Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jeigu mano prašymas turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Vokietija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

 

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.


Už kokios rūšies nusikaltimą galiu gauti kompensaciją?

Pagal Kompensacijų nukentėjusiesiems įstatymą (Opferentschädigungsgesetz (toliau – OEG) kompensacija mokama asmenims, nukentėjusiems nuo tyčinių neteisėtų išpuolių, ir jų giminaičiams, netekusiems maitintojo.

Už kokios rūšies žalą galiu gauti kompensaciją?

Pagal OEG skiriamos kompensacijos dydis priklauso nuo sveikatai padarytos žalos dydžio ir jos ekonominių pasekmių bei pasekmių sveikatai. Tačiau žala sveikatai turi būti ilgalaikio pobūdžio (t. y. trukti ilgiau nei šešis mėnesius). Jei laikomasi visų sąlygų, kompensacija paprastai mokama kas mėnesį.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu asmens, mirusio dėl nusikaltimo, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją?

Kompensacija taip pat mokama nukentėjusiojo giminaičiams, netekusiems maitintojo. Maitintojo netekę giminaičiai yra nukentėjusiojo sutuoktinis ir vaikai, o išimtiniais atvejais – jo tėvai.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu esu nukentėjusiojo, kuris išgyveno, giminaitis arba išlaikytinis? Kurie giminaičiai arba išlaikytiniai gali gauti kompensaciją tokiu atveju?

Išgyvenusio nukentėjusiojo giminaičiai tam tikromis aplinkybėmis gali gauti medicininio gydymo ir išlaikymo išmokas.

Ar galiu gauti kompensaciją, jeigu nesu ES šalies pilietis?

Pagal OEG kompensacijos, kurią gali gauti užsieniečiai, dydis priklauso nuo jų buvimo šalyje statuso. ES valstybių narių piliečiai ir užsieniečiai, kurie bent trejus metus teisėtai gyvena Vokietijoje, gaus tokias pačias išmokas, kaip ir Vokietijos piliečiai. Kompensacijos, kurią gali gauti kiti užsieniečiai, dydis yra mažesnis.

Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, jeigu čia gyvenu arba esu iš šios šalies (tai mano gyvenamosios vietos arba pilietybės šalis), net jeigu nusikaltimas buvo padarytas kitoje ES šalyje? Ar galiu reikalauti kompensacijos iš šios šalies, o ne šalies, kurioje padarytas nusikaltimas? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Pagal OEG 3a skirsnį asmenims, nukentėjusiems nuo užsienyje įvykdyto smurtinio nusikaltimo, taip pat gali būti skirta kompensacija. Tačiau ši kompensacija yra tik vienkartinė, o ne reguliari išmoka. Be to, ši išmoka yra šalutinė kitų įstaigų mokamų išmokų atžvilgiu.

Ar kad galėčiau reikalauti kompensacijos turiu pirmiausia apie nusikaltimą pranešti policijai?

Pagal OEG pareiškėjai yra įpareigoti bendradarbiauti, kaip ir pareiškėjai, prašantys socialinių išmokų. Visų pirma, tai reiškia, kad reikia nurodyti visas aplinkybes, kurios gali padėti išsiaiškinti bylos aplinkybes. Tai paprastai reiškia, kad apie nusikaltimo vykdytoją reikia pranešti policijai.

Ar prieš pateikdamas prašymą turiu sulaukti policijos tyrimo ar baudžiamojo proceso pabaigos?

Ne, kompetentingos institucijos sprendimus dėl prašymų, pateiktų pagal OEG, paprastai priima savarankiškai. Tačiau kai kuriais atvejais gali reikėti sulaukti policijos tyrimų ar baudžiamojo proceso rezultatų.

Ar pirmiausia turiu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio, jei jis nustatytas?

Ne, kompensacija mokama pagal OEG neatsižvelgiant į tai, ar nusikaltimo vykdytojas nustatytas.

Ar vis tiek galiu reikalauti kompensacijos, jeigu nusikaltėlis nebuvo nustatytas arba nuteistas? Jei taip, kokius savo prašymą pagrindžiančius įrodymus turiu pateikti?

Taip, kompensaciją galima gauti nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo vykdytojas buvo nustatytas arba nuteistas. Kad pagrįstumėte savo prašymą, turėtumėte pateikti visus dokumentus, galinčius padėti išsiaiškinti bylos aplinkybes ir nustatyti padarytos žalos dydį.

Ar yra terminas, per kurį turiu pareikalauti kompensacijos?

Ne, OEG nėra nustatyta jokio termino. Tačiau kompensacinės išmokos atgaline data gali būti mokamos tik už vienus metus iki prašymo pateikimo.

Kokie nuostoliai ir išlaidos atlyginami kompensacija?

Pavyzdžiui, kompensacija gali būti atlyginama:

a) nusikaltimo aukai:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • medicininės išlaidos dėl sužalojimo (ambulatorinio gydymo ir gydymo ligoninėje, reabilitacijos)
 • papildomi poreikiai ar išlaidos, susiję su sužalojimu (t. y. priežiūra ir pagalba, laikinas ir nuolatinis gydymas, ilgos trukmės fizioterapija, būsto pritaikymas, specialūs poreikiai ir kt.)
 • nepagydomas sužalojimas (pvz., invalidumas ir kitas ilgalaikis neįgalumas)
  • pajamų netekimas medicininio gydymo metu (įskaitant prarastas pajamas ir prarastą gebėjimą gauti pajamas arba sumažėjusį išlaikymą ir kt.)
  • galimybės praradimas
  • su teismo procesu dėl žalą sukėlusio įvykio susijusios išlaidos, pavyzdžiui, teisinės ir teismo išlaidos)
  • kompensacija už pavogtą ar sugadintą asmeninį turtą
  • kita

– psichologinė (moralinė) žala:

 • nukentėjusiojo skausmas ir kančia

b) asmenims, turintiems teisę į kompensaciją, arba nukentėjusiojo giminaičiams:

– turtinė (ne psichologinė) žala:

 • laidotuvių išlaidos
 • medicininės išlaidos (pvz., terapija šeimos nariui, ambulatorinis gydymas ir gydymas ligoninėje, reabilitacija)
 • išlaikymo arba galimybės praradimas

– psichologinė žala:

 • giminaičių arba asmenų, turinčių teisę į kompensaciją, skausmas ir kančia / kompensacija likusiems gyviems asmenims, jei nukentėjusysis mirė

Kompensacija nukentėjusiajam apima mėnesines pensijas, skirtas žalos nukentėjusiojo sveikatai ekonominėms pasekmėms ir pasekmėms sveikatai kompensuoti, medicininio gydymo ir priežiūros išmokas. Kompensacija už skausmą ir kančias (Schmerzensgeld) nėra mokama.

Kompensacija maitintojo netekusiems asmenims apima mėnesines pensijas našlėms arba našliams, našlaičiams ir, kai taikoma, tėvams, bei medicininio gydymo ir priežiūros išmokas.

Ar kompensacija mokama kaip vienkartinė išmoka, ar dalimis kas mėnesį?

Jei laikomasi visų būtinų sąlygų, pensijų išmokos nukentėjusiesiems ir maitintojo netekusiems giminaičiams, skirtos žalos sveikatai ekonominėms pasekmėms ir pasekmėms sveikatai kompensuoti, mokamos kas mėnesį. Kitos išmokos mokamos tada, kai jos reikalingos.

Kokiu būdu mano paties elgesys, susijęs su nusikaltimu, mano teistumas ar nebendradarbiavimas nagrinėjant prašymą dėl žalos atlyginimo gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) sumai, kurią gausiu?

Jei nukentėjusioji šalis susižalojo pati arba jei mokėti kompensaciją būtų neteisinga dėl kitų priežasčių, visų pirma dėl paties nukentėjusiojo elgesio, kompensacija nebus skiriama. Tačiau tokio sprendimo negalima priimti vien dėl to, kad nukentėjusysis yra teistas. Pareiškėjai privalo dėti pakankamai pastangų padėti išsiaiškinti bylos aplinkybes. Jei jie nevykdo šios prievolės, gali būti atsisakoma skirti visą kompensaciją arba jos dalį.

Kaip mano finansinė padėtis gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Pagal OEG kompensacija mokama neatsižvelgiant į nukentėjusiosios šalies pajamas ar turtą. Nukentėjusiosios šalies finansinė padėtis gali turėti įtakos tik kompensacijos, skiriamos ekonominei žalai atlyginti, dydžiui, arba priežiūros išmokų atveju.

Ar yra kitų kriterijų, kurie gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai?

Ne, pagal OEG tik nurodyti kriterijai gali turėti poveikio galimybei gauti kompensaciją ir (arba) jos sumai.

Kaip kompensacija bus apskaičiuojama?

Pensijų išmokos, skiriamos žalos sveikatai pasekmėms kompensuoti, apskaičiuojamos atsižvelgiant į šių pasekmių mastą. Pensijų išmokos, skiriamos ekonominės žalos pasekmėms kompensuoti, grindžiamos patirtais ekonominiais nuostoliais.

Ar yra nustatyta mažiausia arba didžiausia suma, kuri gali būti skirta?

Ne.

Ar turėčiau nurodyti sumą prašymo formoje? Jei taip, ar yra nurodymai, kaip ją apskaičiuoti arba dėl kitų aspektų?

Ne (žr. atsakymą į ankstesnį klausimą).

Ar kompensacija, kurią už patirtą žalą gausiu iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, savo darbdavio ar privataus draudimo), bus išskaičiuota iš kompensacijos, kurią mokės institucija ar įstaiga?

Pensijų išmokos, skiriamos žalos sveikatai pasekmėms kompensuoti, mokamos neatsižvelgiant į tai, ar gavote išmokų iš kitų privačių ar viešųjų įstaigų. Tačiau į šias išmokas gali būti atsižvelgta skaičiuojant išmokas, skirtas ekonominės žalos pasekmėms kompensuoti.

Ar galiu gauti kompensaciją avansu? Jei taip, kokiomis sąlygomis?

Pagal OEG avansas nėra galimas. Tačiau išmokos, skirtos medicininio gydymo išlaidoms padengti, gali būti mokamos iki sprendimo dėl prašymo suteikti kompensaciją priėmimo.

Ar galiu gauti papildomą kompensaciją (pasikeitus aplinkybėms ar pablogėjus sveikatai ir kt.) po pagrindinio sprendimo?

Pablogėjus sveikatai visada galima pateikti „prašymą dėl aplinkybių pasunkėjimo“ (Verschlimmerungsantrag) ir prašyti perskaičiuoti kompensacijos sumą. Skaičiuojant kompensaciją už ekonominės žalos pasekmes visada gali būti atsižvelgiama į pajamų pokyčius.

Kokius patvirtinamuosius dokumentus reikia pridėti prie prašymo?

Turėtumėte pridėti visus dokumentus, galinčius padėti išsiaiškinti bylos aplinkybes ir nustatyti padarytos žalos dydį.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius po to, kai prašymas gaunamas arba išnagrinėjamas?

Ne.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą (nacionaliniu atveju)?

Kompetentingos institucijos pagal kiekvienos žemės teisės aktus.

Kur siųsti prašymą (nacionaliniu atveju)?

Prašymą galima siųsti visiems socialinės apsaugos biurams. Tada jis bus persiųstas kompetentingai institucijai.

Ar turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo?

Ne.

Kiek laiko (apytikriai) užtrunka, kol gaunamas institucijos sprendimas dėl prašymo kompensuoti žalą?

Į šį klausimą nėra konkretaus atsakymo. Procedūros trukmė visų pirma priklauso nuo to, kaip sudėtinga išsiaiškinti bylos aplinkybes, ir nuo to, ar reikia gauti medicinines išvadas.

Jei nesu patenkintas institucijos sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Dėl sprendimo galima pateikti apeliacinį skundą. Jei po apskundimo procedūros kompetentinga institucija kito sprendimo nepriima, galima pateikti skundą Socialiniam teismui (Sozialgericht).

Kur galiu gauti reikiamas formas ir kitą informaciją apie tai, kaip pateikti prašymą?

Šią informaciją galima gauti įvairiose vietose, nes ją atitinkamose vietose teikia ir federalinė vyriausybė, ir Länder. Žr. pavyzdžiui, Federalinės darbo ir socialinių reikalų ministerijos interneto svetainę Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html arba internetinę duomenų bazę nusikaltimų aukoms Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.odabs.org/

Ar yra speciali pagalbos linija arba interneto svetainė, kur galėčiau kreiptis?

Yra keletas federalinės vyriausybės ir Länder interneto svetainių, kuriose galima rasti informacijos apie kompensacijas nukentėjusiesiems, pavyzdžiui, Federalinės darbo ir socialinių reikalų ministerijos interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.odabs.org/ .

Ar rengdamas prašymą galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Teisinės išlaidos nėra laikomos kompensacija, todėl negali būti kompensuojamos pagal OEG.

Ar yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Taip, yra keletas regioninių ir nacionalinių paramos aukoms organizacijų. Didžiausia šalies mastu veikianti organizacija yra „der Weisse Ring“.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 16/01/2019