Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ha a kárigényemet ebben az országban kell elbírálni - Magyarország


Milyen ellenem elkövetett bűncselekményért kaphatok kártérítést?

Szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény esetén.

Milyen sérülésért kaphatok kártérítést?

8 napon túl gyógyuló sérülés esetén (testi, lelki)

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekmény következtében életét vesztette? Mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen. Kárenyhítésben részesülhet a sértetten túl, a sértett egyenes ági rokona, örökbefogadója vagy nevelőszülője, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa, ha a a bűncselekmény elkövetésekor egy háztartásban élt a sértettel, továbbá a sértett eltartottja,

Jár-e kártérítés számomra, ha olyan sértett hozzátartozója vagy eltartottja vagyok, aki a bűncselekményt túlélte? Ebben az esetben mely hozzátartozók vagy eltartottak kaphatnak kártérítést?

Igen, nem féltétele a sértett halála a hozzátartozó vagy az egyéb jogosulti kör kárenyhítésének.

Jár-e kártérítés számomra, ha nem vagyok uniós tagállam állampolgára?

Igen, ha jogszerűen tartózkodik az EU területén, valamint az emberkereskedelem áldozata.

Igényelhetek-e kártérítést ettől az országtól, ha itt lakom, vagy itt van a tartózkodási helyem, vagy ennek az országnak az állampolgára vagyok, akkor is, ha a bűncselekmény egy másik EU tagállamban történt? Megtehetem-e ezt ahelyett, hogy abban az országban igényelnék kártérítést, ahol a bűncselekményt elkövették? Ha igen, milyen feltételekkel?

Kárenyhítés, csak Magyarország területén történt bűncselekmények esetén igényelhető. Ha másik tagállamban történt a bűncselekmény beadhatja a kárenyhítés iránti kérelmet Magyarországon is. Ebben az esetben a Magyar hatóság fogja továbbítani a kérelmet a bűncselekmény elkövetése helye szerinti tagállamba.

Ahhoz, hogy kártérítésben részesüljek, először be kellett volna jelentenem a bűncselekményt a rendőrségen?

Igen, a kárenyhítés feltétele, hogy büntető eljárás induljon az elkövetett cselekménnyel összefüggésben.

Meg kell-e várnom a kártérítési igényem előterjesztésével az ügyben folytatott nyomozás vagy büntetőeljárás befejeződését?

Nem, a büntetőeljárás megindítását követően azonnal is igényelhető.

Először az elkövetőtől kell-e kártérítést követelnem – amennyiben ismert a személye?

Nem.

Abban az esetben is jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövető ismeretlen, vagy nem ítélték el? Ha igen, milyen bizonyítékokkal kell alátámasztanom a követelésemet?

Igen, elterjeszthető. Ebben az esetben is a kár mértékét, a kár és a cselekmény közti ok-okozati összefüggést kell igazolni, továbbá a rászorultságot.

Van-e határideje a kártérítési igényem előterjesztésének?

A bűncselekmény elkövetését követő 3 hónapon belül kell igényelni a kárenyhítést. A kérelem benyújtásának objektív határideje a bűncselekmény elkövetésétől számított 5 év.

Milyen veszteségekre és költségekre terjed ki a kártérítés?

Kiterjed-e a kártérítés például az alábbiakra:

a) A bűncselekmény áldozata esetében:

 • Anyagi (nem pszichés) kár:
  • a sérülésre visszavezethető orvosi költségek (orvosi ellátás – ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció)
  • a sérülésre visszavezethető egyéb szükségletek vagy költségek (például ápolás és gondozás, eseti vagy állandó kezelés, elhúzódó fizioterápia, a lakókörnyezet átalakítása, speciális segítségnyújtás, stb.)
  • maradandó sérülés (például rokkantság és más maradandó fogyatékosság)
  • a kezelés alatt és azt követően bekövetkezett bevételkiesés (ideértve az elmaradt jövedelmeket, a keresőképesség elvesztését vagy a megélhetési források csökkenését, stb.)
  • a foglalkoztatási esélyek elvesztése
  • A kárt előidéző eseménnyel kapcsolatos jogi eljárások költségei, (például ügyvédi vagy bírósági költségek)
  • eltulajdonított vagy megrongált személyes tulajdonra tekintettel járó kártérítés
  • egyéb
 • Pszichés (nem vagyoni) kár:
  • az áldozat fájdalma és szenvedése

b) A jogosultak vagy az áldozat hozzátartozói esetében:

 • Anyagi (nem pszichés) kár:
  • temetési költségek
  • orvosi ellátás költségei (például családtag terápiája, ambuláns és kórházi kezelés, rehabilitáció)
  • megélhetési forrás vagy foglalkoztatási esélyek elvesztése
 • Pszichés kár:
  • a hozzátartozók vagy jogosultak fájdalma és szenvedése/az áldozat halála esetén a túlélőknek járó kompenzáció

A kompenzációt egy összegben, vagy havi részletekben folyósítják?

A kárenyhítés kérhető egy összegben vagy havi járadék formájában is.

A bűncselekménnyel összefüggésben tanúsított magatartásom, a saját bűnügyi előéletem, vagy együttműködésem hiánya a kártérítési eljárás során hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a részemre fizetett összeget?

Nem jár az állami kárenyhítés, ha az áldozat magatartása közrehatott a bűncselekmény elkövetésében vagy annak kiváltó oka volt, felróható magatartása okozta a kárt és ezek valamelyikét jogerős bírósági határozat megállapította. További kizáró okok a tanúvallomás megtagadása, közreműködési kötelezettség megtagadása, magánindítvány hiánya.

Az anyagi helyzetem hogyan befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Kárenyhítésre csak a szociálisan rászorult áldozat jogosult. Szociálisan rászorult áldozat, akinek a havi nettó jövedelme (közös háztartásban élők esetén az egy főre eső jövedelem) nem haladja meg 2018-ban a 226 328,- Ft-ot vagy a jogszabályban meghatározott egyéb ellátásokban részesül, illetve a terrorcselekmények áldozatai jövedelmi helyzetükre tekintet nélkül.

Van-e más olyan feltétel, amely befolyásolhatja a kártérítési esélyeimet és/vagy a kártérítés összegét?

Nincs.

Hogyan történik a kártérítési összeg kiszámítása?

A kárenyhítés összege legfeljebb az alapösszeg (113 164,- Ft) tizenötszöröse, mely 2018-ban: 1 697 460,- Ft. Az egyösszegű kárenyhítés összege: az alapösszeg ötszörösét meg nem haladó kár 100 százaléka, az alapösszeg ötszöröse és tízszerese közötti kár esetén az alapösszeg 5-szöröse, és az alapösszeg ötszöröse feletti rész 75 százaléka, az alapösszeg tízszeresét meghaladó kár esetén az alapösszeg 8,75-szöröse, és az alapösszeg tízszerese feletti rész 50 százaléka. A járadék típusú kárenyhítés mértéke: az igazolt jövedelemcsökkenés 75 százaléka, ha az áldozat 18 év alatti személy vagy mások gondozására szorul, az igazolt jövedelemcsökkenés 50 százaléka, ha az áldozat mások gondozására nem szorul.

Van-e a kifizethető kártérítésnek minimális/maximális összege?

Minimális összeg nincs. A kárenyhítés összege legfeljebb az alapösszeg (113 164,- Ft) tizenötszöröse, mely 2018-ban: 1 697 460,- Ft. A járadék formájában igényelhető kárenyhítés havi maximális összege az alapösszeg, mely 2018-ban 113 164,- Ft.

Meg kell-e jelölnöm az összeget a kérelmezésére szolgáló igénylőlapon? Ha igen, kapok-e valamilyen útmutatást az összeg kiszámítására vagy egyéb szempontokra vonatkozóan?

Az engem ért veszteségért bármely más forrásból (például a munkáltatói vagy magán-biztosítás) kapott kompenzáció összegét le fogják-e vonni a hatóság/szerv által fizetett kártérítésből?

A kérelemben a kár összegét kell megjelölni. A kárenyhítés összegéből le kell vonni, ha az bármely más forrásból megtérült.

Kaphatok-e előleget a kártérítési összegre? Ha igen, milyen feltételekkel?

Az állam az igazolt kár összegét megtéríti, akkor is ha az más forrásból megtérülhet. Ha a kár később más forrásból megtérült, az előleget vissza kell téríteni.

Az érdemi határozat meghozatalát követően kaphatok-e kiegészítő vagy további kártérítést (például a körülményeimben beállt változás vagy az egészségi állapotom rosszabbodása miatt)?

Nem. Kárenyhítés megállapítására egyszer van lehetőség.

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni a kérelmemhez?

 • Amennyiben rendelkezésre áll, az igazolást a büntetőeljárás megindulásáról. (rendőrség, bíróság, ügyészség)
 • szociális rászorultságot igazoló iratokat (egy háztartásban élők jövedelemigazolása)
 • a bűncselekmény következtében elszenvedett kár összegét

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem benyújtásához és feldolgozásához?

Nem, a kérelem benyújtása illeték és díjmentes.

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmeket? (belföldi ügyek esetén)?

Fővárosi (megyei) kormányhivatal áldozatsegítő szolgálatai

Hová kell küldenem a kérelmet? (belföldi ügyek esetén)?

Benyújtható bármelyik járási hivatalnál (támogató hatóságok), de közvetlenül a döntő hatóságnál is (fővárosi (megyei) kormányhivatalok)

Jelen kell-e lennem az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor?

Nem.

(Hozzávetőlegesen) mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól megkapom a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Az ügyintézés határideje maximum 60 nap.

Ha nem vagyok megelégedve a hatóság határozatával, hogyan tudok fellépni ellene?

Az elsőfokú határozattal szemben fellebbezésnek van helye, a fellebbezést z Igazságügyi Minisztérium bírálja el, mint másodfokú szerv. Az Igazságügyi Minisztérium által hozott másodfokú határozattal szemben közigazgatási per kezdeményezhető a bíróságon.

Hol találom a kártérítési igény benyújtásához szükséges formanyomtatványokat és egyéb információkat?

A link új ablakot nyit meghttp://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Van-e e célra létrehozott segélyvonal vagy weboldal, amit használhatok?

Éjjel-nappal hívható Áldozatsegítő Vonal: 06-80-225-225 magyar és angol nyelven.

Kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget a kérelmem elkészítéséhez?

Igen, a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Az áldozatsegítő szolgálat bármely szervezetei egységénél igénybe vehető érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatás, melynek keretében az áldozatsegítő munkatársak bármely gyakorlati segítséget (pl.: kérelmek kitöltésében közreműködés, tájékoztatás) megadnak az érdeklődők részére. Ezen kívül civil szervezetekhez is fordulhatnak az áldozatok (pl.: Fehérgyűrű, Baptista Szeretetszolgálat stb.)


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 13/09/2018