Jekk it-talba tiegħi se titqies f’dan il-pajjiż

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Għal liema tip ta’ reat nista’ ningħata kumpens?

Il-kumpens jista’ jingħata mit-Tribunal għall-Kumpens għal Korrimenti Kriminali (it-Tribunal) taħt l-Iskema ta’ Kumpens għal Korrimenti Personali Kkawżati b’mod Kriminali (l-Iskema) lil

 • Individwi li jkunu ġarrbu korriment personali, fejn il-korriment ikun direttament attribwibbli għal reat ta’ vjolenza rrappurtat jew
 • Individwi li ġarrbu korriment personali f’ċirkostanzi li jirriżultaw minn azzjoni minnhom biex jassistu jew jippruvaw jassistu fil-prevenzjoni ta’ reat irrappurtat jew is-salvataġġ tal-ħajja umana jew
 • Dipendenti ta’ vittma li mietet minħabba delitt vjolenti.

Il-korrimenti (fatali u mhux fatali) iridu jkunu ġew sostnuti fl-Istat Irlandiż jew abbord vapur jew inġenju tal-ajru Irlandiż.

Għal liema tip ta’ ħsara nista’ ningħata kumpens?

Jista’ jingħata kumpens għal korriment personali fejn il-korriment ikun ikkawżat direttament minn reat ta’ vjolenza rrappurtat.

Nista’ ningħata kumpens jekk jien membru tal-familja jew persuna dipendenti ta’ vittma li tkun mietet bħala riżultat ta’ reat? Liema qraba jew dipendenti jistgħu jiksbu kumpens?

Id-dipendenti ta’ vittma li mietet b’riżultat ta’ reat vjolenti jistgħu japplikaw għal premju taħt l-Iskema. Id-definizzjoni ta’ dipendenti hija stabbilita fit-Taqsima 47 (1) tal-Att tal-1961 dwar ir-Responsabbiltà Ċivili, kif emendat.

Dan jipprovdi li mezz dipendenti, fir-rigward ta’ persuna dipendenti li l-mewt tagħha hija kkawżata minn att illegali —

 • konjuġi, sieħeb ċivili skont it-tifsira tal-Att tal-2010 dwar is-Sħubija Ċivili u Ċerti Drittijiet u Obbligi ta’ Koabitanti, ġenitur, nannu, ġenitur tar-rispett, wild, neputijiet, wild tar-rispett, aħwa, aħwa jew nofs oħt id-deċedut
 • Persuna li ż-żwieġ tagħha mal-mejjet ikun ġie xolt b’digriet ta’ divorzju li ngħata skont l-Att tal-1996 dwar il-Liġi tal-Familja (Divorce) jew skont il-liġi ta’ pajjiż jew ġurisdizzjoni minbarra l-Istat u huwa rikonoxxut fl-Istat,
 • persuna li s-sħubija ċivili tagħha mad-deċedut tkun ġiet xolta b’digriet ta’ xoljiment li jkun ingħata skont l-Att tal-2010 dwar is-Sħubija Ċivili u Ċerti Drittijiet u Obbligi ta’ Koabitanti jew skont il-liġi ta’ pajjiż jew ġurisdizzjoni minbarra l-Istat u li tkun rikonoxxuta fl-Istat, jew
 • Persuna li ma kinitx miżżewġa jew sieħeb ċivili tal-mejjet iżda li, sad-data tal-mewt tal-mejjet, kienet qed tgħix mad-deċedut bħala l-koabitant tal-mejjet skont it-tifsira tal-Artikolu 172 tal-Att tal-2010 dwar is-Sħubija Ċivili u Ċerti Drittijiet u Obbligi ta’ Koabitanti, għal perjodu kontinwu ta’ mhux inqas minn tliet snin,

‘att ħażin’ jinkludi delitt.”

Nista’ nikseb kumpens jekk jien membru tal-familja jew dipendenti ta’ vittma li tkun għadha ħajja? Liema qraba jew persuni dipendenti jistgħu jingħataw kumpens f’dan il-każ?

Le taħt l-Iskema d-dipendenti tal-vittmi biss jistgħu jirċievu premju fil-każ li dik il-vittma tmut minħabba reat vjolenti esperjenzat minnhom.

Nista’ nikseb kumpens jekk m’iniex ċittadin ta’ pajjiż tal-UE?

Iva kif ukoll residenti tal-Istati Membri kollha tal-UE kwalunkwe viżitatur minn ġurisdizzjoni oħra li jsofri korriment bħala riżultat ta’ reat ta’ vjolenza meta jżur l-Irlanda jista’ japplika għand it-Tribunal għall-Kumpens għal Korrimenti Kriminali għal kumpens.

Nista’ nitlob kumpens minn dan il-pajjiż jekk ngħix hawnhekk jew jekk jien minn hawnhekk (dan huwa l-pajjiż ta’ residenza jew tan-nazzjonalità tiegħi) anke jekk ir-reat twettaq f’pajjiż ieħor tal-UE? Nista’ nagħmel dan minflok ma nitlob kumpens fil-pajjiż fejn sar ir-reat? Jekk iva, taħt liema kundizzjonijiet?

Le, it-Tribunal jista’ jagħti sentenza biss fir-rigward ta’ korriment esperjenzat bħala riżultat ta’ reat imġarrab fl-Istat jew abbord vapur jew inġenju tal-ajru Irlandiż. Skont id-Direttiva 2004/80/KE, applikant li jweġġa’ f’reat fi Stat Membru ieħor tal-UE jista’ jagħmel applikazzjoni skont it-termini tal-iskema tal-Istat Membru li fih ikun seħħ ir-reat.

Il-Kummissjoni Ewropea tipprovdi portal online, li jistabbilixxi l-iskemi ta’ kumpens disponibbli fl-Istati Membri tal-UE. Dan huwa disponibbli hawnhekk.

Jekk tgħix l-Irlanda u teħtieġ assistenza biex tagħmel applikazzjoni fi Stat Membru ieħor tal-UE fejn korrejt f’inċident kriminali, jekk jogħġbok ikkuntattja lis-segretarjat tat-Tribunal għall-Kumpens għal Korrimenti Kriminali li se jipprova jgħinek u jagħmel kuntatt mal-kontropartijiet tagħhom fil-ġurisdizzjoni l-oħra fejn meħtieġ.

Għandi għalfejn irrapporta r-reat lill-pulizija l-ewwel biex inkun nista’ nitlob kumpens?

Iva huwa rekwiżit tal-Iskema li r-reat ġie rrappurtat mingħajr dewmien lill-An Garda Síochána, jiġifieri l-forza tal-pulizija Irlandiża (jew il-Kummissjoni tal-Ombudsman tal-Garda Síochána (GSOC) fi kwalunkwe każ fejn huwa allegat li r-reat twettaq minn membru tal-An Garda Síochána). L-applikant se jkollu wkoll jikkoopera bis-sħiħ mal-investigazzjoni tal-inċident kriminali minn dawk l-awtoritajiet.

Irrid nistenna r-riżultat ta’ xi investigazzjoni tal-pulizija jew xi proċedimenti kriminali qabel ma nkun nista’ nressaq pretensjoni?

Meta jikkunsidra applikazzjoni taħt l-Iskema, it-Tribunal jeħtieġ rapport dwar l-inċident minn An Garda Síochána jiġifieri l-forza tal-pulizija Irlandiża (jew il-Kummissjoni tal-Ombudsman tal-Garda Síochána (GSOC) fejn rilevanti) Fejn ikun ippjanat jew għaddej kwalunkwe proċediment tal-qorti ċivili u/jew kriminali rigward ir-reat, it-Tribunal tipikament jistenna l-konklużjoni tal-proċedimenti tal-qorti qabel ma jikkunsidra l-applikazzjoni.

Għandi l-ewwel infittex kumpens mit-trażgressur — jekk ikun ġie identifikat?

Mhuwiex rekwiżit tal-Iskema li l-vittma l-ewwel tfittex kumpens mingħand it-trasgressur. Madankollu, l-Iskema tipprovdi li mhux se jkun hemm kumpens doppju għalhekk meta l-kumpens jitħallas lill-vittma minn, jew f’isem, trasgressur għall-istess inċident, it-Tribunal se jqis dan meta jiżgura li ma jkun hemm l-ebda kumpens doppju.

Jekk l-awtur tar-reat ma ġiex identifikat jew ma nstabx ħati, xorta nista’ nikkwalifika għall-kumpens? Jekk iva, x’evidenza għandi bżonn nippreżenta biex insostni t-talba tiegħi?

Xorta tista’ tkun eliġibbli għall-kumpens f’ċirkostanzi fejn it-trasgressur ma jkunx ġie identifikat jew ikkundannat sakemm ir-reat ikun ġie rrappurtat lill-An Garda Síochána.i.e.il-forza tal-pulizija Irlandiża (jew il-Kummissjoni tal-Ombudsman Garda Síochána (GSOC) fejn rilevanti). Huwa meħtieġ ukoll li jiġi pprovdut rapport dwar l-inċident minn An Garda Síochána (jew GSOC fejn rilevanti) lit-Tribunal li jikkonferma l-inċident kriminali, in-natura tiegħu u l-investigazzjoni tiegħu dwaru.

Hemm limitu ta’ żmien li matulu rrid nitlob kumpens?

L-iskema tipprevedi li applikazzjoni għandha ssir bil-miktub kemm jista’ jkun malajr wara reat ta’ vjolenza li jikkawża korriment, inkluż korriment fatali, iżda fil-każijiet kollha mhux aktar tard minn 3-il xahar mid-data tal-avveniment li wassal għall-korriment.

Jekk applikazzjoni tkun tard, jiġifieri, jekk issir bil-miktub aktar minn 3 xhur wara l-inċident, l-Iskema tippermetti lit-Tribunal jikkunsidra applikazzjonijiet tardivi bħala eċċezzjonali. Dan huwa għal perjodu massimu ta’ mhux aktar minn sentejn wara l-inċident u fejn it-Tribunal ikun sodisfatt li ċ-ċirkostanzi ta’ tali applikazzjoni tardiva jiġġustifikaw tali trattament eċċezzjonali. F’każijiet fejn l-applikazzjoni tkun tard, l-applikanti jridu jipprovdu ġustifikazzjoni bil-miktub għad-dewmien billi jistabbilixxu ċ-ċirkostanzi fuq il-formola tal-applikazzjoni u jispjegaw ir-raġunijiet għad-dewmien. Wara li kkunsidra l-ispjegazzjoni pprovduta, huwa t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku li għandu jiddeċiedi jekk għandux jeżamina r-rikors.

L-ebda applikazzjoni ma tista’ tiġi aċċettata mit-Tribunal meta l-avveniment li wassal għad-dannu jkun seħħ aktar minn sentejn qabel id-data tal-applikazzjoni.

Liema telf u spejjeż huma koperti mill-kumpens?

Tista’ tingħata deċiżjoni fir-rigward ta’ dan li ġej minħabba l-inċident kriminali:

 • spejjeż vawċċjati relatati mal-kura personali u l-ispejjeż mediċi tal-applikant u dan jista’ jinkludi kumpens mogħti biex jipprovdi għal adattamenti fid-dar/tagħmir speċjalizzat meħtieġ mill-vittma minħabba l-korrimenti mġarrba minnha.
 • spejjeż tal-ivvjaġġar vawċċjati, pereżempju, biex isir użu mill-kura medika u personali li tirriżulta mill-korrimenti.
 • ħlasijiet ta’ telf ta’ qligħ irkuprati sal-lum u kkalkulati (normalment minn attwarju) fil-futur, imġarrba, jekk ikun hemm, bħala riżultat tal-korrimenti kriminali mġarrba.
 • vawċers oħra ta’ spejjeż tal-but u spejjeż speċjali mġarrba.
 • applikant jista’ japplika wkoll għal kwalunkwe spiża li tkun iġġarrbet fil-kisba ta’ rapporti mediċi jew ta’ esperti oħra meħtieġa biex jappoġġaw applikazzjoni quddiem it-Tribunal.

Il-kumpens jitħallas f’somma f’daqqa jew f’pagamenti fix-xahar?

B’mod ġenerali, l-għotja titħallas f’pagament wieħed. Minn żmien għal żmien, dan jista’ ma jkunx possibbli, meta l-baġit annwali tat-Tribunal ikun eżawrit. F’ċerti ċirkostanzi t-Tribunal jista’ jiddeċiedi li jagħmel għotja interim, biex ikopri l-ispejjeż vawċċjati li saru s’issa, sakemm tittieħed deċiżjoni dwar għotja finali (eż. waqt li tissetilja l-korrimenti.)

B’liema mod l-imġiba tiegħi fir-rigward tar-reat, ir-rekord kriminali tiegħi jew in-nuqqas ta’ koperazzjoni tiegħi matul il-proċedimenti għal kumpens jaffettwaw il-possibbiltà tiegħi li nirċievi kumpens, u/jew l-ammont li nirċievi?

Skont it-termini tal-Iskema ma għandu jitħallas l-ebda kumpens meta t-Tribunal ikun sodisfatt li l-applikant kien responsabbli, jew minħabba provokazzjoni jew mod ieħor, għar-reat, li wassal għall-feriti tagħhom jew it-Tribunal jista’ jnaqqas l-ammont tal-għotja meta, fl-opinjoni tiegħu, l-applikant kien parzjalment responsabbli għar-reat.

Barra minn hekk, skont it-termini tal-Iskema, l-ebda kumpens ma jkun pagabbli meta t-Tribunal ikun sodisfatt li l-imġiba tal-applikant, in-natura jew il-mod ta’ ħajja tagħhom jagħmluha inadegwata li jingħataw deċiżjoni jew it-Tribunal jista’ jnaqqas l-ammont ta’ għotja meta, fl-opinjoni tiegħu, ikun xieraq li jsir dan b’kunsiderazzjoni tal-imġiba, il-karattru jew l-istil ta’ ħajja tal-applikant.

Kif innutat hawn fuq, hija wkoll kundizzjoni tal-Iskema li l-applikanti għandhom jikkooperaw mal-awtoritajiet tal-pulizija fir-rigward tal-inċident kriminali.

B’liema mod tista’ s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħi taffettwa l-possibbiltà li nieħu kumpens u/jew l-ammont?

Is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek ma taffettwax l-eliġibbiltà tiegħek għal premju għall-korrimenti u t-telf li esperjenzajt minħabba l-inċident. Madankollu t-Tribunal irid jiżgura li ma jkun hemm l-ebda kumpens doppju, għalhekk meta tkun irċevejt benefiċċji soċjali minn mindu seħħ l-inċident, dawn jiġu kkunsidrati mit-Tribunal fid-determinazzjoni tal-għotja.

F’każijiet fejn il-kumpens ikun qed jingħata biex jinkludi pagamenti fir-rigward ta’ telf ta’ qligħ sal-lum jew fil-futur, li ġġarrbu bħala riżultat tal-korrimenti mġarrba, il-livell ta’ qligħ tiegħek sal-lum u l-qligħ futur ipproġettat tiegħek se jitqiesu mit-Tribunal, kif ukoll kwalunkwe pagament li jsir minn min iħaddmek eż. ħlas għall-mard eċċ.

Hemm xi kriterji oħra li jistgħu jaffettwaw il-probabbiltà li nirċievi kumpens u/jew l-ammont?

Il-limitazzjonijiet u r-restrizzjonijiet relatati mal-għoti ta’ kumpens skont l-Iskema huma stabbiliti fil-paragrafi 6 & 7 u 9–15, inklużi, tal-Iskema li hija disponibbli hawnhekk:

Kif se jiġi kkalkulat il-kumpens? Hemm ammont minimu/massimu li jista’ jingħata?

Il-livell minimu attwali ta’ premju huwa ta’ EUR 500. Attwalment m’hemm l-ebda livell massimu ta’ għoti.

Jien mistenni li nikkwota l-ammont fil-formola tat-talba? Jekk iva, nirċievi xi istruzzjonijiet dwar kif għandu jiġi kkalkulat jew dwar aspetti oħra?

It-Tribunal jirrimborża l-ispejjeż vawċċjati sabiex jiġu pprovduti l-irċevuti għall-ispejjeż imġarrba. Tipikament, is-Segretarjat tat-Tribunal jikkuntattjak biex titlobhom malli tirċievi l-formola tal-applikazzjoni tiegħek. Barra minn hekk, għal telf ta’ qligħ, tipikament tkun meħtieġa informazzjoni dwar il-paga tiegħek minn min iħaddmek u/jew id-Dipartiment tal-Protezzjoni Soċjali u d-Dħul u għal telf ta’ qligħ fil-futur, tipikament ikun meħtieġ kalkolu attwarju. Fl-istadju tal-applikazzjoni, l-applikanti tipikament jistabbilixxu t-telf tagħhom u l-ispejjeż li beħsiebhom jitolbu u s-segretarjat tat-Tribunal se jsegwi mal-applikant li qed ifittex id-dokumentazzjoni rilevanti.

Jekk nirċievi xi kumpens għat-telf minn sorsi oħra (bħal mingħand min iħaddimni jew skema ta’ assigurazzjoni privata), se jitnaqqsu mill-kumpens imħallas mill-awtorità/entità?

Skont l-Iskema japplika prinċipju ġenerali li ma jistax ikun hemm kumpens doppju. Fit-teħid ta’ deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tiegħek, kwalunkwe pagament ieħor li tkun irċevejt minn sors ieħor bħala riżultat tal-inċident jiġi kkunsidrat mit-Tribunal.

Nista’ nirċievi ħlas bil-quddiem għall-kumpens? Jekk iva, taħt liema kundizzjonijiet?

Tipikament, il-kumpens mogħti jitħallas f’pagament wieħed wara li tkun ittieħdet deċiżjoni finali dwar it-talba għal applikazzjoni mit-Tribunal u tkun ġiet aċċettata mill-applikant. Madankollu, f’ċerti ċirkostanzi t-Tribunal jista’ jiddeċiedi li ssir għotja interim, sakemm tittieħed deċiżjoni dwar deċiżjoni finali. Normalment it-Tribunal jikkunsidra biss li jagħmel għotja interim fejn ikun hemm raġuni biex jittardja l-għoti finali (eż. stennija għal kwistjonijiet mediċi biex jissetilja) jew fejn l-applikant ikun f’diffikultà finanzjarja u spejjeż vawċċjati (eż. spejjeż mediċi) huma eliġibbli b’mod ċar għal rimborż.

Nista’ ningħata kumpens komplementari jew addizzjonali (wara pereżempju tibdil fiċ-ċirkostanzi jew jekk saħħti tmur għall-agħar eċċ.) wara d-deċiżjoni ewlenija?

Le — ladarba t-Tribunal ikun ħa deċiżjoni u d-deċiżjoni tkun ġiet aċċettata mill-applikant u tkun tħallset lilu, l-ebda għotja addizzjonali jew ulterjuri ma tkun possibbli.

Liema dokumenti ta’ sostenn għandi bżonn ninkludi mal-pretensjoni tiegħi?

It-talba tiegħek trid tiġi sottomessa fuq formola ta’ applikazzjoni standard disponibbli hawnhekk.

Minbarra li tissottometti formola ta’ applikazzjoni mimlija kompletament, inti tintalab tinkludi, jekk possibbli, kopja tad-dikjarazzjoni tiegħek li tirrapporta l-inċident lill-An Garda Síochána, jiġifieri l-forza tal-pulizija Irlandiża (jew il-Kummissjoni tal-Ombudsman tal-Garda Síochána (GSOC) fi kwalunkwe każ fejn huwa allegat li r-reat twettaq minn membru tal-An Garda Síochána).

Se tkun meħtieġ ukoll, kif inhu applikabbli fil-każ tiegħek, li tipprovdi dokumentazzjoni ta’ sostenn rilevanti oħra (eż. irċevuti għall-ispejjeż li seħħew) mitluba fil-formola tal-applikazzjoni. Dan jista’ jinkludi l-ħtieġa li tiġi pprovduta dokumentazzjoni ta’ sostenn minn min iħaddmek u/jew mill-awtoritajiet tal-Istat, pereżempju, fil-każ fejn qed jintalab telf ta’ qligħ. Jista’ jkun meħtieġ ukoll li tissottometti rapporti mediċi ta’ sostenn jew rapporti ta’ esperti oħra skont in-natura tat-talba tiegħek għal kumpens. Normalment is-Segretarjat tat-Tribunal jikkuntattja lill-applikant malli jirċievi l-formola ta’ applikazzjoni li titlob li tiġi ppreżentata d-dokumentazzjoni ta’ sostenn.

Hemm imposti amministrattivi jew oħrajn li għandhom jitħallsu meta t-talba tiġi riċevuta u pproċessata?

Le.

Liema awtorità tiddeċiedi dwar talbiet għal kumpens (f’każijiet nazzjonali)?

It-Tribunal għall-Kumpens għal Korrimenti Kriminali jiddeċiedi dwar talbiet għal kumpens li jsiru taħt l-Iskema Irlandiża.

Fejn għandi nibgħat il-pretensjoni (f’każijiet nazzjonali)?

Talbiet għal kumpens taħt l-Iskema għandhom jiġu sottomessi fuq il-formoli standard ta’ applikazzjoni disponibbli hawnhekk.

L-applikazzjonijiet kompluti għandhom jintbagħtu lil:

HillRedmond



Dublin 2, D02 TD99

posta elettronika: criminalinjuries@justice.ie

Irrid inkun preżenti matul il-proċedura u/jew meta t-talba tkun qed tiġi deċiża?

Taħt l-Iskema, deċiżjoni dwar talba ssir fl-ewwel istanza fuq il-bażi tad-dokumenti sottomessi biss jiġifieri mingħajr seduta ta’ smigħ.

Deċiżjoni tal-prim’ istanza dwar applikazzjoni tista’ ssir minn uffiċjal debitament awtorizzat tat-Tribunal f’każijiet fejn l-ammont mitlub ma jaqbiżx EUR 3,000.

Meta l-ammont mitlub ikun ogħla minn EUR 3,000, ir-rikors għandu jitressaq quddiem it-Tribunal għal deċiżjoni tal-ewwel istanza. Meta l-ammont mitlub ikun inqas minn EUR 75,000, l-applikazzjoni tiġi deċiża fl-ewwel istanza minn Membru wieħed tat-Tribunal u fejn l-ammont mitlub ikun aktar minn EUR 75,000, l-applikazzjoni tiġi deċiża b’mod kollettiv minn tliet Membri tat-Tribunal.

L-applikant jiġi nnotifikat mis-segretarjat bid-deċiżjoni meta din issir disponibbli. L-applikant jista’ jaċċetta jew jappella d-deċiżjoni.

Meta d-deċiżjoni tat-Tribunal tal-prim’ istanza tiġi appellata mill-applikant, l-applikant jiġi mistieden jattendi seduta ta’ appell fejn bord ta’ tliet membri tat-Tribunal (li ma jinkludix kwalunkwe membru li jkun ħa d-deċiżjoni oriġinali) jisma’ l-kawża bil-fomm u jieħu deċiżjoni finali kollettiva.

Is-seduta ta’ smigħ tal-appell se ssir b’mod privat u informali — mhux se jkollok bżonn ta’ rappreżentanza legali. Is-smigħ ġeneralment isir mill-bogħod permezz ta’ telekonferenza jew vidjokonferenza bbażata fuq l-internet jew f’ċerti ċirkostanzi, jista’ jsir fuq il-post. Id-deċiżjonijiet tat-Tribunal, imħassra biex titneħħa informazzjoni personali, jistgħu jsiru disponibbli għall-pubbliku.

Kemm indum (bejn wieħed u ieħor) biex nirċievi deċiżjoni mill-awtorità dwar talba għall-kumpens?

Iż-żmien għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet skont l-Iskema jista’ jvarja b’mod konsiderevoli minn każ għal każ. Iż-żmien involut ġeneralment jiddependi fuq in-natura u ċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ, pereżempju, dan jista’ jinkludi l-ħtieġa possibbli li tinkiseb aktar informazzjoni mill-applikant dwar it-talba bħal rapporti mediċi jew esperti oħra. Fit-teħid ta’ deċiżjoni dwar talba tista’ tkun meħtieġa wkoll informazzjoni addizzjonali mit-Tribunal minn aġenziji oħra bħall-pulizija jew awtoritajiet oħra tal-Istat. Meta l-proċedimenti tal-qorti jkunu għadhom għaddejjin, it-Tribunal tipikament jistenna l-eżitu tal-proċedimenti.

L-ammont ta’ każijiet attwali tat-Tribunal fiż-żmien meta tasal l-applikazzjoni se jinfluwenza wkoll it-tul ta’ żmien involut.

Jekk ma nkunx sodisfatt bid-deċiżjoni tal-awtorità, kif nista’ nikkontestaha?

Jekk ma tkunx sodisfatt b’deċiżjoni tal-ewwel istanza tat-Tribunal, tista’ tappella d-deċiżjoni. Jekk tagħmel dan tiġi mistieden għal seduta ta’ appell fejn bord ta’ tliet membri tat-Tribunal (li ma jinkludix il-membru tat-Tribunal li jkun ħa d-deċiżjoni oriġinali) jisma’ l-kawża bil-fomm u jieħu deċiżjoni kollettiva. Huma ser jikkunsidraw l-applikazzjoni mill-ġdid abbażi ta’ “de novo”. Id-Deċiżjoni tat-Tribunal li ttieħdet fis-seduta tal-appell hija meqjusa bħala d-deċiżjoni finali taħt l-Iskema. Madankollu, il-High Court Irlandiża qalet li se tirrevedi deċiżjoni tat-Tribunal f’każijiet xierqa, bħal fejn il-prinċipji tal-ġustizzja kostituzzjonali ġew miksura jew fejn l-iskema ta’ kumpens ġiet interpretata ħażin.

Minn fejn nista’ nikseb il-formoli neċessarji u informazzjoni oħra dwar kif għandi nippreżenta l-pretensjoni?

L-informazzjoni dwar il-formoli meħtieġa u informazzjoni oħra dwar l-Iskema hija disponibbli hawnhekk.

Hemm linja telefonika għall-għajnuna jew sit web speċjali li nista’ nuża?

Informazzjoni aktar dettaljata dwar l-Iskema Irlandiża inkluż sett ta’ mistoqsijiet frekwenti hija disponibbli hawnhekk.

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb billi tikkuntattja lis-segretarjat tat-Tribunal fl-indirizz jew in-numru tat-telefown hawn taħt.

Dettalji ta’ kuntatt:

Hill

Redmond ta’
Dublin
Dublin 2
D02 TD99

Telefown:

+ 353 1 479 0290

Posta elettronika:

criminalinjuries@justice.ie

Nista’ nirċievi għajnuna legali (għajnuna mingħand avukat) meta nħejji t-talba?

L-iskema hija maħsuba biex topera b’mod informali u dan huwa stabbilit fit-termini u l-kundizzjonijiet. Filwaqt li applikant huwa dejjem intitolat li jfittex parir jew rappreżentanza indipendenti, inkluż parir legali u rappreżentanza legali, l-Iskema ma tipprovdix għar-rimborż tal-ispejjeż legali.

Hemm xi organizzazzjonijiet tal-appoġġ għall-vittmi li jistgħu jgħinuni nitlob kumpens?

Is-Segretarjat tat-Tribunal se jassisti lill-applikanti u jwieġeb mistoqsijiet dwar l-operat tal-Iskema.

Is-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi bbażati fl-Irlanda jistgħu wkoll jgħinuk u jagħtuk parir biex tagħmel applikazzjoni taħt l-Iskema. Id-dettalji ta’ firxa wiesgħa ta’ organizzazzjonijiet ta’ appoġġ għall-vittmi eċċ huma elenkati fil-pubblikazzjoni tal-Karta tal-Vittmi li ġejja.

Wieħed minn dawn is-servizzi, is-Servizz Irlandiż ta’ Assistenza Turistika (ITAS), jispeċjalizza fl-appoġġ lit-turisti li huma vittmi tal-kriminalità matul iż-żjara tagħhom fl-Irlanda. Aktar informazzjoni dwar l-ITAS hija disponibbli hawnhekk.

L-Italja tista’ tiġi kkuntattjata bl-email fuq info@itas.ie u bit-telefown fuq + 353 1 666 93 54 https://e-justice.europa.eu/tel:+353(0)16669354&plang=mt

L-aħħar aġġornament: 28/05/2021

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.