Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Portugal

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://cpvc.mj.pt/

I Portugal är det brottsofferkommissionen (CPV).

Kan jag sända min ansökan direkt till beslutsmyndigheten i det landet även i gränsöverskridande fall (utan att behöva vända mig till biståndsmyndigheten i mitt hemland)?

Nej. Den som är offer för våldsbrott eller våld i hemmet, som har hemvist i en annan EU-medlemsstat, måste lämna in en ansökan/ett förskott på ersättning som ska betalas av den portugisiska staten till den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där han eller hon är bosatt.

Denna myndighet ska sända denna ansökan till CPV i Portugal, som ska erhålla den, utföra den nödvändiga undersökningen av fakta och fatta beslut om begäran.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

ansökningarna?

Cpcv tar emot ansökningar och handlingar på portugisiska eller engelska.

styrkande handlingar?

Om den PCV anser att den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den som ansöker om ersättning har hemvist främjar förhöret med sökanden eller någon annan person (t.ex. ett vittne eller en sakkunnig), får den inte vägra att ta emot ett sådant protokoll, förutsatt att det avfattas på ett språk som motsvarar något av gemenskapsinstitutionernas språk.

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Cpcv. De tjänster som begärs och tillhandahålls med CPVC i händelse av våldsbrott eller våld i hemmet ger inte upphov till någon begäran om ersättning för utlägg eller kostnader.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Nej.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

PVC tar emot alla handlingar som den behöver för att utreda och besluta om det ersättningsförfarande som den portugisiska staten ska betala för det brott som begåtts i landet, mot ett brottsoffer som vanligtvis bor i en annan medlemsstat. Den kan också tillämpas på myndigheten i den medlemsstat där brottsoffret är bosatt. Sökanden behöver inte gå till Portugal för att höras av kommissionen.

Om den portugisiska domstolen anser det nödvändigt att höra personen personligen, utan att andra medel används, ska den portugisiska staten stå för resekostnaderna och andra därmed sammanhängande utgifter.

Social trygghet är den nationella myndigheten för mottagande och överföring av rättshjälp.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Nej.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Alla handlingar som överlämnas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där sökanden har hemvist ska godtas utan några särskilda formaliteter och ska vara undantagna från legalisering eller motsvarande formalitet.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

De medicinska handlingar som sökanden har lämnat in till myndigheten i den medlemsstat där han eller hon har sin normala hemvist och som är nödvändiga för det beslut i ärendet eller andra som ska begäras kommer att sändas till CPV utan ytterligare läkarundersökning i Portugal.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Inom 10 dagar kommer både den behöriga myndigheten i sökandens medlemsstat för stadigvarande bosättning och den sökandes egen ledamot att få information om huruvida PCV mottagit ansökan och ange hur lång tid ansökan kommer att få.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Beslutet om fordran kan översändas till sökanden och till myndigheten i den medlemsstat där sökanden har sin hemvist på engelska eller portugisiska. PCV kan också välja att använda det officiella språket i den EU-medlemsstat där sökanden har sitt hemvist eller ett annat språk i den medlemsstaten, förutsatt att det motsvarar ett av gemenskapsinstitutionernas språk.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Nej. Om sökanden anser sig ha påverkats negativt av PCV -beslutet har sökanden 15 dagar på sig att göra gällande kommissionen. Sökanden ska genom ansökan ange de grunder som åberopas och lägga fram de bevis som den anser lämpliga. Cpcv har 30 dagar på sig att bedöma och fatta beslut om klagomålet och kan bekräfta, återkalla, upphäva, ändra eller ersätta den begärda åtgärden.

Om du inte samtycker till beslutet om klagomålet kan du överklaga beslutet till förvaltningsdomstol.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Cpcv har ingen typ av ingripande i denna särskilda fråga.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Kommittén för skydd av brottsoffer (PVC):

  • Personliga möten – Av. Pereira de Melo, nr 7, 7dto., 1050–115 Lissabon, från måndag till fredag från 9:30 till 12:30 och från kl. 14:00 till 16:30;
  • Per post med hjälp av det formulär som finns på kommissionens hemsida.
  • Per e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterCorreio.cpcv@sg.mj.pt;
  • På internet, genom att fylla i formuläret för offer för våldsbrott eller våld i hemmet (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://cpvc.mj.pt/).
  • Per telefon: (+ 351) 213 222 490, fasta nätkostnader, 9h30–12h30 och 14h-16h30;

APAV:

  • Stödrad för brottsoffer: (+ 351) 116 006 (arbetsdagar kl. 9–21)
  • Online, på APFAs webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterWww.apav.pt/ (finns i PT, EN, ryska, kinesiska). Eller på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://infovitimas.pt/pt/app/;
  • Geal/SERV IIN Videotolktjänster (+ 351 12 472), arbetsdagar, kl. 10–18.

Utskottet för medborgarskap och jämställdhet (GIG):

  • Informationstjänst för offer för våld i hemmet (ge information om offrens rättigheter och om befintliga resurser på hela det nationella territoriet där psykologisk, social och rättslig information kan erhållas) – Tfn: (+ 351) 800 202 148 (gratis, anonym, konfidentiell och tillgänglig 24 timmar).

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 27/08/2019