Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Белгия


Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

а) Комисията за финансова помощ на жертвите на умишлени актове на насилие (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) може да помага на жертвите, които са белгийски граждани или пребиваващи в Белгия, да получат обезщетение в друга държава от ЕС.

Адрес:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

б) За случаите на жертви на тероризъм трябва да се осъществи контакт със звеното за тероризъм на Комисията.

Пощенски адрес:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Електронен адрес: Връзката отваря нов прозорецterrorvictims@just.fgov.be

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органите за обезщетение приемат:

  • иска? На френски, нидерландски, немски и английски език.
  • съпътстващите документи? На френски, нидерландски, немски и английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Такъв въпрос все още не е възниквал и все още се обмисля.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не.

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Не.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Не.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване, или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъде преценено от ваши медицински експерти?

Това се оценява от Комисията в зависимост от вредата и сериозността на претърпяната от жертвата вреда.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Понастоящем 18 месеца. Процедурата е еднаква за трансграничните и за националните случаи.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На френски, нидерландски, немски или английски език.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Няма процедура за обжалване на решенията на Комисията. Може единствено да се предяви иск за отмяна пред Държавния съвет на Белгия (Conseil d’Etat).

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Не, Комисията не се намесва в това отношение.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Има служби за помощ на жертвите, които могат да помагат на жертвите в подаването на молби за финансова помощ до Комисията за финансова помощ.

Помощта за жертвите в Белгия зависи от общностите и регионите на страната.

За повече информация (по-специално относно различните служби, които са оправомощени да предоставят подкрепа), моля посетете следните уебсайтове:

Федерация „Валония—Брюксел“: Връзката отваря нов прозорецvictimes.be

Фландрия: Връзката отваря нов прозорецslachtofferzorg.be


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 14/01/2020