Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juhul kui minu nõuet menetletakse nõude esitamise riigis - Portugal

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Milliste kuriteoliikide korral on mul õigus hüvitist saada?

Kuriteod, mis võivad põhjustada kahju, on „vägivallakuritegu”. Õigusrikkumised, mille tagajärjeks on püsiv töövõimetus, ajutine ja täielik töövõimetus vähemalt 30 päeva või surm; kui kuritegu on põhjustanud märkimisväärse häire ohvri ja tema surma korral (lähisugulased), kes on sellest majanduslikult sõltuvad või sellest sõltuvad ja kes ei ole kuriteo toimepanijalt hüvitist saanud, ohvri surma korral või ohvri surma korral tema surma korral.

Näiteks: Mõrv, raske vigastus, rikkumine, laste rikkumine, koduvägivald või raske vigastus, mis tuleneb Roubo kuriteost.

Milliste vigastuste korral on mul õigus hüvitist saada?

 • Materiaalne kahju/varaline kahju: nende hulka kuuluvad kuriteoga tekitatud kahju (mis on näiteks haiglaravi kulud, konsultatsioonid, ravimid jne) ning kasu, mida ohver enam ei saa (mis on näiteks palk, mida te ei saanud kätte saada). Hüvitist võib maksta otsese või kaudse kannatanu kantud kahju eest.
 • Emotsionaalne või emotsionaalne kahju: kuigi neid ei saa majanduslikult hinnata, saab neid vähemalt majanduslikult hüvitada (nt heaolu, au, hea nimi, füüsilise valu, psüühiliste kahjustuste ja emotsionaalsete kannatuste tekitamine). Võib määrata üksnes otsese kannatanu tekitatud moraalse või emotsionaalse kahju hüvitamise.

Kas ma saan hüvitist, kui mul on kuriteo tagajärjel surnud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad hüvitist saada?

Jah, rahalist abi võib anda selliste vägivallakuriteo ohvriks langenud otsese või majandusliku sõltuvuse lähisugulastele, kes on sellise vägivalla otsese tulemusena kaotanud elu.

Pereliikmetel, kellel oli õigus ohvrit enne surma saada, võib olla õigus saada hüvitist; abikaasa või endine abikaasa, vanemad, lapsed, õed-vennad, onud, kasuisa/ema, teatavatel tingimustel ning isikud, kes on soost olenemata isikud, kes on elanud ohvriga registreerimata kooselus samadel tingimustel kui abikaasad rohkem kui kahe aasta jooksul.

Kas ma saan hüvitist, kui mul on säilinud jäänud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad sellisel juhul hüvitist saada?

Vägivaldse kuriteo kaudsed ohvrid (lähisugulased) saavad hüvitist üksnes ohvri surma korral.

Kas ma saan hüvitist, kui ma ei ole ELi liikmesriigi kodanik?

Riiklikud või välismaised ohvrid, kes on kannatanud otseselt Portugali territooriumil või Portugali laevadel või õhusõidukites toimunud vägivallast põhjustatud tõsise kahju, võivad saada hüvitist, kui on täidetud teatavad õiguslikud nõuded.

Kas ma saan nõuda riigilt hüvitist, kui ma elan siin või kui ma olen sellest riigist pärit (see on mu elukohariik või kodakondsusjärgne riik), isegi kui kuritegu pandi toime teises ELi riigis? Kas mul on võimalik seda teha siin, selle asemel, et nõuda hüvitist riigis, kus kuritegu toime pandi? Kui jah, siis millistel tingimustel?

Kahju hüvitamise nõue:

a) väljaspool Portugali Portugali kodanike või ELi kodanike vastu väljaspool Portugali toime pandud kuritegude ohvriks langenud isikud, kelle harilik viibimiskoht on Portugalis:

Vägivallakuriteo, sealhulgas koduvägivalla ohvritele, kes on toime pandud väljaspool riigi territooriumi ja millel on Portugalis alaline elukoht, võib olla õigus saada Portugali riigilt rahalist hüvitist, tingimusel et neil ei ole õigust hüvitisele selle riigi poolt, kelle territooriumil kahju saadi. Sellisel juhul vastutab CPVCd selle kontrollimise eest, kas taotlejal on õigus saada hüvitist riigis, mille territooriumil kahju tekkis.

kuriteoohvrid, kelle alaline elukoht on mõnes teises ELi liikmesriigis ja kes soovivad määrata ettemakse, mille annab välja Portugali riik:

Kui hüvitise taotleja alaline elukoht on mõnes teises ELi liikmesriigis, on ta esitanud selle riigi pädevale asutusele, kus on Portugali riigi poolt makstava hüvitise ettemakse taotlus, mille alusel on tegemist cPVC-ga, taotluse, mille on edastanud liikmesriigi pädev asutus, mis on taotleja tavapärane elukoht, ja teha otsus kahjutasu määramise kohta ning teatada sellest pädevale asutusele.

Kas ma pean selleks, et hüvitist saada, teatama kuriteost kõigepealt politseile?

Kuritegelike organite kuritegelik kaasamine ei ole kohustuslik. Teiselt poolt on ainult kaebus või kaebus, mille ametiasutused saavad teada kuriteo toimumisest, ning algatada uurimine.

Kui te olete alla 16-aastane, te ei saa kaebust esitada üksinda. Kaebuse esitab tema seaduslik esindaja.

Kas ma pean enne hüvitisnõude esitamist ära ootama politseiuurimise või kriminaalmenetluse tulemused?

Ei ole vaja oodata, kuni politseiuurimise või kriminaalmenetluse tulemused hüvitise nõudmiseks on lõppenud. CPVC-d on vaja võtta kuni ühe aasta jooksul pärast kuriteo sooritamist.

Kas ma pean kõigepealt nõudma hüvitist kuriteo toimepanijalt, juhul kui tema isik on tuvastatud?

Esiteks ei ole vaja õigusrikkujalt hüvitist saada.

Isegi kui taotleja ei esitanud kriminaalmenetluse käigus või pärast seda hüvitist üksnes hagejast sõltuvatel põhjustel (eelkõige seetõttu, et ta ei taotlenud hüvitist kohtus või oli selle tagasi võtnud), tuleb maksta hüvitist, isegi kui see on väiksem kui pool ettemakse summast, mille riik annab PVC kaudu.

Kas mul on õigus hüvitisele ka juhul, kui kuriteo toimepanija ei ole tuvastatud või teda ei ole süüdi mõistetud? Kui on, siis millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Isegi kui vägivallateo toimepanija identiteet ei ole teada või mõnda teist põhjust ei saa vastutusele võtta ega süüdi mõista, on ohvril õigus saada riigilt PVC kaudu hüvitist.

CPVC-le esitatavas taotluses, milles taotletakse hüvitise ettemakse tegemist, pean lisama dokumendid, mis tõendavad aluseks võetud asjaolusid, eelkõige kannatatud vigastuste, töövõimetuse, ravidokumentide jms kirjeldust.

Kas hüvitise taotlemiseks on ette nähtud kindel tähtaeg?

Jah. Hüvitist tuleb reeglina nõuda kriminaalmenetluse käigus. Selleks peab ohver teavitama politseid või riigiprokuratuuri hiljemalt uurimisetapi lõpuks, kes soovib esitada hüvitistaotluse, esitades näiteks avaldusi. Pärast seda, kui olete saatnud süüdistatavale märgukirja, on teil nõude esitamiseks aega 20 päeva.

Kui ohvrit kohaldatakse CPVC-le toetuse/ettemakse suhtes, peab ta seda tegema ühe aasta jooksul pärast süüteo toimepanekut. Kui ohver on sündmuse toimumise ajal alaealine, võib ta esitada taotluse riigilt hüvitise saamiseks kuni ühe aasta jooksul pärast täisealiseks saamist või sellest, et ta ei olnud enam lubatud.

Missuguse kahju ja missuguste kulude katmiseks on võimalik hüvitist saada?

Kas hüvitisega kaetakse näiteks:

kuriteo ohvri kohta:

Materiaalne kahju (mittepsühholoogiline):

 • Vigastustest tulenevad ravikulud (ravi: ambulatoorne ravi ja haiglaravi, taastumine);
 • Vigastuste põhjustatud lisavajadused või -kulud (hooldus ja abi, ajutine või alaline ravi, taastusravi, füsioteraapia, kodus vajalikud kohandused, eriabi jne);
 • Püsivad kahjustused (nt puue või püsiv puue):
  • Ravi ajal ja pärast seda saamata jäänud tulu (sealhulgas saamata jäänud tulu ja töövõime kaotus jne);
  • Võimaluste kadumine;
  • Kahju põhjustanud juhtumiga seotud kohtumenetluste kulud, sealhulgas advokaaditasud ja kohtukulud);
  • Hüvitis isikliku vara varguse või varguse eest.

— mittepsühholoogiline kahju:

 • Ohvrile tekitatud valu ja kannatused.

B) pereliikmetele või kuriteoohvrile lähedaste isikute puhul:

Materiaalne kahju (mittepsühholoogiline):

 • Matusekulud;
 • Ravikulud (nt sugulase ravi, ambulatoorne ravi või haiglaravi, taastusravi);
 • Elatise või võimaluse kaotamine.

Kas hüvitist makstakse ühekordse summana või igakuiste maksetena?

Koduvägivalla ohvritele hüvitise ettemaksmine on üldreeglina 6 kuud kestev üürida, mida võib sama ajavahemiku võrra pikendada erandkorras ja nõuetekohaselt põhjendatud raskuste ja elatusvahendite puudumise korral, mis antakse ühekordse maksena.

Vägivallakuriteo korral tehakse kannatanule hüvitise ettemakse ühe maksena ning seda võib maksta iga-aastase annuiteedina.

Kuidas võivad minu käitumine seoses asjaomase kuriteoga, minu karistusregistri andmed või minu suutmatus menetluse käigus koostööd teha, mõjutada mu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Komisjon võib makstavat hüvitise summat vähendada või selle välja jätta, võttes arvesse ohvri või taotleja käitumist enne või pärast asjaolusid, tema suhteid õigusrikkuja või tema keskkonnaga või kui ohvri käitumine näib olevat vastuolus õigusemõistmise või avaliku korraga.

Kannatanu või taotleja käitumine ei ole aga oluline hüvitise vähendamiseks või välja jätmiseks, kui kahju tekitajaks oli maismaasõiduk, või teatavatel juhtudel, kui kohaldatakse tööõnnetusi või tööõnnetusi käsitlevaid eeskirju.

Kuidas võib minu varaline seisund mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Tuleb arvesse võtta ettemakse tegemise ja hüvitise suuruse määramise otsust:

 • Vägivaldse kuriteo, seisundi või elukvaliteedi olulise häire;
 • Koduvägivalla kuritegude puhul ohvri tõsine majanduslik puudus.

Vägivaldse kuriteo puhul võetakse arvesse ka mis tahes summasid, mida ohver saab muudest allikatest, eelkõige kuriteo toimepanijalt või sotsiaalkindlustuselt; eraelukindlustuse ja isiklike õnnetusjuhtumitega seoses saadud vahendid on põhimõtteliselt välistatud.

Kas on veel teisi kriteeriumeid, mis võivad mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Arvesse võetakse ka asjaolu, et kuriteo toimepanijale esitatud kriminaalmenetluste käigus tekkinud kahju või kahju eest ei ole makstud või on ette näha, et kurjategija ei saa seda teha, ning muud tegelikud või piisavad hüvitisallikad puuduvad.

Kuidas hüvitist arvestatakse?

Vägivallakuriteo ohvri puhul arvutatakse hüvitise summa õiglaselt ja võetakse arvesse mõnest muust allikast (eelkõige teo toimepanija või riigi sotsiaalkindlustusest) juba saadud rahalisi vahendeid.

PVC puhul võetakse arvesse ka ohvri tuludeklaratsioone 3 aasta jooksul enne faktide tegemist, mis on seotud hüvitise nõudega saamata jäänud tulu eest (raha, mida ta enam ei saa). Ohvri surma korral on aluseks taotleja maksudeklaratsioonid (lähedane perekonnaliige) või kui see ei ole võimalik, siis sissetuleku alusel, mis ei ületa tagatud kuupalga alammäära.

Eelkõige koduvägivalla kuriteo puhul määrab PVC selle suuruse õigluse järgi. Üks kriteerium, mille kohaselt võib koduvägivalla ohver nõuda kahju hüvitamist, on raske majandusliku puuduse olukord, mille tõttu kuritegu toime pandi. Selleks peate te oma majanduslikku või perekondlikku olukorda muutma.

Eraelukindlustuse või õnnetusjuhtumikindlustuse ohvrilt saadud summad võetakse arvesse üksnes omakapitali alusel makstava hüvitise suuruse kindlaksmääramisel.

Kas on olemas minimaalne/maksimaalne hüvitissumma?

Kui ohver taotleb CPVCle hüvitise ettemaksmist, märgib ta eelkõige taotletava hüvitise suuruse.

Vägivallakuriteo ohvri puhul on surma või tõsise kahju korral igale kannatanule 34 680 EUR suurune ülemmäär.

Kui sama teo tagajärjel sureb või saab raskelt vigastada rohkem kui üks isik, piiratakse hüvitise ettemaksmist 30 600 euroni ning see summa ei tohi ületada 91 800 eurot.

Aastase rendina makstud summade puhul on ülemmäär 4 080 eurot ja see ei tohi ületada 12 240 eurot, kui on olemas mitu kannatanud isikut.

Koduvägivalla kuriteo puhul ei tohi antav summa ületada kuupalga alammäära 6 kuud (seda tähtaega võib sama aja võrra pikendada). Teatava majandusliku puudujäägi korral võib ette näha hüvitise ettemaksmise, isegi enne konkreetse olukorra (korraldus) täitmise kontrollimist ja summade suurust ei tohi muuta.

* 2019. aasta seisuga

Kas ma pean märkima nõudevormile konkreetse summa? Kui pean, siis kust saada juhiseid selle arvestamise või muude aspektide kohta?

Jah, vorm ise nõuab sellist teavet.

Kui hüvitist makstakse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist ja see liikmesriik on esitanud CPVC-le hüvitise saamiseks taotluse ja tingimusel, et taotleja peamine elukoht on Portugalis, teavitab ta taotlejat hüvitise taotlemise viisist ja vajalikest täiendavatest dokumentidest.

Kas ametiasutuse/organi makstavast hüvitisest arvestatakse maha hüvitis, mille olen oma kaotuse tõttu saanud muudest allikatest (tööandja kindlustusskeemist või erakindlustusskeemist)?

Kui ohver saab pärast hüvitise või hüvitise maksmist igal juhul kahju tekitatud kahju eest, peab PVCst nõudma, et ohver maksaks saadud summad täielikult või osaliselt tagasi.

Kas mul on võimalik saada hüvitise ettemakset? Kui jah, siis millistel tingimustel?

Võin saada ettemakse, kui on täidetud järgmised tingimused:

Kui olete langenud vägivallakuriteo ohvriks,

 • Süütegu pandi toime Portugali territooriumil või pandi toime väljaspool Portugali territooriumi, Portugali kodanike või ELi liikmesriikide kodanike suhtes seni, kuni neil ei olnud õigust hüvitisele selle riigi poolt, kus kuritegu toime pandi,
 • Kuritegu on põhjustanud ohvrile absoluutse ajutise töövõimetuse vähemalt 30 päeva või surma,
 • Kuritegu on põhjustanud ohvri elu tõsise häire oma elatustasemes ja tõsised häired nende kvaliteedis, kusjuures kaks tingimust on kumulatiivsed.
 • Et ta ei ole saanud hüvitist mujal või selle toimepanija poolt kannatatud kahju eest või oma kindlustuse kaudu;
 • Seaduses ette nähtud kõrvalejätmise klausleid, sealhulgas kuriteoohvri käitumist kuriteo eel, ajal ja pärast seda ei kohaldata ohvri suhtes kuriteo ajal ja pärast seda, kui see ei ole vastuolus avaliku korra tunde või õigusemõistmisega.

Kui olete koduvägivalla ohver:

 • On kannatanud füüsilist või vaimset väärkohtlemist, kaasa arvatud kehaline karistamine, vabadusekaotus ja seksuaalkahju, korduvalt või muul viisil,
 • Alaealise vastu, tema juuresolekul lapse juuresolekul, ohvri tavaaadressil või ohvri elukohas; või
 • Kas seda on levitatud interneti kaudu või muul viisil, mida levitatakse laialdaselt, isikuandmeid, nagu pilt või heli, mis on seotud ohvri eraelu puutumatusega ilma tema nõusolekuta, ning
 • Kui ohver on selle kuriteo tagajärjel majanduslikult raskes olukorras ja
 • Kuritegu pandi toime Portugali territooriumil või pandi toime väljaspool Portugali territooriumi, Portugali kodanike või ELi liikmesriikide kodanike vastu seni, kuni neil ei ole õigust hüvitisele selle riigi poolt, kus kuritegu toime pandi (ja PCV peab sellist olukorda uurima),
 • Seaduses ette nähtud kõrvalejätmise klausleid, sealhulgas kuriteoohvri käitumist kuriteo eel, ajal ja pärast seda ei kohaldata ohvri suhtes kuriteo ajal ja pärast seda, kui see ei ole vastuolus avaliku korra tunde või õigusemõistmisega.

Olenemata sellest, kas tegemist on vägivallakuriteo või koduvägivalla kuriteoga, võin ma ka kohe enne, kui PCV viib läbi kontsessiooni andmise menetluse, näha ette, et hüvitis määratakse kindlaks hiljem ilmse majandusliku puudujäägi korral.

Kas mul on võimalik saada pärast põhiotsuse langetamist täiendavat või lisahüvitist (asjaolude muutumise või tervise halvenemise jms tõttu)?

CPVl on õigus otsustada juhtumite üle, kui need on juba varem otsustatud, või konkreetsel viisil, mis on vastuolus (PVC) suunistega, mis antakse välja olukorra liigi alusel.

Millised tõendavad dokumendid pean ma oma nõudele lisama?

Vägivallakuritegude ohvritele makstav riiklik hüvitis (vorm)

Nõutavad dokumendid:

 • Taotlusvormi täielik täitmine;
 • Viide taotletava hüvitise summale;
 • Ohvri (või taotleja või taotleja maksudeklaratsioon, kui ta ei ole kuriteo otsene ohver) maksudeklaratsioon selle aasta kohta, mis eelneb kuriteole, kuriteo aastast ja kuriteost möödunud aasta;
 • Karistusregistri väljavõte, millele on lisatud kohtuotsuse koopia ja lõpliku kohtuotsuse kuupäev;
 • Volikiri, kui taotluse esitab volitatud esindaja;
 • Advokaadi määramine seaduslikult volitatud esindaja puhul.

Riiklik hüvitis koduvägivalla kuritegude eest (vorm)

Nõutavad dokumendid:

 • Taotlusvormi täielik täitmine;
 • Viide taotletava hüvitise summale;
 • Eriti haavatav ohvri või ohvri staatus;
 • Teate koopia või automaatne kaebus (Auto Complan);
 • Majandus-, sotsiaal- ja perearuanne, kui ohver on kodu.

Kas nõude kättetoimetamise ja menetlemise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei. Taotlus ei sisalda mingeid kulusid ega tasusid kannatanule, kaasa arvatud dokumendid ja sertifikaadid, mis on vajalikud sellise nõude tasuta saamiseks.

Milline asutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse (riigisisese juhtumi korral)?

CPVC — Kuriteoohvrite kaitse komisjon on justiitsministeeriumi organ, kes vastutab vägivallakuriteo ohvrite ja koduvägivalla ohvrite riiklike hüvitisnõuete vastuvõtmise, analüüsimise ja nende kohta otsuste tegemise eest.

Kuhu tuleb hüvitisnõue saata (riigisisese juhtumi korral)?

Kuriteoohvrite kaitse komitee (vt eelmine vastus)

Asukoht ja kontaktandmed:

Kriminaalvigastuste Kaitse Komitee

 • Aadress: Avenida Fontes Pereira de Melo, nr 7 — Piso 7° Dto., 1050-115 Lisboa
 • Tel: (+ 351) 21 322 24 90
 • Faks: (+ 351) 21 322 24 91
 • E-post: correio.cpvc@sg.mj.pt

Lahtiolekuajad:

 • Esmaspäevast reedeni: 9: 30-12: 30; 14: 00-16: 30

Lisateave Lingil klikates avaneb uus akenaadressil https://cpvc.mj.pt/

Kas ma pean tulema isiklikult kohale, kui toimub menetlus ja/või minu nõude kohta tehakse otsus?

Kontrollimise käigus ei pea kohal viibima, välja arvatud juhul, kui CPPVC on arvamusel, et olemasolu on vajalik.

Kui kaua (ligikaudu) võtab aega ametiasutuselt hüvitisnõude kohta otsuse saamine?

Ccocv on nõude kättesaamisel ühe kuu pikkune ajavahemik nõude läbivaatamiseks ja vajalike sammude astumiseks; pärast kuu lõppu tehakse otsus taotluse rahuldamise kohta viivitamata ja märgitakse selle summa.

Kui ma ei ole asutuse otsusega rahul, siis kuidas ma saan seda vaidlustada?

Jah. Kui taotleja leiab, et cPCV otsus on teda negatiivselt mõjutanud, on taotlejal komisjonile 15 päeva aega nõude esitamiseks. Taotleja peab taotluses esitama põhjused, millele taotleja tugineb, ja ta võib lisada tõendid, mida ta peab asjakohaseks.

Cppc-l on 30 päeva, et hinnata kaebust ja teha selle kohta otsus ning kinnitada, tühistada, tühistada, muuta või asendada taotletav õigusakt.

Kui te ei nõustu kaebuse kohta tehtud otsusega, saate selle otsuse halduskohtus vaidlustada.

Kust leida vajalikke vorme ja muud teavet nõude esitamise kohta?

Kuriteoohvrite komisjoni veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Vägivallakuriteo või koduvägivalla ohvri puhul esineb kaks erinevat vormi.

Kas abi saamiseks on olemas spetsiaalne abitelefon või veebisait?

Cmpcv — Kuriteoohvrite kaitse komitee: Lingil klikates avaneb uus akenHttps://cpvc.j.pt/.

APAV — Portugali ohvriabiühing: Lingil klikates avaneb uus akenHTTP:// www.apav.pt/.

Kas mul on võimalik saada nõude koostamiseks õigusabi (juristi abi)?

Riik tagab, et vägivallakuriteo või koduvägivalla korral on kannatanul juurdepääs õigusnõustamisele ja sellele järgnev õigusabi.

Kas on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind hüvitise nõutamisel abistaksid?

Kuriteoohvrite (PVC) kaitse komitee:

 • Näost näkku — Av. Pereira de Melo allikad, nr 7, 7dto., 1050-115 Lissabon, esmaspäevast reedeni 9: 30 kuni 12: 30 ja 14: 00 kuni 16: 30;
 • Posti teel, saates vormi komisjoni kodulehel;
 • E-post: Lingil klikates avaneb uus akenCorreio.cpcv@sg.mj.pt;
 • Internetis, täites vägivalla- või koduvägivalla ohvreid (https://cpvc.mj.pt/Lingil klikates avaneb uus aken);
 • Telefoni teel: (+ 351) 213 222 490 fikseeritud võrgumaksumus, 9h-30-12h30 ja 14h-16h30;

APAV:

 • Ohvriabiliin: (+ 351) 116 006 (tööpäevad 9-21 h);
 • Internetis, APAV veebilehel: Lingil klikates avaneb uus akenHTTP:// www.apav.pt/ ( kättesaadav Portugalis, inglise keeles, inglise keeles, vene, hiina keeles); Või aadressil: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://infovitimas.pt/pt/app/;
 • Geal/SERV IIN videotõlk (+ 351 12 472), tööpäevad, 10h-18h.

Kodakondsuse ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon (GIG):

 • Teabeteenistus koduvägivalla ohvritele (anda teavet ohvrite õiguste ja olemasolevate ressursside kohta kogu riigi territooriumil, kus on võimalik saada psühholoogilist, sotsiaalset ja õigusteavet) — telefon: (+ 351) 800 202 148 (tasuta, anonüümne, konfidentsiaalne ja kättesaadav 24h teenus).

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 26/08/2019