Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Естония


Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

Съвет за социално осигуряване

Endla 8
15092
TALLINN

Телефон: +372 612 1360
Факс: +372 640 8155

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Коментари:
Съветът за социално осигуряване, заедно с неговите местни пенсионни отдели, е органът, вземащ решение. Скоро на тази страница ще можете да намерите информация за местните пенсионни отдели.

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

Да.

На какви езици органът за обезщетение приема документите?

Официалните европейски езици, за предпочитане естонски или английски език.

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

Услугата по превод се заплаща от органа, който е поискал превода.

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

Не

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

Физическото Ви присъствие по време на процеса на вземане на решение не е задължително.

Предвиден ли е устен преводач, при условие че трябва да присъствам лично?

Личното Ви присъствие не е задължително.

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

Документи, издадени в други държави — членки на Европейския съюз, се приемат, но вещо лице доктор ще оцени здравословното състояние и уврежданията на жертвата въз основа на медицинските документи, издадени в държавата по пребиваване на жертвата.

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

Не трябва да преминавате медицински преглед.

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

Решение ще бъде постановено в срок от 30 дни от получаването на последния документ.

На какъв език мога да получа решението по иска си?

На естонски.

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

Решението може да бъде обжалвано в срок от 30 дни от получаването му. Друг начин е да бъде подадена жалба до административния съд съгласно процедурата, предвидена в Административнопроцесуалния кодекс. Решението по обжалването ще бъде постановено в срок от 30 дни от внасянето на обжалването.

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

Да.

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

Да: доставчици на услуги за подкрепа за жертвите. Данните за контакт с тях могат да бъдат намерени на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Съвета за социално осигуряване.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 15/08/2019