Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni - Bulgária


Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

A Bolgár Köztársaságban az államtól a következő bűncselekmények közvetlen következményeként elszenvedett anyagi károkért részesülhet kártérítésben:

 • terrorizmus; emberölés; emberölési kísérlet; szándékos súlyos testi sértés; zaklatás; szexuális erőszak; emberkereskedelem;
 • bűnszervezet parancsára vagy döntése alapján elkövetett bűncselekmények;
 • egyéb szándékos erőszakos bűncselekmények, amelyek halált vagy súlyos testi sértést okoztak.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

Lásd az első kérdésre adott választ.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Amennyiben az áldozat a bűncselekmény következtében életét vesztette, a kártérítési jogosultság átszáll az áldozat örököseire vagy partnerére/élettársára.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Nem, erre nincs lehetőség. Az áldozat örököse vagy partnere/élettársa csak akkor részesülhet kártérítésben, ha az áldozat a bűncselekmény következtében életét vesztette.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem uniós tagállam állampolgára vagyok?

Külföldi állampolgároknak olyan nemzetközi megállapodásokban foglalt esetekben lehet kártérítést nyújtani, amelyeknek a Bolgár Köztársaság is részese.

Amennyiben ebben az országban élek, itt van a tartózkodási helyem, illetve ennek az országnak az állampolgára vagyok, igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól akkor is, ha a bűncselekmény egy másik uniós tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Nem, erre nincs lehetőség. A kártérítést a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti tagállam illetékes hatósága fizeti ki.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kell jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Igen, be kell jelentenie a bűncselekményt. Nem lehet kártérítést fizetni, ha az áldozat nem jelentette be a bűncselekményt az illetékes hatóságnak, kivéve, ha az áldozat erre jogos indokból nem volt képes.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Igen. A bűncselekmények áldozatai akkor jogosultak kártérítésre, ha a büntetőeljárás az igazságügyi hatóság jogerős határozatával lezárult. E határozat lehet:

 • büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet, ideértve azt az esetet, ha az ügyet az alperes távollétében tárgyalták meg;
 • peren kívüli megállapodás;
 • az ügyészi hivatal vagy az illetékes bíróság büntetőeljárást megszüntető határozata, kivéve a büntetőeljárásról szóló törvénykönyv (Nakazatelno-protsesualen kodeks) 24. cikk (1) bekezdése 1., 7., 8a. és 9. albekezdésének rendelkezései alapján megszüntetett eseteket;
 • az ügyészi hivatal vagy az illetékes bíróság által hozott, a büntetőeljárást az elkövető azonosításának hiánya miatt felfüggesztő határozata.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Habár ez nem kötelező, nem nyújtható kártérítés, ha az áldozat egyéb módon kárpótlásra került.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető személye ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Lásd az alábbi kérdésre adott választ: „Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?”.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

A kártérítési kérelmeket legkésőbb az igazságügyi hatóság vonatkozó határozatának jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül kell benyújtani.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

A kártérítés együttesen és egyetemlegesen fedezi a bűncselekmény közvetlen következtében elszenvedett anyagi károkat, ideérte:

 • az egészségügyi ellátás költségeit, kivéve a nemzeti egészségbiztosítási alap költségvetéséből fedezett költségeket;
 • keresetkiesést;
 • jogi költségeket;
 • a megélhetés ellehetetlenülését;
 • temetési költségeket;
 • egyéb anyagi károkat.

Az áldozatnak az összes megtéríteni kért anyagi kár tekintetében be kell nyújtania a vonatkozó iratokat.

A kártérítést egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A bűncselekmények áldozatai az államtól egy összegben történő kártérítési kifizetésre jogosultak.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját büntetett előéletem, vagy az együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

Nem nyújtható kártérítés, ha:

 • az áldozatot a kártérítési kérelem benyújtását megelőző öt évben az első kérdésre adott válaszban felsorolt bűncselekmények valamelyike miatt elítélték;
 • a bűncselekményt az áldozat olyan jogellenes tevékenysége által kiváltott szélsőséges érzelmi zavar hatása alatt követték el, amely az elkövető vagy az elkövető hozzátartozói számára súlyos következményekkel járt vagy járhatott volna;
 • a bűncselekmény elkövetésére a jogos önvédelem határainak túllépésével került sor.
 • Amennyiben az áldozat hozzájárult a bűncselekmény eredményéhez, az egyébként fizetendő kártérítés összegét csökkenteni kell.

A pénzügyi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A bűncselekmények áldozatai mind azonos jogokkal rendelkeznek. Az áldozat pénzügyi helyzetének nincsen jelentősége az államtól követelt kártérítés szempontjából.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Az állam a 2005. június 30. után elkövetett, az első kérdésre adott válaszban felsorolt bűncselekmények miatt nyújt kártérítést.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

Az áldozatnak az összes megtéríteni kért anyagi kár tekintetében be kell nyújtania a vonatkozó iratokat.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

Az állam által fizetendő kártérítés maximális összege 10 000 BGN. Amennyiben a kártérítést a bűncselekmény következtében életét vesztett áldozat 18 évnél fiatalabb eltartott leszármazói tartása érdekében kell kifizetni, a kártérítés összege az egyes eltartottok tekintetében legfeljebb 10 000 BGN lehet.

Meg kell-e jelölnöm az összeget az igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Igen. A kártérítési kérelemben az áldozatnak meg kell jelölnie a követelt kártérítés és az anyagi károk összegét.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói biztosítás vagy magánbiztosítás révén) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Igen.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Nem, erre nincs lehetőség.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Nem, erre nincs lehetőség.

Milyen igazoló iratokat kell csatolnom a kérelmemhez?

 • az érintett igazságügyi hatóság határozatának egy példányát, elítélés esetén az indokolással együtt;
 • a bíróság nyilvántartásából származó kivonatot, ha a személy nem bolgár állampolgár;
 • a személyazonosító okmány másolatát;
 • a Bulgáriában kártérítésre jogosult személy aktuális lakóhelyét tanúsító igazolást;
 • a jogi képviseletre, gyámságra vagy gondnokságra vonatkozó okiratot;
 • az öröklési tanúsítványt, ha a kártérítésre jogosult személy a bűncselekmény következtében életét vesztett áldozat gyermeke, szülője vagy házastársa;
 • a költségeket, például az egészségügyi költségeket (kivéve a nemzeti egészségbiztosítási alap által fedezett költségeket), temetési költségeket, stb. bizonyító iratok hiteles másolatait;
 • a bűncselekmény időpontját megelőző hat hónapban munkaviszony vagy azzal egyenértékű megállapodás alapján szerzett keresetet igazoló iratot;
 • a bírósági eljárás kapcsán felmerült költségekre vonatkozó bírósági nyilatkozatot;
 • az egyéb anyagi károkat alátámasztó iratokat;
 • az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az áldozat más módon nem részesült kártérítésben a bűncselekménnyel okozott anyagi károkért.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nem.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket (belföldi ügyek esetén)?

A Bolgár Köztársaság Igazságügyi Minisztériumán belül működő A bűncselekmények áldozatainak nyújtott segítségért és kártérítésért felelős nemzeti tanács.

Hová kell küldenem a kérelmet (belföldi ügyek esetén)?

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMA

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott segítségért és kártérítésért felelős nemzeti tanács.

Cím: Slavyanska 1, 1040 Szófia, Bolgár Köztársaság

Weboldal: A link új ablakot nyit meghttp://www.compensation.bg/en.

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem, erre nincs szükség.

Mennyi ideig tart (hozzávetőlegesen), amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

A kártérítési kérelmet legkésőbb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül megvizsgálják. Szükség esetén a határidő legfeljebb három hónappal meghosszabbítható.

Hogyan tudok fellépni a hatóság határozatával szemben, ha nem vagyok vele megelégedve?

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott segítségért és kártérítésért felelős nemzeti tanács döntéseit nem lehet megtámadni.

Hol juthatok hozzá a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokhoz és egyéb információkhoz?

A kártérítési keresetekre vonatkozó általános formanyomtatványt a bűncselekmények áldozatainak nyújtott segítségért és kártérítésért felelős nemzeti tanácstól, a tartományi kormányzóktól, vizsgálóktól és az áldozatsegítő szolgálatoktól szerezheti be. A kártérítési kereset elektronikus verzióját a nemzeti tanács honlapján találja: A link új ablakot nyit meghttp://www.compensation.bg/en.

Van-e erre a célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

Kérjük látogasson el a bűncselekmények áldozatainak nyújtott segítségért és kártérítésért felelős nemzeti tanács honlapjára: A link új ablakot nyit meghttp://www.compensation.bg/en.

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Az áldozatsegítő szolgálatok gyakorlati segítséget nyújtanak a bűncselekmények áldozatainak, ideértve a kártérítési kérelem elkészítését is.

Van-e olyan áldozatsegítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Igen. Az Áldozatsegítő szolgálatok bolgár szövetsége.

Tel. +359 29819300


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 08/03/2019