Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Portugal

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav i grænseoverskridende sager?

Link åbner i nyt vinduehttps://cpvc.mj.pt/

I Portugal er det kommissionen for beskyttelse af ofre for forbrydelser (cPCV).

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Kroatien selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Nej. Ofre for voldelige forbrydelser eller vold i hjemmet, der har deres sædvanlige opholdssted i en anden EU-medlemsstat, skal indgive ansøgning/forskud til den portugisiske stat om erstatning til den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat, hvor han eller hun er bosat.

Denne myndighed sender ansøgningen til CPCV i Portugal, som modtager ansøgningen, foretager den nødvendige undersøgelse af de faktiske omstændigheder og træffer afgørelse om anmodningen.

På hvilke (t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

ansøgningerne?

CPCV accepterer ansøgninger og dokumenter på portugisisk eller engelsk.

bilagene?

Hvis CPCV finder, at den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted, fremmer høringen af ansøgeren eller af enhver anden person (f.eks. et vidne eller en sagkyndig), kan det ikke afvise et sådant referat, forudsat at det er affattet på et sprog, der svarer til et af fællesskabsinstitutionernes sprog.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

CPCV selv. De tjenester, som cPVC har anmodet om, og som leveres af cp i tilfælde af voldelig kriminalitet eller vold i hjemmet, giver ikke anledning til krav om godtgørelse af udgifter eller udgifter.

Er der administrative eller andre gebyrer, som skal betales i dette land for at behandle mit krav (modtaget fra et andet EU-land)? Hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

Nej.

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem henvender jeg mig til?

PVC modtager alle de dokumenter, den har brug for med henblik på undersøgelse og afgørelse af den erstatningsprocedure, som den portugisiske stat skal betale for den forbrydelse, der er begået i dette land, mod et offer, der har sædvanlig bopæl i en anden medlemsstat. Det kan også ansøge myndigheden i den medlemsstat, hvor ofret har bopæl, om at blive hørt. Det er ikke nødvendigt, at ansøgeren rejser til Portugal for at blive hørt af Kommissionen.

Hvis den portugisiske ret anser det for nødvendigt at høre den pågældende personligt, uden at der anvendes andre midler, betales rejseudgifterne og de øvrige udgifter i forbindelse hermed af den portugisiske stat.

Social sikring er den nationale myndighed for modtagelse og overførsel af retshjælp.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ja.

Vil lægeattester, udarbejdet af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt — eller skal mit helbred/min skade undersøges af jeres medicinske eksperter?

Alle dokumenter, der sendes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted, accepteres uden særlige formaliteter og er fritaget for legalisering eller opfyldelse af tilsvarende formaliteter.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en medicinsk undersøgelse i dette land?

De lægelige dokumenter, som ansøgeren har indgivet til myndigheden i den medlemsstat, hvor vedkommende har sin sædvanlige bopæl, og som er nødvendige for, at sagen kan træffes, eller andre, der skal anmodes om, vil blive sendt til cPCV uden yderligere lægeundersøgelse i Portugal.

Hvor lang tid tager det (gennemsnitligt) at modtage en afgørelse om erstatning fra myndigheden?

Inden for 10 dage modtager både den kompetente myndighed i ansøgerens medlemsstat, hvor ansøgeren har sædvanlig bopæl, og ansøgerens eget medlem oplysninger om, at cPCV har modtaget ansøgningen, med angivelse af det sandsynlige tidspunkt for afgørelsen vedrørende ansøgningen.

På hvilket sprog vil jeg modtage afgørelsen om min ansøgning?

Afgørelsen vedrørende kravet kan meddeles ansøgeren og myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted på engelsk eller portugisisk. CPCV kan også beslutte at anvende det officielle sprog i den EU-medlemsstat, hvor ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted, eller til et andet af denne medlemsstats sprog, forudsat at det svarer til et af fællesskabsinstitutionernes sprog.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Ja. Hvis sagsøgeren mener at have lidt skade ved cPCV-beslutningen, har sagsøgeren 15 dage til at fremsætte krav over for Kommissionen selv. Sagsøgeren skal i stævningen anføre de grunde, som den har påberåbt sig, og skal kunne fremlægge de beviser, som den finder hensigtsmæssige. CPCV har 30 dage til at vurdere og træffe afgørelse om klagen og kan bekræfte, tilbagekalde, tilbagekalde, ændre eller erstatte den anmeldte retsakt.

Hvis du ikke er enig i klageafgørelsen, kan du indbringe denne afgørelse for forvaltningsdomstolene.

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat) under det andet lands regler?

CV har ingen form for indgreb i dette særlige spørgsmål.

Findes der støtteorganisationer for ofre i dette land, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Protection Committee for Crime Victims (PVC):

  • Personligt — Av. Pereira de Melo, 7dto., 1050-115 Lissabon, fra mandag til fredag fra kl. 9: 30 til 12: 30 og fra kl. 14: 00 til 16: 30
  • Pr. brev ved at sende formularen på Kommissionens hjemmeside
  • Pr. e-mail: Link åbner i nyt vindueCorreio.cpcv@sg.mj.pt;
  • Online ved at udfylde formularen for ofre for voldelige forbrydelser eller vold i hjemmetLink åbner i nyt vindue ( https://cpvc.mj.pt/)
  • Pr. telefon: (+ 351) 213 222 490, faste netomkostninger, 9h30-12h30 og 14h-16h30;

APAV:

Underudvalget for Borgerrettigheder og Ligestilling (GIG):

  • Informationstjeneste for ofre for vold i hjemmet (der giver oplysninger om ofres rettigheder og om eksisterende ressourcer på hele det nationale område, hvor der kan indhentes psykologiske, sociale og juridiske oplysninger) — telefon: (+ 351) 800 202 148 (gratis, anonym, fortrolig og tilgængelig 24-timers tjeneste).

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 27/08/2019