Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Škótsko

Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) (Úrad pre odškodnenie ujmy spôsobenej trestným činom)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefón: 00 44 300 003 3601

Webové sídlo: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Prijmeme žiadosť priamo od vás bez toho, aby ste museli ísť cez asistenčný orgán vo vašej domovskej krajine.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

  • žiadosť?
  • podporné dokumenty?

Uprednostňujeme doručenie týchto dokumentov v anglickom jazyku.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Za tieto preklady zaplatíme my.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Za naše služby neúčtujeme žiadne poplatky.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Žiadosti spracujeme a s uchádzačmi korešpondujeme písomne. Vaša účasť sa nevyžaduje.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Neuplatňuje sa.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/ujmu na zdraví preskúmali vaši posudkoví lekári?

Uznáme lekárske správy od odborníkov s lekárskym vzdelaním v iných krajinách.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Cestovné náklady nepreplácame.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Jednoduché prípady sa snažíme vyriešiť do 12 mesiacov od doručenia žiadosti.  Zložité prípady budú trvať dlhšie.  Neprijmeme konečné rozhodnutie vo vašom prípade, pokým prebieha vaša liečba, alebo pokým nie je známa vaša miera zotavenia.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o mojej žiadosti o odškodnenie?

Korešpondovať budeme s vami v anglickom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Ak nesúhlasíte s pôvodným rozhodnutím a chcete ho dať preskúmať, musíte nám poslať písomnú žiadosť o preskúmanie do 56 dní od dátumu vydania pôvodného rozhodnutia. Budete musieť priložiť ďalšie dôkazy, ktoré si želáte, aby sme posúdili na podporu vašej žiadosti.

Keď dostaneme vašu žiadosť o preskúmanie spolu so všetkými podpornými informáciami od vás, posúdi ju iný pracovník zodpovedný za vybavovanie žiadostí ako ten, ktorý vydal pôvodné rozhodnutie. Rozhodnutie na základe preskúmania môže byť priaznivejšie alebo menej priaznivé než pôvodné rozhodnutie, alebo pôvodné rozhodnutie môže zostať nezmenené.

Ak nesúhlasíte s rozhodnutím na základe preskúmania, môžete podať odvolanie na súd prvého stupňa (odškodnenie ujmy v dôsledku trestnej činnosti) v súlade s pravidlami súdneho poriadku. Tieto pravidlá sa uvádzajú na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdu prvého stupňa.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Na podanie žiadosti o odškodnenie nepotrebujete plateného zástupcu, napr. právneho zástupcu alebo spoločnosť zaoberajúcou vymáhaním nárokov. Ak sa rozhodnete pre platené zastúpenie, náklady na takéto zastúpenie nemôžeme uhradiť a tieto náklady budete musieť zaplatiť sami.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Ak potrebujete pomôcť so žiadosťou, môžete sa obrátiť na Odkaz sa zobrazí v novom okneVictims and Witness Information Service (Informačné služby pre obete).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 15/10/2019