Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Portugalia

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Link otworzy się w nowym okniehttps://cpvc.mj.pt/

W Portugalii to Komisja ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (cPCV).

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Nie. Ofiara przestępstwa z użyciem przemocy lub przemocy domowej, która ma miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim UE, musi złożyć wniosek/zaliczkę do właściwego organu państwa członkowskiego UE, w którym zamieszkuje, o wypłatę odszkodowania przez państwo portugalskie.

Organ ten przesyła ten wniosek do cPCV w Portugalii, który to zgłoszenie otrzymuje, przeprowadza niezbędne dochodzenie w sprawie faktów i podejmuje decyzję w sprawie wniosku.

W jakim języku (-ach) organ (-y) przyznające kompensatę przyjmą:

aplikacje?

Cpv przyjmuje wnioski i dokumenty w języku portugalskim lub angielskim.

dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Jeżeli PCV uważa, że właściwy organ państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, promuje przesłuchanie wnioskodawcy lub jakiejkolwiek innej osoby (np. świadka lub biegłego), nie może odmówić takiego protokołu, pod warunkiem że jest on sporządzony w języku odpowiadającym jednemu z języków instytucji wspólnotowych.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Cpcv. Świadczenia wymagane i świadczone przez cPCW w przypadku przestępstw z użyciem przemocy lub przemocy domowej nie stanowią podstawy do żadnych roszczeń o zwrot kosztów lub wydatków.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim mam się skontaktować?

PCV otrzymuje wszystkie dokumenty potrzebne do zbadania i podjęcia decyzji o postępowaniu kompensacyjnym, które ma zostać wypłacone przez państwo portugalskie za przestępstwo popełnione w tym kraju, w stosunku do ofiary, która ma miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim. Może on również mieć zastosowanie do organu państwa członkowskiego miejsca zamieszkania ofiary, która ma zostać przesłuchana. Nie jest konieczne, aby skarżąca została wysłuchana przez Komisję.

Jeżeli sąd portugalski uzna, że niezbędne jest przesłuchanie osoby osobiście, bez użycia innych środków, koszty podróży i inne związane z tym koszty są pokrywane przez państwo portugalskie.

Zabezpieczenie społeczne to organ krajowy odpowiedzialny za przyjmowanie i przekazywanie pomocy prawnej.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Wszystkie dokumenty wysłane przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, są przyjmowane bez żadnych specjalnych formalności i są zwolnione z obowiązku legalizacji lub równoważnej formalności.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Dokumenty medyczne, które wnioskodawca dostarczył organowi państwa członkowskiego, w którym mają miejsce stałego pobytu i które są niezbędne do podjęcia decyzji w tej sprawie lub innych, które mają być objęte wnioskiem, zostaną przesłane do cPCV bez dalszej analizy medycznej w Portugalii.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty wydaną przez organ/podmiot?

W terminie 10 dni zarówno właściwy organ państwa członkowskiego zamieszkania wnioskodawcy, jak i jego własny członek, otrzymają informacje o otrzymaniu wniosku od CPCV, wskazując prawdopodobny czas podjęcia decyzji w sprawie wniosku.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Decyzja w sprawie wniosku może zostać przekazana wnioskodawcy i organowi państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, w języku angielskim lub portugalskim. PCV może również zdecydować się na używanie języka urzędowego państwa członkowskiego UE, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, lub innego języka tego państwa członkowskiego, pod warunkiem że odpowiada on jednemu z języków instytucji wspólnotowych.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Tak. Jeżeli wnioskodawca uważa, że decyzja CV miała niekorzystny wpływ, wnioskodawca ma 15 dni na złożenie wniosku do samej Komisji. Składając wniosek, wnioskodawca musi przedstawić powody, na których się opiera, i musi być w stanie przedstawić dowody, które uzna za stosowne. Cpcv ma 30 dni na ocenę i podjęcie decyzji w sprawie skargi i może potwierdzić, cofnąć, zmienić lub zastąpić akt, którego dotyczy wniosek.

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją w sprawie skargi, będziesz mógł zaskarżyć tę decyzję przed sądami administracyjnymi.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Cpv nie prowadzi żadnej interwencji w tej konkretnej sprawie.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Komitet ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (PVC):

  • Bezpośredni – Av. Pereira de Meo, nr 7, 7DTO., 1050-115 Lisboa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9: 30 do 12: 30 oraz od 14: 00 do 16: 30;
  • Pocztą, przesyłając formularz na stronie internetowej Komisji;
  • E-mail: Link otworzy się w nowym oknieCorreio.cpcv@sg.mj.pt;
  • Online, wypełniając formularz przeznaczony dla ofiar przestępstw z użyciem przemocy lub przemocy domowej (Link otworzy się w nowym okniehttps://cpvc.mj.pt/);
  • Przez telefon: (+351) 213 222 490, stałe koszty sieci, 9h30-12h30 i 14h-16h30;

APAV:

  • Linia wsparcia dla ofiar: (+351) 116 006 (dni robocze 9 – 21);
  • Strona internetowa, na stronie internetowej APAV: Link otworzy się w nowym oknieHTTP:// www.apav.pt/ (dostępne w PT, EN, rosyjskim, chińskim); Lub na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://infovitimas.pt/pt/app/;
  • Praca tłumacza filmu „Geal/SERV IIN” (+351 12 472), dni robocze, 10 – 18 h.

Komisja Obywatelstwa i Równouprawnienia Płci:

  • Usługa informacyjna dla ofiar przemocy domowej (dostarczanie informacji na temat praw ofiar oraz istniejących zasobów na całym terytorium kraju, gdzie można uzyskać informacje psychologiczne, społeczne i prawne) – Telefon: (+351) 800 202 148 (bezpłatne, anonimowe, poufne i dostępne służby 24h).

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 27/08/2019