Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jekk it-talba tiegħi se titqies f’dan il-pajjiż - Portugall

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


Liema tip ta’ kriminalità nista’ nikseb kumpens għaliha?

Reati li jistgħu jwasslu għal kumpens huma “kriminalità vjolenti”. Reati li jwasslu għal inkapaċità permanenti, inkapaċità temporanja u assoluta għal xogħol ta’ mill-inqas 30 jum, jew mewt; jekk ir-reat ikkawża taqlib konsiderevoli fil-livell u fil-kwalità tal-ħajja tal-vittma jew, f’każ ta’ mewt tal-vittma, tal-persuni (qraba) li huma ekonomikament dipendenti fuqha jew li huma dipendenti fuqha, u li ma jkunux kisbu kumpens mill-awtur tar-reat.

Pereżempju: Qtil, Korrimenti Serji, Abbuż Sesswali ta’ Minorenni, Vjolenza Domestika jew Korrimenti Serji, li jirriżultaw minn reat ta’ Roubo.

Liema tip ta’ korriment nista’ nikseb kumpens għalih?

 • Ħsara materjali/ħsara materjali: dawn jinkludu d-danni kkawżati mill-kriminalità (li huma, pereżempju, l-ispejjeż tal-kura fl-isptar, il-konsultazzjonijiet, il-mediċini, eċċ.) u l-benefiċċji li l-vittma ma baqgħetx tirċievi (li huma, pereżempju, il-pagi li ma setgħetx tirċievi waqt li ma kinitx kapaċi tirċievi). Il-kumpens jista’ jingħata għal danni mġarrba jew b’mod dirett jew indirett lill-vittma.
 • Ħsara emottiva jew emozzjonali: għalkemm ma jistgħux jiġu vvalutati ekonomikament, jistgħu tal-anqas jiġu kkumpensati ekonomikament (eż. ħsara li tinterferixxi mal-benessri, l-unur, l-isem tajjeb, l-involviment ta’ uġigħ fiżiku, indeboliment mentali u sofferenza emozzjonali). Jista’ jingħata biss il-kumpens għal dannu morali jew emozzjonali mġarrab mill-vittma diretta.

Nista’ nikseb kumpens jekk inkun qarib jew dipendenti minn vittma li mietet b’riżultat ta’ reat? Liema qraba jew dipendenti jistgħu jiksbu kumpens?

Iva, għajnuna finanzjarja tista’ tingħata lil qraba stretti ta’ dipendenza diretta jew ekonomika ta’ vittma ta’ reat vjolenti li tilfet il-ħajja bħala riżultat dirett ta’ att ta’ vjolenza bħal dan.

Il-membri tal-familja li kellhom id-dritt għall-manteniment tal-vittma qabel il-mewt tiegħu/tagħha jistgħu jkunu intitolati li jirċievu kumpens; il-konjuġi jew l-ex-konjuġi, il-ġenituri, it-tfal, l-aħwa, iz-zijiet, il-missier/l-omm, f’ċerti ċirkostanzi, kif ukoll persuni li, irrispettivament mis-sess tagħhom, għexu f’unjoni konsenswali mal-vittma dwar kondizzjonijiet simili għal dawk tal-konjuġi għal aktar minn sentejn.

Nista’ ningħata kumpens jekk jien qarib jew dipendenti ta’ vittma li tkun għadha ħajja? Liema qraba jew dipendenti jistgħu jiksbu kumpens f’dan il-każ?

Vittmi indiretti (qraba) ta’ kriminalità vjolenti jistgħu jirċievu kumpens biss f’każ ta’ mewt tal-vittma.

Nista’ ningħata kumpens jekk m’iniex ċittadin ta’ pajjiż tal-UE?

Il-vittmi nazzjonali jew barranin li jkunu sofrew dannu serju li jirriżulta direttament minn vjolenza fuq territorju Portugiż, jew abbord bastimenti jew inġenji tal-ajru Portugiżi, jistgħu jirċievu kumpens dment li jiġu ssodisfati ċerti rekwiżiti legali.

Nista’ nitlob kumpens minn dan il-pajjiż jekk ngħix hawnhekk jew jekk jien minn hawnhekk (dan huwa l-pajjiż ta’ residenza jew tan-nazzjonalità tiegħi) anke jekk ir-reat twettaq f’pajjiż ieħor tal-UE? Nista’ nagħmel dan minflok nitlob kumpens fil-pajjiż fejn ikun seħħ ir-reat? Jekk iva, taħt liema kundizzjonijiet?

Talba għad-danni:

a) Il-Vittma ta’ reati mwettqa barra mill-Portugall kontra ċittadini Portugiżi, jew ċittadini tal-UE, abitwalment residenti fil-Portugall:

Il-vittmi ta’ kriminalità vjolenti, inkluża l-vjolenza domestika, imwettqa barra mit-territorju nazzjonali b’residenza normali fil-Portugall, jistgħu jkunu intitolati li jirċievu kumpens finanzjarju mill-Istat Portugiż, sakemm ma jkunux intitolati għal kumpens mill-Istat li fit-territorju tiegħu tkun ġiet prodotta l-ħsara. F’dan il-każ, il-PVC huwa responsabbli li jivverifika jekk l-applikant huwiex intitolat għal kumpens jew le fl-Istat li fit-territorju tiegħu ġġarrbet il-ħsara.

vittmi tal-kriminalità fi Stat Membru ieħor tal-UE, li huma abitwalment residenti hemmhekk u li jixtiequ jagħtu ħlas bil-quddiem dwar kumpens li għandu jingħata mill-Istat Portugiż:

Jekk applikanti għal kumpens ikunu abitwalment residenti fi Stat Membru ieħor ta’ l-UE, ikunu ssottomettew lill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat li fih tkun residenti abitwalment applikazzjoni għal ħlas bil-quddiem ta’ kumpens li għandu jingħata mill-Istat Portugiż, il-PVC jista’ jirċievi l-applikazzjoni trasmessa mill-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru, li tkun ir-residenza tas-soltu ta’ l-applikant, u jiddeċiedi dwar l-għoti ta’ danni u jinnotifika lill-awtorità kompetenti b’dak il-fatt.

Għandi nkun irrapportajt ir-reat lill-pulizija qabel ikun nista’ nitlob kumpens?

L-involviment kriminali ta’ organi kriminali mhuwiex obbligatorju. Min-naħa l-oħra, huwa biss permezz ta’ lment jew ilment li l-awtoritajiet jistgħu jiskopru dwar l-okkorrenza ta’ reat u jibdew l-investigazzjoni.

Jekk għandek inqas minn 16 snin ma tistax tilmenta waħdek. L-ilment għandu jitressaq mir-rappreżentanti legali tiegħu.

Għandi nistenna l-eżitu ta’ kwalunkwe investigazzjoni tal-pulizija jew proċedimenti kriminali qabel ma nitlob il-kumpens?

Mhuwiex meħtieġ li wieħed jistenna l-eżitu tal-investigazzjoni tal-pulizija jew tal-proċedimenti kriminali biex jintalab kumpens. Huwa meħtieġ li jiġi kkuntattjat il-cVC sa sena wara li jkun sar ir-reat.

Għandi l-ewwel infittex kumpens mit-trażgressur — jekk ikun ġie identifikat?

L-ewwel ma huwiex neċessarju li jinkiseb kumpens mill-awtur tar-reat.

Anki jekk ma tkun saret l-ebda talba għal kumpens ċivili fil-proċeduri kriminali jew lil hinn minnha għal raġunijiet li huma attribwiti biss lill-applikant (b’mod partikolari minħabba li ma kienx talab kumpens fil-qorti jew kien irtiraha), għandu jitħallas kumpens, anki jekk jitnaqqas għal nofs il-limitu ta’ l-ammont tal-ħlas bil-quddiem li għandu jingħata mill-Istat permezz ta’ PVC.

Jekk l-awtur tar-reat ma jkunx ġie identifikat jew ikkundannat, xorta nikkwalifika għall-kumpens? Jekk iva, x’evidenza għandi bżonn nippreżenta biex insostni t-talba tiegħi?

Anki jekk l-identità tal-awtur tal-vjolenza ma tkunx magħrufa jew għal raġuni oħra ma tistax tiġi mħarrka u kkundannata, il-vittma hija intitolata li tavvanza l-ħlas ta’ kumpens mill-Istat permezz ta’ PVC.

Fl-applikazzjoni li għandha titressaq lil cVC li titlob l-għoti ta’ ħlas bil-quddiem fuq kumpens, għandi nehmeż dokumentazzjoni li tiġġustifika l-fatti invokati, b’mod partikolari d-deskrizzjoni ta’ korrimenti mġarrba, l-inkapaċità għax-xogħol, id-dokumenti mediċi, eċċ.

Hemm limitu ta’ żmien li fih għandi nitlob kumpens?

Iva. Bħala regola, il-kumpens irid jintalab matul il-proċedimenti kriminali. Biex tagħmel dan, il-vittma trid tinforma lill-pulizija jew lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku sa mhux aktar tard minn tmiem il-fażi tal-investigazzjoni, li jkun irid iressaq talba għal kumpens, pereżempju billi jippreżenta dikjarazzjonijiet. Meta tirċievi ittra ta’ intimazzjoni mingħand l-akkużat, ikollok 20 jum biex tissottometti t-talba tiegħek.

Jekk il-vittma tapplika għaċ-ĊPVC għotja/ħlas bil-quddiem, għandha tagħmel dan fi żmien sena minn meta twettaq ir-reat. Jekk il-vittma tkun minorenni fiż-żmien tal-avveniment, hija tista’ tissottometti applikazzjoni għal avvanz fuq il-kumpens mill-Istat sa sena wara li tkun intlaħqet l-età ta’ maġġoranza jew tkun ġiet emanċipata.

Liema telf u spejjeż huma koperti mill-kumpens?

Pereżempju, il-kumpens ser ikopri:

għall-vittma tal-kriminalità:

Ħsara materjali (mhux psikoloġika):

 • Spejjeż mediċi minħabba korriment (trattament mediku: il-kura outpatient u l-kura fl-isptar, l-irkupru);
 • Ħtiġijiet addizzjonali jew spejjeż ikkawżati minn korrimenti (kura u assistenza, trattament temporanju jew permanenti, riabilitazzjoni, fiżjoterapija, adattamenti neċessarji fid-dar, assistenza speċjali, eċċ.);
 • Leżjonijiet permanenti (eż. diżabilità jew diżabilità permanenti):
  • Telf ta’ dħul matul u wara t-trattament mediku (inkluż telf ta’ qligħ u telf ta’ kapaċità ta’ qligħ, eċċ.);
  • Telf ta’ opportunità;
  • L-ispejjeż tal-proċedimenti legali relatati mal-inċident li kkawżaw il-ħsara, inklużi l-miżati tal-avukati u t-tariffi tal-qorti);
  • Kumpens għal serq jew ħsara lill-proprjetà personali.

Ħsara mhux psikoloġika:

 • Uġigħ u tbatija kkawżati lill-vittma.

(b) għall-membri tal-familja jew persuni qrib tal-vittma:

Ħsara materjali (mhux psikoloġika):

 • Spejjeż tal-funeral;
 • Spejjeż mediċi (eż. terapija ta’ kura relattiva, outpatient jew sptar, riabilitazzjoni);
 • Telf ta’ manteniment jew ta’ opportunità.

Il-kumpens jitħallas f’pagament uniku jew f’pagamenti fix-xahar?

Il-ħlas bil-quddiem tal-kumpens lill-vittma tal-vjolenza domestika huwa, bħala regola ġenerali, fil-forma ta’ kera kull xahar mogħtija għal 6 xahar, li tista’ tiġi estiża għall-istess perijodu, b’mod eċċezzjonali, u f’każijiet sostanzjati b’mod xieraq ta’ tbatija u ta’ nuqqas ta’ mezzi ta’ sussistenza, li għandhom jingħataw f’pagament wieħed.

Fil-każ ta’ reat vjolenti, l-avvanz tal-għoti ta’ kumpens lill-vittma għandu jsir fi ħlas parzjali wieħed u jista’ jitħallas fil-forma ta’ annwalità annwali.

B’liema mod tista’ l-imġiba tiegħi fir-rigward tar-reat, ir-rekord kriminali tiegħi jew in-nuqqas ta’ kooperazzjoni minni matul il-proċeduri tal-kumpens jaffettwaw il-probabbiltà li nirċievi kumpens, u/jew l-ammont li nirċievi?

L-ammont ta’ kumpens li għandu jingħata jista’ jitnaqqas jew jiġi eskluż mill-Kummissjoni, b’kont meħud tal-imġiba tal-vittma jew tal-applikant qabel, matul jew wara l-fatti, ir-relazzjonijiet tiegħu mal-awtur tar-reat jew l-ambjent tiegħu jew fejn l-imġiba tal-vittma tidher li tmur kontra sens ta’ ġustizzja jew ordni pubbliku.

Madankollu, l-imġiba tal-vittma jew tar-rikorrent mhijiex rilevanti sabiex jitnaqqas jew jiġi eskluż il-kumpens jekk il-ħsara kkawżata kienet minn vettura bil-mutur tal-art jew, f’ċerti każijiet, fejn ikunu applikabbli r-regoli dwar l-inċidenti fuq ix-xogħol jew fis-servizz.

B’liema mod tista’ s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħi taffettwa l-probabbiltà li nirċievi kumpens u/jew l-ammont?

Id-Deċiżjoni li tagħti ħlas bil-quddiem u li tistabbilixxi l-ammont tal-kumpens għandha titqies:

 • Għall-kriminalità vjolenti, disturb sinifikanti tal-livell jew tal-kwalità tal-ħajja;
 • Għal reati ta’ vjolenza domestika, in-nuqqas serju ta’ privazzjoni ekonomika tal-vittma.

F’każ ta’ kriminalità vjolenti, għandu jitqies ukoll kwalunkwe somma li l-vittma tirċievi minn sorsi oħra, b’mod partikolari minn min wettaq id-delitt jew mis-sigurtà soċjali; il-fondi riċevuti fir-rigward ta’ assigurazzjoni privata tal-ħajja jew ta’ inċidenti personali huma, fil-prinċipju, esklużi.

Hemm xi kriterji oħrajn li jistgħu jaffettwaw iċ-ċans tiegħi li nirċievi kumpens u/jew l-ammont?

Għandu jitqies ukoll il-fatt li ma jkun sar l-ebda kumpens għat-telf jew il-ħsara fil-proċedimenti kriminali miġjuba għall-awtur tar-reat, jew ikun prevedibbli li l-awtur ma jagħmilx hekk, u l-ebda sors ta’ kumpens ieħor attwali jew suffiċjenti.

Kif se jiġi kkalkulat il-kumpens?

Fil-każ ta’ vittma ta’ reat vjolenti, l-ammont ta’ kumpens jiġi kkalkulat permezz ta’ ekwità u kunsiderazzjoni ta’ fondi li diġà jkunu ġew irċevuti minn sors ieħor (b’mod partikolari l-ħati jew is-sigurtà soċjali).

PVC jieħu wkoll kont tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa fuq id-dħul tal-vittma fit-3 snin ta’ qabel il-prattika tal-fatti, relatati mat-talba għal kumpens għal telf ta’ qligħ (flus li ma baqax jirċievi). Fil-każ tal-mewt tal-vittma, ir-referenza hija d-dikjarazzjonijiet tat-taxxa tal-applikant (membru tal-familja mill-qrib) jew, fin-nuqqas ta’ dan, fuq il-bażi ta’ introjtu li ma jaqbiżx il-paga minima garantita fix-xahar.

B’mod partikolari, għall-każijiet ta’ reati ta’ vjolenza domestika, il-PVC jistabbilixxi l-ammont tiegħu f’termini ta’ ġustizzja. Wieħed mill-kriterji għall-vittma tal-vjolenza domestika li tkun tista’ titlob id-danni hija s-sitwazzjoni ta’ privazzjoni ekonomika serja li rriżultat fid-delitt imġarrab. Għal dan il-għan, għandek tirrapporta kwalunkwe tibdil fis-sitwazzjoni ekonomika jew familjari tiegħek.

Somom riċevuti minn vittma minn assigurazzjoni fuq il-ħajja privata jew assigurazzjoni kontra inċidenti għandhom jitqiesu biss għall-iskop tad-determinazzjoni ta’ l-ammont ta’ kumpens għal raġunijiet ta’ ekwità.

Hemm ammont minimu/massimu li jista’ jingħata?

Jekk il-vittma tapplika għall-ħlas ta’ ħlas bil-quddiem, il-vittma għandha tindika, b’mod partikolari, l-ammont tal-kumpens mitlub.

Fil-każ ta’ vittma ta’ reat vjolenti, il-limitu massimu li għandu jiġi riċevut minn kull persuna leża f’każijiet ta’ mewt jew ta’ dannu serju huwa ta’ EUR 34 680.

Fil-każ ta’ mewt jew korriment serju ta’ aktar minn persuna waħda bħala riżultat ta’ l-istess att, il-ħlas bil-quddiem ta’ kumpens għandu jkun limitat għal kull EUR 30 600 u m’għandux jaqbeż l-ammont totali ta’ EUR 91 800.

Fil-każ ta’ somom imħallsa fil-forma ta’ kera annwali, il-limitu huwa ta’ EUR 4 080 u ma jistax jaqbeż EUR 12 240 meta jkun hemm diversi partijiet leżi.

F’każ ta’ delitt ta’ vjolenza domestika, l-ammont li għandu jingħata ma jistax jaqbeż l-ekwivalenti ta’ kull xahar tal-paga minima ta’ kull xahar għal perjodu ta’ 6-il xahar (li jista’ jiġi estiż bl-istess perjodu). F’każ ta’ nuqqas ekonomiku partikolari, jista’ jsir provvediment għall-ħlas bil-quddiem tal-kumpens, anki qabel ma jkunu tlestew il-verifiki fuq is-sitwazzjoni speċifika (l-istruzzjoni) u ma jsiru l-ebda bidliet fl-ammont tas-somom li għandhom jiġu rċevuti.

* iċ-ċifri tal-2019

Jien mistenni li nikkwota l-ammont fil-formola tat-talba? Jekk iva, nirċievi xi istruzzjonijiet dwar kif għandu jiġi kkalkulat jew dwar aspetti oħra?

Iva, il-formola nnifisha titlob din l-informazzjoni.

Fil-każ ta’ kumpens minn Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea, u dak l-Istat Membru mressaq lil cVC l-applikazzjoni għal kumpens, u sakemm l-applikant huwa abitwalment residenti fil-Portugall, cVC se jinforma lill-applikant dwar il-mod kif għandha titlesta l-applikazzjoni għal kumpens u d-dokumenti ta’ prova meħtieġa.

Jekk nirċievi xi kumpens għat-telf minn sorsi oħra (bħal mingħand min iħaddimni jew skema ta’ assigurazzjoni privata), se jitnaqqsu mill-kumpens imħallas mill-awtorità/entità?

Jekk il-vittma, wara l-ħlas ta’ din id-dispożizzjoni jew ta’ kumpens, fi kwalunkwe każ tikseb kumpens għad-dannu mġarrab, is-CPVC għandha teżiġi li l-vittma tħallas lura, kompletament jew parzjalment, l-ammonti rċevuti.

Nista’ nirċievi avvanz fuq il-kumpens? Jekk iva, taħt liema kundizzjonijiet?

Nista’ nikseb ħlas bil-quddiem sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) Jekk kont vittma ta’ delitt vjolenti,

 • Ir-reat twettaq fit-territorju Portugiż, jew sar barra mit-territorju Portugiż, kontra ċittadini Portugiżi jew ċittadini ta’ Stati Membri tal-UE, sakemm ma kinux intitolati għal kumpens mill-Istat li fih twettaq id-delitt,
 • Ir-reat ikkawża lill-vittma inkapaċità temporanja assoluta għax-xogħol ta’ mill-inqas 30 jum jew mewt,
 • Ir-reat ikkawża lill-vittma ħajja ta’ tfixkil serju tal-livell ta’ għajxien tagħhom u tfixkil konsiderevoli tal-kwalità tagħhom, peress li ż-żewġ kundizzjonijiet huma kumulattivi.
 • Li ma jkunx kiseb kumpens għad-dannu mġarrab xi mkien ieħor — jew permezz tal-awtur, jew permezz tal-assigurazzjoni tagħhom stess;
 • Il-klawżoli ta’ esklużjoni previsti mil-liġi, inkluża l-imġiba tal-vittma qabel, matul u wara r-reat, ma humiex applikabbli għall-vittma, matul u wara l-att kriminali, li ma tmurx kontra sens ta’ ordni pubbliku jew sens ta’ ġustizzja.

(b) Jekk kont vittma ta’ vjolenza domestika:

 • Sofrew maltrattament fiżiku jew psikoloġiku, inklużi l-piena korporali, iċ-ċaħda tal-libertà u l-ħsara sesswali, ripetutament jew le,
 • Jekk ġietx impenjata kontra, fil-preżenza ta’ minorenni, fil-preżenza ta’ minorenni, fl-indirizz ordinarju tal-vittma jew tad-domiċilju tal-vittma; jew
 • Jekk tkunx ġiet disseminata permezz tal-internet jew permezz ta’ mezzi oħra ta’ disseminazzjoni pubblika mifruxa, data personali, bħal immaġni jew ħoss, relatata mal-privatezza ta’ vittma mingħajr il-kunsens tiegħu, u
 • Jekk il-vittma tkun fi ħtieġa ekonomika serja b’riżultat ta’ dak ir-reat, u
 • Ir-reat seħħ fit-territorju Portugiż, jew sar barra mit-territorju Portugiż, kontra ċittadini Portugiżi jew ċittadini ta’ Stati Membri tal-UE, sakemm ma jkunux intitolati għal kumpens mill-Istat li fih ikun seħħ id-delitt (u l-cPCV għandu jinvestiga din is-sitwazzjoni),
 • Il-klawżoli ta’ esklużjoni previsti mil-liġi, inkluża l-imġiba tal-vittma qabel, matul u wara r-reat, ma humiex applikabbli għall-vittma, matul u wara l-att kriminali, li ma tmurx kontra sens ta’ ordni pubbliku jew sens ta’ ġustizzja.

Jekk hijiex reat vjolenti jew delitt ta’ vjolenza domestika, nista’ wkoll inkun nista’ nirċievi wkoll, immedjatament qabel ma l-cPCV tlesti l-investigazzjoni tal-proċedura tal-għoti, dispożizzjoni dwar il-kumpens li għandu jiġi ffissat f’data aktar tard f’każ ta’ nuqqas ekonomiku ovvju.

Nista’ nikseb kumpens kumplimentari jew addizzjonali (eż. wara bidla fiċ-ċirkostanzi jew saħħa li tmur għall-agħar eċċ.) wara d-deċiżjoni prinċipali?

Il-PVC għandu awtonomija biex jiddeċiedi dwar każijiet, fejn dawn jinvolvu xi ħaġa ġdida fil-każ li ġie deċiż preċedentement, jew b’mod speċifiku kontra l-linji gwida (li qabel kienu fformulati mill-PVC innifsu) ta’ danni mogħtija fuq il-bażi tat-tip ta’ sitwazzjoni.

X’dokumenti ta’ prova jeħtieġ li ninkludi mat-talba tiegħi?

Kumpens mill-Istat għall-vittmi ta’ reati vjolenti (forma)

Dokumenti meħtieġa:

 • Il-mili sħiħ tal-formola ta’ applikazzjoni;
 • Indikazzjoni tal-ammont tal-kumpens mitlub;
 • Id-dikjarazzjoni tat-taxxa tal-vittma (jew tar-rikorrent meta din ma tkunx il-vittma diretta tar-reat) għas-sena ta’ qabel id-delitt, is-sena ta’ kriminalità u s-sena ta’ wara l-att kriminali;
 • Kriminali b’kopja tas-sentenza u d-data tas-sentenza finali;
 • Prokura meta l-applikazzjoni ssir minn rappreżentant awtorizzat;
 • Ħatra ta’ avukat fil-każ ta’ rappreżentant awtorizzat legalment.

Kumpens mill-Istat għal reati ta’ vjolenza domestika (formola)

Dokumenti meħtieġa:

 • Il-mili sħiħ tal-formola ta’ applikazzjoni;
 • Indikazzjoni tal-ammont tal-kumpens mitlub;
 • Bħala vittma jew status ta’ vittma partikolarment vulnerabbli;
 • Kopja tal-Avviż jew Ilment awtomatiku;
 • Rapport ekonomiku, soċjali u familjari meta l-vittma tkun id-dar.

Hemm imposti amministrattivi jew oħrajn li għandhom jitħallsu meta t-talba tiġi riċevuta u pproċessata?

Le. L-applikazzjoni għandha tkun eżentata minn kwalunkwe spiża jew spiża għall-vittma, inklużi d-dokumenti u ċ-ċertifikati meħtieġa biex din it-talba tinkiseb mingħajr ħlas.

Liema awtorità tiddeċiedi dwar it-talbiet għall-kumpens (f’każijiet nazzjonali)?

Il-cPVC — Il-Kummissjoni għall-Protezzjoni tal-Vittmi tal-Kriminalità” hija l-korp tal-Ministeru tal-Ġustizzja li huwa responsabbli li jirċievi, janalizza u jiddeċiedi dwar talbiet għal kumpens mill-Istat tal-vittmi ta’ reati vjolenti u vittmi ta’ vjolenza domestika f’każijiet nazzjonali.

Fejn nibgħat it-talba (f’każijiet nazzjonali)?

Għall-Kumitat għall-Protezzjoni tal-Vittmi tal-Kriminalità (ara t-tweġiba preċedenti)

Il-post u d-dettalji ta’ kuntatt:

Kumitat tal-Protezzjoni Kriminali ta’ Korrimenti

 • Indirizz: Avenida Fontes Pereira de Melo, Nru 7 — Piso 7° Do., 1050–115 Lisboa
 • Tel.: (+ 351) 21 322 24 90
 • Fax: (+ 351) 21 322 24 91
 • E-mail: correio.cpvc@sg.mj.pt

Ħinijiet:

 • Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 9: 30–12: 30; 14: 00–16: 30

Aktar tagħrif jinsab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafuq https://cpvc.mj.pt/

Għandi bżonn inkun preżenti waqt il-proċedura u/jew meta l-pretensjoni tiegħi tkun qed tiġi deċiża?

Mhux meħtieġ li jkunu preżenti matul l-eżami, sakemm is-CPVC ikun tal-opinjoni li l-preżenza tkun meħtieġa.

Kemm jgħaddi żmien (bejn wieħed u ieħor) biex nirċievi deċiżjoni dwar pretensjoni għal kumpens mill-awtorità?

Cpcv, hekk kif jirċievi t-talba, għandu perjodu ta’ xahar biex jeżamina t-talba u jieħu l-passi meħtieġa; wara l-iskadenza ta’ xahar, id-deċiżjoni dwar l-għoti tal-applikazzjoni għandha tittieħed minnufih u l-ammont tagħha għandu jiġi indikat.

Jekk ma nkunx sodisfatt bid-deċiżjoni tal-awtorità, kif nista’ nikkontestaha?

Iva. Jekk ir-rikorrent iqis li ġie affettwat b’mod negattiv mid-deċiżjoni “cPCV”, ir-rikorrent għandu 15 jum biex jitlob lill-Kummissjoni. Permezz ta’ rikors, ir-rikorrenti għandha tesponi l-motivi li fuqhom hija tibbaża ruħha u tista’ żżid il-provi li hija tqis xierqa.

Il-cpcv għandu 30 jum biex jivvaluta u jiddeċiedi dwar l-ilment, u jista’ jikkonferma, jirrevoka, jirrevoka, jemenda jew jissostitwixxi l-att mitlub.

Jekk ma taqbilx mad-deċiżjoni dwar l-ilment, tkun tista’ tikkontesta din id-deċiżjoni quddiem il-qrati amministrattivi.

Fejn nista’ nikseb il-formoli meħtieġa u informazzjoni oħra dwar kif nagħmel talba?

Is-sit web tal-Kummissjoni dwar il-vittmi ta’ Kriminalità: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Hemm żewġ forom differenti fil-każ ta’ vittma ta’ delitt vjolenti jew vjolenza domestika.

Hemm linja għall-għajnuna jew sit web speċjali li nista’ nuża?

Cpcv — Il-Kumitat ta’ Protezzjoni għall-Vittmi tal-Kriminalità: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaHttps:

APAV — Assoċjazzjoni Portugiża għall-Appoġġ tal-Vittmi: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaHTTP:// www.apav.pt/.

Nista’ nirċievi għajnuna legali (għajnuna mingħand avukat) meta nħejji t-talba?

L-Istat għandu jiżgura li, f’każijiet ta’ kriminalità vjolenti jew vjolenza domestika, il-vittma jkollha aċċess għal parir legali u għajnuna legali sussegwenti.

Hemm xi organizzazzjonijiet tal-appoġġ għall-vittmi li jistgħu jgħinuni nitlob kumpens?

Kumitat ta’ Protezzjoni għall-Vittmi tal-Kriminalità (PVC):

 • Wiċċ imb wiċċ — Av. Pereira de Melo, Nru 7, 7dto., 1050–115 Lisbona, mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-9: 30 sas-12: 30 u mis-14: 00 sas-16: 30;
 • Bil-posta, billi tibgħat il-formola tista’ ssib fuq il-paġna ewlenija tal-Kummissjoni;
 • Bl-email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCorreio.cpcv@sg.mj.pt;
 • Online, billi timla l-formola għall-vittmi ta’ kriminalità vjolenti jew vjolenza domestika (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://cpvc.mj.pt/);
 • Bit-telefon: (+ 351) 213 222 490, kost fiss tan-netwerk, 9: 30–12: 30 u 14: 16: 30;

APAV:

 • Linja ta’ appoġġ għall-vittmi: (+ 351) 116 006 (jiem ta’ xogħol 9h-21h);
 • Online, fuq is-sit web tal-AAV: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaHTTP:// www.apav.pt/ (disponibbli f’PT, EN, Russian, Chinese); Jew fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://infovitimas.pt/pt/app/;
 • Servizz ta’ interpretu video Géal/SERV IIN (+ 351 12 472), jiem ta’ xogħol, 10h-18h.

Il-Kummissjoni għaċ-Ċittadinanza u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (GIG):

 • Servizz ta’ Informazzjoni għall-Vittmi ta’ Vjolenza Domestika (ipprovdi informazzjoni dwar id-drittijiet tal-vittmi u dwar riżorsi eżistenti fit-territorju nazzjonali kollu fejn tista’ tinkiseb informazzjoni psikoloġika, soċjali u legali) — Telefon: (+ 351) 800 202 148 (servizz ħieles, anonimu, kunfidenzjali u disponibbli 24h).

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 26/08/2019