Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Portugalsko

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://cpvc.mj.pt/

V Portugalsku je to Komisia pre ochranu obetí trestných činov (cPCV).

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Nie. Obeť násilného trestného činu alebo domáceho násilia, ktorá má obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ, musí podať žiadosť o náhradu škody, ktorú má portugalský štát zaplatiť príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má bydlisko.

Tento orgán zašle túto žiadosť výrobcovi cPCV v Portugalsku, ktorý ho prijme, vykoná potrebné prešetrenie skutočností a rozhodnutie o žiadosti.

V akom (-ých) jazyku (-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

žiadosti?

Cpcv prijíma žiadosti a dokumenty v portugalčine alebo angličtine.

sprievodné podklady?

Ak sa cPCV domnieva, že príslušný orgán členského štátu obvyklého pobytu žiadateľa o odškodnenie podporuje vypočutie žiadateľa alebo akejkoľvek inej osoby (napr. svedka alebo znalca), nesmie takúto zápisnicu odmietnuť za predpokladu, že je vyhotovená v jazyku, ktorý zodpovedá jednému z jazykov inštitúcií Spoločenstva.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Samotný cpcv. Služby požadované a poskytnuté PVC v prípade násilného trestného činu alebo domáceho násilia nemajú za následok vznik nároku na náhradu výdavkov alebo výdavkov.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Ako si ich môžem uplatniť? Na koho sa mám obrátiť?

PVC dostane všetky doklady, ktoré potrebuje na účely vyšetrovania a rozhodnutia o postupe pri náhrade škody, ktorý má zaplatiť portugalský štát za trestný čin spáchaný v tejto krajine, voči obeti, ktorá má obvyklý pobyt v inom členskom štáte. Môže sa obrátiť aj na orgán členského štátu bydliska obete, ktorá má byť vypočutá. Nebude potrebné, aby Komisia požiadala Portugalsko o vypočutie Komisiou.

Ak to portugalský súd považuje za nevyhnutné na vypočutie osoby osobne, bez použitia iných prostriedkov, cestovné výdavky a iné súvisiace výdavky hradí portugalský štát.

Sociálne zabezpečenie je vnútroštátnym orgánom pre prijímanie a odovzdávanie právnej pomoci.

Je poskytnutý k dispozícii tlmočník, ak musím byť osobne prítomný?

Áno.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Všetky dokumenty zaslané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má žiadateľ obvyklý pobyt, sa akceptujú bez akýchkoľvek osobitných formalít a sú oslobodené od legalizácie alebo rovnocennej formality.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine musím podstúpiť lekárske vyšetrenie?

Lekárske doklady, ktoré žiadateľ poskytol orgánu členského štátu, v ktorom má obvyklý pobyt a ktoré sú potrebné na rozhodnutie veci, alebo iné dokumenty, ktoré sa majú požadovať, sa zašlú PCV bez ďalšieho lekárskeho vyšetrenia v Portugalsku.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Do 10 dní dostane príslušný orgán členského štátu obvyklého pobytu žiadateľa a jeho vlastného člena informácie o prijatí žiadosti jednotlivými členskými štátmi, pričom uvedie pravdepodobný čas prijatia rozhodnutia o žiadosti.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Rozhodnutie o pohľadávke sa môže zaslať žiadateľovi a orgánu členského štátu obvyklého pobytu žiadateľa v angličtine alebo portugalčine. PCV sa môže tiež rozhodnúť, že použije úradný jazyk členského štátu EÚ, v ktorom má navrhovateľ obvyklý pobyt, alebo iný jazyk tohto členského štátu za predpokladu, že zodpovedá jednému z jazykov inštitúcií Spoločenstva.

Ak nie som spokojný (-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Áno. Ak sa žiadateľ domnieva, že mu rozhodnutie o cPCV nepriaznivo ovplyvnilo, žiadateľ má 15 dní na to, aby o tom požiadal Komisiu sám. Žiadateľ musí na základe svojej žiadosti uviesť dôvody, na ktorých sa zakladá, a musí mať možnosť predložiť dôkazy, ktoré považuje za vhodné. Cpv má 30 dní na posúdenie sťažnosti a rozhodnutie o nej a môže potvrdiť, zrušiť, zmeniť, doplniť alebo nahradiť uvedený akt.

Ak nesúhlasíte s rozhodnutím o sťažnosti, budete môcť napadnúť toto rozhodnutie na správnych súdoch.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

V tejto konkrétnej veci neexistuje žiadny zásah.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Výbor na ochranu obetí trestných činov (PVC):

  • Priamy kontakt – Av. Zdroje č. 7, 7dto., 1050 – 115 Lisabon, od pondelka do piatka od 9: 30 do 12: 30 a od 14: 00 do 16: 30;
  • Poštou, a to zaslaním formulára, ktorý nájdete na domovskej stránke Komisie;
  • E-mailom: Odkaz sa zobrazí v novom okneCorreio.cpcv@sg.mj.pt;
  • Online vyplnením formulára pre obete násilnej trestnej činnosti alebo domáceho násilia (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://cpvc.mj.pt/);
  • Telefonicky: (+ 351) 213 222 490, pevné sieťové náklady, 9h30 – 12H30 a 14h-16h30;

APAV:

  • Riadok podpory pre obete: (+ 351) 116 006 (pracovné dni 9 – 21 h);
  • Online na webovom sídle APAV: Odkaz sa zobrazí v novom okneWww.apav.pt/ (k dispozícii v PT, EN, ruština, čínština); Alebo na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://infovitimas.pt/pt/app/;
  • Služby tlmočenia (+ 351 12 472) v oblasti Geal/SERV IIN (+), pracovné dni, 10 – 18 h.

Komisia pre občianstvo a rodovú rovnosť:

  • Informačná služba pre obete domáceho násilia (poskytovanie informácií o právach obetí a o existujúcich zdrojoch na celom území krajiny, kde je možné získať psychologické, sociálne a právne informácie) – Telefón: (+ 351) 800 202 148 (voľné, anonymné, dôverné a dostupné 24-hodinové služby).

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 27/08/2019