valodā.

Ja neesmu apmierināts ar lēmumu, kā es varu to apstrīdēt?

Tas nav iespējams.

Vai varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību) saskaņā ar citas valsts noteikumiem?

Jā, varat.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas man var palīdzēt iesniegt kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietas ietvaros?

Saite atveras jaunā logāhttp://vso.org.mt/

Vai juridiskās palīdzības juriskonsults: Saite atveras jaunā logāhttps://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 08/03/2019

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Nīderlande


Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds (Schadefonds Geweldmisdrijven)

Adrese:
Kneuterdijk 1
2514 EM Hāga

Tālrunis: 070-4142000
E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@schadefonds.nl

Pasta adrese:
Postbus 71
2501 CB Hāga

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Jā.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestādes pieņem:

prasību?

Jebkurā jūsu izvēlētā valodā, tomēr vēlams nīderlandiešu vai angļu valodā.

pamatojošos dokumentus?

Jebkurā jūsu izvēlētā valodā, tomēr vēlams nīderlandiešu vai angļu valodā.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds.

Vai šajā valstī ir jāmaksā jebkāda administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā ir, kā es to varu samaksāt?

Nē, nekādas administratīvas vai citas maksas par prasīabs apstrādi nav jāmaksā.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Jūsu klātbūtne procedūras laikā nav nepieciešama. Lēmums vienmēr tiks izsniegts rakstiski un nosūtīts jums pa pastu.

Vai gadījumā, ja man ir jāierodas personīgi, tiks nodrošināts tulks?

Neattiecas.

Vai tiks atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību / miesas bojājumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds parasti pieņems jūsu ārsta sagatavoto medicīnisko informāciju un vajadzības gadījumā nosūtīs to saviem medicīniskajiem konsultantiem, lai saņemtu novērtējumu un ieteikumu. Šie medicīniskie konsultanti neveiks nekādas medicīniskās pārbaudes.

Vai es saņemšu atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Neattiecas.

Cik ilgs laiks aptuveni paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Ne ilgāk kā 26 nedēļas, bet parasti īsāks laikposms.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Valodā, kurā jūs iesniedzāt prasību.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Iesniedzot iebildumu Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonda pārsūdzību nodaļā. Lēmums par jūsu prasību ietvers informāciju par apstrīdēšanas procedūru.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Nē.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Jums varēs palīdzēt Saite atveras jaunā logāNīderlandes Cietušo atbalsta dienests (Slachtofferhulp Nederland). Ar Nīderlandes Cietušo atbalsta dienestu var sazināties pa tālruni 0900-0101.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 28/04/2020

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Austrija


Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Sociālo lietu ministrijas Federālais sociālo un invalīdu lietu birojs (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Vienna

Tālr.: 0043 158831
FAKSS: 0043(0)10599882516

e-pasts: Saite atveras jaunā logāpost.wien@sozialministeriumservice.at

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Jā.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde pieņem prasību un pamatojošos dokumentus?

Ja tos iesniedz palīdzības sniedzēja iestāde vai cietušais, tad parasti tā ir vācu un angļu valoda.

(Ja cietušais nevar iesniegt iestādei dokumentus vācu vai angļu valodā, pieņem arī prasības citās valodās, ko vēlāk pārtulko.)

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Iestāde.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā ir, kā es to varu samaksāt?

Nekādas izmaksas nerodas.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Parasti jūsu klātbūtne nav vajadzīga.

Ja jūs izsauc ierasties tiesā, iestāde sedz izmaksas, par kuru kompensēšanu jums jāiesniedz prasība. Par to atbild Federālais sociālo un invalīdu lietu birojs.

Vai gadījumā, ja man ir jāierodas personīgi, tiks nodrošināts tulks?

Ja nepieciešams - jā.

Vai tiks atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību / miesas bojājumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Lielākajā daļā gadījumu tiks iesaistīts eksperts no Austrijas, kuru ieceļ iestāde. Veicot novērtējumu, viņš ņems vērā apliecinājumus, kas izdoti jūsu dzīvesvietas valstī.

Vai es saņemšu atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Jā.

Cik ilgs laiks aptuveni paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Tas ir atkarīgs no prasītās palīdzības. Lielākajā daļā gadījumu lēmumu pieņem sešu mēnešu laikā.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Vācu.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Sociālo lietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot apelāciju Federālajā administratīvajā tiesā (apelācijas var iesniegt arī Konstitucionālajā tiesā (Verfassungsgerichtshof) un Augstākajā administratīvajā tiesā (Verwaltungsgerichtshof)).

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Jā. Tomēr Sociālo lietu ministrija un Federālā administratīvā tiesa nesedz juridiskos izdevumus.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Jums jāvēršas cietušo atbalsta organizācijās (piemēram, “Baltajā Aplī”), lai noskaidrotu, vai atbalsts ir pieejams.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 19/08/2020

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Polija


Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Šī informācija pašlaik nav pieejama.

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Palīdzības sniedzēja iestāde parasti nosūta kompensācijas prasību lēmuma pieņēmējai iestādei. Tomēr tiesīgā persona var nosūtīt prasību tieši Polijas lēmuma pieņēmējai iestādei.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem:

– prasību?

– pamatojošos dokumentus?

Lēmuma pieņēmēja iestāde pieņem korespondenci poļu un angļu valodā.

Lēmuma pieņēmēja iestāde atzīst citas valsts palīdzības sniedzējas iestādes uzklausīšanas protokolu, kas sagatavots attiecīgās valsts oficiālajā valodā.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Dokumentu tulkošanas izmaksas sedz Valsts kase.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā ir, kā es to varu samaksāt?

Personas, kas prasa kompensāciju, ir pilnīgi atbrīvotas no pienākuma segt tiesai radītos izdevumus.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Jūs nevarat saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem. Tomēr jūs var uzklausīt attālināti, t. i., jums nebūs vajadzības ierasties lēmuma pieņēmējā iestādē. Jūs varat prasīt, lai lēmuma pieņēmēja iestāde iesniedz jūsu valsts palīdzības sniedzējai iestādei pieteikumu par palīdzības sniegšanu jūsu uzklausīšanas pārraidīšanas organizēšanā. Jums jāsniedz piekrišana šādai uzklausīšanai.

Vai gadījumā, ja man ir jāierodas personīgi, tiks nodrošināts tulks?

Ja nepieciešams, lēmuma pieņēmēja iestāde iecels specializētu tulku. Jums nebūs jāsedz radušās izmaksas.

Vai tiks atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību / miesas bojājumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Lēmuma pieņēmēja iestāde novērtēs, vai pārbaude, ko veikuši ārsti jūsu dzīvesvietā, ir ticama. Ja tā konstatēs, ka ir vajadzīga jauna pārbaude, jums būs jādodas uz jaunu pārbaudi. Jums būs jāsedz tikai ceļa izdevumi.

Vai es saņemšu atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Jūs nevarat saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem, pat ja jums jādodas uz šo valsti, lai jums veiktu medicīnisku pārbaudi.

Cik ilgs laiks aptuveni paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Nav noteikta termiņa lēmumu pieņemšanai par kompensācijas prasībām. Tas, cik ilgs laiks paies līdz lēmuma pieņemšanai, būs atkarīgs no lietas sarežģītības un no tā, kādi pierādījumi būs jāiegūst lēmuma pieņēmējai iestādei, kā arī no lēmuma pieņēmējas iestādes izskatāmo lietu skaita attiecīgajā laikā.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Lēmums par kompensāciju būs poļu valodā.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Ja jūs neapmierina lēmums par kompensāciju, jūs varat to pārsūdzēt otrās instances tiesā (sąd II instancji). Jums nebūs jāsedz ar pārsūdzību saistītās izmaksas.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Juridisko palīdzību var sniegt atbilstoši Polijas tiesību aktiem. To sniedz personām, kuras var pierādīt, ka viņas nevar atļauties juristu. Atcerieties — prasot kompensāciju, jūs varat gaidīt palīdzību no prokurora, kas vada procesu saistībā ar noziegumu, par kuru prasāt kompensāciju.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Polijā ir Cietušo atbalsta un postpenitenciārās palīdzības fonds (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), kas vāc līdzekļus, kurus piešķir, lai palīdzētu arī noziegumos cietušajiem un viņu tuvajiem radiniekiem. Fondu pārvalda Tieslietu ministrija. Atbalsts tiek organizēts tā, ka fonda vadītājs atklātā konkursa procedūrā izvēlas organizācijas, kuru piedāvājumus tas uzskata par vislabākajiem, un piešķir tām mērķiezīmētas subsīdijas pasākumiem, kas saistīti ar noziegumos cietušajiem.

Minētos līdzekļus izmanto, lai finansētu juridisku, psiholoģisku un materiālu palīdzību. Juridiska palīdzība var ietvert palīdzību kompensācijas pieprasīšanā, arī pārrobežu lietās.

Ja vēlaties saņemt palīdzību, jums jāsazinās ar nevalstisko organizāciju, kas ir saņēmusi šim nolūkam paredzētu subsīdiju no Tieslietu ministrijas, un jāpierāda, ka esat noziegumā cietušais. Šādu organizāciju saraksts un to kontaktinformācija ir atrodami Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes (Saite atveras jaunā logāhttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/) sadaļā, kas attiecas uz darbībām/atbalstu noziegumos cietušajiem/atbalstu noziegumos cietušajiem un viņu tuviem radiniekiem — struktūru un organizāciju saraksts (klikšķiniet uz działalność/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym — lista podmiotów i organizacji).


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 03/04/2019

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Portugāle


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Portugālē šādus lēmumus pieņem Saite atveras jaunā logāNoziegumos cietušo personu aizsardzības komisija (CPCV).

Vai pat pārrobežu gadījumos es varu nosūtīt savu prasības pieteikumu tieši lēmējiestādei attiecīgajā valstī (nevēršoties palīdzības iestādē manā dzīvesvietas valstī)?

Nē, vardarbīgos noziegumos un ar vardarbību ģimenē saistītos noziegumos cietušajiem, kuri pastāvīgi dzīvo citā ES dalībvalstī, pieteikums par kompensācijas piešķiršanu vai avansa maksājumu, ko izmaksā Portugāles valsts, jāiesniedz tās ES dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā viņi pastāvīgi dzīvo.

Attiecīgā iestāde pārsūta prasības pieteikumu CPVC Portugālē, un tā veic nepieciešamās darbības, lai izmeklētu faktus un pieņemtu lēmumu par prasību.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem:

a) prasības pieteikumu —

CPCV pieņem prasības pieteikumus un dokumentus portugāļu vai angļu valodā;

b) apliecinošos dokumentus —

ja CPCV pieprasa prasītāja pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstij organizēt pieteikuma iesniedzēja vai citas personas (piemēram, liecinieka vai eksperta) uzklausīšanu, CPVC nevar noraidīt uzklausīšanas rakstisku protokolu ar nosacījumu, ka protokols sagatavots kādā no valodām, ko lieto Kopienas iestādēs.

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Izmaksas sedz CPVC. Tādu pakalpojumu izmaksu, ko pieprasa un sniedz CPVC saistībā ar vardarbīgiem noziegumiem vai vardarbību ģimenē, atmaksu nevar pieprasīt.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Nē.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

CPVC saņem visus dokumentus, kas tai nepieciešami, lai veiktu izmeklēšanu un pieņemtu lēmumu par Portugāles valsts kompensācijas izmaksas procedūru saistībā ar noziegumu, kas Portugālē veikts pret cietušo, kurš pastāvīgi dzīvo citā dalībvalstī. CPVC var arī pieprasīt cietušā dzīvesvietas dalībvalsts iestādei organizēt cietušā uzklausīšanu. Prasītājam nav pienākuma doties uz Portugāli, lai komisija viņu varētu uzklausīt.

Ja Portugāles tiesa uzskata, ka ir svarīgi uzklausīt prasītāju klātienē, neizmantojot citus līdzekļus, ceļošanas izmaksas un citas saistītās izmaksas sedz Portugāles valsts.

Sociālā nodrošinājuma iestāde ir valsts iestāde, kas saņem un izskata juridiskās palīdzības pieprasījumus.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

Jā.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli / ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

Visi dokumenti, ko nosūta tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā prasītājs pastāvīgi dzīvo, tiek pieņemti bez īpašām formalitātēm, un tie nav jālegalizē, kā arī nav jāveic citas līdzvērtīgas formalitātes.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Medicīniskie dokumenti, ko prasītājs iesniedzis tās dalībvalsts iestādei, kurā viņš pastāvīgi dzīvo, un kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai lietā vai citi pieprasītie dokumenti tiek nosūtīti CPVC, un papildu medicīniskās pārbaudes Portugālē nav jāveic.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

CPVC 10 dienu laikā gan prasītāja pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts kompetentajai iestādei, gan arī prasītājam nosūta paziņojumu par prasības pieteikuma saņemšanu, kurā norādīts iespējamais lēmuma par prasības pieteikumu pieņemšanas termiņš.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Lēmums par kompensācijas pieteikumu tā iesniedzējam un prasītāja pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts iestādei var tikt nosūtīts portugāļu vai angļu valodā. CPCV var arī pieņemt lēmumu lietot tās ES dalībvalsts oficiālo valodu, kurā atrodas prasītāja pastāvīgā dzīvesvieta, vai citu attiecīgās dalībvalsts valodu ar nosacījumu, ka tā ir valoda, ko lieto Kopienas iestādēs.

Vai es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Jā. Ja prasītājs uzskata, ka CPVC lēmums ir kļūdains, viņš 15 dienu laikā komisijai var iesniegt pārsūdzību. Prasītājs iesniedz pārsūdzību un izklāsta tās pamatojumu, kā arī iesniedz pierādījumus, ko uzskata par nepieciešamiem. CPVC 30 dienu laikā izskata pārsūdzību un pieņem lēmumu par apstrīdētā lēmuma apstiprināšanu, atcelšanu, anulēšanu, grozīšanu vai aizstāšanu.

Ja prasītājs nav apmierināts ar lēmumu par pārsūdzību, viņš var lēmumu apstrīdēt administratīvajās tiesās.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

CPVC nepiedāvā nekāda veida intervenci šādos gadījumos.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?

Noziegumos cietušo personu aizsardzības komisija (CPVC):

 • konsultācijas klātienē — adrese: Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabona, darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 9.30 līdz 12.30, no plkst. 14.00 līdz 16.30;
 • saziņa pa pastu, izmantojot komisijas tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu;
 • e-pasts: Saite atveras jaunā logācorreio.cpcv@sg.mj.pt;
 • saziņa tiešsaistē, aizpildot veidlapu vardarbīgos noziegumos cietušajiem vai no vardarbības ģimenē cietušajiem (sk. šeit: Saite atveras jaunā logāhttps://cpvc.mj.pt/);
 • tālrunis: (+351) 213 222 490, par zvanu tiek piemēroti fiksētā tīkla tarifi; tālruņa līnijas darba laiks: no plkst. 9.30 līdz 12.30, no plkst. 14.00 līdz 16.30;

APAV:

 • palīdzības līnija cietušajiem: (+351) 116 006 (katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 21.00);
 • saziņa tiešsaistē Saite atveras jaunā logāAPAV tīmekļa vietnē (pieejama portugāļu, angļu, krievu un ķīniešu valodā) vai tīmekļa vietnē šeit: Saite atveras jaunā logāhttp://infovitimas.pt/pt/app/;
 • Zīmju valodas video tulkošanas dienests/SERV IIN, veicot videozvanu (+351 12 472), darba laiks: katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Pilsonības un vispārējās līdztiesības komisija (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, GIG):

 • Informācijas dienests personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) — sniedz informāciju par cietušo tiesībām un valsts teritorijā pieejamajiem resursiem, kā arī informāciju par psiholoģiskās palīdzības, sociālā atbalsta un juridiskās informācijas pieejamību, tālrunis: (+351) 800 202 148 (bezmaksas, anonīmi un konfidenciāli pakalpojumi pieejami 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā).

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 13/09/2020

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Rumānija


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas prasību pārrobežu gadījumos?

Rumānijas lēmumu pieņemšanas iestāde, kas iecelta saskaņā ar 3. panta 2. punktu, ir:

Bukarestes apgabaltiesas (Tribunalul București)
Komisija finanšu kompensācijas piešķiršanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Bucharest, 030823

Tālr. +40 214083600, +40 214083700
Fakss +40 213187731

E-pasta adrese: Saite atveras jaunā logātribunalul.bucuresti@just.ro

Tīmekļa lapa: Saite atveras jaunā logāhttp://www.tmb.ro/

Vai pat pārrobežu gadījumos es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmējiestādei šajā valstī (nevēršoties palīdzības iestādē savā mītnes valstī)?

Jā.

Kurā(s) valodā(s) kompensācijas iestāde(s) pieņem:

 • prasību? Rumāņu
 • apliecinošos dokumentus? Rumāņu

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību/apliecinošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš maksā par to?

Nē, nav piemērojams.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas par to, ka tajā apstrādā manu prasību (kas saņemta no citas ES valsts)? Ja jā, tad kā es varu tās samaksāt?

Nē.

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja ir nepieciešama mana klātbūtne pašā procedūrā un/vai tad, kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību? Kā es varu pieprasīt šo izdevumu segšanu? Ar ko man ir jāsazinās?

Fiziska klātbūtne nav nepieciešama.

Juridiskā palīdzība ietver arī ceļa izmaksas, ja saskaņā ar tiesību aktiem fiziska klātbūtne ir nepieciešama vai to pieprasa tiesa un ja tiesa lemj, ka nav citu iespēju, kā pienācīgi uzklausīt attiecīgās personas.

Tiesa lemj, vai šādas izmaksas jāsedz un informē attiecīgo pusi, kā tās atgūt.

Ja man jāpiedalās personīgi, vai būs nodrošināts tulks?

Fiziska klātbūtne nav nepieciešama.

Juridiskā palīdzība ietver arī ceļa izmaksas, ja saskaņā ar tiesību aktiem fiziska klātbūtne ir nepieciešama vai to pieprasa tiesa un ja tiesa lemj, ka nav citu iespēju, kā pienācīgi uzklausīt attiecīgās personas.

Tiesa lemj, vai šādas izmaksas jāsedz un informē attiecīgo pusi, kā tās atgūt.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izsnieguši manas dzīvesvietas valsts ārsti, vai arī manu veselības stāvokli/kaitējuma apmēru pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

To izvērtē ieceltā Rumānijas lēmumu pieņemšanas iestāde, proti, Bukarestes apgabaltiesas Komisija finanšu kompensācijas piešķiršanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja man ir jāiziet medicīniskā pārbaude šajā valstī?

Tiesa lemj, vai šādas izmaksas jāsedz un informē attiecīgo pusi, kā tās atgūt.

Aptuveni cik ilgā laikā no iestādes/struktūras iespējams saņemt lēmumu par kompensāciju?

Viens līdz divi gadi.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par manu prasību?

Rumāņu.

Ja es neesmu apmierināts(-a) ar lēmumu, kā es varu to apstrīdēt?

Attiecībā uz prasību par finanšu kompensāciju vai finanšu kompensācijas avansa maksājuma veikšanu Komisija finanšu kompensācijas piešķiršanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, kas sastāv no diviem tiesnešiem, var lemt par jebkuru no tālāk norādītajiem risinājumiem:

 1. pieņemt prasību, nosakot finanšu kompensācijas summu var attiecīgā gadījumā tās avansa maksājuma summu;
 2. noraidīt prasību, ja nav izpildītas šajā tiesību aktā paredzētās prasības finanšu kompensācijas vai attiecīgā gadījumā tās avansa maksājuma apstiprināšanai.

Cietušajam tiek izsniegts spriedums par finanšu kompensācijas prasību vai finanšu kompensācijas avansa maksājuma prasību.

Spriedumu var pārsūdzēt apelācijas tiesā 15 dienu laikā pēc tā paziņošanas.

Vai saskaņā ar valsts noteikumiem es varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību)?

Jūs varat saņemt valsts juridisko palīdzību saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem (Likuma Nr. 211/2004 par noteiktiem pasākumiem informācijas, atbalsta un aizsardzības nodrošināšanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem 14. un turpmāki panti).

Bezmaksas juridiskā palīdzība pēc pieprasījuma tiek piešķirta šādām cietušo kategorijām:

 1. personas, kuras cietušas šādos noziedzīgos nodarījumos — slepkavības mēģinājums, nonāvēšana aiz neuzmanības, smagi miesas bojājumi, ar nolūku izdarīts noziedzīgs nodarījums, kā rezultātā cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi, izvarošana, seksuāla vardarbība, dzimumakts ar nepilngadīgo, nepilngadīgo pavešana netiklībā;
 2. tādu personu laulātie, bērni un apgādājamie, kuras ir gājušas bojā šādu noziedzīgu nodarījumu rezultātā — slepkavība, nonāvēšana aiz neuzmanības un ar nolūku izdarīts noziedzīgs nodarījums, kā rezultātā cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi.

Bezmaksas juridiskā palīdzība tiek piešķirta iepriekšminētajiem cietušajiem, ja noziedzīgais nodarījums veikts Rumānijas teritorijā vai citu valstu teritorijā, ja cietušais ir Rumānijas vai citas valsts valstspiederīgais, kas likumīgi uzturas Rumānijā, un ja tiesvedība krimināllietā norisinās Rumānijā.

Pēc pieprasījuma bezmaksas juridiskā palīdzība tiek piešķirta citos noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, ja cietušā ikmēneša ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo bruto pamatalgu gadā, kad cietušais iesniedza pieteikumu bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanai.

Bezmaksas juridiskā palīdzība tiek piešķirta tikai tad, ja cietušais ir vērsies ar iesniegumu kriminālvajāšanas iestādēs vai tiesā 60 dienu laikā no nodarījuma datuma vai datuma, kad cietušais uzzinājis par nodarījuma izdarīšanu. Ja cietušais ir fiziski vai garīgi nespējīgs vērsties kriminālvajāšanas iestādēs, 60 dienu termiņš tiek skaitīts no dienas, kad cietušais ir atguvis fiziskās vai garīgās spējas.

Par 18 gadiem jaunākiem cietušiem un cietušiem, kam piemērots aizlieguma rīkojums, nav jāvēršas kriminālvajāšanas iestādēs vai tiesā saistībā ar noziedzīgo nodarījumu. Nepilngadīgā vai personas, kam piemērots aizlieguma rīkojums, juridiskais pārstāvis var iesniegt pieteikumu kriminālvajāšanas iestādēs saistībā ar noziedzīgo nodarījumu.

Pieteikumu bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanai iesniedz rajona tiesā, kurai piekritīgajā rajonā pastāvīgi dzīvo cietušais, un lēmumu par to 15 dienu laikā no iesniegšanas datuma pieņem Komisijas finanšu kompensācijas piešķiršanai noziedzīgu nodarījumu upuriem sastāvā esošie divi tiesneši. Pieteikumam pievieno to apliecinošo dokumentu kopijas, kas attiecas uz bezmaksas juridiskās palīdzības pieteikumā sniegtajām ziņām, kā arī citu cietušā rīcībā esošo dokumentu kopijas, kas ir noderīgas, lai pieņemtu lēmumu par pieteikumu.

Pieteikumu par bezmaksas juridisko palīdzību galīgi izskata palātā, uz kuras sēdi tiek uzaicināts arī cietušais.

Ja cietušais nav izvēlējies advokātu, ar lēmumu par pieteikumu bezmaksas juridiskās palīdzības piešķiršanai ir arī ex officio jāieceļ advokāts atbilstoši Likumam Nr. 51/1995 par jurista profesijas organizāciju un praksi (pārpublicētā, grozītā un papildinātā redakcijā) un noteikumiem par jurista profesiju.

Lēmums lietā par bezmaksas juridiskās palīdzības apstiprināšanu tiek izsniegts cietušajam. 15 dienu laikā pēc paziņošanas un pēc cietušā pieprasījuma lēmums par bezmaksas juridiskās palīdzības pieteikuma noraidīšanu tiek iesniegts izskatīšanai rajona tiesai, kurai ir piekritīga Komisija finanšu kompensācijas piešķiršanai noziedzīgu nodarījumu upuriem. Lēmuma pārskatīšanu veic panelis, kas sastāv no diviem tiesnešiem.

Bezmaksas juridiskā palīdzība tiek piešķirta jebkuram cietušajam visā tiesvedības gaitā, ņemot vērā maksimālo summu, kas atbilst divām minimālajām bruto pamatalgām, kas valstī noteiktas attiecībā uz gadu, kad cietušais iesniedzis pieteikumu bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanai. Finansējums bezmaksas juridiskās palīdzības sniegšanai tiek nodrošināts no valsts budžeta, proti, no Tieslietu ministrijas budžeta.

Iepriekšminētie nosacījumi ir arī attiecīgi piemērojami vajadzīgo summu piešķiršanai, lai panāktu tādu spriedumu izpildi, ar ko noteikta civiltiesiska kompensācija noziedzīgā nodarījumā cietušajam.

Pieteikumu bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanai un prasību par summu, kas vajadzīga, lai panāktu tāda sprieduma izpildi, ar ko noziedzīgā nodarījumā cietušajam piešķirta civiltiesiska kompensācija, var iesniegt arī nepilngadīgā vai personas, kam piemērots aizlieguma rīkojums, juridiskais pārstāvis. Par pieteikumu bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanai un prasību par summu, kas vajadzīga, lai panāktu tāda sprieduma izpildi, ar ko noziedzīgā nodarījumā cietušajam piešķirta civiltiesiska kompensācija, nav jāmaksā valsts nodeva.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Pieteikumu bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanai un prasību par summu, kas vajadzīga, lai panāktu tāda nolēmuma izpildi, ar ko noziedzīgā nodarījumā cietušajam piešķirta civiltiesiska kompensācija, var iesniegt arī nevalstiskās organizācijas, kuru darbība ietver cietušo aizsardzību, ja cietušie pie tām vēršas, un ja šādos pieteikumos un prasībās ir norādīti visi dati un tiem ir pievienoti visi vajadzīgie apliecinošie dokumenti.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 15/10/2020

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Slovēnija


Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Slovēnijas Tieslietu ministrija
Župančičeva 3
Ljubljana

Tālrunis: +386 1 369 54 40
Fakss: +386 1 369 54 75

E-pasts: Saite atveras jaunā logāgp.mp@gov.si
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mp.gov.si

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Jā.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem:

– prasību? Slovēņu valodā.

– pamatojošos dokumentus? Slovēņu valodā kā apliecinātu tulkojumu.

Ja prasība un pamatojošie dokumenti nav sagatavoti slovēņu valodā, Tieslietu ministrija tos nodod atpakaļ prasītājam vai tās dalībvalsts iestādei, no kuras saņemts pieprasījums, kopā ar paskaidrojumu, ka prasībai un pamatojošiem dokumentiem jābūt sagatavotiem slovēņu valodā.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Ja prasība un pamatojošie dokumenti nav sagatavoti slovēņu valodā, Tieslietu ministrija tos nodod atpakaļ prasītājam vai iestādei, no kuras saņemts pieprasījums, kopā ar paskaidrojumu, ka prasībai un pamatojošiem dokumentiem jābūt sagatavotiem slovēņu valodā. Citiem vārdiem sakot — kompensācijas iestāde netulko pieprasījumus vai pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citām ES dalībvalstīm. Tulkošanas izmaksas sedz Slovēnijas Republika.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā ir, kā es to varu samaksāt?

Nē. Neiekasē maksu par prasībām, lietu ierosināšanu un lēmumiem kompensācijas procedūrā saskaņā ar šo likumu.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Nē, izmaksas neatlīdzina.

Vai tiks nodrošināts tulks gadījumā, kad man ir jāierodas personīgi?

Parasti jūsu klātbūtne procedūras laikā nav nepieciešama.

Komiteja, kas pieņem lēmumus par kompensācijām noziegumos cietušajiem, var nolemt rīkot mutisku uzklausīšanu vai uzklausīt kādu no pusēm vai ekspertu. Saskaņā ar noteikumiem par vispārējo administratīvo procedūru pusēm, kuras nepārvalda procedūras valodu vai nevar to lietot invaliditātes dēļ, ir tiesības saņemt tulka pakalpojumus, lai varētu sekot līdzi procedūras gaitai. Iestādei ir pienākums par to informēt prasītājus.

Tomēr saskaņā ar tiesību aktiem komiteja var prasīt, lai šīs darbības veic kompetentā iestāde citā ES dalībvalstī, kurā prasītājs iesniedzis prasību kompensācijas saņemšanai. Šādā gadījumā prasītāja personīga klātbūtne nav vajadzīga.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību/ievainojumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Pievienotas medicīniskās izziņas tiks pieņemtas vai atzītas, ja tās būs sagatavotas slovēņu valodā kā apliecināts tulkojums.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Saskaņā ar noteikumiem par vispārējo administratīvo procedūru izmaksas netiek atlīdzinātas, jo šī procedūra notiek pēc prasītāja pieprasījuma.

Cik aptuveni ilgs laiks paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Tiesību aktos noteiktais termiņš lēmuma pieņemšanai ir trīs mēneši no aizpildīta pieteikuma saņemšanas. Faktiskā procedūra parasti ilgst mazāk nekā pusgadu atkarībā no konkrētajiem apstākļiem.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Lēmums būs slovēņu valodā.

Ja procedūra jāīsteno ar citas ES dalībvalsts kompetentās iestādes starpniecību, lēmums tiks nosūtīts kopā ar Eiropas Komisijas noteikto standarta veidlapu, kam jābūt aizpildītai tās kompetentās dalībvalsts valodā, kurai to nosūta. Daļā no standarta veidlapas ir ietverts arī lēmuma kopsavilkums, skaidrojums vai norādījumi par izmantojamo tiesiskās aizsardzības līdzekli un skaidrojums par citām darbībām, kas jāveic prasītājam.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Jūs varat apstrīdēt lēmumu, ierosinot lietu administratīvā kārtībā, kuru izspriež Slovēnijas Republikas Administratīvā tiesa.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Administratīvā procesā, kas saistīts ar kompensācijas prasības sagatavošanu, bezmaksas juridiskā palīdzība nav pieejama.

Tomēr saskaņā ar noteikumiem par vispārējo administratīvo procedūru attiecīgajam ierēdnim ir jāievēro princips par prasītāja tiesību aizsardzību, kas nozīmē, ka ierēdnim ir jānodrošina prasītājam iespēja īstenot viņa tiesības, jābrīdina prasītājs šajā sakarā, jāaicina aizpildīt prasību un jāsniedz paskaidrojumi, vienlaikus nodrošinot, ka prasītāja neziņa vai zināšanu trūkums nekaitē viņa tiesībām.

Prasītājs var nolemt apstrīdēt komitejas lēmumu. Administratīvā strīdā, kas ir arī tiesas procedūra, ārvalstniekiem (kuri nav Slovēnijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji) ir tiesības saņemt bezmaksas juridisko palīdzību atbilstoši nosacījumiem un gadījumos, kas noteikti Slovēnijas Republikai saistošos starptautiskos līgumos.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Mums nav informācijas par šo jautājumu.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 12/03/2019

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Slovākija


Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija — Rehabilitācijas un kompensāciju departaments

Tālrunis: +4212888 91 225
Fakss: +4212888 91 579

E-pasts: Saite atveras jaunā logāvictims@justice.sk
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.justice.gov.sk/

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties palīdzības sniedzējā iestādē savā valstī)?

Nav iespējams sazināties tieši ar Slovākijas Republikas Tieslietu ministriju. Attiecībā uz pārrobežu prasībām jāvēršas pie palīdzības sniedzējas iestādes mītnes valstī.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem:

 • prasību?
  Slovāku.
 • pamatojošos dokumentus?
  Slovāku.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija nenodrošina nepieciešamo dokumentu tulkojumus. Noziegumā cietušais maksā par tulkojumu un sedz ar to saistītās izmaksas.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā ir, kā es to varu samaksāt?

Par šo procedūru nav jāmaksā.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Kompensācijas pieteikuma novērtēšanā vardarbīgā noziegumā cietušā klātbūtne nav vajadzīga. Jebkuru uzklausīšanu veic palīdzības sniedzēja iestāde, kam to prasa, vai Slovākijas iestādes, izmantojot tehniskus audiovizuālās pārraides līdzekļus. Ceļa izdevumi tādējādi nerodas, un nav vajadzības pēc atlīdzības.

Vai tiks nodrošināts tulks gadījumā, kad man ir jāierodas personīgi?

Likumā nav paredzēts, ka prasītājam ir personīgi jāpiedalās kompensācijas procedūrā. Kompensācijas pieteikuma novērtēšanā vardarbīgā noziegumā cietušā klātbūtne nav vajadzīga.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību/ievainojumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Lai noteiktu kompensāciju par sāpēm un ciešanām, ir vajadzīgs medicīnisks ziņojums, kas atbilst Slovākijas Tiesību kodeksā noteiktajām prasībām. Tomēr joprojām ir iespēja, ka veselības stāvokli novērtē ārsts Slovākijas Republikā, pamatojoties uz dzīvesvietas valstī izdotiem medicīniskiem ziņojumiem.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Ceļa izdevumi netiks atlīdzināti.

Aptuveni cik ilgs laiks paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija lēmumu pieņems sešu mēnešu laikā no pilnīgas prasības saņemšanas.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Slovāku.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Iesniedzot prasību tiesā.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Slovākijas Tiesību kodeksā nav paredzēta īpaša juridiska palīdzība kompensācijas pieprasīšanā. Ir iespējams izmantot valsts vispārējo juridisko palīdzību, ko sniedz Juridiskās palīdzības centrs, vai prasīt palīdzību kādai no noziegumos cietušo palīdzības organizācijām. Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija pati sniedz pamatnorādījumus kompensācijas pieprasīšanai.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Slovākijas Republikā nav nevalstisku organizāciju, kas sniedz palīdzību un atbalstu vardarbīgos noziegumos cietušajiem un īpaši pievēršas konkrētiem cietušajiem. Iespējas saņemt palīdzību no individuālām organizācijām kompensācijas prasību iesniegšanā pārrobežu lietās ir atkarīgas galvenokārt no to personīgajām spējām.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 28/01/2020

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Somija


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Valsts kase

P.O. Box 50

FI-00054 State Treasury, Finland

E-pasts: Saite atveras jaunā logārikosvahingot@valtiokonttori.fi

Saite atveras jaunā logāhttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Vai pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (bez manas dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības)?

Jūs varat savu pieteikumu nosūtīt tieši Valsts kasei (Valtiokonttori). Tomēr jāņem vērā turpmāk aprakstītie ierobežojumi, kas saistīti ar dokumentu valodu.

Kādā(-s) valodā(-s) var būt pieteikums, kas jāiesniedz par kompensāciju atbildīgajām iestādēm?

Kādā(-s) valodā(-s) var būt apliecinošie dokumenti?

Pieteikums jāsagatavo somu, zviedru vai angļu valodā. Arī apliecinošajiem dokumentiem jābūt kādā no šīm valodām.

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Valsts kase nepieņem izskatīšanai pieteikumus, kas nav kādā no minētajām valodām. Ja jums nepieciešama palīdzība dokumentu tulkošanā, jūs varat sazināties ar palīgiestādi valstī, kurā dzīvojat.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Par pieteikuma izskatīšanu nekādas administratīvas nodevas nebūs jāmaksā.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Valsts kase lietu izskatīs rakstiskā procedūrā. Jums nebūs jāierodas klātienē nevienā procedūras posmā.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

Skatīt iepriekšējo atbildi.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli / ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

Kā pierādījums par gūto ievainojumu tiks pieņemta medicīniskā izziņa, ko izdevis ārsts jūsu dzīvesvietas valstī.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Skatīt iepriekšējo atbildi.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

Lēmumu saņemsiet vidēji 6–8 mēnešu laikā pēc jūsu pieteikuma saņemšanas Valsts kasē.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Valsts kase izdod lēmumus tikai somu vai zviedru valodā. Ja pieteikumu iesniedzāt angļu valodā, jūs kopā ar lēmumu saņemsiet lēmuma satura kopsavilkumu angļu valodā.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Par saņemto kompensācijas lēmumu jūs varat iesniegt rakstisku pārsūdzību Apdrošināšanas tiesā (Vakuutusoikeus) 30 dienu laikā no dienas, kad jūs informēja par lēmumu. Norādījumi par to, kā iesniegt pārsūdzību, ir pievienoti Valsts kases lēmumam par kompensāciju.

Vai saskaņā ar otras valsts noteikumiem man ir pieejams juridisks atbalsts (jurista palīdzība)?

Valsts kase var sniegt jums konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar kompensācijas pieprasīšanu. Ja jūs pieteikuma sagatavošanā izmantojat neatkarīga advokāta palīdzību, ar to saistītās izmaksas var kompensēt tikai tad, ja jums ir sniegta juridiskā palīdzība vai norīkots juridiskais konsultants saistībā ar lietas izskatīšanu tiesā. Ar pieteikuma sagatavošanu saistītās izmaksas var kompensēt arī gadījumā, kad lietu neizskata tiesā, bet jūs atbilstat finansiālajiem nosacījumiem juridiskās palīdzības saņemšanai.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju?

Palīdzību pieteikuma sagatavošanā jums var sniegt Somijas Noziegumos cietušo atbalsta birojs (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Šīs organizācijas kontaktinformācija ir atrodama tās tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.riku.fi/en/home/.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 09/02/2020

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Zviedrija


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde

Storgatan 49
Umeå, Zviedrija

Tālr.: +46)90708200
Fakss: +(46)90178353

E-pasts: Saite atveras jaunā logāregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.brottsoffermyndigheten.se/

Pasta adrese:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Zviedrija

Vai pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (bez manas dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības)?

Jā. Ja noziegums noticis Zviedrijā, pieteikumu var nosūtīt tieši Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestādei.

Kādā(-s) valodā(-s) var būt dokumenti, kas jāiesniedz par kompensāciju atbildīgajām iestādēm?

– Kādā(-s) valodā(-s) var būt pieteikums?

– Kādā(-s) valodā(-s) var būt apliecinošie dokumenti?

Pieteikumu un apliecinošos dokumentus pieņem zviedru un angļu valodā.

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Tulkošanas izmaksas sedz Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Nē.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Pieteikuma iesniedzējam nav jāierodas klātienē. Pieteikumu izskata rakstiskā procedūrā.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

Ja procedūras laikā ir nepieciešama mutiskā tulkošana, to ir iespējams nodrošināt.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli / ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

Citās valstīs izdotas medicīniskās izziņas un ārsta izziņas var pieņemt. Ja ir nepieciešams papildu novērtējums, Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde parasti piesaista ārstus speciālistus, kuri sniedz atzinumu, pamatojoties uz pieejamajiem medicīniskajiem faktiem.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Ja esat citas ES valsts iedzīvotājs, parasti medicīniska pārbaude Zviedrijā nav nepieciešama. Tomēr, ja ir vajadzīga šāda veida papildu izmeklēšana, ir iespējams saņemt izdevumu atlīdzību.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

Izskatīšanas ilgums ir atkarīgs no lietas apstākļiem un iestādes noslogojuma. Vidējais izskatīšanas ilgums parasti ir aptuveni trīs mēneši, tomēr tas var būt arī mazāks vai lielāks. Lietas izskata iesniegšanas secībā, un parasti lietai nepiešķir prioritāti.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Lēmums būs zviedru valodā. Ja jūs nesaprotat zviedru valodu, jūs saņemsiet arī lēmuma kopsavilkumu angļu valodā.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestādes lēmumi nav pārsūdzami, tomēr iestāde pēc pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas var mainīt savu lēmumu, ja atklājas jauni apstākļi vai ja ir citi iemesli pārskatīt lēmumu.

Ja pieteikuma iesniedzējs nav apmierināts ar lēmumu, tam jānosūta iestādei rakstisks pieprasījums pārskatīt lietu. Pieprasījumā jānorāda vēlamās izmaiņas un to pamatojums. Ja ir kādi papildu dokumenti, tie jānosūta kopā ar pieprasījumu.

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības lūgt lēmumu pārskatīt Nozieguma rezultātā gūtu ievainojumu kompensēšanas tiesā (Nämnden för brottsskadeersättning).

Vai saskaņā ar otras valsts noteikumiem man ir pieejams juridisks atbalsts (jurista palīdzība)?

Izmaksas, kas saistītas ar juridisku pārstāvību, tiek kompensētas tikai tad, ja tam ir īpaši iemesli. Saistībā ar kriminālsodāma kaitējuma kompensēšanu advokāta palīdzība parasti nav nepieciešama. Pieteikuma iesniegšana ir diezgan vienkārša. Turklāt iestādes pienākums ir sniegt informāciju un ieteikumus personām, kuras piesakās kompensācijai, kā arī savākt pierādījumus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai lietā.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?

Ja vēlaties iesniegt pieteikumu vai jums rodas kādi jautājumi par kompensāciju pārrobežu gadījumos, vislabāk sazināties ar Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestādi, kas sniegs palīdzību un informāciju. Informācija ir pieejama vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/. Jūs varat sazināties ar iestādi arī pa tālruni, zvanot uz numuru +46 90 70 82 00.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 22/12/2020

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Anglija un Velsa


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas pārvalde (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tālrunis: 00 44 203 684 2517

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Vai pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (bez manas dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības)?

Mēs pieņemsim pieteikumu tieši no jums bez jūsu dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem:

 • prasību?
 • pamatojošos dokumentus?

Mēs dodam priekšroku dokumentiem angļu valodā.

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Mēs samaksāsim par tulkojumiem.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Par mūsu pakalpojumiem nav jāmaksā.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Mēs izskatām pieteikumus un sazināmies ar pieteikumu iesniedzējiem rakstiski. Jums nav jāierodas klātienē.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

Nav piemērojams.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli / ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

Mēs pieņemam citās valstīs praktizējošu kvalificētu medicīnas speciālistu izziņas.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Mēs neatlīdzinām ceļa izdevumus.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

Laiks, kas nepieciešams prasības pieteikuma izskatīšanai, ir atkarīgs no tā, cik tā ir sarežģīta. Piemēram, prasības pieteikumi saistībā ar ienākumu zaudējumu tiek izskatīti ilgāk nekā prasības pieteikumi par kompensāciju saskaņā ar kaitējuma tarifu. CICA neizbeigs prasības pieteikuma izskatīšanu līdz brīdim, kad jūs apstiprināsiet, ka esat atguvies no traumām. Mūsu mērķis ir pabeigt vienkāršākās lietas 12 mēnešu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Mēs sazināsimies ar jums angļu valodā.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Ja nepiekrītat sākotnējam lēmumam un vēlaties, lai mēs to pārskatām, 56 dienu laikā pēc sākotnējā lēmuma izdošanas jums jānosūta mums rakstisks pieteikums par lēmuma pārskatīšanu. Jums būs jāpievieno papildu pierādījumi, kurus vēlaties, lai mēs izvērtējam attiecībā uz jūsu prasību.

Kad mēs saņemsim jūsu pieprasījumu par lēmuma pārskatīšanu un pamatojošo informāciju, to pārskatīs par pieteikumu izskatīšanu atbildīgā persona, kura nav pieņēmusi sākotnējo lēmumu. Pārskatītais lēmums var būt labvēlīgāks vai nelabvēlīgāks par sākotnējo lēmumu, vai arī sākotnējais lēmums var palikt nemainīgs.

Ja nepiekrītat pārskatītajam lēmumam, jūs varat to pārsūdzēt Pirmā līmeņa tribunālā (Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma kompensēšana) saskaņā ar Tribunāla procesuālajiem noteikumiem. Noteikumus var atrast Saite atveras jaunā logāPirmā līmeņa tribunāla tīmekļa vietnē.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Lai pieteiktu kompensāciju, jums nav nepieciešams apmaksāts pārstāvis, piemēram, advokāts vai prasību pārvaldības uzņēmums. Ja izvēlaties apmaksātu pārstāvību, mēs nesedzam attiecīgos izdevumus, tāpēc tie jums būs jāsedz pašam.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?

Jūs varat sazināties ar Saite atveras jaunā logāCietušo informācijas dienestu, kas palīdzēs aizpildīt pieteikumu.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 16/10/2019

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Ziemeļīrija


Šo sadaļu nepiemēro. Ziemeļīrijas kompensācijas dienesti izskata tikai tās prasības, kas saistītas ar incidentiem Ziemeļīrijā.


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas prasību pārrobežu gadījumos?

-

Vai pat pārrobežu gadījumos es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmējiestādei šajā valstī (nevēršoties palīdzības iestādē savā mītnes valstī)?

-

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību/apliecinošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš maksā par to?

-

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas par to, ka tajā apstrādā manu prasību (kas saņemta no citas ES valsts)? Ja jā, tad kā es varu tās samaksāt?

-

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja ir nepieciešama mana klātbūtne pašā procedūrā un/vai tad, kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību? Kā es varu pieprasīt šo izdevumu segšanu? Ar ko man ir jāsazinās?

-

Ja man jāpiedalās personīgi, vai būs nodrošināts tulks?

-

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izsnieguši manas dzīvesvietas valsts ārsti, vai arī manu veselības stāvokli/kaitējuma apmēru pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

-

Vai tiks segti mani ceļa izdevumi, ja man ir jāiziet medicīniskā pārbaude šajā valstī?

-

Aptuveni cik ilgā laikā no iestādes/struktūras iespējams saņemt lēmumu par kompensāciju?

-

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par manu prasību?

-

Ja es neesmu apmierināts ar lēmumu, kā es varu to pārsūdzēt?

-

Vai saskaņā ar valsts noteikumiem es varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību)?

-

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

-


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 15/10/2019

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Skotija


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas pārvalde (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tālrunis: 00 44 300 003 3601

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Vai pārrobežu gadījumos es varu pieteikumu nosūtīt tieši attiecīgās valsts lēmējiestādei (bez manas dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības)?

Mēs pieņemsim pieteikumu tieši no jums bez jūsu dzīvesvietas valsts palīgiestādes starpniecības.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestāde(-es) pieņem:

 • prasību?
 • pamatojošos dokumentus?

Mēs dodam priekšroku dokumentiem angļu valodā.

Ja par kompensāciju atbildīgās iestādes iztulko no citas ES valsts saņemtu pieteikumu vai apliecinošos dokumentus, kurš par to maksā?

Mēs samaksāsim par tulkojumiem.

Vai par pieteikuma izskatīšanu šajā valstī ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas (ja pieteikums saņemts no citas ES valsts)? Ja tā, tad kā es tās varu nomaksāt?

Par mūsu pakalpojumiem nav jāmaksā.

Ja man jābūt klāt lietas izskatīšanā un/vai lēmuma pieņemšanā par manu pieteikumu, vai varu saņemt atlīdzību par ceļa izdevumiem? Kā to pieprasīt? Ar ko man jāsazinās?

Mēs izskatām pieteikumus un sazināmies ar pieteikumu iesniedzējiem rakstiski. Jums nav jāierodas klātienē.

Vai gadījumos, kad man jāpiedalās klātienē, tiek nodrošināts mutiskais tulkojums?

Nav piemērojams.

Vai tiks pieņemtas un atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti valstī, kurā es dzīvoju, vai arī manu veselības stāvokli/ievainojumu pārbaudīs vietējie medicīnas speciālisti?

Mēs pieņemam citās valstīs praktizējošu kvalificētu medicīnas speciālistu izziņas.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Mēs neatlīdzinām ceļa izdevumus.

Aptuveni cik ilgā laikā iestāde/struktūra pieņem lēmumu par kompensāciju?

Mūsu mērķis ir pabeigt vienkāršākās lietas 12 mēnešu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.  Sarežģītas lietas tiek izskatītas ilgāk.  Mēs nepieņemsim galīgo lēmumu jūsu lietā, kamēr notiks jūsu ārstēšana vai jūsu atveseļošanās stāvoklis nebūs skaidrs.

Kādā valodā saņemšu lēmumu par savu pieteikumu?

Mēs sazināsimies ar jums angļu valodā.

Kā es varu pārsūdzēt lēmumu, ja tas mani neapmierina?

Ja nepiekrītat sākotnējam lēmumam un vēlaties, lai mēs to pārskatām, 56 dienu laikā pēc sākotnējā lēmuma izdošanas jums jānosūta mums rakstisks pieteikums par lēmuma pārskatīšanu. Jums būs jāpievieno papildu pierādījumi, kurus vēlaties, lai mēs izvērtējam attiecībā uz jūsu prasību.

Kad mēs saņemsim jūsu pieprasījumu par lēmuma pārskatīšanu un pamatojošo informāciju, to pārskatīs par pieprasījumu izskatīšanu atbildīgā persona, kura nav pieņēmusi sākotnējo lēmumu. Pārskatītais lēmums var būt labvēlīgāks vai nelabvēlīgāks par sākotnējo lēmumu, vai arī sākotnējais lēmums var palikt nemainīgs.

Ja nepiekrītat pārskatītajam lēmumam, jūs varat to pārsūdzēt pirmā līmeņa tribunālā (Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma kompensēšana) saskaņā ar Tribunāla procesuālajiem noteikumiem. Noteikumus var atrast Saite atveras jaunā logāPirmā līmeņa tribunāla tīmekļa vietnē.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Lai pieteiktu kompensāciju, jums nav nepieciešams apmaksāts pārstāvis, piemēram, advokāts vai prasību pārvaldības uzņēmums. Ja izvēlaties apmaksātu pārstāvību, mēs nesedzam attiecīgos izdevumus, tāpēc tie jums būs jāsedz pašam.

Vai šajā valstī pastāv cietušo atbalsta organizācijas, kas varētu man palīdzēt pieprasīt kompensāciju pārrobežu lietā?

Jūs varat sazināties ar Saite atveras jaunā logāCietušo un liecinieku informācijas dienestu, kas palīdzēs aizpildīt pieteikumu.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 15/10/2019