Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Informácie o spôsobe, ktorým členský štát posudzuje žiadosť o odškodnení

Ak sa počas pobytu v zahraničí (v krajine EÚ, v ktorej trvalo nežijete) stanete obeťou trestného činu, žiadosť môžete predložiť asistenčnému orgánu v krajine, v ktorej žijete. Asistenčný orgán zabezpečí preklad tejto žiadosti a odošle ju rozhodujúcemu orgánu krajiny EÚ, v ktorej došlo k trestnému činu. Rozhodujúci orgán je zodpovedný za posúdenie žiadosti a vyplatenie odškodného.

Tu nájdete informácie o spôsobe, ktorým rozhodujúci orgán v krajine EÚ, v ktorej došlo k trestnému činu, posúdi vašu žiadosť.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali informácie pod krajinou, v ktorej došlo k trestnému činu.

Podrobné vnútroštátne informácie získate zvolením vlajky príslušného štátu.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 20/05/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Belgicko


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

a) Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov môže pomôcť belgickým obetiam alebo obetiam s bydliskom v Belgicku v ich úsilí o získanie odškodnenia v inej krajine EÚ.

Adresa:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) V prípade vecí obetí terorizmu je potrebné kontaktovať odbor komisie pre boj proti terorizmu.

Poštová adresa:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-mailová adresa: Odkaz sa zobrazí v novom okneterrorvictims@just.fgov.be

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

 • žiadosť o odškodnenie? Vo francúzštine, holandčine, nemčine a angličtine.
 • podporné dokumenty? Vo francúzštine, holandčine, nemčine a angličtine.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Takýto prípad sa ešte nestal. Táto záležitosť sa stále skúma.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Nie.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Tento prvok hodnotí komisia v závislosti od ujmy a vážnosti ujmy, ktorú obeť utrpela.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Nie.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

V súčasnosti je to 18 mesiacov. Postup je rovnaký ako pri cezhraničných prípadoch a „vnútroštátnych“ veciach.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Vo francúzštine, holandčine, nemčine alebo angličtine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Neexistuje postup odvolania sa proti rozhodnutiam komisie. Je možné podať len žalobu o neplatnosť na Belgickej štátnej rade.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od advokáta) podľa pravidiel inej krajiny?

Nie, komisia sa nezapája do tejto záležitosti.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Existujú služby pomoci obetiam, ktoré môžu pomôcť obetiam pri podávaní žiadosti o finančnú pomoc na komisiu pre finančnú pomoc.

Pomoc obetiam závisí od obcí a regiónov v Belgicku.

Viac informácií (najmä o rôznych službách oprávnených poskytovať pomoc) nájdete na týchto webových sídlach:

Federácia Wallonie-Bruxelles: Odkaz sa zobrazí v novom oknevictimes.be

Flámsko: Odkaz sa zobrazí v novom okneslachtofferzorg.be


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 14/01/2020

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Bulharsko


Ktorý orgán rozhoduje o nároku na náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI BULHARSKEJ REPUBLIKY

Národná rada pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov

Adresa: Slavyanska 1, 1040 Sofia, Bulharská republika

Web: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.compensation.bg/en

V prípade trestných činov spáchaných na území Bulharskej republiky, pokiaľ ide o žiadosti o náhradu škody v cezhraničných prípadoch, rozhodovacím orgánom je Národná rada pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov.

V prípade trestných činov spáchaných mimo územia Bulharskej republiky Národná rada pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov koná ako asistenčný orgán a predkladá žiadosť o náhradu škody príslušnému orgánu krajiny, v ktorej bol trestný čin spáchaný.

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno, je to možné.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody:

 • žiadosť? V bulharskom a anglickom jazyku.
 • podporné dokumenty? V bulharskom a anglickom jazyku.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody, preloží žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

Národná rada pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov uhradí preklad týchto dokumentov.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie, netreba uhradiť žiadne poplatky.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Obeť sa osobne nezúčastňuje na konaní, v rámci ktorého krajina priznáva náhradu škody.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši posudkoví lekári?

Áno. Lekárske potvrdenia vrátane dokladov potvrdzujúcich náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré vydala dotknutá krajina, môžu byť akceptované a/alebo uznané, ale národná rada o tejto otázke rozhoduje osobitne v každom jednotlivom prípade.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine musím podstúpiť lekárske vyšetrenie?

Za cestovné náklady súvisiace s lekárskym vyšetrením môže byť poskytnutá náhrada, ale národná rada o tejto otázke rozhoduje osobitne v každom jednotlivom prípade.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Preskúmanie žiadosti o náhradu škody sa vykoná do jedného mesiaca od dátumu jej prijatia. V prípade potreby možno túto lehotu predĺžiť až na tri mesiace.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o svojom nároku?

V bulharskom a anglickom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiam Národnej rady pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov sa nemožno odvolať.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Účasť právnika na konaní, v rámci ktorého krajina priznáva náhradu škody, nie je potrebná.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s uplatňovaním nároku na náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Áno. Bulharské združenie organizácií na podporu obetí.

Tel. +359 2 981 9300.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 09/03/2020

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Česká republika


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Ministerstvo spravodlivosti ČR, Odbor odškodňovania

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tel.: (420) 221997966
Fax: (420) 221997967

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneodsk@msp.justice.cz

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno.

V ktorom(-ých) jazyku(-och) prijíma dokumenty orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení?

V češtine, slovenčine alebo angličtine.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, preloží žiadosť alebo podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

Rozhodovací orgán neprijme žiadne dokumenty v iných jazykoch ako v českom, slovenskom či anglickom (nebude na ne prihliadať, respektíve vyzve podávateľa, aby dodal žiadosť alebo dokumenty preložené do niektorého z akceptovaných jazykov). Podávateľ si v prípade potreby zabezpečí preklad dokumentov do anglického jazyka na vlastné náklady.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, mám nárok na náhradu cestovných nákladov? Ako si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Nemáte nárok na náhradu cestovných nákladov.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budem mať k dispozícii tlmočníka?

Rozhodovací orgán nezabezpečuje tlmočnícke služby.

Uzná sa mi lekárske potvrdenie, ktoré vydal lekár v krajine môjho bydliska, alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Lekárske potvrdenie z miesta bydliska bude s najväčšou pravdepodobnosťou uznané.

Získam náhradu cestovných nákladov, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Nie.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Rozhodnutie o žiadosti by sa malo prijať do 3 mesiacov.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o svojej žiadosti?

V češtine alebo angličtine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Podaním správnej žaloby na súde.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Áno, na vlastné náklady.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Najväčšia mimovládna organizácia na podporu obetí trestných činov je Biely kruh obetí.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Dánsko


Ktorý orgán rozhoduje o nároku na odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Dánsky Výbor pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov

Môžem poslať svoju žiadosť o uplatnenie nároku priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby som sa musel obracať na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Žiadosť nie je potrebné posielať prostredníctvom asistenčného orgánu. Žiadosť možno zaslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine (dánskemu Výboru pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov), ktorý následne pošle žiadosť na políciu v obvode, kde sa trestný čin vyšetroval. Žiadosť je možné zaslať aj priamo polícii.

V akom jazyku (jazykoch) akceptujú orgány pre odškodnenie žiadosť o uplatnenie nároku a podporné dokumenty?

Akceptujú sa všetky dokumenty zaslané v dánčine, ako aj v angličtine. Dánsky Výbor pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov by však uprednostnil, keby boli všetky dokumenty pokiaľ možno preložené do dánčiny.

Dánsko uzavrelo so severskými krajinami Fínsko, Island, Nórsko a Švédsko jazykovú dohodu, podľa ktorej majú občania týchto krajín v inej severskej krajine právo používať vlastný jazyk. Dohoda sa vzťahuje na dánčinu, fínčinu, islandčinu, nórčinu a švédčinu.

Ak orgán pre odškodnenie prekladá žiadosti o uplatnenie nároku/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto za preklad platí?

V prípadoch odškodnenia platí za preklad dokumentov dánska polícia.

Platia sa v tejto krajine za spracovanie mojej žiadosti o uplatnenie nároku (doručenej z inej krajiny EÚ) nejaké administratívne alebo iné poplatky? Ak áno, ako ich môžem zaplatiť?

Nie.

Ak sa musím zúčastniť na konaní a/alebo na rozhodovaní o mojej žiadosti o uplatnenie nároku, je možné, aby mi boli preplatené cestovné náklady? Ako o ich preplatenie môžem požiadať? Na koho sa mám obrátiť?

Posudzovanie prípadu prebieha písomne. Ako žiadateľ sa preto nemusíte zúčastniť na posudzovaní prípadu dánskym Výborom pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov ani na prijímaní rozhodnutia výborom.

Poskytuje sa v prípade, že musím byť osobne prítomný, tlmočník?

Keďže sa prípad posudzuje písomne, otázky týkajúce sa osobnej účasti a pomoci s tlmočením nie sú relevantné.

Budú osvedčenia o zdravotnom stave vydané lekármi v mojej krajine pobytu akceptované alebo uznané – alebo bude musieť môj zdravotný stav/moju ujmu vyšetriť váš lekársky expert?

Lekárske kontroly a vyšetrenia vykonané lekármi v tejto krajine sa nevyžadujú. Dánsky Výbor pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov vo všeobecnosti prijíma všetky osvedčenia o zdravotnom stave.

Ak musím podstúpiť lekársku prehliadku v tejto krajine, budú mi preplatené cestovné náklady?

Ak bývate v inej krajine EÚ, v tejto krajine zvyčajne nie sú potrebné lekárske vyšetrenia, pretože vyšetrenie sa môže uskutočniť vo vašej krajine pobytu.

Výdavky na cestu na liečenie a z liečenia sa môžu pokryť ako výdavky súvisiace so zotavením.

Ako dlho približne trvá, kým z príslušného úradu alebo orgánu dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Trvanie posudzovania prípadu zo strany dánskeho Výboru pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov sa môže v jednotlivých prípadoch značne líšiť. Dôvodom je okrem iného potreba získať dodatočné informácie o prípade od polície, lekárov alebo iných orgánov v závislosti od konkrétnych okolností. Rovnako v prípadoch, keď ide o trvalú ujmu alebo stratu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bude možno potrebné predložiť prípad na Úrade pre poistenie v oblasti trhu práce (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), v dôsledku čoho sa môže trvanie posudzovania prípadu predĺžiť.

Vyše 50 % nových prípadov doručených dánskemu Výboru pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov sa spracuje do 50 dní v súlade s mimoriadne rýchlym postupom, ktorý sa používa v nekomplikovaných prípadoch. Patria sem prípady, keď je k dispozícii konečný rozsudok týkajúci sa tak otázky viny, ako aj výšky odškodnenia.

Ak prípad nemožno vyriešiť v rámci mimoriadne rýchleho postupu, obvyklý čas na vybavenie prípadu zo strany dánskeho Výboru pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov je v súčasnosti do 18 mesiacov od prijatia novej žiadosti o odškodnenie.

Posúdenie vášho prípadu môžete urýchliť tým, že výboru predložíte dôkazy o svojich nárokoch. Dokumentácia môže pozostávať napríklad z príjmových dokladov o nákupe liekov, lekárskych potvrdení o trvaní choroby alebo z vyhlásenia zamestnávateľa týkajúceho sa straty príjmu v dôsledku ujmy.

V akom jazyku dostanem rozhodnutie o svojom nároku?

Dánsky Výbor pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov vypracúva všetky rozhodnutia v dánčine. Rozhodnutie si následne môžete dať preložiť asistenčnému orgánu vo svojej domovskej krajine.

Ak s rozhodnutím nie som spokojný, ako proti nemu môžem namietať?

Proti rozhodnutiu dánskeho Výboru pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov sa nemôžete odvolať prostredníctvom iných orgánov. Ak chcete rozhodnutie zmeniť, musíte sa najprv obrátiť na dánsky Výbor pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov a vysvetliť, prečo s rozhodnutím nesúhlasíte. Výbor potom posúdi, či existuje dôvod na opätovné otvorenie preskúmania prípadu. Kritériom zvyčajne je, aby žiadateľ poskytol nové a relevantné informácie, ktoré majú význam z hľadiska vyriešenia prípadu.

Ak dánsky Výbor pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov svoje rozhodnutie potvrdí, môžete dať rozhodnutie výboru preskúmať na súde.

Takisto môžete podať sťažnosť parlamentnému ombudsmanovi.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc právnika) podľa pravidiel druhej krajiny?

Posudzovanie prípadov sa vykonáva tak, že vo všeobecnosti právnu pomoc nepotrebujete, podľa predpisov v tejto krajine však taká možnosť existuje. V osobitných prípadoch môže dánsky Výbor pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov rozhodnúť, že žiadateľ musí úplne alebo čiastočne uhradiť výdavky, ktoré mu vznikli v súvislosti s konaním pred výborom.

Nie je podmienkou, že by akúkoľvek právnu pomoc alebo prístup k právnikovi mal zabezpečovať právnik alebo organizácia poskytujúca právnu pomoc v tejto krajine.

Nachádzajú sa v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi pomôžu požiadať o odškodnenie v cezhraničnom prípade?


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 25/10/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Nemecko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Aký orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v prípadoch, ktoré majú cezhraničný dosah?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí)

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Telefón : +49 228 99527 2680
Fax : +49 228 99527 4134

E-mail : Odkaz sa zobrazí v novom okneIVc2@bmas.bund.de
Internetová adresa : Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.bmas.de/

Môžem svoju žiadosť poslať priamo orgánu, ktorý bude rozhodovať o mojej žiadosti, aj keď ide o prípad s cezhraničným dosahom (bez toho, aby som sa musel obrátiť na kontaktné miesto v mojej rodnej krajine)?

Je to možné, v optimálnom prípade by však mali byť informované aj príslušné asistenčné orgány.

V akom jazyku/akých jazykoch akceptujú orgány, ktoré poskytujú odškodnenie:

- žiadosť?

- sprievodné podklady?

Oficiálnym úradným jazykom je nemčina. Nie sú však známe žiadne prípady, kedy by bol nemecký orgán žiadosť v inom ako nemeckom jazyku zamietol alebo neprejednal.

Kto znáša náklady, ak orgán poskytujúci odškodnenie nechá preložiť žiadosť/sprievodné podklady z inej krajiny EÚ?

Takéto náklady znáša pravidelne nemecký rozhodujúci orgán, v niektorých prípadoch aj nemecký asistenčný orgán. Bolo by však lepšie, ak by bolo do smernice 2004/80/ES prijaté ustanovenie, že takéto náklady znáša štát, v ktorom bol čin spáchaný.

Je spracovanie mojej žiadosti (ktorá bola predložená z inej krajiny EÚ) spojené v tejto krajine s administratívnymi alebo inými poplatkami? Ak áno, kto znáša tieto náklady?

Administratívne náklady alebo poplatky sa v záležitostiach odškodňovania obetí v Nemecku nevyberajú.

Sú mi preplácané cestovné náklady, ak musím byť prítomný na konaní a/alebo ak sa rozhoduje o mojej žiadosti? Ako si ich môžem uplatniť? Na koho sa musím obrátiť?

Cestovné náklady, pokiaľ sú nevyhnutné, znáša príslušný rozhodujúci orgán.

Je poskytnutý k dispozícii tlmočník, ak musím byť osobne prítomný?

Právny nárok na tlmočníka neexistuje. V praxi sú však zvyčajne tlmočníci priberaní, ak je to nevyhnutné.

Sú akceptované alebo uznané moje lekárske potvrdenia z mojej domovskej krajiny alebo vyšetrí môj zdravotný stav/moje zranenie lekársky znalec tejto krajiny?

Takéto potvrdenia sú zvyčajne akceptované.

Sú mi moje cestovné náklady nahradené, ak sa musím v tejto krajine podriadiť lekárskemu vyšetreniu?

Cestovné náklady, pokiaľ sú nevyhnutné, znáša príslušný rozhodujúci orgán.

Približne ako dlho to trvá, kým je vydané rozhodnutie o odškodnení orgánom/inštitúciou?

Dĺžku konania o odškodnení nie je možné určiť všeobecne, pretože veľmi výrazne závisí od okolností jednotlivého prípadu.

V akom jazyku dostanem rozhodnutie o mojej žiadosti?

Rozhodnutie je vydané v nemeckom jazyku.

Ako môžem postupovať proti rozhodnutiu, ak s ním nesúhlasím?

Proti rozhodnutiu v konaní o odškodnení je možné podať námietku. Ak nie je opravené, je možná žaloba na Sociálnom súde (Sozialgericht).

Môžem si podľa predpisov inej krajiny privolať pomoc právneho zastúpenia (podporu prostredníctvom advokáta)?

Každý žiadateľ si môže k svojej záležitosti kedykoľvek privolať pomoc právneho zastúpenia. Náhrada nákladov však možná nie je.

Existujú v tejto krajine organizácie na pomoc obetiam, ktoré ma v mojom prípade s cezhraničným dosahom podporia vo veci žiadosti o odškodnenie?

V Nemecku existuje množstvo miestnych, regionálnych a celoštátnych organizácií na pomoc obetiam, ktoré môžu postihnutým osobám poskytnúť podporu. Dobrý prehľad, aj v anglickom a španielskom jazyku, poskytuje internetová stránka Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.odabs.org/.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 16/01/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Estónsko


Ktorý orgán rozhoduje o nároku na náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Rada pre sociálne poistenie

Endla 8
15092
TALIN

Tel. +372 612 1360
Fax +372 640 8155

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Poznámky:
Rozhodovacím orgánom je Rada pre sociálne poistenie spolu so svojimi miestnymi dôchodkovými oddeleniami. Čoskoro budete môcť nájsť informácie o miestnych dôchodkových oddeleniami na tejto stránke.

Môžem svoju žiadosť zaslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú dokumenty orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody?

V úradných jazykoch EÚ, prednostne v estónskom alebo anglickom jazyku.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Prekladateľskú službu uhradí orgán, ktorý objedná preklad.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Počas rozhodovacieho procesu sa nevyžaduje vaša fyzická prítomnosť.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Vaša osobná prítomnosť nie je potrebná.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši posudkoví lekári?

Dokumenty vydané v iných členských štátoch Európskej únie sa uznajú, ale posudkový lekár posúdi zdravotný stav a zranenia obete na základe lekárskych dokumentov vydaných v krajine bydliska obete.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine musím podstúpiť lekárske vyšetrenie?

Nemusíte absolvovať lekársku prehliadku.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Rozhodnutie sa prijme do 30 dní odo dňa prijatia posledného dokumentu.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o svojom nároku?

V estónčine.

Ak nie som spokojný s rozhodnutím, akým spôsobom ho môžem napadnúť?

Rozhodnutie je možné napadnúť do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Alternatívne je možné podať sťažnosť správnemu súdu podľa postupu ustanoveného v Správnom súdnom poriadku. Námietku vyriešime do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Áno.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s uplatnením nároku na náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Áno: poskytovatelia podpory obetiam. Ich kontaktné údaje sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Rady pre sociálne poistenie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 15/08/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Grécko


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Odkaz sa zobrazí v novom okneGrécky orgán pre odškodnenie

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Ak máte pobyt (katoikía) alebo obvyklý pobyt (syníthi diamoní) na území iného členského štátu, žiadosť sa podáva asistenčnému orgánu dotknutého členského štátu, ktorý ju odošle Gréckemu orgánu pre odškodnenie. V tomto prípade Grécky orgán pre odškodnenie čo najskôr oznámi asistenčnému orgánu dotknutého členského štátu a žiadateľovi: a) kontaktnú osobu alebo príslušný útvar, ktorý prípad vybavuje, b) potvrdenie o prijatí žiadosti, c) údaj o približnej lehote, v ktorej možno očakávať prijatie rozhodnutia o žiadosti.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

Úradným jazykom na predloženie žiadosti a výmenu informácií, údajov a podporných dokumentov je gréčtina.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Nezodpovedá za preklad, a v dôsledku toho neznáša ani náklady

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Áno, poplatok je vo výške 100 eur. Ak do okamihu posudzovania žiadosti o odškodnenie orgánom pre odškodnenie nedôjde k zaplateniu poplatku, žiadosť sa zamietne. Grécky asistenčný orgán vám poskytne informácie o bankovom prevode, ktorý budete musieť uskutočniť.

Ak ste v jednej z krajín oblasti SEPA (jednotná oblasť platieb v eurách), môžete zaplatiť elektronický poplatok prostredníctvom SEPA úhrady v eurách, pričom prijímajúcou bankou je Bank of Greece (Trápeza Elládos). Číslo účtu IBAN a informácie na uskutočnenie prevodu:

Meno príjemcu: MINISTERSTVO FINANCIÍ (Ypourgeío oikonomikón)

Adresa príjemcu: Κ. Servías 10, 10562 Atény

IBAN príjemcu: GR1201000230000000481090510

BIC banky prijímateľa: BNGRGRAA

Informácie o prevode: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (20-miestne heslo – platobný kód, ktorý vám poskytne Grécky asistenčný orgán)

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Ak to bude Grécky orgán pre odškodnenie považovať za potrebné, môže vás, páchateľa alebo tretie strany, ako sú svedkovia alebo znalci, vyzvať k predloženiu osobného svedectva.

Ak máte pobyt alebo obvyklý pobyt na území iného členského štátu, Grécky orgán pre odškodnenie požiada dotknutý asistenčný orgán, aby viedol vypočutie v súlade s právom štátu, v ktorom sa nachádza, a aby mu potom postúpil správu o vypočutí. V spolupráci s príslušným asistenčným orgánom môže takisto uskutočniť priame vypočutie telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie v súlade s vnútroštátnym právom. V tomto prípade vás Grécky orgán pre odškodnenie nemôže zaviazať, aby ste sa k nemu osobne dostavili. Grécky asistenčný orgán poskytne pomoc príslušnému orgánu pre odškodnenie dotknutého členského štátu pri vedení vášho vypočutia alebo vypočutia tretích stráni, ako sú svedkovia alebo znalci.

Na tento účel Grécky asistenčný orgán na žiadosť orgánu pre odškodnenie v dotknutom členskom štáte: a) pomôže orgánu pre odškodnenie, ak vypočutie v súlade s gréckym právom vedie priamo orgán pre odškodnenie, či už telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie, pričom poskytne a zabezpečí potrebnú logistickú infraštruktúru, alebo b) povedie toto vypočutie v súlade s gréckym právom a orgánu pre odškodnenie dotknutého členského štátu potom postúpi príslušnú správu o vypočutí. V tomto druhom prípade sa správa o vypočutí, ktorá je vyhotovená v gréckom jazyku, preloží do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov dotknutého členského štátu alebo do ktoréhokoľvek iného jazyka EÚ, ktorý tento členský štát vyhlásil za prípustný.

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s pomocou gréckeho asistenčného orgánu, znáša grécky štát.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Áno, tlmočník je zabezpečený.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Uznávajú sa, ale existuje možnosť, že sa vyžiada odborný posudok.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Áno, budú vám preplatené.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Grécky orgán pre odškodnenie musí prípad posúdiť do troch (3) mesiacov od dátumu podania žiadosti a musí vydať konečné rozhodnutie do troch (3) mesiacov od dátumu posúdenia tejto žiadosti.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

V jazyku, ktorému rozumiete.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Môžete podať odvolanie na správnom súde prvého stupňa (Dioikitikó Protodikeío).

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Obete trestných činov majú nárok na právnu pomoc v súvislosti s akýmikoľvek trestnými a občianskoprávnymi nárokmi. V právnych predpisoch sa konkrétne stanovuje (článok 1 zákona č. 3226/2004) právna pomoc pre občanov členských štátov Európskej únie s nízkym príjmom, štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, ak majú legálny pobyt alebo obvyklý pobyt v Európskej únii. Občania s nízkym príjmom, ktorí majú nárok na právnu pomoc, sú osoby, ktorých ročný rodinný príjem je nižší ako 2/3 minimálnej ročnej individuálnej odmeny stanovenej v národnej všeobecnej kolektívnej pracovnej zmluve. V prípade vnútrorodinného sporu alebo konfliktu sa príjem osoby, s ktorou sa vedie spor alebo konflikt, nezohľadňuje.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Odkaz sa zobrazí v novom okneVýskumné stredisko pre rovnosť pohlaví (ΚΕTHΙ)

Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodné centrum sociálnej solidarity (ΕΚΚΑ)

Odkaz sa zobrazí v novom okneGenerálny sekretariát pre rovnosť medzi ženami a mužmi

Odkaz sa zobrazí v novom okneGrécka rada pre utečencov

Odkaz sa zobrazí v novom okneAmnesty International – grécka sekcia

Odkaz sa zobrazí v novom okneGrécka polícia – počítačová kriminalita


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 21/03/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Španielsko


Ktorý orgán rozhoduje o nároku na náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov sú asistenčným orgánom úrady na podporu obetí trestných činov (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Po kliknutí na tento Odkaz sa zobrazí v novom okneodkaz môžete zistiť, v ktorých mestách sa nachádzajú úrady na podporu obetí trestných činov.

V prípade teroristických trestných činov je asistenčným orgánom ministerstvo vnútra.

Ak chcete získať informácie o asistenčnom orgáne, navštívte Odkaz sa zobrazí v novom oknewebové sídlo ministerstva vnútra.

V niektorých prípadoch sa asistenčné orgány iných členských štátov môžu obrátiť priamo na rozhodovací orgán, hoci odporúčame, aby sa žiadosti smerovali cez asistenčné orgány.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody: – žiadosť? – podporné dokumenty?

Žiadosti o náhradu škody a dokumenty musia byť v španielčine.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody, preloží žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

Táto informácia nie je k dispozícii.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov sa po dokončení všetkých vyšetrovaní a pred vypracovaním návrhu rozhodnutia o priznaní alebo odmietnutí požadovanej pomoci uskutoční vypočutie žiadateľa v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi, aby mal možnosť predložiť relevantné argumenty.

Ak bol trestný čin spáchaný v Španielsku a žiadateľ o pomoc má obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ, keď bola žiadosť o pomoc predložená prostredníctvom asistenčného orgánu členského štátu, v ktorom má žiadateľ obvyklý pobyt, Generálne riaditeľstvo pre osobné náklady a verejné dôchodky ministerstva financií a verejnej správy (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) ako rozhodovací orgán môže spolupracovať s príslušným asistenčným orgánom s cieľom vykonať postup vypočutia žiadateľa alebo inej osoby, ak to považuje za potrebné.

Generálne riaditeľstvo pre osobné náklady a verejné dôchodky ministerstva financií a verejnej správy na účely vykonania tohto vypočutia môže požiadať asistenčný orgán členského štátu, v ktorom má žiadateľ o pomoc obvyklý pobyt, aby poskytol všestrannú súčinnosť potrebnú na to, aby orgán vyšetrujúci priznanie alebo zamietnutie pomoci mohol vykonať vypočutie priamo, telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie, ak s tým žiadateľ súhlasí. Asistenčný orgán, ktorý vykonal vypočutie, musí navyše poslať Generálnemu riaditeľstvu pre osobné náklady a verejné dôchodky ministerstva financií a verejnej správy správu o vykonanom vypočutí.

V prípade teroristických trestných činov sa uplatňujú rovnaké pravidlá ako v prípade násilných a sexuálnych trestných činov v prípadoch, keď bol trestný čin spáchaný v Španielsku a žiadateľ o pomoc má obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ, ak bola žiadosť o pomoc predložená prostredníctvom asistenčného orgánu členského štátu, v ktorom má žiadateľ obvyklý pobyt; uvedené úkony týkajúce sa vypočutia vykoná ako rozhodovací orgán ministerstvo vnútra prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre podporu obetí terorizmu.

Ako je uvedené vyššie, vypočutie možno vykonať telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie, ak s tým žiadateľ súhlasí, a tak nevzniknú cestovné výdavky.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Pre obete všetkých trestných činov vo všeobecnosti platí, že každá obeť, ktorá nerozpráva alebo nerozumie po španielsky alebo neovláda úradný jazyk používaný v rámci konania, má právo na bezplatnú pomoc tlmočníka, ktorý rozpráva jazykom, ktorému obeť rozumie, keď vo fáze vyšetrovania vypovedá pred sudcom, prokurátorom alebo políciou, alebo keď je zapojená do súdneho konania ako svedok, prípadne pri všetkých ostatných ústnych pojednávaniach. Toto právo sa uplatňuje aj na osoby so sluchovým a rečovým postihnutím.

Pomoc tlmočníka možno realizovať prostredníctvom videokonferencie alebo prostredníctvom iných telekomunikačných prostriedkov, pokiaľ sudca alebo súd z vlastného podnetu alebo na žiadosť jednej zo strán nerozhodne, že tlmočník musí byť fyzicky prítomný, aby sa ochránili práva obete.

V prípade policajnej činnosti možno vyšetrujúcemu sudcovi predložiť odvolanie proti každému rozhodnutiu o tom, že sa obeti neposkytne tlmočenie. Toto odvolanie sa považuje za podané, keď osoba dotknutá rozhodnutím v čase zamietnutia vyjadrí svoju nespokojnosť.

Odvolanie možno podať aj proti súdnemu rozhodnutiu o tom, že sa obeti neposkytne tlmočenie.

Okrem toho úrady na podporu obetí trestných činov, ktoré sú asistenčným orgánom v prípade cezhraničných trestných činov, poskytnú obetiam informácie o dostupných tlmočníckych službách.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho pobytu – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši posudkoví lekári?

Všetky dokumenty priložené k žiadosti musia byť preložené do španielčiny, pretože španielčina je jediný jazyk akceptovaný orgánom zodpovedajúcim za náhradu škody.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine musím podstúpiť lekárske vyšetrenie?

Nie.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov je lehota na uplatnenie nároku na poskytnutie pomoci vo všeobecnosti jeden rok od dátumu spáchania trestného činu.

Lehoty na vydanie rozhodnutia o priznaní alebo zamietnutí pomoci, predbežne alebo s konečnou platnosťou, sú takéto:

 • v prípade zranení spôsobujúcich zdravotné postihnutie, v prípade zhoršenia týchto zranení alebo v prípade smrti: 6 mesiacov,
 • v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti: 4 mesiace,
 • v prípade nákladov na liečbu potrebnú po sexuálnych trestných činoch a v prípade nákladov na pohreb: 2 mesiace.

Žiadosti možno považovať za odmietnuté, ak nebolo výslovne vydané žiadne rozhodnutie v čase, keď uplynula lehota na vydanie rozhodnutia.

V prípade teroristických trestných činov treba žiadosti vo všeobecnosti predložiť v lehote jedného roka od dátumu, keď bola spôsobená škoda alebo keď bola stanovená diagnóza preukazujúca kauzálny vzťah medzi následkom a teroristickým činom. V prípade študijnej pomoci je lehota tri mesiace od zápisu na štúdium.

Lehota na prijatie a oznámenie príslušného rozhodnutia je 12 mesiacov s výnimkou študijnej pomoci (v tomto prípade je lehota 6 mesiacov), pričom žiadosť sa považuje za schválenú, ak lehota uplynula a nebolo vydané žiadne výslovné rozhodnutie.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o svojom nároku?

V španielčine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov žiadatelia môžu napadnúť rozhodnutia ministerstva financií a verejnej správy vo veci právne stanovenej pomoci v lehote jedného mesiaca od oznámenia. Ak rozhodnutie v tejto lehote nenapadli, jedinou možnosťou je podať na uvedené ministerstvo žiadosť o mimoriadne preskúmanie.

Rozhodnutie možno napadnúť na ministerstve financií a verejnej správy alebo prostredníctvom Národnej komisie pre pomoc a asistenciu obetiam násilných trestných činov (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Národná komisia je príslušný subjekt, ktorý rozhoduje o námietkach proti rozhodnutiam ministerstva financií a verejnej správy vo veci pomoci poskytnutej na základe uplatniteľných právnych predpisov.

Ak po podaní námietky uplynú tri mesiace a národná komisia neprijme žiadne rozhodnutie, námietku možno považovať za zamietnutú a možno proti tomu podať odvolanie požadujúce súdne preskúmanie.

V prípade teroristických trestných činov rozhodnutia vydané ministerstvom vnútra vo veci správnych postupov pri žiadostiach o jednotlivé druhy pomoci možno napadnúť interne, alebo ich možno napadnúť priamo v rámci systému správneho súdnictva.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov môžu obete požiadať o právnu pomoc v súlade s požiadavkami a postupom stanoveným v uplatniteľných právnych predpisoch v Španielsku.

Podľa španielskych právnych predpisov majú predovšetkým obete rodovo motivovaného násilia právo na bezplatné právne poradenstvo bezprostredne pred podaním sťažnosti a na bezplatnú obhajobu a zastupovanie právnikom a súdnym zástupcom vo všetkých administratívnych procesoch a konaniach, ktoré sú priamym alebo nepriamym následkom utrpeného násilia.

V týchto situáciách by sa mal o obhajobu obete postarať jeden právnický tím za predpokladu, že sa tým riadne zaručí právo obete na obhajobu. Toto právo sa v prípade smrti obete uplatňuje aj na oprávnené osoby, ktoré majú nárok na nejakú pomoc, ak sa nepodieľali na týchto činoch.

V prípade teroristických trestných činov obete terorizmu uznané v španielskych právnych predpisoch majú právo na právnu pomoc vo všetkých súdnych konaniach a administratívnych postupoch vyplývajúcich z teroristického činu, ktorý spôsobil, že majú štatút obete, bez ohľadu na ich finančné zdroje v súlade s podmienkami právnych predpisov v oblasti právnej pomoci, ktoré sú platné v Španielsku.

V každom prípade sa zaručuje poskytnutie okamžitej právnej pomoci všetkým obetiam, ktoré o ňu požiadajú. Obeť stráca právo na právnu pomoc, ak sa jej následne neprizná štatút obete alebo ak je vydané zbavenie obvinenia, proti ktorému sa nemožno odvolať, alebo ak je vec zamietnutá, pričom obeť nemá povinnosť uhradiť náklady za výhody, ktoré dovtedy bezplatne užívala.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s uplatňovaním nároku na náhradu škody v cezhraničnom prípade?

V prípade násilných a sexuálnych trestných činov, ak žiadatelia potrebujú pomôcť s predložením a odoslaním žiadostí o pomoc, môžu navštíviť príslušné úrady na podporu obetí trestných činov; tieto úrady im poskytnú informácie o finančnej pomoci, ktorá sa na nich môže vzťahovať, a o jednotlivých postupoch, ako o ňu požiadať.

Tieto úrady sa nachádzajú vo všetkých autonómnych oblastiach, takmer vo všetkých hlavných mestách provincií aj v iných mestách.

Po kliknutí na tento Odkaz sa zobrazí v novom okneodkaz môžete zistiť, v ktorých mestách sa nachádzajú úrady na podporu obetí trestných činov.

Úrad na informovanie a podporu obetí terorizmu, ktorý patrí pod najvyšší súd (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), poskytuje všeobecné informácie o finančnej pomoci, ktorá sa môže vzťahovať na obete terorizmu. Adresa sídla tohto úradu:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktné telefónne číslo: +34 91 400 74 02.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 02/12/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Francúzsko


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Na každom tribunal de grande instance (prvostupňovom súde) rozhoduje o žiadostiach o náhradu škody predložených obeťami trestných činov alebo ich pozostalými Commission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI (výbor pre odškodnenie obetí trestných činov).

Pokiaľ ide o terorizmus (Odkaz sa zobrazí v novom okneFR), o žiadostiach rozhoduje Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (Záručný fond pre teroristické a iné trestné činy – FGTI), ktorý v prípade námietky podlieha kontrole sudcu.

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno, môžete sa obrátiť priamo na orgán, ktorý bude môcť rozhodnúť o vašej žiadosti.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody:

– žiadosť o náhradu škody?

– podporné dokumenty?

Žiadosť a dokumenty sa prijímajú vo francúzštine a v angličtine.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody, nechá žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preložiť, kto to uhradí?

Od cezhraničných obetí sa žiada, aby v rámci možností zabezpečili preklad nevyhnutných dokumentov do francúzštiny na vlastné náklady.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Vaša prítomnosť nie je povinná. Za určitých podmienok si však môžete nárokovať náhradu svojich cestovných nákladov, diéty vrátane nákladov na stravu a ubytovanie, ako aj náhradu nákladov na účasť na súdnom konaní.

Ak chcete získať túto náhradu, musíte sa obrátiť na súdny orgán, ktorý vás predvolal.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Áno, ak prídete, bude bezplatne zabezpečený tlmočník.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska, alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenia preskúmali vaši lekárski znalci?

Lekárske potvrdenia z krajiny vášho bydliska budú uznané. V prípade potreby dokumenty možno posúdi lekársky znalec.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Odborné lekárske vyšetrenie sa prednostne naplánuje na základe vzájomnej dohody s obeťou počas niektorého z jej pobytov vo Francúzsku. V iných prípadoch sa po predložení podporných dokumentov môžu cestovné náklady, ktoré vynaložila obeť, aby sa dostavila na odborné lekárske vyšetrenie, stať predmetom náhrady od FGTI.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Podateľňa výboru CIVI bezodkladne postúpi žiadosť záručnému fondu.

Záručný fond musí obeti predložiť ponuku v lehote dvoch mesiacov od doručenia úplného spisu postúpeného podateľňou výboru CIVI.

Ak obeť ponuku prijme, dohoda sa postúpi predsedovi výboru CIVI na schválenie. V prípade schválenia je táto dohoda vykonateľná. Rozhodnutie sa oznámi obeti a záručnému fondu, ktorý pristúpi k úhrade.

V prípade odôvodneného zamietnutia žiadosti zo strany záručného fondu, odmietnutia ponuky zo strany obete alebo v prípade, že obeť na ponuku záručného fondu neodpovie v lehote dvoch mesiacov, sa konanie stáva súdnym: žiadosť teda posúdi sudca, ktorý overí vyhlásenia, ako aj predložené dokumenty.

Prokurátor republiky a záručný fond predložia svoje pripomienky najneskôr 15 dní pred pojednávaním. Žiadateľ a záručný fond sa musia predvolať aspoň dva mesiace vopred.

Po prerokovaní na neverejnom pojednávaní sa rozhodnutie výboru CIVI priznať náhradu škody alebo zamietnuť žiadosť oznámi žiadateľovi a záručnému fondu, ktorý uhradí priznanú náhradu škody v priebehu mesiaca nasledujúceho po tomto oznámení.

V prípade terorizmu (Odkaz sa zobrazí v novom okneFR) záručný fond vyplatí určitú sumu ako preddavok v priebehu mesiaca, ktorý nasleduje po doručení úplného spisu, ak je oprávnený. Záručný fond predloží ponuku náhrady škody obeti (keď sa jej stav stabilizuje) alebo blízkym osobám zosnulých obetí v lehote troch mesiacov.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o náhrade škody?

Rozhodnutie dostanete vo francúzštine. Môžete požiadať o jeho bezplatný preklad.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Ak nie ste spokojní s rozhodnutím výboru CIVI, môžete požiadať o nové preskúmanie Cour d’appel (odvolací súd), do ktorého právomoci patrí výbor CIVI.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc advokáta) podľa pravidiel inej krajiny?

Môžete získať právnu pomoc podľa pravidiel platných vo Francúzsku.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Odkaz sa zobrazí v novom okneOrganizácie na podporu obetí, ktoré sa nachádzajú v Odkaz sa zobrazí v novom okneúradoch na podporu obetí na súdoch a vo svojich vlastných priestoroch, by vám mohli poskytnúť bezplatnú podporu pri príprave vašej žiadosti o náhradu škody.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 05/11/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Chorvátsko


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Ministerstvo spravodlivosti (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Záhreb

Telefón: +385 1 371 4507
Fax: +385 1 371 4507

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno, podaním žiadosti Ministerstvu spravodlivosti Chorvátskej republiky priamo alebo doporučenou poštou.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení?

Žiadosť a podporné dokumenty musia byť v chorvátčine. Ak je žiadosť a podporné dokumenty v cudzom jazyku, musia byť predložené spolu s ich overeným prekladom, ktorý vyhotoví úradne schválený prekladateľ.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Orgán, ktorý rozhoduje, žiadosť ani podporné dokumenty neprekladá ani nehradí náklady na preklad.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

V konaní o tejto žiadosti sa nehradia správne a iné poplatky.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Ak sa Výbor pre peňažné odškodnenie obetí rozhodol pozvať žiadateľa na vypočutie alebo prizvať k osobnej účasti na konaní, žiadateľovi sa uhradia cestovné náklady.

V priebehu konania a pri prijímaní rozhodnutia sa spravidla nepožaduje prítomnosť žiadateľa, a ak treba vypočuť žiadateľa, svedka, znalca alebo iné osoby, môže Výbor pre finančné odškodnenie obetí trestných činov ako orgán, ktorý rozhoduje, požiadať príslušný orgán druhého členského štátu Európskej únie, v ktorom žiadateľ požiadal o odškodnenie, o vykonanie týchto úkonov.

Okrem toho sa vypočutie, ktoré by bolo potrebné v danom konaní, môže uskutočniť prostredníctvom technických pomôcok vrátane počítačových technológií, elektronických komunikačných sietí a iných pomôcok na prenos obrazu a zvuku. V takomto prípade vypočutie uskutoční Výbor pre finančné odškodnenie obetí trestných činov, ktorý je orgánom rozhodujúcim o žiadosti žiadateľa.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Áno

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Lekárska dokumentácia vyhotovená v zahraničí sa uznáva, ale Výbor pre peňažné odškodnenie obetí trestných činov ako orgán, ktorý rozhoduje, lekársku dokumentáciu skontroluje a posúdi, a v prípade potreby nariadi získanie lekárskeho posudku.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Nie

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Príslušný orgán vydá rozhodnutie o žiadosti do 60 dní, ak je žiadosť úplná a v poriadku (ak boli predložené a priložené všetky dokumenty, údaje a dôkazy potrebné na vydanie rozhodnutia). Ak je však žiadosť neúplná, čas potrebný na vydanie rozhodnutia je dlhší.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Rozhodnutie o žiadosti bude vyhotovené v chorvátskom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu nemožno podať odvolanie, ale účastník konania môže podať návrh na správny opravný prostriedok vo forme správnej žaloby na príslušnom správnom súde do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Nie

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Áno


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 09/01/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Taliansko


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Výbor na podporu obetí mafiánskej trestnej činnosti a úmyselnej násilnej trestnej činnosti (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), ktorý pôsobí pri ministerstve vnútra [Via Cavour n. 6; overená e-mailová ('PEC') adresa: Odkaz sa zobrazí v novom okneprotocollovittimemafia@pecdlci.interno.it]. Výbor pozostáva z predsedajúceho komisára (Commissario), ktorý zasadá s jedným zástupcom ministerstva vnútra, dvoma zástupcami ministerstva spravodlivosti, jedným zástupcom ministerstva hospodárskeho rozvoja, jedným zástupcom ministerstva hospodárstva a financií, jedným zástupcom ministerstva práce, zdravotníctva a sociálnych vecí a jedným nehlasujúcim zástupcom spoločnosti verejných poisťovacích služieb – CONSAP, ktorá je zodpovedná za finančné hospodárenie príslušného fondu.

Žiadosti o prístup k fondu sa musia predložiť na preskúmanie prefektúre/územnému úradu vlády (refettura Ufficio territoriale del Governo) príslušnému pre jedno z týchto miest: miesto, kde má sídlo súd, ktorý vydal odsudzujúce rozhodnutie za niektorý z trestných činov uvedených v článku 11 zákona č. 122/2017, alebo miesto pobytu dotknutej osoby alebo iných oprávnených osôb v prípade, ak obeť trestného činu zomrela; alebo miesto pobytu osobitného zástupcu (procuratore speciale) zastupujúceho obeť alebo iné oprávnené osoby, ak sú talianskymi občanmi alebo občanmi EÚ, ktorí nemajú pobyt v Taliansku. (Táto informácia predpokladá, že obsah medzirezortného dekrétu sa čoskoro uverejní v úradnom vestníku).

Skutočné rozhodnutie o žiadosti prislúcha výboru.

Predpoklady pre prístup k fondu a formulár žiadosti nájdete na tejto stránke na webovom sídle ministerstve vnútra:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno, aj keď môže byť užitočné obrátiť sa na asistenčný orgán, aby sa žiadosť a všetky ostatné dokumenty preložili.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody:

 • žiadosť?
 • podporné dokumenty?

V taliančine.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Žiadateľ nenesie žiadne náklady.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Nie je potrebné byť prítomný, lebo neexistujú kontradiktórne pojednávania; ak chcete predložiť ďalšie pripomienky alebo dokumentáciu, môžete ich zaslať overeným e-mailom alebo prostredníctvom asistenčného orgánu.

Dekrét č. 222/2008 článok 6: „Vypočutie žiadateľa, ktoré si vyžiada taliansky rozhodujúci orgán

1. Ak sa taliansky rozhodujúci orgán rozhodne vypočuť žiadateľa alebo akúkoľvek inú osobu podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 2 ods. 3 legislatívneho dekrétu, zašle žiadosť asistenčnému orgánu v druhom členskom štáte v súlade s postupmi uvedenými v Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 3 ods. 2 tohto nariadenia. Žiadosť musí obsahovať informácie o procesných formalitách stanovených v talianskom práve a asistenčný orgán v druhom členskom štáte, ktorému bola doručená žiadosť, sa v nej musí žiadať, aby informoval osobu, ktorá má byť vypočutá, o týchto formalitách.

2. Ak taliansky rozhodujúci orgán žiada asistenčný orgán v inom členskom štáte, aby vypočul žiadateľa alebo akúkoľvek inú osobu v súlade s právnymi predpismi daného členského štátu, na základe záverečnej časti Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 2 ods. 3 legislatívneho dekrétu, zašle žiadosť podľa postupov uvedených v Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 3 ods. 2 tohto nariadenia.“

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši posudkoví lekári?

Lekárske potvrdenia sa vám uznajú za predpokladu, že sú doručené v taliančine alebo angličtine. Nie je potrebné vykonať osobitné posúdenia vnútroštátnymi lekármi.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Nie je potrebné vykonať lekárske vyšetrenia, ale namiesto toho musíte predložiť príslušnú zdravotnú dokumentáciu a faktúry za náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré vám vznikli.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Súčasné pravidlo je 60 dní od prijatia žiadosti. Treba však pripomenúť, že konanie sa pozastaví, ak rozhodovací orgán vyžiada akékoľvek ďalšie dokumenty alebo informácie (článok 10a zákona č. 241/90).

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o náhrade škody?

V taliančine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Podaním žaloby na všeobecnom súde (tribunale) do 60 dní od oznámenia rozhodnutia.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Nie.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Úrad, ktorý poskytuje tieto informácie, o tom nemá vedomosť.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Cyprus


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Informácie nie sú k dispozícii.

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Svoju žiadosť môžete odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

– žiadosť?

V gréckom a anglickom jazyku.

– podporné dokumenty?

V gréckom a anglickom jazyku.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, preloží žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

Neuplatňuje sa.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Vaša účasť sa nevyžaduje.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Neuplatňuje sa.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Lekárske osvedčenia, ktoré vydali lekári v krajine vášho bydliska, budú uznané.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Neuplatňuje sa.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Vydanie rozhodnutia trvá šesť mesiacov odo dňa, keď boli poskytnuté všetky informácie.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

V gréckom a anglickom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutie môžete napadnúť podaním žaloby na správny súd, a to do 75 dní od vydania rozhodnutia.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

V súvislosti s konaním, ktoré sa týka vášho prípadu, môžete požiadať o právnu pomoc.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Informácie o žiadostiach o odškodnenie získate, ak sa obrátite priamo na Odkaz sa zobrazí v novom okneútvar sociálneho poistenia.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 31/10/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Lotyšsko


Ktorý orgán rozhoduje o nároku na náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Správa právnej pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefón: +371 67514208
Bezplatná telefónna linka: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknejpa@jpa.gov.lv
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Žiadosť o náhradu škody od štátu môžete zaslať priamo Odkaz sa zobrazí v novom oknespráve právnej pomoci bez požiadania príslušného orgánu členského štátu Európskej únie, ktorý je krajinou vášho pobytu.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú žiadosti orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody?

Správa právnej pomoci prijíma žiadosti o náhradu škody od štátu a k nim priložené dokumenty v lotyštine alebo angličtine. Dokumenty, ktoré sa majú predložiť Odkaz sa zobrazí v novom oknespráve právnej pomoci, nemusia byť overené a na tieto dokumenty sa nevzťahujú rovnocenné formality.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Ak je potrebné preložiť žiadosť o náhradu škody od štátu a k nej priložené dokumenty, náklady na preklad sa uhradia z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu priznaných správe právnej pomoci.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (doručenej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Preskúmanie žiadosti o náhradu škody od štátu doručenej z iného členského štátu Európskej únie sa vám nebude účtovať.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Vaša prítomnosť pri postupe preskúmania nároku na náhradu škody od štátu a rozhodovania o vyplatení alebo odmietnutí vyplatenia náhrady škody od štátu nie je potrebná.

Ak správa právnej pomoci zistí, že sú potrebné doplňujúce informácie, aby bolo možné rozhodnúť, budete o tom upovedomený(-á) do siedmich dní od prijatia žiadosti o náhradu škody od štátu.

Rozhodnutie sa odošle na adresu uvedenú v žiadosti o náhradu škody od štátu.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Vaša prítomnosť pri postupe preskúmania nároku na náhradu škody od štátu a rozhodovania o vyplatení alebo odmietnutí vyplatenia náhrady škody od štátu nie je potrebná.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho pobytu – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši posudkoví lekári?

Osoba, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra alebo súd), rozhodne o znaleckom dokazovaní. Správa právnej pomoci požiada osobu, ktorá vedie konanie, o informácie o výsledkoch znaleckého dokazovania.

Znalecký posudok vychádza zo zdravotných záznamov alebo iných objektívnych údajov.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Ak osoba, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), rozhodla, že požiada o znalecké dokazovanie, vaše cestovné výdavky sa uhradia (zo štátneho rozpočtu) v súlade s postupom a vo výške, ktorá je stanovená v zákonoch a iných právnych predpisoch Lotyšskej republiky.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Správa právnej pomoci rozhodne o vyplatení alebo zamietnutí vyplatenia náhrady škody do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o náhradu škody od štátu a rozhodnutie sa zašle na adresu uvedenú v žiadosti o náhrady škody od štátu.

Ak správa právnej pomoci alebo osoba, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), od vás žiada akékoľvek dodatočné informácie, lehota na prijatie rozhodnutia sa pozastaví, až kým sa nezískajú všetky požadované informácie.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o svojom nároku?

Rozhodnutie o vyplatení alebo zamietnutí vyplatenia náhrady škody od štátu sa vám zašle v lotyšskom jazyku s prekladom do jazyka, ktorý členský štát Európskej únie, v ktorom máte pobyt, uviedol, že ho akceptuje.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutie správy právnej pomoci o vyplatení alebo zamietnutí vyplatenia náhrady škody od štátu môžete napadnúť do jedného mesiaca od nadobudnutia jeho účinnosti podaním žiadosti na tento účel na správe právnej pomoci, ktorá ju postúpi Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstvu spravodlivosti.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Ak si chcete uplatniť nárok na náhradu škody od štátu, nepotrebujete právnu pomoc. Správa právnej pomoci poskytuje potrebnú pomoc pri postupe uplatnenia nároku na náhradu škody od štátu.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s uplatňovaním nároku na náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Združenie „Skalbes“ poskytuje bezplatnú linku pomoci na čísle 116006 pod názvom „Linka pomoci pre obete trestných činov“ (každý deň od 7.00 do 22.00 hod.), ktorá poskytuje emocionálnu a psychologickú podporu obetiam trestných činov, informácie o procesných právach obetí (napríklad o právach v trestnom konaní, právach na náhradu škody, uplatňovaní nároku na náhradu škody atď.), dostupných službách a existujúcich podporných službách pre obete.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 20/03/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Litva


Ktorý orgán rozhoduje o nároku na náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno, osoba môže svoju žiadosť odoslať priamo Ministerstvu spravodlivosti Litovskej republiky.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody:

– žiadosť?

– podporné dokumenty?

Žiadosť a ďalšie dokumenty sa musia predložiť v litovčine alebo angličtine.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Náklady na preklad žiadosti a/alebo priložených dokumentov do litovčiny alebo angličtiny musí uhradiť žiadateľ alebo odosielajúci orgán.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (doručenej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Obeť trestného činu nemusí byť prítomná, keď sa rozhoduje o jej žiadosti. Takéto náklady nie sú oprávnenými nákladmi na náhradu.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Obeť trestného činu nemusí byť prítomná, keď sa rozhoduje o jej žiadosti.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho pobytu – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši posudkoví lekári?

Dokumenty vydávané príslušnými inštitúciami/jednotlivcami v krajine pobytu obete sa uznajú.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Nie.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Rozhodnutie sa prijme do jedného mesiaca po podaní žiadosti a všetkých potrebných dokumentov Ministerstvu spravodlivosti Litovskej republiky.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o svojom nároku?

Zvyčajne v litovčine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutia prijaté Ministerstvom spravodlivosti Litovskej republiky možno napadnúť v Litovskej komisii pre správne spory (Lietuvos administracinių ginčų komisija) alebo na regionálnom správnom súde vo Vilniuse (Vilniaus apygardos administracinis teismas) do jedného mesiaca odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Áno. Osoba môže požiadať o právnu pomoc službu štátom zaručenej právnej pomoci (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), ktorá rozhodne o poskytnutí právnej pomoci.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s uplatňovaním nároku na náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Nie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 22/10/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Luxembursko


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel.: (352)2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@mj.public.lu
Internetová adresa: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mj.public.lu/

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno, žiadosť o náhradu škody treba poslať priamo ministrovi spravodlivosti Luxemburska prostredníctvom listu, pokiaľ žiadateľ nemá právo na odškodnenie v inom štáte a pokiaľ žiadateľ potvrdí legálne a obvyklé bydlisko v Luxemburskom veľkovojvodstve.

Od povinnosti potvrdiť legálne a obvyklé bydlisko v Luxemburskom veľkovojvodstve sa žiadateľ oslobodzuje, ak je obeťou trestného činu podľa článku 382-1 Trestného zákonníka (obchodovanie s ľuďmi).

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány žiadosť o odškodnenie:

Žiadosť o odškodnenie, ako aj podporné dokumenty sa prijímajú v týchto jazykoch:

 • luxemburský jazyk,
 • francúzsky jazyk,
 • nemecký jazyk.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, nechá žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preložiť, kto to uhradí?

Ministerstvo spravodlivosti hradí náklady na preklad.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Prítomnosť obete nie je povinná. Môže sa nechať zastupovať svojím právnym zástupcom. Preto žiadne vycestovanie nie je potrebné.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Áno.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenia preskúmali vaši lekárski odborníci?

Lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine vášho bydliska, sa uznajú ako doklad o skutkoch a spôsobenej ujme.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Neuplatňuje sa. Zahraničné lekárske potvrdenia sa totiž uznávajú ako podporný dokument.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/inštitúcia rozhodne o odškodnení?

Minister spravodlivosti rozhodne do šiestich mesiacov po podaní žiadosti o náhradu škody.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Keďže žiadosť musí byť spísaná vo francúzskom, nemeckom alebo luxemburskom jazyku, príslušné rozhodnutie bude takisto vyhotovené v jednom z týchto troch schválených jazykov.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Ak sa rozhodnutie ministra spravodlivosti napadne, pokiaľ ide o zásadu alebo priznanú sumu, možno podať žalobu na súd proti štátu, ktorý minister spravodlivosti zastupuje. Žaloba sa musí podať na oblastný súd v Luxemburgu alebo Diekirchu podľa voľby žalobcu.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc advokáta) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Osoba, ktorá dokáže, že nemá dostatočné príjmy, má právo na bezplatnú právnu pomoc podľa podmienok stanovených zákonom. Na účely právneho poradenstva a zastupovania pred súdom sa jej ustanoví advokát a súdne trovy hradí štát. Ktokoľvek sa môže obrátiť na inštitúcie poskytujúce informácie a právne poradenstvo. Obeť sa môže obrátiť na kontaktnú a právnu informačnú službu (Service d’Accueil et d’Information juridique), kde jej bezplatne poskytnú akúkoľvek právnu informáciu.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Service central d’assistance sociale (SCAS) – Service d’aide aux victimes (SAV)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 19/03/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Maďarsko


Ktorý orgán rozhoduje o nároku na náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Vládny úrad hlavného mesta Budapešti (Budapest Főváros Kormányhivatala) je ako rozhodovací orgán oprávnený rozhodnúť o žiadostiach o náhradu škody prijatých od iných členských štátov:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneisz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

web: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody:

– žiadosť?

V akomkoľvek jazyku.

– podporné dokumenty?

V akomkoľvek jazyku.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody preloží žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

Maďarský štát

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie, neexistujú takéto poplatky, ktoré treba zaplatiť.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Nemôžete získať náhradu týchto nákladov, pretože konanie si nevyžaduje vašu osobnú účasť.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Áno.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši posudkoví lekári?

Akceptujeme ich.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Nie.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Orgán musí prijať rozhodnutie v konaní najneskôr do 60 dní.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o svojom nároku?

V maďarčine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu vydanému v prvom stupni možno podať odvolanie, o ktorom rozhoduje ministerstvo spravodlivosti ako orgán druhého stupňa. Proti rozhodnutiu vydanému ministerstvom spravodlivosti v druhom stupni možno podať návrh na správne konanie na súd.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Právnu pomoc môžete získať na základe maďarského zákona LXXX z roku 2003 o právnej pomoci.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s uplatňovaním nároku na náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Služby na pomoc pri uplatnení vašich záujmov sú k dispozícii v každej kancelárii služieb na podporu obetí, kde poradcovia na podporu obetí poskytujú praktickú pomoc (napríklad: pomoc pri vypĺňaní žiadostí, poskytovanie informácií) zainteresovaným stranám. Obete sa môžu obrátiť aj na organizácie občianskej spoločnosti [napríklad: Biely kruh (Fehérgyűrű), Maďarská baptistická pomoc (Baptista Szeretetszolgálat) atď.].


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 11/03/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Malta


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Likvidátor škôd

The Palace, St George’s Square
Valletta

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Svoju žiadosť nemôžete poslať priamo.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

 • žiadosť? Maltčina alebo angličtina.
 • podporné dokumenty? Maltčina alebo angličtina.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, preloží dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

Preklad hradí orgán rozhodujúci o odškodnení.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) nejaké správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Neukladajú sa nijaké poplatky.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Neuplatňuje sa.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Neuplatňuje sa.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Lekárske potvrdenia môže z vlastného uváženia uznať likvidátor škôd, ktorý sa takisto môže rozhodnúť požiadať o spoluprácu miestnych lekárskych expertov.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Áno, náklady sa vám uhradia.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Orgánu vydá rozhodnutie v čase od jedného do dvoch mesiacov.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Rozhodnutie môžete dostať v anglickom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Odvolanie nie je možné.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Áno, môžete.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://vso.org.mt/

alebo hlavný advokát pre právnu pomoc: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 08/03/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Holandsko


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adresa:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag, Holandsko

Telefón: 070-4142000
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@schadefonds.nl

Poštová adresa:
Postbus 71
2501 CB Den Haag, Holandsko

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

– žiadosť?

V ktoromkoľvek jazyku, najlepšie však v holandčine alebo angličtine.

– podporné dokumenty?

V ktoromkoľvek jazyku, najlepšie však v holandčine alebo angličtine.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, preloží žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

Fond pre odškodnenie obetí násilných trestných činov.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Za spracovanie žiadosti sa nevyžadujú žiadne správne ani iné poplatky.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Vaša účasť na konaní nie je potrebná. Rozhodnutie je vždy písomné a bude vám zaslané poštou.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Neuplatňuje sa.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Fond pre odškodnenie vo všeobecnosti prijíma zdravotné informácie od vašich ošetrujúcich lekárov a v prípade potreby tieto informácie predloží svojim lekárskym poradcom pre hodnotenie a poradenstvo. Títo lekárski poradcovia sami lekárske prehliadky nevykonávajú.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Neuplatňuje sa.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Maximálne 26 týždňov, často sa však rozhodne skôr.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

V jazyku, v ktorom ste podali žiadosť.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Podaním námietky na odvolacom oddelení Fondu pre odškodnenie obetí násilných trestných činov. Postup je uvedený v rozhodnutí o vašej žiadosti.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Nie.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Možno vám môže pomôcť organizácia Odkaz sa zobrazí v novom okneSlachtofferhulp Nederland (Podpora obetiam v Holandsku). Môžete sa na ňu obrátiť telefonicky na čísle 0900-0101.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 26/02/2020

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Rakúsko


Aký orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v prípadoch, ktoré majú cezhraničný dosah?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)1599882266

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknepost.wien@sozialministeriumservice.at

Môžem svoju žiadosť poslať priamo orgánu, ktorý bude rozhodovať o mojej žiadosti, aj keď ide o prípad s cezhraničným dosahom (bez toho, aby som sa musel obrátiť na kontaktné miesto v mojej rodnej krajine)?

Áno.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

Pri zaslaní prostredníctvom asistenčného orgánu a pri zaslaní prostredníctvom obete: v zásade nemecky a anglicky.

(pokiaľ nie je pri priamej komunikácii s orgánom pre obeť kontakt v nemčine alebo angličtine možný, sú akceptované aj údaje v inom jazyku, ktoré sa následne preložia).

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Orgán.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Žiadne náklady nevznikajú.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Prítomnosť sa zvyčajne nevyžaduje.

V prípade predvolania orgánom sú preplácané cestovné náklady, ktoré si je potrebné uplatniť. Príslušným je Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Ak je to potrebné, áno.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Zvyčajne je pribraný vnútroštátny resp. orgánom poverený znalec, ktorý do posudku zahrnie aj predložené potvrdenia z domovskej krajiny.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Áno.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Dĺžka konania závisí od požadovaného plnenia, väčšinou je rozhodnutie vydané do šiestich mesiacov.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

V nemčine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Je možné podať sťažnosť proti rozhodnutiu Servisu ministerstva sociálnych vecí (Sozialministeriumservice) na Spolkovom správnom súde (okrem toho je možné sa obrátiť na Ústavný súdny dvor a Správny súdny dvor).

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Áno. Náhrada nákladov na advokáta však nie je na Servise ministerstva sociálnych vecí a na Spolkovom správnom súde stanovená.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Prípadná podpora prostredníctvom organizácie na pomoc obetiam trestných činov (napr. Weisser Ring) by s ňou musela byť ujasnená.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 21/02/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Poľsko


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Tieto informácie nie sú v súčasnosti k dispozícii.

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Žiadosť o odškodnenie by mal spravidla postúpiť rozhodovaciemu orgánu asistenčný orgán. Oprávnená osoba však môže odoslať žiadosť poľskému rozhodovaciemu orgánu aj priamo.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

– žiadosť?

– podporné dokumenty?

Rozhodujúci orgán prijíma korešpondenciu v poľskom a anglickom jazyku.

Rozhodujúci orgán prijíma zápisnice z pojednávaní vypracovaných asistenčným orgánom inej krajiny v úradnom jazyku tejto krajiny.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Náklady na preklad dokumentov sú hradené štátnou pokladnicou.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Osoby, ktoré žiadajú o odškodnenie sú úplne oslobodené od súdnych trov.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Vaše cestovné náklady nie je možné nahradiť. Môžete však byť vypočutý na diaľku, t. j. bez toho, aby sa museli dostaviť na rozhodovací orgán. Môžete požiadať rozhodovací orgán, aby požiadal asistenčný orgán vo vašej krajine o pomoc pri organizovaní prenosu vášho vypočutia. Na takéto vypočutie musíte poskytnúť súhlas.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

V prípade potreby rozhodujúci orgán určí odborného tlmočníka. Vzniknuté náklady nebudete znášať.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Rozhodujúci orgán posúdi, či vyšetrenie lekárom vo vašom mieste bydliska je dôveryhodné. Ak zistí, že nové vyšetrenie je potrebné, mali by ste ho podstúpiť. Budete musieť zaplatiť len cestovné náklady.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Vaše cestovné náklady nie je možné nahradiť, ani v prípade, keď v tejto krajine podstúpite lekárskej vyšetrenie.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Neexistuje žiadna lehota pre rozhodovanie o žiadostiach na odškodnenie. Ako dlho to bude trvať, bude závisieť nielen od zložitosti prípadu a od toho, aké dôkazy musí rozhodujúci orgán prijať, ale aj od počtu prípadov, ktoré rozhodujúci orgán práve skúma.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Rozhodnutie o odškodnení bude v poľskom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Ak nie ste spokojný(-á) s rozhodnutím o odškodnení, môžete sa proti nemu odvolať na súde druhého stupňa (sąd Iii nstancji). Nebudete znášať žiadne náklady týkajúce sa odvolania.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Podľa poľského práva sa právna pomoc môže poskytnúť. Poskytuje osobám, ktoré preukážu, že si nemôžu dovoliť právnika. Pamätajte: ak žiadate o odškodnenie, pomoc môžete očakávať od prokurátora, ktorý vykonáva prípravné konanie týkajúce sa trestného činu, za ktorý žiadate odškodnenie.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

V Poľsku je to Fond na podporu obetí a postpenitenciárnu pomoc (Fundusz jedna Pokrzywdzonym oraz jedna Postpenitencjarnej), ktorý zhromažďuje finančné prostriedky pridelené na, okrem iného, pomoc obetiam trestných činov a ich najbližších príbuzných. Fond spravuje ministerstvo spravodlivosti. Podpora je organizovaná takým spôsobom, že správca fondu vyberá vo verejnej súťaži organizácie, ktorých ponuky považuje za najlepšie, a prizná im účelovo viazané subvencie na opatrenia pre obete trestných činov.

Finančné prostriedky sa používajú na financovanie právnej, psychologickej a materiálnej pomoci. Právna pomoc môže pokrývať asistenciu pri požadovaní odškodnenia, a to aj v cezhraničných prípadoch.

Ak chcete využiť pomoc, musíte kontaktovať mimovládnu organizáciu, ktoré už získala subvenciu z ministerstva spravodlivosti na tento účel a musíte preukázať, že ste obeťou trestného činu. Zoznam takýchto organizácií spolu s ich kontaktnými údajmi sa uvádza na webovom sídle ministerstva spravodlivosti (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/) v sekcii týkajúcej sa činností / podpory pre obete trestných činov a podpory pre obete trestných činov a ich najbližších príbuzných – zoznam subjektov a organizácií (kliknite na: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 03/04/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Slovinsko


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Ministerstvo spravodlivosti Slovinskej republiky
Župančičeva 3
Ľubľana

Telefón: +386 1 369 54 40
Fax: +386 1 369 54 75

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknegp.mp@gov.si
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mp.gov.si

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

– žiadosť? V slovinčine.

– podporné dokumenty? V slovinčine, ako overený preklad.

Ak žiadosť a podporné dokumenty nie sú v slovinčine, ministerstvo spravodlivosti ich vráti žiadateľovi alebo orgánu členského štátu, ktorý odoslal žiadosť, spolu s vysvetlením, že žiadosť a podporné dokumenty musia byť v slovinčine.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Ak žiadosť a podporné dokumenty nie sú v slovinčine, ministerstvo spravodlivosti ich vráti žiadateľovi alebo orgánu, ktorý odoslal žiadosť, spolu s vysvetlením, že žiadosť a podporné dokumenty musia byť v slovinčine. Inými slovami, orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, neprekladá žiadosť alebo podporné dokumenty z iných členských štátov EÚ. Náklady za preklad uhradí Slovinská republika.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie. Podľa tohto zákona sa za žiadosti, žaloby a rozhodnutia v konaniach o odškodnení neplatí poplatok

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Nie, náklady sa nenahrádzajú.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Spravidla nemusíte byť osobne prítomný(-á) na konaní.

Výbor pre rozhodovanie o odškodňovaní obetí môže rozhodnúť o konaní ústneho vypočutia alebo počutia strany alebo experta. Podľa pravidiel týkajúcich sa všeobecného správneho konania, strany, ktoré nepoznajú jazyk alebo ho nemôžu použiť z dôvodu postihnutia, majú právo na tlmočníka, aby mohli sledovať priebeh konania. Orgán je povinný o tomto informovať žiadateľov.

Výbor však v súlade s právnymi predpismi môže požiadať príslušný orgán v inom členskom štáte EÚ, v ktorom žiadateľ(-ka) podal(-a) žiadosť o odškodnenie na vykonanie týchto úkonov namiesto neho. V tomto prípade žiadateľ(-ka) nemusí byť osobne prítomný(-á).

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Priložené lekárske potvrdenia budú akceptované alebo uznané, ak sú ako overený preklad predložené v slovinskom jazyku.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Podľa pravidiel týkajúcich sa všeobecného správneho konania, nie, pretože ide o postup na žiadosť žiadateľa.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Zákonná lehota na vydanie rozhodnutia je 3 mesiace od prijatia úplnej žiadosti. Samotné konanie trvá spravidla menej ako pol roka v závislosti od individuálnych okolností.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o mojej žiadosti o odškodnenie?

Rozhodnutie bude v slovinskom jazyku.

Ak sa konanie má viesť prostredníctvom príslušného orgánu iného členského štátu EÚ, rozhodnutie bude zaslané spolu s predpísaným štandardným formulárom stanoveným Európskou komisiou, ktorý musí byť v jazyku príslušného členského štátu, do ktorého je odoslané. Súčasťou formulára je aj zhrnutie rozhodnutia, vysvetlenie alebo inštrukcia o právnom prostriedku nápravy a vysvetlenie ďalších krokov, ktoré sa očakávajú od žiadateľa.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutie môžete napadnúť žalobou v správnom konaní, v ktorom rozhoduje správny súd Slovinskej republiky.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

V správnych konaniach zahŕňajúcich prípravu žiadosti o odškodnenie bezplatná právna pomoc nie je možná.

Podľa pravidiel o všeobecnom správnom konaní úradná osoba však musí rešpektovať zásadu ochrany práv žiadateľa, čo znamená, že úradná osoba musí žiadateľovi umožniť uplatniť jeho práva, upozorniť ho v tomto smere, vyzvať ho doplniť žiadosť a poskytnúť vysvetlenia a zabezpečiť zároveň, aby nevedomosť alebo neznalosť žiadateľa nepoškodila jeho práva.

Žiadateľ sa môže rozhodnúť podať žalobu proti rozhodnutiu výboru. V administratívnom spore, ktorý je tiež súdnym konaním, cudzinci (ktorí nie sú osobami s oprávneným pobytom v Slovinskej republike) majú nárok na bezplatnú právnu pomoc pod podmienkou reciprocity alebo podľa podmienok a v prípadoch určených v záväzných medzinárodných zmluvách Slovinskej republiky.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

O tomto nemáme žiadne informácie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 12/03/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Slovensko


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Odbor rehabilitácií a odškodňovania

Telefón : +421288891225
Fax : +4212888 91 579

E-mail : Odkaz sa zobrazí v novom oknevictims@justice.sk
Webová lokalita : Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.gov.sk/

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Nie je možné komunikovať priamo s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Pri cezhraničnej žiadosti je potrebné využiť asistenčný orgán domovskej krajiny.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

 • žiadosť?
  V slovenskom jazyku.
 • podporné dokumenty?
  V slovenskom jazyku.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nezabezpečuje preklad potrebných dokumentov. Preklad a náklady s tým spojené hradí obeť trestného činu.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Konanie je bez poplatkov.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Pri posudzovaní žiadosti o poskytnutí odškodnenia sa nevyžaduje prítomnosť obete násilného trestného činu. Prípadné vypočutie uskutočňuje dožiadaný asistenčný orgán alebo slovenský orgán prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu. Na základe uvedeného preto nevznikajú cestovné náklady a nie je potrebné uplatňovanie ich náhrady.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Zákon nepočíta s osobnou účasťou žiadateľa na odškodňovacom konaní. Pri posudzovaní žiadosti o poskytnutí odškodnenia sa nevyžaduje prítomnosť obete násilného trestného činu.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Pre potreby určenia ohodnotenia výšky bolestného je potrebný lekársky posudok spĺňajúci nároky kladené právnym poriadok Slovenskej republiky. Nie je ale vylúčené, že na základe lekárskych správ vydaných v krajine bydliska bude hodnotený zdravotný stav lekárom v Slovenskej republike.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Za cestovné náklady nebude poskytnutá náhrada.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republike rozhodne do 6 mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

V slovenskom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Žalobou na súde.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Právna pomoc osobitne na účel podania žiadosti o odškodnenie v slovenskom právnom poriadku neexistuje. Je možné použiť všeobecnú právnu pomoc zabezpečenú štátom zo strany Centra právnej pomoci, príp. požiadať o pomoc niektorý zo subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov. Pri podaní žiadosti o odškodnenie poskytuje základné usmernenie i samotné Ministerstvo spravodlivosti SR.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Na území Slovenskej republiky pôsobia mimovládne organizácie poskytujúce pomoc a podporu obetiam násilných trestných činov, ktoré sú zamerané na určité okruhy obetí. Možnosti jednotlivých organizácií poskytovať pomoc pri podaní žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch závisia najmä od ich personálnych kapacít.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 28/01/2020

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Fínsko


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Štátna pokladnica

P.O. Box 50

FI-00054 State Treasury, Finland

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknerikosvahingot@valtiokonttori.fi

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Svoju žiadosť môžete odoslať priamo štátnej pokladnici (Valtiokonttori). Je však potrebné upozorniť na obmedzenie, ktoré sa týka jazyka dokumentov, ako je vysvetlené ďalej.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody, žiadosti?

A podporné dokumenty?

Žiadosť sa musí vypracovať vo fínčine, švédčine alebo v angličtine. Podporné dokumenty musia byť takisto v jednom z týchto jazykov.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Štátna pokladnica neprijme žiadosť na spracovanie, pokiaľ nie je vypracovaná v jednom z uvedených jazykov. Ak potrebujete pomôcť s prekladaním dokumentov, môžete sa obrátiť na asistenčný orgán v krajine, v ktorej žijete.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Za spracovanie vašej žiadosti sa vám nebudú účtovať žiadne správne náklady.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Vecou sa bude zaoberať štátna pokladnica v písomnom konaní. Vaša osobná účasť sa v priebehu žiadnej časti konania nebude vyžadovať.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/ujmu na zdraví preskúmali vaši posudkoví lekári?

Osvedčenie o zdravotnom stave vydané lekárom v krajine vášho pobytu bude uznané ako dôkaz o utrpenej ujme na zdraví.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Rozhodnutie sa vám doručí v priemere 6 až 8 mesiacov po tom, ako štátna pokladnica dostane vašu žiadosť.

V akom jazyku dostanem rozhodnutie o náhrade škody?

Štátna pokladnica vydáva rozhodnutia iba vo fínčine a švédčine. Ak ste podali svoju žiadosť v angličtine, dostanete spolu s rozhodnutím zhrnutie obsahu rozhodnutia v angličtine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu o náhrade škody môžete podať opravný prostriedok v písomnej forme na sociálnom súde (Vakuutusoikeus) do 30 dní odo dňa, keď ste sa dozvedeli o rozhodnutí. Usmernenia o spôsobe podania opravného prostriedku sú pripojené k rozhodnutiu štátnej pokladnice o náhrade škody.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Štátna pokladnica vám môže poskytnúť poradenstvo o veciach týkajúcich sa uplatnenia nároku na náhradu škody. Ak pri príprave svojej žiadosti využijete pomoc externého právnika, súvisiace náklady je možné nahradiť iba vtedy, ak vám bola poskytnutá právna pomoc alebo pridelený právny poradca na pojednávanie vo veci na súde. Takisto je možné získať náhradu za náklady na prípravu žiadosti, ak o veci nerozhoduje súd, keď spĺňate finančné podmienky stanovené pre získanie právnej pomoci.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s uplatňovaním nároku na náhradu škody?

Pomoc pri podaní žiadosti môžete získať od fínskej organizácie na podporu obetí (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Kontaktné údaje tejto organizácie nájdete na jej webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.riku.fi/en/home/


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 09/02/2020

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Švédsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov

Storgatan 49
Umeå, Sweden

Tel: +46)9070 8200
Fax: +(46)9017 8353

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Poštová adresa:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno, ak bol trestný čin spáchaný vo Švédsku, žiadosť sa môže zaslať priamo švédskemu Orgánu pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody:

– žiadosť?

– podporné dokumenty?

Žiadosť a podporné dokumenty prijímajú orgány vo švédskom a v anglickom jazyku.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Náklady na preklad znáša švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Žiadateľ sa nemusí zúčastniť na konaní. Spracovanie sa uskutočni v písomnom postupe.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Ak je to potrebné v priebehu procesu, sú k dispozícií možnosti tlmočenia.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Osvedčenie o zdravotnom stave a správy o zdravotnom stave z iných krajín sa môžu uznať. Ak sa vyžaduje dodatočné posúdenie, švédsky Orgán pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov zvyčajne využije služby lekárskych odborníkov, aby vypracovali stanovisko na základe dostupných lekárskych dôkazov.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Zvyčajne nie je potrebné lekárske vyšetrenie vo Švédsku, ak máte trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ. Existuje však možnosť uhradenia nákladov, ak je potrebné ďalšie vyšetrovanie tohto druhu.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Čas spracovania sa líši v závislosti od povahy veci a pracovného zaťaženia orgánu. Priemerný čas spracovania je zvyčajne približne tri mesiace, ale môže to trvať aj dlhšie alebo kratšie. Veci sa spracúvajú v poradí, v akom boli prijaté, a zvyčajne sa im neprideľuje priorita.

V akom jazyku dostanem rozhodnutie o náhrade škody?

Rozhodnutie dostanete vo švédčine. Ak nehovoríte po švédsky, dostanete aj zhrnutie rozhodnutia v angličtine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutia švédskeho Orgánu pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov nie je možné napadnúť, ale orgán môže zmeniť svoje rozhodnutie na základe žiadosti alebo z vlastnej iniciatívy, ak vyjdú najavo nové okolnosti alebo ak pre to existujú iné dôvody.

Aby orgán vec opätovne posúdil, žiadateľ, ktorý nie je spokojný s rozhodnutím, mu musí zaslať písomnú žiadosť. V žiadosti sa musí uviesť požadovaná zmena s jej odôvodnením. Akýkoľvek doplňujúci materiál by sa mal predložiť spolu so žiadosťou.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Náhrada nákladov na právne zastúpenie sa poskytne len vtedy, ak na to existujú osobitné dôvody. Pomoc právnika v súvislosti s náhradou škody za poškodenie cudzej veci zvyčajne nie je potrebná. Je pomerne jednoduché podať žiadosť. Orgán má takisto povinnosť poskytnúť informácie a poradenstvo tým, ktorí si uplatňujú nárok na náhradu škody, ako aj zodpovednosť za získanie dôkazov potrebných na rozhodnutie vo veci.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Ak chcete podať žiadosť alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa náhrady škody v cezhraničných veciach, najlepšie je poradiť sa o pomoci a informáciách so švédskym Orgánom pre náhradu škody a podporu obetí trestných činov. Informácie sú k dispozícii na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng. Môžete takisto zavolať orgánu na číslo +46 9070 8200.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 14/03/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Anglicko a Wales


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) (Úrad pre odškodnenie ujmy spôsobenej trestným činom)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefón: 00 44 203 684 2517

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Prijmeme žiadosť priamo od vás bez toho, aby ste museli ísť cez asistenčný orgán vo vašej domovskej krajine.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

 • žiadosť?
 • podporné dokumenty?

Uprednostňujeme doručenie týchto dokumentov v anglickom jazyku.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Za tieto preklady zaplatíme my.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Za naše služby neúčtujeme žiadne poplatky.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Žiadosti spracujeme a s uchádzačmi korešpondujeme písomne. Vaša účasť sa nevyžaduje.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Neuplatňuje sa.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/ujmu na zdraví preskúmali vaši posudkoví lekári?

Uznáme lekárske správy od odborníkov s lekárskym vzdelaním v iných krajinách.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Cestovné náklady nepreplácame.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Doba potrebná na posúdenie nároku na náhradu škody sa bude líšiť v závislosti od zložitosti prípadu. Napríklad v prípade žiadostí zahŕňajúcich ušlý zárobok to bude trvať dlhšie ako v prípade žiadostí, ktoré zahŕňajú len úhradu podľa sadzobníka ujmy. Úrad CICA vybavovanie nároku neukončí, pokým nepotvrdíte, že ste sa zo svojich zranení v maximálnej možnej miere vyliečili. Jednoduché prípady sa snažíme vyriešiť do 12 mesiacov od doručenia žiadosti.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o mojej žiadosti o odškodnenie?

Korešpondovať budeme s vami v anglickom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Ak nesúhlasíte s pôvodným rozhodnutím a chcete ho dať preskúmať, musíte nám poslať písomnú žiadosť o preskúmanie do 56 dní od dátumu vydania pôvodného rozhodnutia. Budete musieť priložiť ďalšie dôkazy, ktoré si želáte, aby sme posúdili na podporu vašej žiadosti.

Keď dostaneme vašu žiadosť o preskúmanie spolu so všetkými podpornými informáciami od vás, posúdi ju iný pracovník zodpovedný za vybavovanie žiadostí ako ten, ktorý vydal pôvodné rozhodnutie. Rozhodnutie na základe preskúmania môže byť priaznivejšie alebo menej priaznivé než pôvodné rozhodnutie, alebo pôvodné rozhodnutie môže zostať nezmenené.

Ak nesúhlasíte s rozhodnutím na základe preskúmania, môžete podať odvolanie na súd prvého stupňa (odškodnenie ujmy spôsobenej trestným činom) v súlade s pravidlami súdneho poriadku. Tieto pravidlá sa uvádzajú na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdu prvého stupňa.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Na podanie žiadosti o odškodnenie nepotrebujete plateného zástupcu, napr. právneho zástupcu alebo spoločnosť zaoberajúcu vymáhaním nárokov. Ak sa rozhodnete pre platené zastúpenie, náklady na takéto zastúpenie nemôžeme uhradiť a tieto náklady budete musieť zaplatiť sami.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Ak potrebujete pomôcť so žiadosťou, môžete sa obrátiť na Odkaz sa zobrazí v novom okneVictims Information Service (Informačné služby pre obete).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 16/10/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Severné Írsko


Neuplatňuje sa. Služby pre odškodňovanie v Severnom Írsku sa zaoberajú len žiadosťami, ktoré sa týkajú nárokov vzniknutých v Severnom Írsku.


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

-

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

-

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

 • žiadosť?
 • podporné dokumenty? -

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

-

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

-

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

-

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

-

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

-

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

-

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

-

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

-

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

-

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

-

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

-


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 15/10/2019

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Škótsko


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) (Úrad pre odškodnenie ujmy spôsobenej trestným činom)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefón: 00 44 300 003 3601

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Prijmeme žiadosť priamo od vás bez toho, aby ste museli ísť cez asistenčný orgán vo vašej domovskej krajine.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

 • žiadosť?
 • podporné dokumenty?

Uprednostňujeme doručenie týchto dokumentov v anglickom jazyku.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Za tieto preklady zaplatíme my.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Za naše služby neúčtujeme žiadne poplatky.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Žiadosti spracujeme a s uchádzačmi korešpondujeme písomne. Vaša účasť sa nevyžaduje.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Neuplatňuje sa.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/ujmu na zdraví preskúmali vaši posudkoví lekári?

Uznáme lekárske správy od odborníkov s lekárskym vzdelaním v iných krajinách.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Cestovné náklady nepreplácame.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Jednoduché prípady sa snažíme vyriešiť do 12 mesiacov od doručenia žiadosti.  Zložité prípady budú trvať dlhšie.  Neprijmeme konečné rozhodnutie vo vašom prípade, pokým prebieha vaša liečba, alebo pokým nie je známa vaša miera zotavenia.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o mojej žiadosti o odškodnenie?

Korešpondovať budeme s vami v anglickom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Ak nesúhlasíte s pôvodným rozhodnutím a chcete ho dať preskúmať, musíte nám poslať písomnú žiadosť o preskúmanie do 56 dní od dátumu vydania pôvodného rozhodnutia. Budete musieť priložiť ďalšie dôkazy, ktoré si želáte, aby sme posúdili na podporu vašej žiadosti.

Keď dostaneme vašu žiadosť o preskúmanie spolu so všetkými podpornými informáciami od vás, posúdi ju iný pracovník zodpovedný za vybavovanie žiadostí ako ten, ktorý vydal pôvodné rozhodnutie. Rozhodnutie na základe preskúmania môže byť priaznivejšie alebo menej priaznivé než pôvodné rozhodnutie, alebo pôvodné rozhodnutie môže zostať nezmenené.

Ak nesúhlasíte s rozhodnutím na základe preskúmania, môžete podať odvolanie na súd prvého stupňa (odškodnenie ujmy v dôsledku trestnej činnosti) v súlade s pravidlami súdneho poriadku. Tieto pravidlá sa uvádzajú na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdu prvého stupňa.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Na podanie žiadosti o odškodnenie nepotrebujete plateného zástupcu, napr. právneho zástupcu alebo spoločnosť zaoberajúcou vymáhaním nárokov. Ak sa rozhodnete pre platené zastúpenie, náklady na takéto zastúpenie nemôžeme uhradiť a tieto náklady budete musieť zaplatiť sami.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Ak potrebujete pomôcť so žiadosťou, môžete sa obrátiť na Odkaz sa zobrazí v novom okneVictims and Witness Information Service (Informačné služby pre obete).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 15/10/2019