Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Portugalsko

Wiederherstellen

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://cpvc.mj.pt/

V Portugalsku je to Komisia pre ochranu obetí trestných činov (cPCV).

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Nie. Obeť násilného trestného činu alebo domáceho násilia, ktorá má obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ, musí podať žiadosť o náhradu škody, ktorú má portugalský štát zaplatiť príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má bydlisko.

Tento orgán zašle túto žiadosť výrobcovi cPCV v Portugalsku, ktorý ho prijme, vykoná potrebné prešetrenie skutočností a rozhodnutie o žiadosti.

V akom (-ých) jazyku (-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

žiadosti?

Cpcv prijíma žiadosti a dokumenty v portugalčine alebo angličtine.

sprievodné podklady?

Ak sa cPCV domnieva, že príslušný orgán členského štátu obvyklého pobytu žiadateľa o odškodnenie podporuje vypočutie žiadateľa alebo akejkoľvek inej osoby (napr. svedka alebo znalca), nesmie takúto zápisnicu odmietnuť za predpokladu, že je vyhotovená v jazyku, ktorý zodpovedá jednému z jazykov inštitúcií Spoločenstva.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Samotný cpcv. Služby požadované a poskytnuté PVC v prípade násilného trestného činu alebo domáceho násilia nemajú za následok vznik nároku na náhradu výdavkov alebo výdavkov.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Ako si ich môžem uplatniť? Na koho sa mám obrátiť?

PVC dostane všetky doklady, ktoré potrebuje na účely vyšetrovania a rozhodnutia o postupe pri náhrade škody, ktorý má zaplatiť portugalský štát za trestný čin spáchaný v tejto krajine, voči obeti, ktorá má obvyklý pobyt v inom členskom štáte. Môže sa obrátiť aj na orgán členského štátu bydliska obete, ktorá má byť vypočutá. Nebude potrebné, aby Komisia požiadala Portugalsko o vypočutie Komisiou.

Ak to portugalský súd považuje za nevyhnutné na vypočutie osoby osobne, bez použitia iných prostriedkov, cestovné výdavky a iné súvisiace výdavky hradí portugalský štát.

Sociálne zabezpečenie je vnútroštátnym orgánom pre prijímanie a odovzdávanie právnej pomoci.

Je poskytnutý k dispozícii tlmočník, ak musím byť osobne prítomný?

Áno.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Všetky dokumenty zaslané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má žiadateľ obvyklý pobyt, sa akceptujú bez akýchkoľvek osobitných formalít a sú oslobodené od legalizácie alebo rovnocennej formality.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine musím podstúpiť lekárske vyšetrenie?

Lekárske doklady, ktoré žiadateľ poskytol orgánu členského štátu, v ktorom má obvyklý pobyt a ktoré sú potrebné na rozhodnutie veci, alebo iné dokumenty, ktoré sa majú požadovať, sa zašlú PCV bez ďalšieho lekárskeho vyšetrenia v Portugalsku.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Do 10 dní dostane príslušný orgán členského štátu obvyklého pobytu žiadateľa a jeho vlastného člena informácie o prijatí žiadosti jednotlivými členskými štátmi, pričom uvedie pravdepodobný čas prijatia rozhodnutia o žiadosti.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Rozhodnutie o pohľadávke sa môže zaslať žiadateľovi a orgánu členského štátu obvyklého pobytu žiadateľa v angličtine alebo portugalčine. PCV sa môže tiež rozhodnúť, že použije úradný jazyk členského štátu EÚ, v ktorom má navrhovateľ obvyklý pobyt, alebo iný jazyk tohto členského štátu za predpokladu, že zodpovedá jednému z jazykov inštitúcií Spoločenstva.

Ak nie som spokojný (-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Áno. Ak sa žiadateľ domnieva, že mu rozhodnutie o cPCV nepriaznivo ovplyvnilo, žiadateľ má 15 dní na to, aby o tom požiadal Komisiu sám. Žiadateľ musí na základe svojej žiadosti uviesť dôvody, na ktorých sa zakladá, a musí mať možnosť predložiť dôkazy, ktoré považuje za vhodné. Cpv má 30 dní na posúdenie sťažnosti a rozhodnutie o nej a môže potvrdiť, zrušiť, zmeniť, doplniť alebo nahradiť uvedený akt.

Ak nesúhlasíte s rozhodnutím o sťažnosti, budete môcť napadnúť toto rozhodnutie na správnych súdoch.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

V tejto konkrétnej veci neexistuje žiadny zásah.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Výbor na ochranu obetí trestných činov (PVC):

  • Priamy kontakt – Av. Zdroje č. 7, 7dto., 1050 – 115 Lisabon, od pondelka do piatka od 9: 30 do 12: 30 a od 14: 00 do 16: 30;
  • Poštou, a to zaslaním formulára, ktorý nájdete na domovskej stránke Komisie;
  • E-mailom: Odkaz sa zobrazí v novom okneCorreio.cpcv@sg.mj.pt;
  • Online vyplnením formulára pre obete násilnej trestnej činnosti alebo domáceho násilia (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://cpvc.mj.pt/);
  • Telefonicky: (+ 351) 213 222 490, pevné sieťové náklady, 9h30 – 12H30 a 14h-16h30;

APAV:

  • Riadok podpory pre obete: (+ 351) 116 006 (pracovné dni 9 – 21 h);
  • Online na webovom sídle APAV: Odkaz sa zobrazí v novom okneWww.apav.pt/ (k dispozícii v PT, EN, ruština, čínština); Alebo na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://infovitimas.pt/pt/app/;
  • Služby tlmočenia (+ 351 12 472) v oblasti Geal/SERV IIN (+), pracovné dni, 10 – 18 h.

Komisia pre občianstvo a rodovú rovnosť:

  • Informačná služba pre obete domáceho násilia (poskytovanie informácií o právach obetí a o existujúcich zdrojoch na celom území krajiny, kde je možné získať psychologické, sociálne a právne informácie) – Telefón: (+ 351) 800 202 148 (voľné, anonymné, dôverné a dostupné 24-hodinové služby).

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 27/08/2019