Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми (от друга държава) следва да се разглежда в настоящата държава - Северна Ирландия

Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.


Този раздел не е приложим за Северна Ирландия. Нейните служби за обезщетяване на жертвите на престъпления се занимават само с искове за деяния, настъпили в Северна Ирландия.


Кой орган взема решение относно иск за обезщетение при трансгранични случаи?

-

Мога ли да изпратя иска си директно до решаващия орган в тази държава, дори при трансгранични случаи (без да трябва да се обръщам към органа за помощ в моята държава)?

-

На какви езици органите за обезщетение приемат:

  • Молбата за финансова компенсация: на български и английски език;
  • Придружаващите документи към молбата: на български и английски език. -

Ако органът за обезщетение преведе иска/съпътстващите документи от друга държава членка на ЕС, кой заплаща за това?

-

Има ли административни или други такси, които трябва да бъдат платени в тази държава за обработка на иска ми (получен от в друга държава от ЕС)? Ако отговорът е положителен, как мога да ги платя?

-

Ако е необходимо да присъствам по време на процедурата и/или когато се взема решение по иска ми, може ли да ми се възстановят разходите за път? Как мога да си ги потърся? С кого трябва да се свържа?

-

Предвиден ли е устен преводач при условие, че трябва да присъствам лично?

-

Признават ли се и приемат ли се медицински свидетелства, изготвени от лекари в моята държава по пребиваване — или здравословното ми състояние/увреждане трябва да бъдат прегледани от ваши медицински експерти?

-

Ще ми бъдат ли възстановени пътните разходите, ако трябва да се подложа на медицински преглед в тази държава?

-

Колко време приблизително отнема да се получи решение по иск за обезщетение от органа или институцията?

-

На какъв език мога да получа решението по иска си?

-

Ако не съм доволен от решението, как мога да го обжалвам?

-

Мога ли да получа правна помощ (помощ от адвокат) по правото на другата държава?

-

Има ли организации за подкрепа на жертвите в тази държава, които могат да ми помогнат в процеса на искане на обезщетение в трансграничен контекст?

-


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 02/10/2019