Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni - Csehország


Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

A Cseh Köztársaság a bűncselekmények egészségkárosodást szenvedett áldozatai és a bűncselekmény következtében életüket vesztett áldozatok túlélő hozzátartozói számára nyújt pénzügyi támogatást. Emellett a pénzügyi támogatásra jogosult személyek körébe tartoznak az emberi méltósággal szemben elkövetett szexuális bűncselekmények áldozatai és a bántalmazott gyermekek.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

A pénzügyi támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a bűncselekmény miatt megromlott szociális helyzet megoldásában, nem arra szolgál, hogy helyettesítse az elkövető kötelezettségét az áldozatnak okozott kár megtérítésére.

A túlélők egyösszegű kifizetésben kapják meg a pénzügyi támogatást; az egészségkárosodást szenvedett áldozatok szintén igényelhetnek egyösszegű kifizetést (amelynek összege az okozott következmények súlyosságától függ), illetve kérelmezhetik az ellátás költségeinek vagy a keresetkiesésnek a megtérítését. Az emberi méltósággal szemben elkövetett szexuális bűncselekmények áldozatai és a bántalmazott gyermekek kérelmezhetik az elszenvedett nem vagyoni kár orvoslását szolgáló terápia költségeinek megtérítését.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, a bűncselekmény következtében életét vesztett áldozat túlélő hozzátartozói jogosultak pénzügyi támogatásra, ha a túlélő hozzátartozó az elhunyt személy szülője, házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke vagy testvére és a haláleset idején az elhunyt személlyel egy háztartásban élt, vagy ha a túlélő hozzátartozó olyan személy, akit az elhunyt személy tartott el, illetve akinek eltartására az elhunyt személy volt köteles.

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Ebben az esetben nem jogosult pénzügyi támogatásra.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem uniós tagállam állampolgára vagyok?

Igen, amennyiben az állandó lakóhelye vagy jogszerű tartózkodási helye egy másik tagállam területén található és a Cseh Köztársaság területén elkövetett bűncselekmény áldozatává válik, illetve, ha jogszerűen tartózkodik 90 napot meghaladó időtartamig a Cseh Köztársaság területén és itt elkövetett bűncselekmény áldozatává válik, ha a Cseh Köztársaságtól nemzetközi védelmet kérelmezett vagy ha menedékjogot vagy kiegészítő védelmet élvez, illetve indokolt esetben a nemzetközi egyezményekben meghatározott feltételek fennállása esetén.

Amennyiben ebben az országban élek, itt van a tartózkodási helyem, illetve ennek az országnak az állampolgára vagyok, igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól akkor is, ha a bűncselekmény egy másik uniós tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Amennyiben Ön a Cseh Köztársaság állampolgára, jogosult a Cseh Köztársaság által biztosított pénzügyi támogatásra, függetlenül attól, hogy a bűncselekményt, amelynek áldozatává vált, melyik országban követték el.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kell jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Igen, ez kötelező.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Nem szükséges megvárni a nyomozás végét; akkor is nyújtható pénzügyi támogatás, ha a bűnüldöző hatóságok folyamatban lévő nyomozása alapján megállapítható, hogy kétséget kizáróan bűncselekményt követtek el és a pénzügyi támogatásra való jogosultság jogi feltételei fennállnak.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem - amennyiben ismert a személye?

Amennyiben nem követel kártérítést az elkövetővel szemben, a pénzügyi támogatás összege csökkenthető, illetve annak nyújtása meg is tagadható.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető személye ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Ebben az esetben különbséget kell tenni a között, hogy az elkövető személye ismeretlen vagy a bűncselekménnyel vádolt személyt annak ellenére felmentették, hogy egyértelműen bűncselekmény valósult meg (vagyis a bűncselekményt elkövették, azonban azt valaki más követhette el). Ebben az esetben jogosult pénzügyi támogatásra. Amennyiben azonban az elkövetőt azért mentik fel, mert a cselekménye nem minősül bűncselekménynek, nem jogosult pénzügyi támogatásra. A követelést elsősorban a bűnüldöző hatóságok által összegyűjtött információk alapján értékelik; az Ön feladata az elszenvedett sérülés és indokolt esetben a figyelembe vehető károk (ellátás költségei és keresetkiesés) mértékének bizonyítása.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

A követelést a kárról való tudomásszerzéstől számított két éven belül, legkésőbb azonban a bűncselekmény időpontjától számított 5 éven belül kell benyújtani. Ezen határidők valamelyikének lejárta esetén a támogatásra vonatkozó jogosultság megszűnik.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

a) A bűncselekmények áldozatai számára:

- anyagi (nem pszichés) károk:

 • sérülésekhez kapcsolódó egészségügyi költségek (orvosi kezelés költsége - járóbeteg és kórházi ellátás, lábadozás) - IGEN
 • a sérülésekből fakadó további szükségletek vagy költségek (pl. ellátás és segítségnyújtás, ideiglenes és tartós ellátás, hosszú távú rehabilitáció, lakásátalakítás, speciális segélyek, stb.)
 • az egészség helyreállításával közvetlenül összefüggő költségek esetén igen (speciális segélyek, orvosi ellátás vagy rehabilitáció)
 • a tartós következményekkel járó sérülések (pl. mozgásképtelenség és egyéb tartós fogyatékosságok)
  • az egészségügyi ellátás során és azt követően kieső bevétel (ideértve a kieső jövedelmet és a keresőképesség elvesztését vagy a korlátozott megélhetést, stb.) - IGEN
  • elvesztett lehetőség - NEM
  • a szóban forgó kárt okozó eseményre vonatkozó bírósági eljárással kapcsolatos költségek (például jogi költségek, bírósági illetékek) - NEM
  • az ellopott vagy kárt szenvedett személyes tulajdonért nyújtott kártérítés - NEM
  • Egyéb - NEM

- pszichés (erkölcsi) károk:

 • az áldozat fájdalma és szenvedése - NEM

b) Az áldozat által feljogosított személyek vagy az áldozat hozzátartozói esetén:

- anyagi (nem pszichés) károk:

 • temetési költségek - NEM
 • egészségügyi ellátás költségei (pl. családtag terápiája, járóbeteg és kórházi ellátás, rehabilitáció) - NEM
 • megélhetés elvesztése vagy elvesztett lehetőség - NEM

- lelki sérülés:

 • a hozzátartozók vagy feljogosított személyekfájdalma és szenvedése / az áldozat halála esetén nyújtott kártérítés a túlélők számára - NEM

A kártérítést egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A pénzügyi támogatás egy összegben kerül kifizetésre.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját büntetett előéletem, vagy az együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

Az Ön büntetett előélete nem befolyásolja a pénzügyi támogatásra való jogosultságát; amennyiben azonban nem működik együtt a bűnüldöző hatóságokkal a bűncselekmény megoldásában, nem részesülhet pénzügyi támogatásban. Emellett akkor sem részesülhet támogatásban, ha bűntársként részt vett a bűncselekményben.

Amennyiben kellő mértékben nem működik együtt a pénzügyi támogatásra vonatkozó eljárásban, az eljárás megszüntethető és a követelése elutasítható.

A pénzügyi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

A pénzügyi támogatás csak akkor tagadható meg, ha egyértelmű, hogy a szociális helyzete nem romlott a bűncselekmény következtében.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Amennyiben bármilyen módon hozzájárult a sérüléshez, a pénzügyi támogatás összege csökkenthető, illetve annak nyújtása megtagadható.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

A kisebb sérülést szenvedett áldozatok 10 000 CZK egyösszegű támogatásban részesülhetnek.

A súlyos sérülést szenvedett áldozatok 50 000 CZK egyösszegű támogatásban részesülhetnek.

Az egyösszegű támogatás helyett a sérülést szenvedett áldozatok a bizonyított kezelési költségek és/vagy keresetkiesés mértékével megegyező, legfeljebb 200 000 CZK összegű pénzügyi támogatást kérelmezhetnek.

A túlélő hozzátartozók egy összegben kifizetett, 200 000 CZK összegű pénzügyi támogatásra jogosultak, kivéve a testvérek, akik 175 000 CZK összegű támogatásban részesülhetnek.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

Bűncselekmény sérülést szenvedett áldozataként vagy túlélő hozzátartozóként Ön legfeljebb 200 000 CZK összegű támogatásban részesülhet; emellett halál esetén az összes túlélő hozzátartozónak nyújtott pénzügyi támogatás teljes összege nem haladhatja meg a 600 000 CZK-t, és amennyiben az áldozatnak több túlélő hozzátartozója van, a nyújtott támogatást arányosan csökkenteni kell annak érdekében, hogy az ne lépje túl az adható pénzügyi támogatás maximális mértékét.

Meg kell-e jelölnöm az összeget az igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Igen.

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói biztosítás vagy magánbiztosítás révén) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

Csak az elkövetőnek az okozott kár megtérítésére vonatkozó kötelezettségét fedező biztosítás esetén, amely a cseh jog szerint a gyakorlatban a közlekedési és foglalkozási balesetek során érvényesül.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

A pénzügyi támogatás esetén nem kerül sor előleg megfizetésére.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Igen, a pénzügyi támogatás maximálisan nyújtható összegéig.

Milyen igazoló iratokat kell csatolnom a kérelmemhez?

 • ügyvédi meghatalmazás, az áldozattal való családi kapcsolat bizonyítéka
 • az áldozat halotti bizonyítványa
 • a rendőrségi jelentés másolata
 • a bírósági határozat másolata
 • egészségügyi iratok
 • kórházi számlák vagy a kapcsolódó költségek számlái
 • az ellátás költségeinek számlái
 • átvételi iratok

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nem.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket (belföldi ügyek esetén)?

Az Igazságügyi Minisztérium.

Hová kell küldenem a kérelmet (belföldi ügyek esetén)?

Az Igazságügyi Minisztériumba.

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem.

Mennyi ideig tart (hozzávetőlegesen), amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

A követelésről 3 hónapon belül kell határozni.

Hogyan tudok fellépni a hatóság határozatával szemben, ha nem vagyok vele megelégedve?

A bírósághoz benyújtott közigazgatási kereset segítségével.

Hol juthatok hozzá a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokhoz és egyéb információkhoz?

Az Igazságügyi Minisztérium honlapján, valamint azokat beszerezheti a bűncselekmények áldozataival foglalkozó nem kormányzati szervezetektől és a Pártfogó felügyeleti és békeközvetítő szolgálattól.

Van-e erre a célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

Nincs.

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Igen, de saját költségén.

Van-e olyan áldozatsegítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

A legnagyobb a Bílý kruh bezpečí (Biztonság fehér köre); a Cseh Köztársaság Pártfogó felügyeleti és békeközvetítő szolgálata szintén segítséget nyújt az áldozatok számára.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 26/03/2020