Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Informatie over de wijze waarop een EU-land een aanvraag tot schadeloosstelling beoordeelt


Indien u in het buitenland (in een EU-land waar u niet woont) het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, kunt u de aanvraag indienen bij de assistentieverlenende instantie van het land waar u woont. De assistentieverlenende instantie vertaalt de aanvraag en stuurt deze door naar de beslissende instantie in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd. De beslissende instantie is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag en de betaling van de schadeloosstelling.

Hier vindt u meer informatie over de wijze waarop uw aanvraag wordt beoordeeld door de beslissende instantie van het EU-land waar het misdrijf is gepleegd.

U wordt aangeraden om te kijken naar de informatie van het land waar het misdrijf is gepleegd.

Klik op de vlag van het betrokken land voor gedetailleerde informatie.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 08/10/2020

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - België


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

a) De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden kan slachtoffers die Belgisch onderdaan of ingezetene zijn, helpen schadeloosstelling te krijgen in een ander EU-land.

Adres:

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

b) Voor de zaken die slachtoffers van terrorisme betreffen, moet er contact worden opgenomen met de afdeling terrorisme van de commissie.

Postadres:

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme
FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL
E-mailadres: De link wordt in een nieuw venster geopend.terrorvictims@just.fgov.be

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

 • het verzoek? In het Frans, Nederlands, Duits en Engels.
 • de bijgevoegde bewijsstukken? In het Frans, Nederlands, Duits en Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Deze situatie heeft zich nog niet voorgedaan en over dit punt is nog geen besluit genomen.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Nee.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Nee.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Dit wordt beoordeeld door de commissie op basis van het letsel en de ernst van het letsel van het slachtoffer.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Op dit moment 18 maanden. De procedure voor grensoverschrijdende zaken is gelijk aan die voor nationale zaken.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Frans, Nederlands, Duits of Engels.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Er kan geen beroep worden aangetekend tegen de beslissingen van de commissie. Er kan alleen een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld bij de Belgische Raad van State.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Nee, de commissie speelt in dat opzicht geen rol.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Er zijn centra voor slachtofferhulp die slachtoffers kunnen helpen bij het indienen van een verzoek om financiële hulp van de commissie.

Slachtofferhulp wordt in België geregeld door de gemeenschappen en gewesten.

Zie voor meer informatie (met name over de verschillende diensten die goedgekeurd zijn om bijstand te verlenen) de volgende websites:

Federatie Wallonië-Brussel: De link wordt in een nieuw venster geopend.victimes.be

Vlaanderen: De link wordt in een nieuw venster geopend.slachtofferzorg.be


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 14/01/2020

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Bulgarije


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE

De Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten

Adres: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Bulgarije

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.compensation.bg/en

In geval van strafbare feiten die op het grondgebied van Bulgarije zijn gepleegd, is de Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten de beslissende instantie die verzoeken om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken behandelt.

Bij strafbare feiten die buiten Bulgarije zijn gepleegd, fungeert de Nationale Raad als assistentieverlenende instantie en stuurt hij het verzoek om schadeloosstelling door naar de bevoegde instantie van het land waarin het strafbare feit heeft plaatsgevonden.

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

 • het verzoek? In het Bulgaars en het Engels.
 • de bijgevoegde bewijsstukken? In het Bulgaars en het Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten betaalt de vertaling.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Het slachtoffer is niet aanwezig tijdens de procedure voor toekenning van de schadeloosstelling door het land.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Zie het antwoord op de vorige vraag.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Ja. De medische documenten, waaronder door het betreffende land verstrekte bewijzen van de medische kosten, kunnen worden aanvaard en/of erkend, maar dit wordt van geval tot geval door de Nationale Raad beslist.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Het is mogelijk dat de reiskosten in verband met een medisch onderzoek worden vergoed, maar dit wordt van geval tot geval door de Nationale Raad beslist.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Het verzoek om schadeloosstelling wordt beoordeeld binnen één maand na de datum waarop het is ontvangen. Deze termijn kan, indien noodzakelijk, met maximaal drie maanden worden verlengd.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Bulgaars en het Engels.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Er kan geen beroep worden ingesteld tegen de beslissingen van de Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Bij de procedure voor het toekennen van schadeloosstelling door het land is geen advocaat nodig.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Ja. De Bulgaarse vereniging van organisaties voor slachtofferhulp

Tel. +359 29819300


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 09/03/2020

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Tsjechië


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Het Tsjechische ministerie van Justitie, dienst Schadeloosstelling

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Tel: (420) 221997966
Fax: (420) 221997967

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.odsk@msp.justice.cz

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling de vordering/bewijsstukken?

In het Tsjechisch, Slowaaks of Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De beslissende instantie aanvaardt geen documenten in andere talen dan Tsjechisch, Slowaaks of Engels. Documenten in andere talen worden niet in aanmerking genomen en de beslissende instantie zal de betreffende persoon verzoeken de vordering of de documenten in te dienen in een van de geaccepteerde talen. Als zij een vertaling nodig heeft van in het Engels gestelde documenten, zal zij deze op haar eigen kosten laten vertalen.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Reiskosten worden niet vergoed.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

De beslissende autoriteit stelt geen tolk beschikbaar.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Hoogstwaarschijnlijk zal een medisch attest uit het land van uw woonplaats worden erkend.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Er moet binnen drie maanden een beslissing worden genomen over het verzoek.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Tsjechisch of Engels.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Door een administratieve vordering in te stellen bij de rechtbank.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Ja, op eigen kosten.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

De grootste niet-gouvernementele organisatie die steun verleent aan slachtoffers van misdrijven is Bílý kruh obětí ("Witte cirkel van slachtoffers").


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 15/06/2020

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Denemarken


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

U hoeft de aanvraag niet via de assistentieverlenende instantie te verzenden. U kunt de aanvraag rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land (de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven) zenden, die de aanvraag doorstuurt naar de politie in het district waar de strafzaak is onderzocht. U kunt de aanvraag ook rechtstreeks naar de politie zenden.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling: het verzoek? de bijgevoegde bewijsstukken?

Alle in het Deens en Engels gestelde documenten worden aanvaard. De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven geeft er echter de voorkeur aan dat alle documenten voor zover mogelijk in het Deens zijn vertaald.

Denemarken heeft met de Scandinavische landen Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden een taalverdrag gesloten, waarin is overeengekomen dat de burgers van deze landen het recht hebben in een ander Scandinavisch land hun eigen taal te gebruiken. Onder het verdrag vallen de talen Deens, Fins, IJslands, Noors en Zweeds.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

In schadeloosstellingszaken wordt de vertaling van documenten betaald door de Deense politie.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

De zaken worden behandeld op basis van documenten. U hoeft daarom als aanvrager niet aanwezig te zijn wanneer de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven de zaak behandelt of erover beslist.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Aangezien de zaken worden behandeld op basis van documenten, is de vraag van persoonlijke aanwezigheid en assistentie door tolken niet aan de orde.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Er is geen vereiste dat medische beoordelingen en onderzoeken in dit land worden verricht. De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven aanvaardt in het algemeen alle medische attesten.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Doorgaans is een medisch onderzoek in dit land niet nodig als u in een ander EU-land woont. Het onderzoek kan plaatsvinden in het land waar u woont.

De kosten voor reizen van en naar de plaats van de behandeling kunnen worden vergoed als onkosten in verband met herstel.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De tijd die de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven besteedt aan het behandelen van een zaak, kan per zaak aanzienlijk verschillen. Dit komt onder meer doordat er, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, aanvullende informatie moet worden verkregen van de politie, artsen of andere autoriteiten; evenzo kunnen zaken waarin sprake is van blijvend letsel of verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, worden voorgelegd aan de Arbeidsmarktverzekering (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring). Dit kan tot gevolg hebben dat de behandeling van de zaak meer tijd in beslag neemt.

Meer dan 50 % van de nieuwe zaken die door de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven worden ontvangen, wordt binnen vijftig dagen verwerkt overeenkomstig een extra snelle procedure die wordt gevolgd voor eenvoudige zaken. Het gaat hierbij onder meer om zaken waarin er een eindvonnis ligt aangaande zowel de schuldvraag als het bedrag van de vergoeding.

Als de zaak niet met deze extra snelle procedure kan worden afgehandeld, heeft de Commissie momenteel tot 18 maanden nodig om een gewone zaak te behandelen vanaf het moment waarop zij een nieuw verzoek om schadeloosstelling ontvangt.

U kunt de behandeling van uw zaak versnellen door de Commissie bewijs van uw verzoeken te verstrekken. Bij de bewijsstukken kan het bijvoorbeeld gaan om kwitanties betreffende de aanschaf van geneesmiddelen, medische attesten voor de periode van ziekte of een verklaring van uw werkgever ten aanzien van gederfde inkomsten als gevolg van het letsel.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

Alle beslissingen van de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven worden opgesteld in het Deens. U kunt de beslissing vervolgens laten vertalen door de assistentieverlenende instantie in uw eigen land.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Het is niet mogelijk om bij andere autoriteiten beroep in te stellen tegen een beslissing van de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven. Als u die beslissing wilt wijzigen, moet u eerst contact met de Commissie opnemen en toelichten waarom u het niet met haar beslissing eens bent. Vervolgens beoordeelt de Commissie of er grond is om het onderzoek in de zaak te heropenen. Als criterium geldt doorgaans dat de aanvrager nieuwe en relevante informatie heeft verstrekt, die van belang is voor de uitkomst van de zaak.

Als de Commissie bij haar beslissing blijft, kunt u die beslissing laten toetsen door de rechter.

U kunt zich ook wenden tot de Parlementaire Ombudsman.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

De behandeling van zaken is op een zodanige manier georganiseerd dat u in het algemeen geen rechtsbijstand nodig hebt, maar u hebt wel de mogelijkheid om gebruik te maken van de regelingen in dit land. In bijzondere gevallen kan de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven besluiten dat de aanvrager de onkosten die hij heeft gemaakt in verband met de procedure voor de Commissie, geheel of gedeeltelijk zelf moet voldoen.

Advocaten of rechtsbijstandsorganisaties in dit land zijn niet verplicht rechtsbijstand of toegang tot een advocaat te verlenen.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 05/11/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Duitsland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De beslissende instanties zijn de welzijnsinstanties in elke deelstaat. De bevoegdheid berust bij de deelstaat waar het misdrijf is gepleegd. Verzoekers kunnen het centrale contactpunt (Bondsministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken) vragen om voor hen de bevoegde instantie op te zoeken. Het contactpunt zal het verzoek om schadeloosstelling dan doorsturen naar die instantie.

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder het contactpunt in mijn land in te schakelen)?

Dat kan, maar idealiter worden ook de bevoegde assistentieverlenende instanties op de hoogte gesteld.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling

- het verzoek?

In elke Europese taal;

- de bijgevoegde bewijsstukken?

In elke Europese taal.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De verzoeker hoeft niet te betalen voor vertalingen. De vertaalkosten worden gewoonlijk gedragen door de beslissende instanties.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

In Duitsland zijn er geen administratieve of andere kosten verbonden aan schadeloosstellingsverzoeken van slachtoffers.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, zullen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Reiskosten worden, wanneer deze noodzakelijk zijn, vergoed door de bevoegde beslissende instantie.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Er is geen wettelijk recht op een tolk. In de praktijk worden tolken echter vaak ingezet als dat nodig is.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Dergelijke medische attesten worden gewoonlijk aanvaard.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Reiskosten worden, wanneer deze noodzakelijk zijn, vergoed door de bevoegde beslissende instantie.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Op deze vraag kan geen sluitend antwoord worden gegeven, omdat de duur van de schadeloosstellingsprocedure nauw samenhangt met de specifieke omstandigheden van elke zaak.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

De beslissing wordt over het algemeen vertaald in de desbetreffende nationale taal.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt beroep aantekenen tegen de beslissing in de schadeloosstellingsprocedure. Als het beroep wordt afgewezen, kunt u een klacht indienen bij de arbeidsrechtbank (Sozialgericht).

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Alle verzoekers kunnen rechtsbijstand krijgen, maar vergoeding van de kosten is niet mogelijk.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Er zijn in Duitsland diverse lokale, regionale en nationale organisaties voor slachtofferhulp die bijstand kunnen verlenen. De volgende website, die ook in het Engels en Spaans beschikbaar is, geeft een goed overzicht: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.odabs.org/.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 03/07/2020

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Estland


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Socialeverzekeringsraad

Endla 8
15092
TALLINN

Telefoon: +372 6121360
Fax: +372 6408155

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Opmerkingen:
De beslissende instantie is de Socialeverzekeringsraad, samen met zijn lokale pensioenafdelingen. Binnenkort vindt u op deze pagina informatie over lokale pensioenafdelingen.

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke taal of talen ontvangt de instantie voor schadeloosstelling de documenten?

In een officiële Europese taal, bij voorkeur in het Ests of Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De vertaling wordt betaald door de instantie die opdracht tot de vertaling heeft gegeven.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Tijdens het beslissingsproces hoeft u niet fysiek aanwezig te zijn.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

U hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

In andere lidstaten van de Europese Unie afgegeven documenten worden aanvaard, maar een medisch specialist zal de gezondheidstoestand en het letsel van het slachtoffer beoordelen op basis van de medische documenten die zijn afgegeven in het woonland van het slachtoffer.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

U hoeft geen medisch onderzoek te ondergaan.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Binnen dertig dagen na ontvangst van het laatste document wordt een beslissing genomen.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Ests.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Tegen de beslissing kan binnen dertig dagen na ontvangst ervan bezwaar worden gemaakt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij een administratieve rechtbank een klacht in te dienen op grond van de procedure van het Wetboek van Administratieve Rechtsvordering. Wij nemen binnen dertig dagen na ontvangst een beslissing op het bezwaar.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Ja.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Ja, aanbieders van slachtofferhulp kunnen u helpen. Hun contactgegevens zijn te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Socialeverzekeringsraad.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 15/08/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Griekenland


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De link wordt in een nieuw venster geopend.De Griekse instantie voor schadeloosstelling (Archí Apozimíosis)

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Als uw woonplaats (katoikía) of gewone verblijfplaats (siníthi diamoní) zich op het grondgebied van een andere lidstaat bevindt, moet het verzoek worden ingediend bij de assistentieverlenende instantie van de betrokken lidstaat, die het verzoek zal doorsturen aan de Griekse instantie voor schadeloosstelling. In dat geval zal de Griekse instantie voor schadeloosstelling zo spoedig mogelijk de volgende informatie toezenden aan de assistentieverlenende instantie van de betrokken lidstaat en de verzoeker: a) de voor de afhandeling van de zaak verantwoordelijke contactpersoon of afdeling; b) een bevestiging van ontvangst van het verzoek; en c) een indicatie van de tijd die naar verwachting nodig zal zijn om een beslissing in de zaak te nemen.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling het verzoek?

De officiële taal voor het indienen van het verzoek en de uitwisseling van informatie, gegevens en bijgevoegde bewijsstukken is het Grieks.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken vertaalt, wie betaalt dat dan?

De Griekse instantie voor schadeloosstelling is niet belast met de vertaling en zal daarom ook de kosten ervan niet dragen.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Ja, de vergoeding bedraagt 100 euro. Als de vergoeding niet is betaald wanneer het verzoek door de Griekse instantie voor schadeloosstelling in behandeling wordt genomen, zal het verzoek worden afgewezen. De Griekse assistentieverlenende instantie kan u informatie verstrekken over de bankoverschrijving die u dient te verrichten.

Als u in een SEPA-land (gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro) verblijft, kunt u de vergoeding elektronisch betalen via een SEPA-overmaking in euro's, met de centrale bank van Griekenland als ontvangende bank. Het IBAN-rekeningnummer en de voor de overmaking benodigde gegevens zijn de volgende:

Naam begunstigde: MINISTERIE VAN FINANCIËN (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Adres van de begunstigde: 10 Kar. Servias St., 10562, Athens (Κ. Σερβίας 10, 10562 Αθήνα)

IBAN van de begunstigde: GR1201000230000000481090510

Bankidentificatiecode (BIC) van de bank van de begunstigde: BNGRGRAA

Overmakingsinformatie: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (het wachtwoord/de betalingscode van 20 tekens zal u worden verstrekt door de Griekse assistentieverlenende instantie).

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

De Griekse instantie voor schadeloosstelling kan, indien zij dit nodig acht, u, de dader en andere partijen, zoals getuigen of deskundigen, verzoeken om persoonlijk voor haar te verschijnen om een verklaring af te leggen.

Als uw woonplaats of gewone verblijfplaats zich op het grondgebied van een andere lidstaat bevindt, zal de Griekse instantie voor schadeloosstelling de betrokken assistentieverlenende instantie verzoeken om u te horen, overeenkomstig het recht van de lidstaat waar de laatstbedoelde instantie is gevestigd, en om een verslag van het gesprek aan haar op te sturen. Ook kan de Griekse instantie voor schadeloosstelling, in samenwerking met de betrokken assistentieverlenende instantie, de hoorzitting zelf houden, in overeenstemming met het Griekse recht, telefonisch of per videoconferentie. In dat geval kan de Griekse instantie voor schadeloosstelling de verzoeker niet dwingen om voor haar te verschijnen. De Griekse assistentieverlenende instantie zal de instantie voor schadeloosstelling van de betrokken lidstaat bijstaan bij het horen van u of andere partijen, zoals getuigen of deskundigen.

Daartoe zal de assistentieverlenende instantie, op verzoek van de instantie voor schadeloosstelling van de betrokken lidstaat: a) de instantie voor schadeloosstelling bijstaan wanneer de hoorzitting door die instantie zelf wordt gehouden, telefonisch of per videoconferentie, in overeenstemming met het Griekse recht, in welk geval de assistentieverlenende instantie zal zorgen voor de benodigde logistieke infrastructuur; of b) de hoorzitting zelf houden, in overeenstemming met het Griekse recht, en een verslag van de hoorzitting toezenden aan de instantie voor schadeloosstelling van de betrokken lidstaat. In dat laatste geval zal het verslag van de hoorzitting, dat in het Grieks wordt opgesteld, worden vertaald in de officiële taal of een van de officiële talen van de andere lidstaat, of in een andere officiële EU-taal die de betrokken lidstaat heeft verklaard te aanvaarden.

De door de Griekse assistentieverlenende instantie voor dit doel gemaakte kosten zijn voor rekening van de Griekse staat.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Ja, er is een tolk beschikbaar.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Die attesten worden aanvaard, maar het is mogelijk dat een medisch deskundige wordt gevraagd om nog een attest te produceren.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Ja, uw reiskosten zullen worden vergoed.

Hoelang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De Griekse instantie voor schadeloosstelling moet de zaak binnen drie maanden vanaf de datum waarop het verzoek is ingediend, onderzoeken en moet binnen drie maanden vanaf de datum van de beoordeling van het verzoek haar definitieve beslissing geven.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In de taal die u beheerst.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt een gerechtelijke procedure aanhangig maken bij de bestuursrechter in eerste aanleg (Dioikitikoú Protodikeíou).

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Slachtoffers van misdrijven komen ook in aanmerking voor rechtsbijstand in verband met strafrechtelijke of civielrechtelijke vorderingen. Het recht (artikel 1 van Wet 3226/2004) voorziet in rechtsbijstand aan burgers van een andere EU-lidstaat met een laag inkomen, onderdanen van derde landen en staatlozen, als zij wettelijk verblijven of hun gewone verblijfplaats hebben in de Europese Unie. Burgers met een laag in komen die recht hebben op rechtsbijstand, zijn burgers uit gezinnen met een jaarinkomen dat niet hoger is dan twee derde van het persoonlijke minimumjaarinkomen zoals vastgelegd in de nationale algemene cao. In geval van een geschil binnen het gezin wordt het inkomen van de andere partij in het geschil buiten beschouwing gelaten.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Onderzoekscentrum voor gendergelijkheid (KEThI)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nationaal Centrum voor sociale solidariteit (EKKA)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Secretariaat-generaal Gendergelijkheid (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Griekse vluchtelingenraad (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Griekse afdeling van Amnesty International

De link wordt in een nieuw venster geopend.Griekse politie – Cybercriminaliteit


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 21/03/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Spanje


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

-

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Bij geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven zijn de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) de assistentieverlenende instantie.

De locaties van de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven vindt u in de volgende De link wordt in een nieuw venster geopend.link.

Bij terroristische misdrijven is het ministerie van Binnenlandse Zaken de assistentieverlenende instantie.

U kunt de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het ministerie van Binnenlandse Zaken raadplegen voor informatie over de assistentieverlenende instantie.

Er kunnen zich gevallen voordoen waarin de assistentieverlenende instanties van andere lidstaten rechtstreeks in contact treden met de beslissende instantie, maar wij bevelen aan om verzoeken in te dienen via de assistentieverlenende instanties.

In welke taal of talen ontvangen de instanties voor schadeloosstelling het verzoek en de bewijsstukken?

De voor verzoeken om schadeloosstelling en documenten geaccepteerde taal is het Spaans.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Deze informatie is niet beschikbaar.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven zal, nadat alle onderzoeken zijn afgerond en voordat de beslissing over toekenning of afwijzing van de gevraagde steun wordt opgesteld, de aanvrager worden gehoord overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zodat hij relevante argumenten naar voren kan brengen.

Als het misdrijf in Spanje is gepleegd en de aanvrager van steun zijn gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat heeft, kan, wanneer het verzoek om steun wordt gedaan via de assistentieverlenende instantie van de lidstaat waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft, het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) als beslissende instantie de medewerking van de betrokken assistentieverlenende instantie verkrijgen bij het uitvoeren van de procedure voor het horen van de aanvrager of andere personen als het directoraat-generaal dit nodig acht.

Om de hoorzitting te kunnen houden, kan het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst de assistentieverlenende instantie van de lidstaat waar de aanvrager van steun zijn gewone verblijfplaats heeft, om de nodige ondersteuning verzoeken zodat de instantie die de toekenning of afwijzing van de steun onderzoekt, de hoorzitting rechtstreeks, per telefoon of per videoconferentie kan laten plaatsvinden als de aanvrager daarmee instemt. Bovendien moet de assistentieverlenende instantie die de hoorzitting leidt, een verslag van de hoorzitting naar het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst zenden.

In geval van terroristische misdrijven gelden dezelfde regels als voor geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven in gevallen waarin het misdrijf in Spanje is gepleegd en de aanvrager van steun zijn gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat heeft, wanneer het verzoek om steun wordt gedaan via de assistentieverlenende instantie van de lidstaat waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft. De hierboven beschreven acties met betrekking tot de hoorzitting worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd via het directoraat-generaal Ondersteuning van slachtoffers van terrorisme, dat de beslissende instantie is.

Zoals hierboven aangegeven, is het mogelijk de hoorzitting per telefoon of videoconferentie te laten plaatsvinden als de aanvrager daarmee instemt om op die manier reiskosten te vermijden.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

In het algemeen geldt voor slachtoffers van alle misdrijven dat elk slachtoffer dat geen Spaans of de officiële taal van de procedure spreekt of verstaat, recht heeft op gratis bijstand van een tolk die een taal spreekt die het slachtoffer verstaat wanneer hij een verklaring aflegt in de fase van onderzoek door de rechter, de openbare aanklager of politiefunctionarissen of wanneer hij als getuige optreedt in het proces of een andere mondelinge procedure. Dit recht geldt ook voor personen met een gehoor- of spraakstoornis.

Bijstand van een tolk kan worden verleend door middel van een videoconferentie of via andere telecommunicatiemiddelen, tenzij de rechter of de rechtbank op eigen initiatief of op verzoek van een van de partijen besluit om de tolk fysiek aanwezig te laten zijn om de rechten van het slachtoffer te beschermen.

In geval van politieoptreden kan tegen elke beslissing om geen vertolking aan een slachtoffer aan te bieden, in beroep worden gegaan bij de onderzoeksrechter. Dit beroep wordt geacht te zijn ingesteld wanneer de door de beslissing getroffen persoon ten tijde van de afwijzing te kennen geeft daarmee ontevreden te zijn.

Tegen een gerechtelijke beslissing om een slachtoffer geen vertolking aan te bieden, kan in beroep worden gegaan.

Bovendien verstrekken de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven, die bij grensoverschrijdende misdrijven de assistentieverlenende instantie zijn, informatie aan slachtoffers over de beschikbare tolkdiensten.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Alle bij het verzoek gevoegde documenten moeten in het Spaans worden vertaald, aangezien dat de enige taal is die door de instantie voor schadeloosstelling wordt aanvaard.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven is de termijn voor het aanvragen van de steun in het algemeen één jaar na de datum waarop het misdrijf plaatsvond.

De termijnen voor het geven van een beslissing om de steun toe te kennen of af te wijzen, definitief of voorlopig, zijn als volgt:

 • voor letsel met blijvende invaliditeit, verergering van dit letsel of overlijden: zes maanden;
 • voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid: vier maanden;
 • voor de kosten van therapeutische behandeling na zedenmisdrijven en voor begrafeniskosten: twee maanden.

Verzoeken kunnen worden geacht te zijn afgewezen als niet uitdrukkelijk een beslissing is gegeven wanneer de termijn daarvoor is verstreken.

In geval van terroristische misdrijven moeten verzoeken in het algemeen worden ingediend binnen een termijn van één jaar na het ontstaan van de schade of na het stellen van een diagnose waaruit een oorzakelijk verband tussen het gevolg en de terroristische daad blijkt. In geval van studiesteun bedraagt de termijn drie maanden vanaf de inschrijving voor de opleiding.

De termijn voor goedkeuring en kennisgeving van de betrokken beslissing bedraagt twaalf maanden, behalve in het geval van studiesteun, wanneer de termijn zes maanden bedraagt. Het verzoek wordt geacht te zijn goedgekeurd als de termijnen zijn verstreken zonder dat een uitdrukkelijke beslissing is gegeven.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Spaans.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Bij geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kunnen aanvragers de beslissingen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst over wettelijk vastgestelde steun aanvechten binnen een periode van één maand na kennisgeving. Als niet binnen deze termijn bezwaar wordt aangetekend tegen de beslissing, resteert enkel nog de mogelijkheid om bij het hierboven vermelde ministerie een verzoek om buitengewone herziening in te dienen.

Het bezwaar kan worden ingediend bij het ministerie van Financiën en Overheidsdienst of bij de Nationale Commissie voor Hulp aan Slachtoffers van Geweldsmisdrijven (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

De Nationale Commissie is het bevoegde orgaan voor het doen van uitspraak op bezwaren tegen beslissingen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst over de op grond van de toepasselijke wetgeving toegekende steun.

Als sinds het bezwaar drie maanden zijn verstreken zonder dat de Nationale Commissie een beslissing heeft genomen, kan het bezwaar als afgewezen worden beschouwd en kan daartegen administratief beroep worden ingesteld.

In geval van terroristische misdrijven kan tegen beslissingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de administratieve procedures voor het aanvragen van de verschillende vormen van steun intern beroep worden ingesteld, of rechtstreeks bezwaar worden aangetekend binnen het bestuurlijke rechtsstelsel.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kunnen slachtoffers om rechtsbijstand verzoeken overeenkomstig de eisen en de procedure die zijn vastgelegd in de wetgeving die in Spanje van toepassing is.

Volgens de Spaanse wetgeving hebben met name slachtoffers van gendergerelateerd geweld recht op gratis juridisch advies onmiddellijk voorafgaand aan het indienen van de klacht en op gratis verdediging en vertegenwoordiging door een advocaat en een gerechtelijke vertegenwoordiger in alle administratieve processen en procedures die direct of indirect het gevolg zijn van het geweld.

In deze situaties moet één enkel juridisch team de verdediging van het slachtoffer op zich nemen, mits dit het recht van het slachtoffer op verdediging naar behoren waarborgt. Dit recht geldt ook voor begunstigden van steun in geval van overlijden van het slachtoffer, mits zij niet bij de daden betrokken waren.

In geval van terroristische misdrijven hebben in de Spaanse wetgeving erkende slachtoffers van terrorisme ongeacht hun financiële middelen recht op rechtsbijstand in alle gerechtelijke en administratieve procedures die voortvloeien uit de terroristische daad die tot hun status van slachtoffer heeft geleid, onder de voorwaarden van de in Spanje geldende wetgeving inzake rechtsbijstand.

In ieder geval wordt onmiddellijke rechtsbijstand gewaarborgd voor alle slachtoffers van terrorisme die erom verzoeken. Het recht op rechtsbijstand gaat verloren wanneer de status van slachtoffer niet wordt erkend of een vrijspraak wordt uitgesproken waartegen geen beroep mogelijk is, of als de zaak wordt geseponeerd, zonder verplichting om de kosten van tot op dat moment gratis genoten bijstand terug te betalen.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Bij geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kunnen aanvragers zich voor hulp bij het indienen en verzenden van verzoeken om steun wenden tot de desbetreffende bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven. Deze verstrekken informatie over eventuele financiële steun die op hen van toepassing is en over de verschillende procedures voor het aanvragen van de steun.

De bureaus zijn te vinden in alle autonome gemeenschappen, in bijna alle provinciehoofdsteden en ook in andere steden.

De locaties van de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven vindt u in de volgende De link wordt in een nieuw venster geopend.link.

Het Bureau voor Informatie aan en Ondersteuning van Slachtoffers van Terrorisme van het Spaanse Hooggerechtshof (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) verschaft algemene informatie over de financiële steun die van toepassing kan zijn op slachtoffers van terrorisme. Dit Bureau is gevestigd op:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefoonnummer van de contactpersoon: + 34 914007402


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 02/12/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Frankrijk


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Bij elke arrondissementsrechtbank (tribunal de grande instance) beslist een commissie voor de schadeloosstelling van slachtoffers (commission d’indemnisation des victimes d’infractions - CIVI) over de door slachtoffers van misdrijven of hun rechthebbenden ingediende verzoeken om schadeloosstelling.

Met betrekking tot terrorisme De link wordt in een nieuw venster geopend.FR. beslist het garantiefonds voor slachtoffers van terrorisme en andere misdrijven (Fonds de Garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions - FGTI) over de verzoeken, met een toetsing door de rechter in geval van een geschil.

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja, u kunt uw verzoek rechtstreeks zenden naar die instantie, die over uw verzoek kan beslissen.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

- het verzoek?

- de bijgevoegde bewijsstukken?

Het verzoek en de bewijsstukken kunnen worden ingediend in het Frans of het Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Slachtoffers van grensoverschrijdende misdrijven wordt verzocht om, voor zover mogelijk, op eigen kosten een Franse vertaling van de belangrijkste stukken te verstrekken.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

U hoeft niet aanwezig te zijn. U kunt echter onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op vergoeding van uw reiskosten, een dagvergoeding, inclusief maaltijd- en verblijfskosten, en een oproepingsvergoeding.

Om deze vergoeding te krijgen, moet u contact opnemen met de rechtbank die u heeft opgeroepen.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Ja, als u komt, wordt er kosteloos een tolk ter beschikking gesteld.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Medische certificaten van uw land van verblijf worden geaccepteerd. Afhankelijk van het geval kan er een medische beoordeling worden uitgevoerd op basis van stukken.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Het medisch onderzoek wordt bij voorkeur georganiseerd in onderling overleg met het slachtoffer tijdens een van zijn bezoeken aan Frankrijk. In andere gevallen kunnen de reiskosten van het slachtoffer voor het medisch onderzoek, na overlegging van bewijsstukken, door het garantiefonds worden vergoed.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Het verzoek wordt door de griffie van de CIVI onverwijld doorgestuurd naar het garantiefonds.

Het garantiefonds moet het slachtoffer binnen twee maanden na ontvangst van het volledige dossier, dat door de griffie van de CIVI is doorgestuurd, een aanbod doen.

Indien het slachtoffer het aanbod aanvaardt, wordt er ter homologatie een akkoord voorgelegd aan de voorzitter van de CIVI. In geval van homologatie kan dit akkoord worden uitgevoerd. De beslissing wordt meegedeeld aan het slachtoffer en aan het garantiefonds, dat de betaling verricht.

In geval van een met redenen omklede weigering door het garantiefonds of een afwijzing van het aanbod door het slachtoffer, of wanneer het slachtoffer na twee maanden nog niet heeft gereageerd op het aanbod van het garantiefonds, wordt de procedure een gerechtelijke procedure: een rechter onderzoekt dan het verzoek en controleert de afgelegde verklaringen en de bijgevoegde bewijsstukken.

De officier van justitie en het garantiefonds dienen hun opmerkingen uiterlijk vijftien dagen vóór de hoorzitting in. De verzoeker en het garantiefonds moeten ten minste twee maanden van tevoren worden opgeroepen voor de hoorzitting.

Na bespreking in een niet-openbare hoorzitting wordt het besluit van de CIVI om schadeloosstelling toe te kennen of het afwijzende besluit ter kennis gebracht van de verzoeker en het garantiefonds, dat in voorkomend geval de vastgestelde schadeloosstelling uitbetaalt binnen één maand na deze kennisgeving.

In geval van terrorisme (De link wordt in een nieuw venster geopend.FR.) betaalt het garantiefonds binnen een maand na ontvangst van het volledige dossier een voorschot uit, mits het dossier ontvankelijk is. Het garantiefonds doet het slachtoffer (wanneer zijn toestand is gestabiliseerd) of de naaste familieleden van overleden slachtoffers binnen drie maanden een aanbod tot schadeloosstelling.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

U ontvangt de beslissing in het Frans. U kunt er gratis een vertaling van aanvragen.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Als u niet tevreden bent met het besluit van de CIVI, kunt u verzoeken om een nieuw onderzoek door het hof van beroep waaronder de CIVI ressorteert.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

U kunt rechtsbijstand krijgen volgens de in Frankrijk geldende regels.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

De De link wordt in een nieuw venster geopend.verenigingen voor slachtofferhulp kunnen u in de De link wordt in een nieuw venster geopend.slachtofferhulpkantoren van de rechtbanken en in hun eigen kantoren gratis hulp bieden bij de voorbereiding van uw verzoek om schadeloosstelling.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 05/11/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Kroatië


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Ministerie van Justitie (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefoon: +385 13714000
Fax: +385 13714507

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja, door het verzoek rechtstreeks of per aangetekende post in te dienen bij het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië.

In welke taal of talen ontvangen de instanties voor schadeloosstelling het verzoek en de bewijsstukken?

Het verzoek en de bewijsstukken moeten in het Kroatisch zijn gesteld. Als het verzoek en de bewijsstukken in een vreemde taal zijn gesteld, moeten zij worden ingediend samen met een beëdigde vertaling die is afgegeven door een beëdigd juridisch vertaler.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De beslissende instantie vertaalt het verzoek en de bewijsstukken niet en vergoedt evenmin de vertaalkosten.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Er hoeven geen administratieve of andere heffingen te worden betaald in de procedure met betrekking tot dit verzoek.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Als het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) besluit de aanvrager op te roepen voor een hoorzitting of om persoonlijk aan de procedure deel te nemen, worden de reiskosten van de aanvrager vergoed.

In de regel hoeft de aanvrager gedurende de procedure en in de beslissingsfase niet aanwezig te zijn. Als de aanvrager, getuigen, door de rechtbank aangewezen deskundigen of andere personen moeten worden gehoord, kan het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven als beslissende instantie de bevoegde instantie van de andere EU-lidstaat waar het verzoek om schadeloosstelling is ingediend, verzoeken om deze acties uit te voeren.

Verder kan de hoorzitting die voor een dergelijke procedure nodig is, plaatsvinden met gebruikmaking van technische hulpmiddelen, waaronder computertechnologie, elektronische communicatienetwerken en andere hulpmiddelen voor beeld- en geluidsoverdracht. In dat geval wordt de hoorzitting geleid door het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven, dat wil zeggen de beslissende instantie.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Ja

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Buitenlandse medische documenten worden aanvaard, maar het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven controleert en beoordeelt als beslissende instantie de medische documenten en kan zo nodig een rapport laten opstellen door een medisch deskundige.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Nee

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De bevoegde instantie zal binnen ongeveer zestig dagen over een verzoek beslissen als het verzoek compleet en in orde is (wanneer alle benodigde documenten zijn verkregen en ingediend, dat wil zeggen alle informatie en bewijsmiddelen die nodig zijn om een beslissing te nemen). Als het verzoek echter onvolledig is, kan de beslissing meer tijd vergen.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

De beslissing over het verzoek wordt in het Kroatisch gesteld.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Er kan geen bezwaar tegen de beslissing worden aangetekend, maar de partij kan wel administratief beroep instellen door binnen dertig dagen na de betekening van de beslissing een administratieve klacht in te dienen bij de bevoegde administratieve rechter.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Nee

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Ja


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 09/01/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Italië


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De Commissie voor de ondersteuning van slachtoffers van maffiamisdrijven en opzettelijke geweldsmisdrijven (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), die valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken (Via Cavour 6, Rome; adres voor een gecertificeerde e-mail ("PEC"): De link wordt in een nieuw venster geopend.protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). De Commissie bestaat uit een voorzitter, de commissaris (Commissario), plus één vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken, twee vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie, één vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Ontwikkeling, één vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken en Financiën, één vertegenwoordiger van het ministerie van Werkgelegenheid, Gezondheid en Sociaal Beleid, en één niet-stemgerechtigde vertegenwoordiger van Consap, een openbare verzekeringsmaatschappij die verantwoordelijk is voor het financiële beheer van het betrokken fonds.

Een aanvraag om een bijdrage uit het fonds moet worden ingediend bij de prefectuur / het regionale bureau van de regering (Prefettura Ufficio territoriale del Governo), waar de aanvraag wordt behandeld. Indiening moet plaatsvinden bij het bureau dat bevoegd is voor een van de volgende locaties: de plaats waar de rechtbank zitting houdt die een veroordeling heeft uitgesproken over een van de strafbare feiten die in artikel 11 van Wet nr. 122/2017 worden genoemd; de woonplaats van de belanghebbende, of van de andere rechthebbenden als het slachtoffer van het strafbare feit is overleden, of de woonplaats van de speciale vertegenwoordiger (procuratore speciale) van het slachtoffer of andere rechthebbenden, als zij Italiaanse burgers of EU-burgers zijn die niet in Italië wonen. (Met deze informatie wordt vooruitgelopen op de inhoud van een interdepartementaal decreet dat binnenkort in het Staatsblad zal worden gepubliceerd.)

Uiteindelijk neemt de commissie een besluit over het verzoek.

Het aanvraagformulier en de voorwaarden voor het ontvangen van een bijdrage uit het fonds zijn te vinden op de volgende pagina van de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja, maar het inschakelen van de assistentieverlenende instantie kan wel nuttig zijn om de aanvraag en andere stukken te laten vertalen.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

 • het verzoek?
 • de bijgevoegde bewijsstukken?

In het Italiaans.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Als verzoeker hoeft u niets te betalen.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

U hoeft niet aanwezig te zijn, omdat er geen procedure van hoor en wederhoor is. Als u nog andere opmerkingen of stukken wilt indienen, kunt u deze per gecertificeerde e-mail of via de assistentieverlenende instantie versturen.

Decreet nr. 222/ 2008, artikel 6: Hoorzitting met de verzoeker op aanvraag van de beslissende instantie in Italië

"1. Als de beslissende instantie in Italië besluit de verzoeker of een andere persoon op grond van De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 2, lid 3, van het wetsdecreet te horen, stuurt zij het verzoek daartoe naar de assistentieverlenende instantie in de andere lidstaat; hierbij worden de in De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 3, lid 2, van deze verordening vermelde procedures gevolgd. Het verzoek moet informatie bevatten over de procedurele formaliteiten die in de Italiaanse wet zijn vastgelegd; ook moet daarin de assistentieverlenende instantie in de andere lidstaat die het verzoek heeft ontvangen, worden verzocht de te horen persoon over deze formaliteiten te informeren.

2. Als de beslissende autoriteit in Italië de assistentieverlenende instantie in de andere lidstaat vraagt de verzoeker of een andere persoon conform de wetten van die lidstaat te horen, op grond van het laatste deel van De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 2, lid 3, van het wetsdecreet, verstuurt zij de aanvraag volgens de procedures die worden vermeld in De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 3, lid 2, van deze verordening."

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Zie het antwoord op de vorige vraag.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Deze attesten worden erkend, mits zij in het Italiaans of het Engels zijn opgesteld. Binnenlandse artsen hoeven geen specifieke beoordelingen te verrichten.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Een medisch onderzoek is niet nodig; u moet wel de relevante medische stukken en de facturen voor de gemaakte medische kosten overleggen.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De huidige regel is zestig dagen vanaf de ontvangst van de aanvraag. U moet echter wel bedenken dat de procedure wordt opgeschort als de beslissende instantie om andere stukken of informatie vraagt (artikel 10 bis van Wet nr. 241/90).

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Italiaans.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Door binnen zestig dagen na de kennisgeving van de beslissing een zaak aan te spannen bij een gewone rechtbank (tribunale).

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Nee.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Zulke organisaties zijn niet bekend bij het bureau dat deze informatie verstrekt.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 24/02/2020

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Cyprus


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Geen informatie beschikbaar.

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

U kunt uw verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dat land sturen, ook in grensoverschrijdende zaken.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

– het verzoek?

In het Grieks en in het Engels.

– de bijgevoegde bewijsstukken?

In het Grieks en in het Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Niet van toepassing.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

U hoeft niet aanwezig te zijn.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Niet van toepassing.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Medische attesten die zijn afgegeven door artsen in het land waar u woont, worden aanvaard.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Niet van toepassing.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de bevoegde instantie een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Dit duurt zes maanden vanaf de datum waarop alle informatie die nodig is om een beslissing te kunnen geven, beschikbaar is.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Grieks en in het Engels.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt de beslissing aanvechten door binnen 75 dagen een verzoek hiertoe bij de bestuursrechter in te dienen.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

U kunt rechtsbijstand aanvragen voor de rechtszaak waarbij u betrokken bent.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Voor informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de De link wordt in een nieuw venster geopend.socialeverzekeringsdienst.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 31/10/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Letland


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Dienst voor rechtsbijstand (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefoon: +371 67514208
Gratis nummer: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.jpa@jpa.gov.lv
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

U kunt het verzoek om schadeloosstelling rechtstreeks naar de De link wordt in een nieuw venster geopend.dienst voor rechtsbijstand sturen. U hoeft zich dus niet te wenden tot de bevoegde instantie van de EU-lidstaat waar u woont.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling het verzoek?

De dienst voor rechtsbijstand accepteert verzoeken om schadeloosstelling en de bijgevoegde documenten in het Lets of het Engels. De stukken die u naar de De link wordt in een nieuw venster geopend.dienst voor rechtsbijstand stuurt, hoeven niet te worden gelegaliseerd en er gelden ook geen andere, soortgelijke formaliteiten.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Het is mogelijk dat het verzoek om schadeloosstelling en de bijgevoegde documenten moeten worden vertaald. De kosten van de vertaling worden dan betaald uit dat deel van de nationale begroting dat voor de dienst voor rechtsbijstand is bestemd.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

U hoeft niet te betalen voor de behandeling van een verzoek om schadeloosstelling door de staat dat uit een andere EU-lidstaat is ontvangen.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Uw aanwezigheid is niet vereist wanneer uw verzoek wordt behandeld en wanneer er wordt beslist of u al dan niet een vergoeding van de staat krijgt.

Als de dienst voor rechtsbijstand van mening is dat er extra informatie nodig is om tot een beslissing te komen, stelt hij u daarvan in kennis binnen zeven dagen na de ontvangst van het verzoek om schadeloosstelling.

De beslissing wordt verzonden naar het adres dat in het verzoek om schadeloosstelling staat vermeld.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Uw aanwezigheid is niet vereist wanneer uw verzoek wordt behandeld en wanneer er wordt beslist of u al dan niet een vergoeding van de staat krijgt.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

De persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager of rechter), beslist of er een deskundigenonderzoek moet worden ingesteld. De dienst voor rechtsbijstand vraagt de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure om informatie over de uitkomsten van het deskundigenonderzoek.

De deskundigen baseren hun oordeel op medische dossiers of andere objectieve gegevens.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Als de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter) heeft besloten een deskundigenonderzoek in te stellen, worden uw reiskosten betaald (uit de nationale begroting). De procedure voor deze betaling en het bedrag daarvan zijn vastgesteld in de wet- en regelgeving van de Republiek Letland.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De dienst voor rechtsbijstand neemt deze beslissing binnen één maand nadat hij het verzoek om schadeloosstelling door de staat heeft ontvangen. De dienst stuurt de beslissing naar het adres dat in het verzoek vermeld staat.

Mogelijk heeft de dienst voor rechtsbijstand extra informatie van u nodig of van de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter). In dat geval wordt de beslissingstermijn opgeschort totdat alle benodigde informatie is ontvangen.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

U ontvangt deze beslissing in het Lets, samen met een vertaling in een taal die wordt geaccepteerd door de EU-lidstaat waar u woont.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt de beslissing van de dienst voor rechtsbijstand over het al dan niet betalen van schadeloosstelling aanvechten binnen één maand nadat deze van kracht wordt. Hiertoe dient u bij deze dienst het verzoekschrift in dat hiervoor is bestemd. De dienst stuurt het vervolgens door naar het De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van Justitie.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

U hebt geen rechtsbijstand nodig om een verzoek om schadeloosstelling door de staat in te dienen. De dienst voor rechtsbijstand biedt u de nodige hulp tijdens de procedure voor het vorderen van schadevergoeding van de staat.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

De organisatie "Skalbes" heeft een gratis nummer, 116006, de "Hulplijn voor slachtoffers van een misdrijf" (elke dag bereikbaar van 7.00 tot 22.00 uur). Hier kunt u als slachtoffer van een misdrijf terecht voor emotionele en psychologische ondersteuning en voor informatie over de procedurele rechten van slachtoffers (bv. rechten tijdens een strafprocedure, recht op schadevergoeding, schadeloosstelling door de staat enz.), beschikbare diensten en de opvang van slachtoffers.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 20/03/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Litouwen


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Het ministerie van Justitie van Litouwen (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30
Vilnius.

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja, u kunt uw verzoek rechtstreeks naar het Litouwse ministerie van Justitie zenden.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

- het verzoek?

- de bijgevoegde bewijsstukken?

Het verzoek en de aanvullende documenten moeten in het Litouws of het Engels worden ingediend.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De kosten voor het vertalen van het verzoek en/of de bijgevoegde bewijsstukken in het Litouws of het Engels moeten worden betaald door hetzij de verzoeker, hetzij de verzendende instantie.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee, er hoeven geen heffingen te worden betaald.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Slachtoffers van een strafbaar feit hoeven niet aanwezig te zijn wanneer over hun verzoek een beslissing wordt gegeven. Reiskosten worden in dit verband dan ook niet vergoed.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Slachtoffers van een strafbaar feit hoeven niet aanwezig te zijn wanneer over hun verzoek een beslissing wordt gegeven.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Documenten die door de bevoegde instanties/personen in het woonland van het slachtoffer zijn afgegeven, zullen worden erkend.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Er wordt een beslissing gegeven binnen een maand na de indiening van het verzoek en alle vereiste bewijsstukken bij het Litouwse ministerie van Justitie.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

Normaal gesproken in het Litouws.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Beslissingen van het Litouwse ministerie van Justitie kunnen tot uiterlijk een maand na de datum van mededeling ervan worden aangevochten voor de Commissie voor bestuurlijke geschillen van Litouwen (Lietuvos administracinių ginčų komisija) of de regionale bestuursrechter in eerste aanleg van Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas).

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Ja, u kunt verzoeken om rechtsbijstand van de dienst voor door de staat gesubsidieerde rechtsbijstand (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba). Deze dienst zal beslissen welke bijstand u krijgt.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Nee.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/10/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Luxemburg


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Ministerie van Justitie

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBURG

Tel.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@mj.public.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mj.public.lu/

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja, u moet het verzoek om schadeloosstelling rechtstreeks per brief naar de Luxemburgse minister van Justitie sturen. Voorwaarde is wel dat u geen recht hebt op vergoeding van een andere lidstaat en dat u kunt aantonen dat u uw wettelijke en vaste woonplaats in Luxemburg hebt.

Indien u het slachtoffer bent van een misdrijf als bedoeld in artikel 382‑1 van het Wetboek van Strafrecht (mensenhandel), hoeft u uw wettelijke en vaste woonplaats niet in Luxemburg te hebben.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling het verzoek en de bijgevoegde bewijsstukken?

De volgende talen worden geaccepteerd:

 • Luxemburgs;
 • Frans;
 • Duits.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Het ministerie van Justitie betaalt de kosten van de vertalingen.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Uw aanwezigheid is niet verplicht. U kunt zich door een advocaat laten vertegenwoordigen. Reizen is dus niet nodig.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Ja.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Zulke medische attesten worden aanvaard of erkend als bewijsstukken voor de gepleegde feiten en de schade die u hebt geleden.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Niet van toepassing. Medische attesten uit het buitenland worden als bewijsstukken aanvaard.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De minister van Justitie beslist binnen zes maanden nadat u uw verzoek hebt ingediend.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

Het verzoek moet in het Frans, Duits of Luxemburgs worden ingediend; daarom zal de beslissing eveneens in een van deze drie talen worden opgesteld.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de minister van Justitie wat betreft de grond van de zaak (principekwestie) dan wel het toegekende bedrag, dan kunt u een rechtszaak tegen de staat aanspannen. De staat wordt daarin vertegenwoordigd door de minister van Justitie. In dat geval moet u uw zaak voorleggen aan de arrondissementsrechtbank (tribunal d’arrondissement) van Luxemburg of Diekirch.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Een persoon die kan bewijzen dat hij of zij onvoldoende inkomsten heeft, kan gratis rechtsbijstand ontvangen onder de in de wet vastgestelde voorwaarden. U kunt een advocaat toegewezen krijgen die u juridisch advies geeft en u in de rechtbank vertegenwoordigt. De kosten daarvan worden door de staat betaald. Ook kunt u de instanties raadplegen die juridische informatie en advies verstrekken. Verder kunt u voor gratis juridische voorlichting terecht bij de juridische receptie- en informatiedienst (Service d’Accueil et d’Information juridique).

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (centrale dienst voor sociale bijstand) - Service d’aide aux victimes (SAV) (dienst voor slachtofferhulp)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxemburg

Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 19/03/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Hongarije


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De overheidsinstantie in Boedapest (Budapest Főváros Kormányhivatala) is bevoegd om te beslissen over de van andere lidstaten ontvangen verzoeken om schadeloosstelling:

1117 Boedapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

– het verzoek?

Dat kan in elke taal.

– de bijgevoegde bewijsstukken?

Ook dat kan in elke taal.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De Hongaarse staat.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee, er hoeven geen heffingen te worden betaald.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Terugbetaling is niet mogelijk, omdat u niet persoonlijk aanwezig hoeft te zijn.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Ja.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Wij aanvaarden zulke attesten.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Tijdens de procedure moet binnen zestig dagen een beslissing worden gegeven.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

Hongaars.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Tegen een beslissing in eerste aanleg kunt u hoger beroep instellen; dat beroep wordt in tweede aanleg behandeld door het ministerie van Justitie. De beslissing van het ministerie van Justitie kunt u vervolgens via een administratieve procedure bij de rechter aanvechten.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

U kunt rechtsbijstand ontvangen op basis van de Hongaarse Wet LXXX van 2003 betreffende rechtsbijstand.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Bij alle kantoren van de dienst voor slachtofferhulp kunt u hulp krijgen om uw belangen te behartigen. Daar staan adviseurs klaar die de betrokken partijen praktische ondersteuning bieden (bv. hulp bij het invullen van verzoekformulieren, verstrekken van informatie). U kunt zich ook wenden tot maatschappelijke organisaties (bv. de Witte Ring (Fehérgyűrű), de hulporganisatie van de Hongaarse Baptisten (Baptista Szeretetszolgálat) enz.).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 11/03/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Malta


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Claims Officer

The Palace, St George's Square
Valletta

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

U kunt uw verzoek niet rechtstreeks versturen.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

 • het verzoek? In het Maltees of het Engels;
 • de bijgevoegde bewijsstukken? In het Maltees of het Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling de bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De instantie voor schadeloosstelling betaalt dit.

Moeten er voor de eventuele verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Er zijn geen heffingen.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Niet van toepassing.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Niet van toepassing.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

De schadefunctionaris beoordeelt of deze attesten worden aanvaard. Hij of zij kan ook lokale medische deskundigen inschakelen.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Ja, deze kosten worden vergoed.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Tussen een en twee maanden.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

U kunt de beslissing in het Engels ontvangen.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Dat is niet mogelijk.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Ja, dat kan.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://vso.org.mt/

of de Chief Advocate for Legal Aid: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 08/03/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Nederland


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Adres :
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefoon: 070-4142000
E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@schadefonds.nl

Postadres :
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling

Het verzoek?

In ieder gewenste taal, maar bij voorkeur in het Nederlands of Engels.

De bijgevoegde bewijsstukken?

In ieder gewenste taal, maar bij voorkeur in het Nederlands of Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven betaalt de vertaling van het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee, voor de verwerking van het verzoek hoeven geen administratieve of andere heffingen worden betaald.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Tijdens de procedure is aanwezigheid niet verplicht. De beslissing wordt altijd op schrift gesteld en via de post aan u verzonden.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Niet van toepassing.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Over het algemeen zal medische informatie van uw behandelaren door het Schadefonds worden aanvaard en zo nodig ter beoordeling en advisering worden voorgelegd aan haar medisch adviseurs. Deze medisch adviseurs doen zelf geen medisch onderzoek.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Niet van toepassing.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Maximaal 26 weken, maar veelal volgt de beslissing eerder.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

De taal waarin u de aanvraag heeft ingediend.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Met het indienen van een bezwaarschrift bij de afdeling bezwaar van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. In de beslissing op uw aanvraag staat hoe dat moet.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Nee.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Slachtofferhulp Nederland kan u wellicht helpen. U kunt Slachtofferhulp Nederland bereiken op telefoonnummer: 0900-0101.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 14/11/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Oostenrijk


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Bondsbureau voor sociale zaken en gehandicapten, ministerie van Sociale Zaken (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen- Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wenen

Tel.: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.post.wien@sozialministeriumservice.at

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling het verzoek en de bijgevoegde bewijsstukken?

Als een assistentieverlenende instantie of het slachtoffer de stukken indient, dan is dat doorgaans in het Duits of Engels.

(Als u niet in staat bent stukken in het Duits of Engels aan de instantie te verstrekken, worden verzoeken in andere talen ook geaccepteerd en vervolgens vertaald.)

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De instantie.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

In de regel hoeft u niet aanwezig te zijn.

Als u wordt opgeroepen, betaalt de instantie de reiskosten, mits u deze declareert. Het Bondsbureau voor sociale zaken en gehandicapten is hiervoor verantwoordelijk.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Als dat nodig is, ja.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

In de meeste gevallen zal de instantie hiervoor een Oostenrijkse deskundige aanwijzen. Hij/zij zal bij de beoordeling rekening houden met attesten uit het land waar u woont.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Ja.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Dat hangt af van de gevraagde bijstand. Meestal wordt de beslissing binnen zes maanden gegeven.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Duits.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Tegen de beslissing van het ministerie van Sociale Zaken kunt u hoger beroep instellen bij de Federale Administratieve Rechtbank (hoger beroep kan ook worden ingesteld bij het Grondwettelijk Hof (Verfassungsgerichtshof) en het Administratief Hof (Verwaltungsgerichtshof)).

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Ja. Juridische kosten worden echter niet door het ministerie van Sociale Zaken of de Federale Administratieve Rechtbank vergoed.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Ja. U moet bij zulke organisaties (bv. Weisser Ring) navragen of er slachtofferhulp beschikbaar is.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 19/08/2020

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Polen


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Deze informatie is momenteel niet beschikbaar.

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

In de regel moet de assistentieverlenende instantie het verzoek om schadevergoeding naar de beslissende instantie sturen. Als rechthebbende mag u het verzoek echter ook rechtstreeks naar de Poolse beslissende instantie zenden.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

– het verzoek?

– de bijgevoegde bewijsstukken?

De beslissende instantie accepteert correspondentie in het Pools en het Engels.

Wat betreft de notulen van verhoren die de assistentieverlenende instantie van een ander land heeft gehouden, geldt het volgende: de beslissende instantie accepteert deze wanneer zij in de officiële taal van dat land zijn opgesteld.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De kosten van het vertalen van stukken worden betaald uit de staatskas.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Personen die om schadeloosstelling verzoeken, hoeven geen gerechtskosten te betalen.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

U kunt uw reiskosten niet vergoed krijgen. U kunt echter ook op afstand worden verhoord, dus zonder dat u naar de beslissende instantie toe hoeft te komen. U kunt de beslissende instantie verzoeken de assistentieverlenende instantie in uw land om hulp te vragen bij het regelen van de doorzending van uw verhoor. U moet met zo'n verhoor instemmen.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Zo nodig wijst de beslissende instantie een deskundige tolk aan. De kosten die daaruit voortvloeien, hoeft u niet te betalen.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

De beslissende instantie beoordeelt of het onderzoek dat artsen in uw woonplaats hebben verricht, geloofwaardig is. Vindt deze instantie dat een nieuw onderzoek nodig is, dan bent u verplicht daaraan mee te werken. U hoeft alleen de reiskosten te betalen.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Uw reiskosten worden niet vergoed, ook niet als u naar dit land moet komen om een medisch onderzoek te ondergaan.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Er is geen termijn vastgesteld voor een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling. Hoe lang dat duurt, hangt niet alleen af van de complexiteit van de zaak en van het type bewijs dat de beslissende instantie moet vergaren, maar ook van het aantal zaken dat die instantie op dat moment behandelt.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

De beslissing over de schadeloosstelling wordt in het Pools opgesteld.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Als u niet tevreden bent met de beslissing over de schadeloosstelling, kunt u daartegen bij de rechtbank van tweede aanleg (sąd II instancji) hoger beroep instellen. Dat kost u niets.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Op grond van de Poolse wet kunt u rechtsbijstand ontvangen. Deze bijstand is bedoeld voor personen die aantonen dat zij geen advocaat kunnen betalen. U krijgt echter ook hulp van de openbare aanklager die de procedure voert in verband met het misdrijf waarvoor u schadeloosstelling verlangt.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

In Polen bestaat een Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej). Dit fonds verzamelt geld, onder meer om slachtoffers van misdrijven en hun naaste familieleden te ondersteunen. Het wordt beheerd door de minister van Justitie. De steun is als volgt georganiseerd: de fondsbeheerder selecteert via een openbare aanbestedingsprocedure de organisaties waarvan hij de inschrijving het beste vindt, en kent hun subsidies toe die specifiek zijn bedoeld om maatregelen voor slachtoffers van misdrijven te nemen.

Het geldt wordt gebruikt voor rechtsbijstand en psychische en materiële hulp. In het kader van de rechtsbijstand kunt u hulp krijgen bij het indienen van uw verzoek om schadeloosstelling, ook in grensoverschrijdende zaken.

Als u van deze steun gebruik wilt maken, moet u contact opnemen met een niet-gouvernementele organisatie die met het oog hierop een subsidie van de minister van Justitie heeft ontvangen, en aantonen dat u slachtoffer van een misdrijf bent. Een lijst van zulke organisaties (plus contactgegevens) is te vinden op de website van het ministerie van Justitie (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/), in de rubriek over activiteiten / ondersteuning van slachtoffers van misdrijven/ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en hun naaste familieleden – lijst van instanties en organisaties (klik op: działalność/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 03/04/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Portugal


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

In Portugal is de De link wordt in een nieuw venster geopend.Commissie voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes - CPVC) de beslissende instantie.

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Nee. Slachtoffers van geweldsmisdrijven of huiselijk geweld met gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat moeten het verzoek om (vooruitbetaling van) schadeloosstelling door de Portugese staat indienen bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij verblijven.

Deze autoriteit stuurt het verzoek naar de CPVC in Portugal, die het ontvangt en de noodzakelijke stappen onderneemt om de feiten te onderzoeken en een beslissing te nemen over het verzoek.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

a) het verzoek?

De CPVC neemt de verzoeken en documenten in behandeling als zij in het Portugees of het Engels zijn gesteld.

b) de bijgevoegde bewijsstukken?

Als de CPVC de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de verzoeker zijn/haar gewone verblijfplaats heeft, verzoekt een zitting te organiseren voor de verzoeker of een andere persoon (bv. een getuige of deskundige), mag de CPVC het schriftelijke verslag van de zitting niet afwijzen als dit is opgesteld in een van de talen van de instellingen van de Unie.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De CPVC. De door de CPVC gevraagde en geleverde diensten bij zaken in verband met geweldsmisdrijven of huiselijk geweld komen niet in aanmerking voor terugbetaling van heffingen of kosten.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

De CPVC ontvangt alle documenten die zij nodig heeft voor haar onderzoek en beslissing in de procedure voor schadeloosstelling door de Portugese staat voor een in Portugal gepleegd strafbaar feit tegen een slachtoffer met gewone verblijfplaats in een andere lidstaat. Zij kan de autoriteit van de betreffende lidstaat ook verzoeken het slachtoffer te horen. Er geldt geen eis dat de verzoeker naar Portugal reist om door de commissie te worden gehoord.

Als de Portugese rechtbank het essentieel acht de verzoeker persoonlijk te horen, zonder gebruik van andere middelen, worden de reis- en andere daarmee verbonden kosten door de Portugese staat betaald.

De dienst voor sociale zekerheid is de nationale autoriteit die aanvragen voor rechtsbijstand ontvangt en verwerkt.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Ja.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Alle documenten die worden opgestuurd door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de verzoeker zijn/haar gewone verblijfplaats heeft, worden zonder bijzondere formaliteiten aanvaard en zijn vrijgesteld van legalisatie of soortgelijke formaliteiten.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

De medische documenten die de verzoeker heeft verstrekt aan de autoriteit van de lidstaat waar deze zijn/haar gewone verblijfplaats heeft, en die nodig zijn om een beslissing te nemen over de zaak, evenals andere documenten waarom wordt verzocht, worden naar de CPVC gestuurd. Er hoeft geen aanvullend medisch onderzoek te worden uitgevoerd in Portugal.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Zowel de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de verzoeker zijn/haar gewone verblijfplaats heeft, als de verzoeker zelf wordt binnen tien dagen in kennis gesteld van ontvangst van het verzoek door de CPVC, waarbij een indicatie wordt gegeven van de verwachte termijn waarbinnen een beslissing zal worden genomen over het verzoek.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

De beslissing over het verzoek om schadeloosstelling kan in het Portugees of het Engels naar de verzoeker en de autoriteit van de lidstaat waar die zijn/haar gewone verblijfplaats heeft, worden gestuurd. De CPVC kan ook besluiten gebruik te maken van een officiële taal van de EU-lidstaat waar de verzoeker zijn/haar gewone verblijfplaats heeft, of van een andere taal van die lidstaat, mits die taal een van de talen van de instellingen van de Unie is.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, kan ik die dan aanvechten?

Ja. Als de verzoeker van mening is dat de beslissing van de CPVC onjuist is, heeft hij/zij 15 dagen de tijd om een klacht in te dienen bij de commissie zelf. Daarin moet de verzoeker de grondslag van zijn/haar verzoek uiteenzetten, in combinatie met al het bewijs dat hij/zij relevant acht. De CPVC heeft vervolgens dertig dagen de tijd om de klacht te onderzoeken en een beslissing te nemen. Zij kan de betwiste beslissing bevestigen, intrekken, annuleren, wijzigen of vervangen.

Als de verzoeker niet tevreden is met de beslissing over de klacht, kan hij/zij deze aanvechten bij een bestuursgerecht.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

De CPVC biedt geen interventie aan met betrekking tot deze specifieke kwestie.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Commissie voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (Comissão de Proteção às Vítimas de Crime - CPVC):

 • persoonlijk – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lissabon, maandag tot en met vrijdag, 9:30 – 12:30 uur en 14:00 – 16:30 uur;
 • per post, met behulp van het formulier op de website van de commissie;
 • per e-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.correio.cpvc@sg.mj.pt;
 • online, door het formulier voor slachtoffers van geweldsmisdrijven of het formulier voor slachtoffers van huiselijk geweld in te vullen (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://cpvc.mj.pt/);
 • telefonisch: (+351) 213 222 490, tegen het landlijntarief, 9:30 – 12:30 uur en 14:00 – 16:30 uur.

Portugese Vereniging voor slachtofferhulp (Associação Portuguesa de apoio à Vítima - APAV):

 • telefoonlijn voor slachtofferhulp: (+351) 116 006 (9:00 – 21:00 uur op werkdagen);
 • online, via de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de APAV (beschikbaar in het Portugees, Engels, Russisch en Chinees), of op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://infovitimas.pt/pt/app/;
 • tolkdienst gebarentaal – via videogesprek (+351 12 472), 10:00 – 18:00 uur op werkdagen.

Commissie voor burgerschap en gendergelijkheid (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – GIG):

 • Informatiedienst voor slachtoffers van huiselijk geweld (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (geeft informatie over de rechten van slachtoffers en over de rechtsmiddelen in het hele land en de plaatsen waar psychische en sociale hulp en juridische informatie kunnen worden verkregen) – telefoonnummer: (+351) 800 202 148 (gratis, anonieme, vertrouwelijke dienst die 24/7 beschikbaar is).

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 13/09/2020

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Roemenië


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De conform artikel 3, lid 2, aangewezen Roemeense beslissende instantie is:

de districtsrechtbank van Boekarest (Tribunalul București)
Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Boekarest, code 030823

Tel. +40 214083600, +40 214083700
Fax +40 213187731

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.tribunalul.bucuresti@just.ro

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://tribunalulbucuresti.ro/

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

 • het verzoek? In het Roemeens;
 • de bijgevoegde bewijsstukken? In het Roemeens.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Niet van toepassing.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Het is niet nodig fysiek aanwezig te zijn.

Onder rechtsbijstand vallen ook reiskosten, indien fysieke aanwezigheid op grond van de wet verplicht is of door de rechtbank wordt geëist, en als de rechter van oordeel is dat de betrokken personen niet op een andere manier kunnen worden gehoord.

De rechter beslist of deze kosten worden vergoed en laat de betrokken partij weten hoe zij deze kan terugvragen.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Het is niet nodig fysiek aanwezig te zijn.

Onder rechtsbijstand vallen ook reiskosten, indien fysieke aanwezigheid op grond van de wet verplicht is of door de rechtbank wordt geëist, en als de rechter van oordeel is dat de betrokken personen niet op een andere manier kunnen worden gehoord.

De rechter beslist of deze kosten worden vergoed en laat de betrokken partij weten hoe zij deze kan terugvragen.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Dit wordt onderzocht door de aangewezen Roemeense beslissende instantie, te weten de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven, van de districtsrechtbank van Boekarest.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

De rechter beslist of deze kosten worden vergoed en laat de betrokken partij weten hoe zij deze kan terugvragen.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Een tot twee jaar.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Roemeens.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Bij de behandeling van het verzoek om financiële schadeloosstelling of het verzoek om een voorschot op de financiële schadeloosstelling kan de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling, die uit een panel van twee rechters bestaat, een van de volgende twee oplossingen kiezen:

 1. het verzoek inwilligen en de hoogte van de financiële schadeloosstelling of, in voorkomend geval, van het voorschot bepalen;
 2. het verzoek afwijzen, als niet is voldaan aan de wettelijke eisen voor toekenning van financiële schadeloosstelling of, in voorkomend geval, een voorschot.

De uitspraak over het verzoek om financiële schadeloosstelling of het verzoek om een voorschot op de financiële schadeloosstelling wordt betekend aan het slachtoffer.

Hiertegen kan binnen 15 dagen na de betekening beroep worden ingesteld.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

U kunt rechtsbijstand van overheidswege ontvangen overeenkomstig de Roemeense wetgeving (artikel 14 en volgende van wet nr. 211/2004 inzake bepaalde maatregelen ter voorlichting, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van misdrijven).

Kosteloze rechtsbijstand wordt op verzoek toegekend aan de volgende categorieën slachtoffers:

 1. personen die het slachtoffer zijn geworden van de volgende strafbare feiten: (poging tot) moord, doodslag, mishandeling, een opzettelijk misdrijf met lichamelijk letsel voor het slachtoffer tot gevolg, verkrachting, seksueel geweld, seksuele omgang met een minderjarige en het seksueel corrumperen van minderjarigen;
 2. de echtgenoot, kinderen en personen ten laste van de persoon die het slachtoffer is geweest van moord, doodslag of een opzettelijk misdrijf met de dood tot gevolg.

Aan bovenvermelde slachtoffers wordt kosteloze rechtsbijstand toegekend als het strafbare feit op Roemeens grondgebied is begaan of, wanneer het strafbare feit buiten het grondgebied van Roemenië is begaan, als het slachtoffer een Roemeens of buitenlands staatsburger is die legaal in Roemenië verblijft en de strafrechtelijke procedure in Roemenië plaatsvindt.

Aan slachtoffers van andere misdrijven wordt op verzoek kosteloze rechtsbijstand toegekend als het maandinkomen van het slachtoffer per gezinslid niet hoger is dan het nationale bruto minimumloon voor het jaar waarin het slachtoffer zijn/haar verzoek om kosteloze rechtsbijstand heeft ingediend.

Er wordt uitsluitend kosteloze rechtsbijstand toegekend als het slachtoffer binnen 60 dagen na het strafbare feit of na de datum waarop het slachtoffer kennis heeft gekregen van het strafbare feit, aangifte heeft gedaan bij de strafvervolgingsinstanties of de rechtbank. Indien het slachtoffer lichamelijk of geestelijk niet in staat was aangifte te doen bij de strafvervolgingsinstanties, gaat de termijn van 60 dagen in op het moment dat hij/zij daartoe weer in staat is.

Slachtoffers die jonger zijn dan 18 jaar en slachtoffers die handelingsonbekwaam zijn, zijn niet verplicht aangifte van het strafbare feit te doen bij de strafvervolgingsinstanties of de rechtbank. De wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige of degene die handelingsonbekwaam is, kan het strafbare feit bij de strafvervolgingsinstanties melden.

Het verzoek om kosteloze rechtsbijstand wordt ingediend bij de districtsrechtbank van het rechtsgebied waar het slachtoffer woont. Binnen 15 dagen na de indieningsdatum wordt er daarover uitspraak gedaan door twee rechters van de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven. Kopieën van bewijsstukken met betrekking tot de in het verzoek om kosteloze rechtsbijstand ingevulde gegevens en van andere documenten waarover het slachtoffer beschikt en die relevant zijn voor het verzoek, worden bij dat verzoek gevoegd.

De beslissing over het verzoek om kosteloze rechtsbijstand wordt genomen in de raadkamer, met oproeping van het slachtoffer.

Indien het slachtoffer niet over een eigen advocaat beschikt, moet in de beslissing waarbij het verzoek om kosteloze rechtsbijstand wordt ingewilligd, ook van rechtswege een advocaat worden aangesteld conform wet nr. 51/1995 betreffende de organisatie en de uitoefening van het beroep van advocaat, zoals opnieuw bekendgemaakt en nadien gewijzigd en aangevuld, en de regels voor het beroep van advocaat.

De beslissing over het verzoek om kosteloze rechtsbijstand wordt aan het slachtoffer betekend. De beslissing houdende afwijzing van het verzoek om kosteloze rechtsbijstand wordt op verzoek van het slachtoffer binnen 15 dagen na de betekening met het oog op heroverweging verstuurd naar de districtsrechtbank waartoe de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven behoort. De heroverweging wordt uitgevoerd door een panel van twee rechters.

Er wordt gedurende de gehele procedure kosteloze rechtsbijstand toegekend tot maximaal twee keer het nationale bruto minimumloon, zoals vastgesteld voor het jaar waarin het slachtoffer het verzoek om kosteloze rechtsbijstand heeft ingediend. De middelen die nodig zijn voor de kosteloze rechtsbijstand, zijn afkomstig uit de staatsbegroting, via de begroting van het ministerie van Justitie.

De bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing op de toekenning van het bedrag dat nodig is voor de tenuitvoerlegging van de beslissing tot toekenning van civiele schadeloosstelling aan het slachtoffer van een misdrijf.

Het verzoek om kosteloze rechtsbijstand en het verzoek om toekenning van het bedrag dat nodig is voor de tenuitvoerlegging van de beslissing tot toekenning van civiele schadeloosstelling aan het slachtoffer van het misdrijf, kunnen ook worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige of de handelingsonbekwame persoon. Het verzoek om kosteloze rechtsbijstand en het verzoek om toekenning van het bedrag dat nodig is voor de tenuitvoerlegging van de beslissing tot toekenning van civiele schadeloosstelling aan het slachtoffer van het misdrijf, zijn vrijgesteld van zegelrechten.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Het verzoek om kosteloze rechtsbijstand en het verzoek om toekenning van het bedrag dat nodig is voor de tenuitvoerlegging van de beslissing tot toekenning van civiele schadeloosstelling aan het slachtoffer van het misdrijf, kunnen ook worden ingediend door niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het gebied van slachtofferbescherming, indien de documenten zijn ondertekend door het slachtoffer, alle vereiste gegevens bevatten en vergezeld gaan van de noodzakelijke bewijsstukken.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/12/2020

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Slovenië


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Ministerie van Justitie van de Republiek Slovenië
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefoon: +386 1 369 54 40
Fax: +386 1 369 54 75

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.gp.mp@gov.si
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mp.gov.si

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

— het verzoek? In het Sloveens.

— de bijgevoegde bewijsstukken? In het Sloveens, in de vorm van een beëdigde vertaling.

Als het verzoek en de bewijsstukken niet in het Sloveens zijn gesteld, stuurt het ministerie van Justitie deze terug naar de verzoeker of naar de instantie van de lidstaat waaruit het verzoek was ontvangen. Daarbij geeft het ministerie aan dat het verzoek en de bewijsstukken in het Sloveens moeten worden ingediend.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Als het verzoek en de bewijsstukken niet in het Sloveens zijn gesteld, stuurt het ministerie van Justitie deze terug naar de verzoeker of naar de instantie waarvan het verzoek was ontvangen. Daarbij geeft het ministerie aan dat het verzoek en de bewijsstukken in het Sloveens moeten zijn gesteld. Met andere woorden, de instantie voor schadeloosstelling vertaalt het verzoek of de bewijsstukken uit andere EU-lidstaten niet. De vertaalkosten worden door de Republiek Slovenië betaald.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee. Op grond van de Wet op schadevergoeding voor slachtoffers worden er geen kosten in rekening gebracht voor verzoeken, handelingen en beslissingen in schadeloosstellingsprocedures.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Nee, deze kosten worden niet vergoed.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

In de regel hoeft u niet persoonlijk aanwezig te zijn tijdens de procedure.

De Commissie voor besluitvorming over schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven kan een mondelinge zitting houden of een partij of deskundige horen. Volgens de regels voor de algemene administratieve procedure hebben partijen die de taal niet kennen of deze vanwege een handicap niet kunnen bezigen, recht op een tolk zodat zij het verloop van de procedure kunnen volgen. De beslissende instantie is verplicht u daarover te informeren.

Conform de wet kan de commissie de bevoegde instantie in de andere EU-lidstaat waar u een verzoek om schadevergoeding hebt ingediend, echter vragen deze bijeenkomsten te houden. In dat geval hoeft u als verzoeker niet persoonlijk aanwezig te zijn.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Bijgevoegde medische attesten worden aanvaard of erkend, als zij in het Sloveens, in de vorm van een beëdigde vertaling, worden overgelegd.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Volgens de regels voor de algemene administratieve rechtspraak niet, omdat het een procedure op uw verzoek is.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De wettelijke termijn voor het geven van een beslissing is drie maanden vanaf de ontvangst van een compleet verzoek. In de regel duurt de procedure minder dan een half jaar, afhankelijk van de omstandigheden.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

De beslissing wordt in het Sloveens gesteld.

Als de procedure via de bevoegde instantie van een andere EU-lidstaat wordt gevoerd, wordt de beslissing samen met het voorgeschreven standaardformulier van de Europese Commissie verstuurd. Dit formulier moet zijn gesteld in de taal van de bevoegde lidstaat waarnaar het wordt gezonden. Het standaardformulier omvat ook een samenvatting van de beslissing, een uitleg of instructie over het rechtsmiddel, en een uitleg over andere acties die van u als verzoeker worden verwacht.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt de beslissing aanvechten door een bestuursrechtelijke procedure aanhangig te maken bij de administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Tijdens de administratieve procedure in verband met de voorbereiding van een verzoek om schadevergoeding is geen gratis rechtsbijstand beschikbaar.

Volgens de regels voor de algemene administratieve procedure moet de betrokken ambtenaar echter de rechten van de verzoeker beschermen. Dit betekent dat hij of zij u moet toestaan uw rechten uit te oefenen, u op deze rechten moet wijzen, u moet vragen het verzoekformulier volledig in te vullen en een toelichting moet geven. Daarbij moet hij of zij ervoor zorgen dat uw rechten niet worden ingeperkt door uw onwetendheid of gebrek aan kennis.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de commissie. In een administratief geschil dat tegelijk ook een gerechtelijke procedure vormt, hebben buitenlanders (die niet in Slovenië wonen) recht op gratis rechtsbijstand op voorwaarde van wederkerigheid of onder de voorwaarden en in de gevallen die zijn vastgesteld in de internationale verdragen waaraan de Republiek Slovenië is gebonden.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Hierover hebben wij geen informatie.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 12/03/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Slowakije


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek — Afdeling Rehabilitatie en Schadeloosstelling

Telefoon: +421288891225
Fax: +4212888 91 579

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.victims@justice.sk
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justice.gov.sk/

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Het is niet mogelijk rechtstreeks met het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek te communiceren. Voor grensoverschrijdende verzoeken moet u zich eerst richten tot de assistentieverlenende instantie in uw eigen land.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

 • het verzoek?
  In het Slowaaks.
 • de bijgevoegde bewijsstukken?
  In het Slowaaks.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek zorgt niet voor de vertaling van de benodigde documenten. Het slachtoffer van het misdrijf betaalt zelf de kosten voor het vertalen alsook de bijbehorende kosten.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

U hoeft hiervoor niets te betalen.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Bij de beoordeling van een verzoek om schadeloosstelling is uw aanwezigheid niet verplicht. De assistentieverlenende instantie of de Slowaakse instanties beleggen een hoorzitting via een audiovisuele verbinding. Daarom is er geen vergoeding van reiskosten nodig.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Volgens de wet is uw aanwezigheid tijdens de schadeloosstellingsprocedure niet verplicht. Ook bij de beoordeling van een verzoek om schadeloosstelling in verband met een geweldsdelict is uw aanwezigheid niet verplicht.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Om de schadeloosstelling voor pijn en lijden te bepalen, is een medisch verslag nodig dat voldoet aan de voorschriften van het Slowaakse recht. Toch is het dan nog steeds mogelijk dat een arts in de Slowaakse Republiek uw gezondheidstoestand beoordeelt op basis van medische verslagen die zijn opgesteld in het land waar u woont.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Reiskosten worden niet vergoed.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek beslist binnen zes maanden nadat het een volledig verzoek heeft ontvangen.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Slowaaks.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Door een rechtszaak aan te spannen.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

In de Slowaakse rechtsorde bestaat er geen rechtsbijstand die specifiek is gericht op het indienen van verzoeken om schadeloosstelling. U kunt wel een beroep doen op de algemene rechtshulp die de staat via het centrum voor rechtsbijstand verstrekt, of op een van de organisaties die slachtoffers van misdrijven bijstaan. Het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek verschaft zelf basisrichtlijnen voor het indienen van een verzoek om schadeloosstelling.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Er zijn niet-gouvernementele organisaties die hulp en steun bieden aan slachtoffers van geweldsmisdrijven in de Slowaakse Republiek. Deze richten zich op bepaalde categorieën slachtoffers. Welke hulp afzonderlijke organisaties in grensoverschrijdende zaken bieden, hangt grotendeels af van hun personeelscapaciteit.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 09/04/2021

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Finland


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Valtiokonttori (Ministerie van Financiën)

PL 50

FI -00054 Valtiokonttori, Finland

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.rikosvahingot@valtiokonttori.fi

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

U kunt uw verzoek rechtstreeks naar het ministerie van Financiën (Valtiokonttori) sturen. Het aantal talen waarin u de documenten mag opstellen, is echter beperkt (zie hieronder).

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling het verzoek?

En de bijgevoegde bewijsstukken?

Het verzoek moet worden opgesteld in het Fins, Zweeds of Engels. Dat geldt ook voor de bewijsstukken.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Het ministerie van Financiën accepteert een verzoek niet als het in een andere dan bovengenoemde talen is opgesteld. Als u hulp nodig hebt bij het vertalen van de documenten, kunt u contact opnemen met de assistentieverlenende instantie in het land waar u woont.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Voor de verwerking van uw verzoek hoeft u geen administratiekosten te betalen.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Het ministerie van Financiën behandelt de zaak schriftelijk. U hoeft niet in persoon te verschijnen.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Zie het antwoord op de vorige vraag.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Een medisch attest dat door een arts in het land waar u woont, is afgegeven, wordt als bewijs van het opgelopen letsel aanvaard.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Zie het antwoord op de vorige vraag.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Gemiddeld zes tot acht maanden nadat het ministerie van Financiën uw verzoek heeft ontvangen, krijgt u een beslissing.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

Het ministerie van Financiën geeft alleen beslissingen in het Fins en Zweeds. Als u uw verzoek in het Engels hebt ingediend, krijgt u samen met de beslissing een Engelse samenvatting van de inhoud daarvan.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Tegen een beslissing die u hebt ontvangen, kunt u schriftelijk hoger beroep instellen bij de verzekeringsrechtbank (Vakuutusoikeus). Dat moet gebeuren binnen dertig dagen nadat u over die beslissing werd ingelicht. Het ministerie van Financiën verstrekt bij zijn beslissing over uw schadevergoeding richtlijnen voor het instellen van hoger beroep.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Het ministerie van Financiën kan u advies geven over het indienen van een verzoek om schadevergoeding. Als u bij het opstellen van uw verzoek een externe advocaat inschakelt, kunnen de kosten daarvan uitsluitend worden vergoed als u rechtsbijstand hebt ontvangen of een juridisch adviseur hebt toegewezen gekregen voor de behandeling van de zaak in een rechtbank. Wanneer de zaak niet door een rechter wordt behandeld, kunnen deze kosten ook worden vergoed. U moet dan wel voldoen aan de financiële voorwaarden voor het ontvangen van rechtsbijstand.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

U kunt bijstand krijgen van Slachtofferhulp Finland (Rikosuhripäivystys) (RIKU). De contactgegevens van deze organisatie zijn te vinden op haar website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.riku.fi/en/home/


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 09/02/2020

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Zweden


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Umeå

Tel.: (+46)90708200
Fax : (+46)90178353

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.registrator@brottsoffermyndigheten.se
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Adres:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Zweden

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja. Als het misdrijf in Zweden heeft plaatsgevonden kan het verzoek rechtstreeks naar de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven worden gestuurd.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

– het verzoek?

– de bijgevoegde bewijsstukken?

Het verzoek en de bijgevoegde bewijsstukken mogen in het Zweeds en het Engels worden opgesteld.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De vertaalkosten komen voor rekening van de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Als verzoeker hoeft u niet aanwezig te zijn. De verwerking gebeurt schriftelijk.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Tijdens het proces kan zo nodig een tolk worden ingeschakeld.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Medische attesten en notities van andere landen kunnen worden aanvaard. Wanneer een extra beoordeling nodig is, vraagt de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven gewoonlijk aan specialisten om op basis van het beschikbare medische bewijs een advies uit te brengen.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Normaal gesproken hoeft u niet in Zweden medisch te worden onderzocht als u in een ander EU-land woont. Als zo'n onderzoek toch nodig is, kunt u de kosten vergoed krijgen.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De verwerkingstijd hangt af van de aard van de zaak en de werkdruk van de instantie. De gemiddelde verwerkingstijd is gewoonlijk drie maanden, maar een langere of kortere periode behoort ook tot de mogelijkheden. Zaken worden in volgorde van ontvangst behandeld; in de regel wordt er geen voorrang aan bepaalde zaken gegeven.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

De beslissing wordt in het Zweeds gesteld. Als u geen Zweeds spreekt, krijgt u ook een Engelse samenvatting van de beslissing.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt geen hoger beroep instellen tegen de beslissing van de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven. De instantie kan echter wel op verzoek of op eigen initiatief haar beslissing wijzigen, als er nieuwe omstandigheden bekend worden of als er andere redenen zijn om dat te doen.

Als u ontevreden over de beslissing bent, moet u de instantie schriftelijk vragen de zaak opnieuw te beoordelen. Daarbij moet u de gewenste wijziging en de redenen vermelden. Eventuele aanvullende documenten moet u samen met het verzoek indienen.

Als verzoeker heeft u steeds het recht om de beslissing te laten toetsen door de raad voor schadeloosstelling in verband met misdrijven (Nämnden för brottsskadeersättning).

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

De kosten van een wettelijke vertegenwoordiger worden alleen vergoed als daar bijzondere redenen voor zijn. Om in geval van een misdrijf schadeloosstelling te krijgen, hebt u meestal geen advocaat nodig. Het is relatief eenvoudig daartoe een verzoek in te dienen. De instantie is ook verplicht u informatie en advies te verstrekken, en moet het bewijs verzamelen dat nodig is voor een beslissing in de zaak.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Als u een verzoek wilt indienen of vragen hebt over schadevergoeding in grensoverschrijdende zaken, kunt u het best de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven raadplegen voor hulp en informatie. Informatie is beschikbaar op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.brottsoffermyndigheten.se/. U kunt de instantie ook bellen op +46 90 70 82 00.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 24/12/2020

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Engeland en Wales


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefoon: 00 44 203 684 2517

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Wij aanvaarden een verzoek dat rechtstreeks van u afkomstig is zonder dat u de assistentieverlenende instantie in uw land hoeft in te schakelen.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

 • het verzoek?
 • de bijgevoegde bewijsstukken?

Wij ontvangen deze stukken bij voorkeur in het Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Deze vertalingen worden door ons betaald.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Wij brengen geen kosten in rekening voor onze dienstverlening.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Wij verwerken de verzoeken en communiceren hier schriftelijk over met de verzoekers. U hoeft niet aanwezig te zijn.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Niet van toepassing.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Wij aanvaarden verslagen van artsen in andere landen.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Wij vergoeden geen reiskosten.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Hoeveel tijd er nodig is voor de beoordeling van een verzoek, hangt af van hoe gecompliceerd het is. Verzoeken waarbij inkomstenderving in het spel is, vragen bijvoorbeeld meer tijd dan verzoeken die afgehandeld kunnen worden via een betaling op basis van de eerder genoemde schaal. De CICA rondt de behandeling van een verzoek pas af als u hebt bevestigd dat u voor zover als mogelijk is, bent hersteld. Wij streven ernaar eenvoudige zaken af te handelen binnen twaalf maanden na ontvangst van het verzoek.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

Wij communiceren met u in het Engels.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Als u het niet eens bent met de oorspronkelijke beslissing en ons verzoekt die in heroverweging te nemen, moet u binnen 56 dagen na de datum van deze beslissing een schriftelijk verzoek daartoe tot ons richten. Als u wilt dat wij eventueel aanvullend bewijs ter ondersteuning van uw verzoek in aanmerking nemen, moet u dat bij het verzoek overleggen.

Uw verzoek met alle ondersteunende informatie zal worden behandeld door een andere schadefunctionaris dan degene die de oorspronkelijke beslissing heeft genomen. De nieuwe beslissing kan gunstiger of ongunstiger zijn dan de oorspronkelijke beslissing, of identiek hieraan zijn.

Beroep tegen deze nieuwe beslissing staat met inachtneming van de desbetreffende procedurevoorschriften open bij de rechtbank van eerste aanleg (schadeloosstelling voor door een strafbaar feit veroorzaakte letsels). U kunt deze voorschriften vinden op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtbank van eerste aanleg.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

U hebt geen betaalde vertegenwoordiger, zoals een advocaat of een schadebeheerder, nodig om een verzoek om schadeloosstelling in te dienen. Schakelt u wel zo’n vertegenwoordiger in, dan komen de kosten daarvan voor uw eigen rekening.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Voor hulp bij uw verzoek kunt u contact opnemen met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Victims Information Service.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/10/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Noord-Ierland


Dit deel is niet van toepassing. Compensation Services Northern Ireland neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op gevallen die zich voordoen binnen Noord-Ierland.


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

-

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

-

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

– het verzoek?

– de bijgevoegde bewijsstukken? -

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

-

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

-

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

-

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

-

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

-

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

-

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

-

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

-

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

-

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

-

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende?

-


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 15/10/2019

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld - Schotland


Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefoon: 00 44 300 003 3601

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Wij aanvaarden een verzoek dat rechtstreeks van u afkomstig is zonder dat u de assistentieverlenende instantie in uw land hoeft in te schakelen.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

 • het verzoek?
 • de bijgevoegde bewijsstukken?

Wij ontvangen deze stukken bij voorkeur in het Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Deze vertalingen worden door ons betaald.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Wij brengen geen kosten in rekening voor onze dienstverlening.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Wij verwerken de verzoeken en communiceren hier schriftelijk over met de verzoekers. U hoeft niet aanwezig te zijn.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Niet van toepassing.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Wij aanvaarden verslagen van artsen in andere landen.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Wij vergoeden geen reiskosten.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Wij streven ernaar eenvoudige zaken af te handelen binnen twaalf maanden na ontvangst van het verzoek. Complexe zaken vragen meer tijd. Wij nemen geen definitieve beslissing over uw zaak zolang uw medische behandeling nog loopt of de mate van uw herstel onbekend is.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

Wij communiceren met u in het Engels.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Als u het niet eens bent met de oorspronkelijke beslissing en ons verzoekt die in heroverweging te nemen, moet u binnen 56 dagen na de datum van deze beslissing een schriftelijk verzoek daartoe tot ons richten. Als u wilt dat wij eventueel aanvullend bewijs ter ondersteuning van uw verzoek in aanmerking nemen, moet u dat bij het verzoek overleggen.

Uw verzoek met alle ondersteunende informatie zal worden behandeld door een andere schadefunctionaris dan degene die de oorspronkelijke beslissing heeft genomen. De nieuwe beslissing kan gunstiger of ongunstiger zijn dan de oorspronkelijke beslissing, of identiek hieraan zijn.

Beroep tegen deze nieuwe beslissing staat met inachtneming van de desbetreffende procedurevoorschriften open bij de rechtbank van eerste aanleg (schadeloosstelling voor door een strafbaar feit veroorzaakte letsels). U kunt deze voorschriften vinden op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtbank van eerste aanleg.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

U hebt geen betaalde vertegenwoordiger, zoals een advocaat of een schadebeheerder, nodig om een verzoek om schadeloosstelling in te dienen. Schakelt u wel zo’n vertegenwoordiger in, dan komen de kosten daarvan voor uw eigen rekening.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Voor hulp bij uw verzoek kunt u contact opnemen met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Victims and Witness Information Service.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 15/10/2019