Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Itálie


Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Výbor na podporu obětí trestné činnosti mafiánského typu a úmyslné násilné trestné činnosti (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), který je přidružen k Ministerstvu vnitra (Via Cavour č. 6, ověřená e-mailová adresa („PEC“): Odkaz se otevře v novém okně.protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Výbor je složen z předsedajícího komisaře (Commissario), jednoho zástupce Ministerstva vnitra, dvou zástupců Ministerstva spravedlnosti, jednoho zástupce Ministerstva pro hospodářský rozvoj, jednoho zástupce Ministerstva hospodářství a financí, jednoho zástupce Ministerstva práce, zdravotnictví a sociální politiky a jednoho člena bez hlasovacích práv, jímž je zástupce společnosti CONSAP zajišťující služby veřejného pojištění, odpovědné za finanční řízení příslušného fondu.

Žádosti o prostředky z fondu musí být předloženy k přezkoumání prefektuře / místnímu úřadu vlády (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) v jedné z těchto lokalit: sídlo soudu, který vydal odsuzující rozsudek za jeden z trestných činů uvedených v článku 11 zákona č. 122/2017; místo bydliště zúčastněné strany nebo jiných oprávněných osob, pokud oběť trestného činu zemřela; nebo sídlo zvláštního zmocněnce (procuratore special) zastupujícího oběť nebo jiné oprávněné osoby, pokud jsou italskými občany nebo občany EU, kteří nemají místo bydliště v Itálii. (Tato informace předjímá obsah meziministerské vyhlášky, která má být zanedlouho zveřejněna v úředním věstníku).

Vlastní rozhodnutí o žádosti vydává výbor.

Předpoklady pro získání prostředků z fondu a formulář žádosti naleznete na následující internetové stránce Ministerstva vnitra:

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano, ačkoli využití služeb asistenčního orgánu může být užitečné k překladu žádosti a další dokumentace.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

  • žádost?
  • podpůrné dokumenty?

V italštině.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Žadatel nehradí žádné náklady.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Vaše přítomnost není nutná, neboť neprobíhá výslech oponující strany; pokud si přejete doplnit dodatečné připomínky nebo dokumentaci, můžete je zaslat ověřeným e-mailem nebo prostřednictvím asistenčního orgánu.

Vyhláška č. 222/2008, článek 6: „Výslech žadatele požadovaný italským rozhodujícím orgánem

‚1. Pokud se italský rozhodující orgán rozhodne vyslechnout žadatele nebo jinou osobu podle Odkaz se otevře v novém okně.čl. 2 odst. 3 legislativního nařízení, zašle žádost asistenčnímu orgánu v jiném členském státě podle postupů uvedených v Odkaz se otevře v novém okně.čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení. Žádost musí obsahovat informace o procesních náležitostech stanovených italským právem a jejím prostřednictvím musí být asistenční orgán v jiném členském státě, který žádost přijal, požádán, aby o těchto náležitostech informoval osobu, která má být vyslechnuta.‘

‚2. Pokud italský rozhodující orgán požádá asistenční orgán v jiném členském státě o vyslechnutí žadatele nebo jiné osoby v souladu s právními předpisy daného členského státu, v souladu s poslední částí Odkaz se otevře v novém okně.čl. 2 odst. 3 legislativního nařízení zašle žádost podle postupů uvedených v Odkaz se otevře v novém okně.čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení.‘“

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Viz odpověď na předchozí otázku.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Bude uznáno za předpokladu, že bude přijato v italštině nebo angličtině. Lékaři ve státě bydliště nemusí provádět žádné zvláštní posouzení.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Není nutné provádět žádné lékařské vyšetření; místo toho budete muset předložit příslušnou lékařskou dokumentaci a faktury za vynaložené náklady na zdravotní péči.

Za jak dlouho (přibližně)obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Stávající pravidlo stanoví lhůtu 60 dnů od obdržení žádosti. Je však třeba mít na paměti, že řízení bude pozastaveno, pokud rozhodující orgán požádá o doplnění dalších dokumentů nebo informací (článek 10a zákona č. 241/90).

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V italštině.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Podáním žaloby k obecnému soudu (tribunale) ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ne.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Úřadu poskytujícímu informace není známa existence takových organizací.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 24/02/2020