Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Portugalsko

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Trestné činy, které mohou vést k odškodnění, jsou „násilným trestným činem“. Trestné činy, které mají za následek trvalou pracovní neschopnost, dočasnou a úplnou pracovní neschopnost v délce nejméně 30 dnů nebo smrti; pokud trestný čin způsobil značnou poruchu v úrovni a kvalitě života oběti, nebo v případě úmrtí oběti osoby (blízké příbuzné), kteří jsou na něm ekonomicky závislí nebo jsou na něm závislí, a kteří neobdrželi náhradu od pachatele.

Např.: Vražda, vážné zranění, porušování práv, sexuální zneužívání nezletilých, domácí násilí nebo vážné zranění v důsledku trestné činnosti Roubo.

Za jaký druh újmy mohu být odškodněn?

 • Materiální škody/hmotné škody: mezi ně patří škody způsobené trestným činem (což jsou například náklady na nemocniční péči, konzultace, léky atd.) a výhody, které oběť přestala pobírat (což jsou například mzdy, které jste nebyli schopni pobírat po dobu, kdy jste byli schopni). Náhrada škody může být poskytnuta buď přímou, nebo nepřímou obětí.
 • Emocionální nebo emocionální újmu: i když není možné je ekonomicky posoudit, lze je poskytnout alespoň ekonomicky (např. poškození, které zasahuje do dobrých životních podmínek, čest, dobré jméno, včetně fyzické bolesti, duševní poruchy a citové utrpení). Může být poskytnuta pouze náhrada morální nebo citové újmy, kterou utrpěla přímá oběť.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež zemřela v důsledku trestného činu? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění?

Ano, finanční pomoc může být poskytnuta blízkým příbuzným oběti přímé nebo ekonomické závislosti oběti násilného trestného činu, který přišel o život v přímém důsledku takového násilí.

Rodinní příslušníci, kteří měli právo na výživné před smrtí oběti, mohou mít nárok na náhradu škody; manžel/manželka nebo bývalý manžel/manželka, rodiče, děti, sourozenci, strýcové, nevlastní otec/matka, a to za určitých okolností, jakož i osoby, které bez ohledu na své pohlaví žily v partnerském svazku s obětí za podobných podmínek, jaké mají manželé, po dobu delší než dva roky.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzný oběti nebo osoba závislá na oběti, jež přežila trestný čin? Které příbuzné či závislé osoby mohou získat odškodnění v takovém případě?

Nepřímé oběti (blízké příbuzné) násilného trestného činu mohou obdržet náhradu pouze v případě úmrtí oběti.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem některé ze zemí EU?

Odškodnění za předpokladu, že jsou splněny určité právní požadavky, mohou získat státní nebo zahraniční oběti, které utrpěly vážnou škodu přímo v důsledku násilí spáchaného na portugalském území nebo na palubě portugalských plavidel či letadel.

Mohu žádat odškodnění od této země, pokud zde žiji a pocházím odsud (tato země je zemí mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych požadoval odškodnění v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Návrh na náhradu škody:

a) trestné činy spáchané mimo Portugalsko proti portugalským státním příslušníkům nebo občanům EU, kteří mají obvyklé bydliště v Portugalsku:

Oběti násilných trestných činů, včetně domácího násilí, které byly spáchány mimo vnitrostátní území s obvyklým bydlištěm v Portugalsku, mohou mít nárok na finanční náhradu od portugalského státu, pokud nemají nárok na odškodnění ze strany státu, na jehož území byla škoda způsobena. V tomto případě odpovídá za ověření, zda má žadatel nárok na náhradu škody ve státě, na jehož území škoda vznikla, či nikoli.

oběti trestných činů v jiném členském státě EU, které zde mají obvyklé bydliště a které chtějí poskytnout zálohu na náhradu škody, kterou poskytne portugalský stát:

Pokud mají žadatelé o odškodnění obvyklé bydliště v jiném členském státě EU, předloží příslušnému orgánu státu, ve kterém má žádost o vyplacení zálohy na vyrovnání, jež má být poskytnuta portugalským státem, místo obvyklého pobytu, může být na základě žádosti o náhradu škody předáno příslušným orgánem členského státu, který je jeho obvyklým bydlištěm, a rozhodnout o přiznání náhrady škody a tuto skutečnost oznámit příslušnému orgánu.

Musím trestný čin oznámit nejdříve policii, abych mohl požadovat odškodnění?

Zločinné spolčení s orgány není povinné. Na druhé straně se orgány mohou dozvědět o výskytu trestného činu a zahájit šetření pouze prostřednictvím stížnosti nebo stížnosti.

Pokud jste mladší 16 let, nemůžete podat stížnost sám. Stížnost podávají jeho právní zástupci.

Musím počkat na výsledek policejního vyšetřování či trestního řízení, než mohu podat žádost?

Není nutné čekat na výsledek policejního vyšetřování nebo trestního řízení na náhradu škody. Je nezbytné spojit s PVC až jeden rok poté, co byl spáchán trestný čin.

Musím nejprve požadovat odškodnění od pachatele – pokud byl identifikován?

Nejprve není nutné požadovat náhradu škody od pachatele.

I když žádný nárok na náhradu škody v trestním řízení nebo mimo něj nebyl podán z důvodů, které lze přičíst žalobkyni (zejména proto, že nepožádal o náhradu škody u soudu, nebo jej zrušil), musí být odškodnění vyplaceno i v případě, že je snížena na polovinu horní hranice výše zálohy, kterou stát poskytuje prostřednictvím PVC.

V případě, že pachatel nebyl identifikován nebo nebyl odsouzen, mohu přesto uplatnit nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit na podporu své žádosti?

I v případě, že totožnost pachatele násilí není známa nebo nelze z jiného důvodu stíhat a odsoudit, má oběť nárok na vyplacení odškodnění státem prostřednictvím PVC.

V žádosti, která má být předložena k podání žádosti o udělení zálohy na odškodnění, je třeba přiložit dokumentaci odůvodňující skutečnosti, které byly uplatněny, zejména popis újmy způsobené zraněním, pracovní neschopnost, lékařské dokumenty atd.

Je stanovena lhůta, v níž musím žádost o odškodnění podat?

Ano. Náhrada škody musí být zpravidla požadována v rámci trestního řízení. Za tímto účelem musí oběť uvědomit policii nebo státnímu zastupitelství nejpozději do konce vyšetřovací fáze, která chce podat žádost o náhradu škody, například předložením prohlášení. Poté, co obdržíte od obviněného výzvu, budete mít 20 dní na to, abyste svou žádost podali.

Vztahuje-li se na oběť grant/záloha na tento PVC, musí tak učinit do jednoho roku od spáchání trestného činu. Je-li v době události nezletilá oběť, může podat žádost o zálohu na odškodnění státu do jednoho roku po dosažení plnoletosti nebo za její emancipace.

Na jaké ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Vztahuje se odškodnění například na:

v případě oběti trestného činu:

Materiální škody (nepsychologické):

 • Léčebné výlohy v důsledku zranění (lékařské ošetření: ambulantní a nemocniční léčba, využití);
 • Dodatečné potřeby nebo výdaje způsobené úrazy (zdravotní péče a pomoc, dočasná nebo trvalá léčba, rehabilitace, rehabilitační lékařství, úpravy nezbytné doma, zvláštní pomoc atd.);
 • Trvalé léze (např. zdravotní postižení nebo trvalé postižení):
  • Ztráta příjmu v průběhu léčby a po ní (včetně ušlého výdělku a ztráty výdělečné schopnosti atd.);
  • Ztrátu příležitosti;
  • Náklady na soudní řízení související s incidentem, které způsobilo škodu, včetně nákladů na právní zastoupení a soudních poplatků);
  • Odškodnění za krádež nebo poškození osobního majetku.

Nemajetkové újmy:

 • Bolest a utrpení způsobené oběti.

B) pro rodinné příslušníky nebo osoby blízké oběti:

Materiální škody (nepsychologické):

 • Výdaje na pohřeb;
 • Léčebné výlohy (např. léčba příbuzného, ambulantní nebo nemocniční péče, rehabilitace);
 • Ztráta údržby nebo příležitosti.

Vyplácí se odškodné jednorázově, nebo v měsíčních splátkách?

Záloha na odškodnění oběti domácího násilí je zpravidla formou měsíčního pronájmu poskytnutého na dobu 6 měsíců, kterou lze ve stejném období prodloužit ve stejném období, a v řádně odůvodněných případech strádání a nedostatku prostředků na živobytí, které lze poskytnout jednorázově.

V případě násilného trestného činu se odškodnění oběti provede formou jedné splátky a může být vyplacena formou roční renty.

Jak by mé vlastní jednání ve vztahu k trestnému činu, můj trestní rejstřík nebo nedostatečná spolupráce během řízení o odškodnění mohly ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a /nebo výši částky, kterou dostanu?

Výše vyrovnávací platby, která má být poskytnuta, může být snížena nebo vyloučena Komisí, přičemž se zohlední chování oběti nebo žadatele před, během nebo po něm, jeho vztahy s pachatelem nebo jeho životním prostředím, nebo pokud se chování oběti jeví v rozporu s pocitem spravedlnosti nebo veřejného pořádku.

Jednání oběti nebo žalobce však není relevantní pro účely snížení nebo vyloučení náhrady škody způsobené pozemním motorovým vozidlem nebo, v určitých případech, pokud jsou použitelná pravidla týkající se pracovních úrazů nebo pracovních úrazů.

Jakým způsobem by mohla má finanční situace ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a /nebo jeho výši?

Rozhodnutí o poskytnutí zálohy a o stanovení výše vyrovnání se zohlední:

 • Pro násilné trestné činy, významné narušení úrovně nebo kvality života,
 • Pokud jde o trestné činy domácího násilí, závažný nedostatek ekonomické nouze ze strany oběti.

V případě násilného trestného činu se přihlédne i k částkám, které oběť získá z jiných zdrojů, zejména od pachatele trestného činu nebo od sociálního zabezpečení; finanční prostředky získané v souvislosti se soukromým životním pojištěním nebo osobními nehodami jsou v zásadě vyloučeny.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mou šanci na získání odškodnění a /nebo jeho výši?

Je rovněž třeba vzít v úvahu skutečnost, že nedošlo k žádnému odškodnění za ztrátu nebo poškození trestního řízení, které bylo pachateli uloženo, nebo lze předpokládat, že pachatel tak neučiní a žádný jiný skutečný nebo dostatečný zdroj odškodnění.

Jakým způsobem se odškodnění vypočítá?

V případě oběti násilného trestného činu se výše odškodnění vypočítá na základě spravedlnosti a zohlednění prostředků, které již byly získány z jiného zdroje (zejména osoby, která se dopustila trestného činu, nebo sociálního zabezpečení).

PVC bere rovněž v úvahu přiznání k dani z příjmu oběti za období 3 let, která předcházela faktické situaci, která se týkala nároku na náhradu za ušlý výdělek. V případě úmrtí oběti se jedná o daňová přiznání žadatele (rodinný příslušník) nebo, není-li to možné, na základě příjmu, který nepřekračuje zaručenou minimální měsíční mzdu.

Zejména v případě domácího násilí určuje PVC svou výši z hlediska spravedlnosti. Jedním z kritérií pro to, aby bylo možné uplatnit nárok na náhradu škody pro oběti domácího násilí, je situace závažné ekonomické deprivace, která vedla k utrpěné trestné činnosti. Za tímto účelem musíte oznámit jakékoli změny ve vaší ekonomické nebo rodinné situaci.

Částky, které oběť získá ze soukromého životního pojištění nebo z úrazového pojištění, se zohlední pouze pro účely stanovení výše náhrady z důvodu vlastního kapitálu.

Je stanovena minimální/maximální částka, která může být přiznána?

V případě, že oběť požádá o vyplacení vyrovnání předem, uvede zejména výši požadované náhrady.

V případě oběti násilného trestného činu je strop, který má každá poškozená osoba obdržet v případě úmrtí nebo vážné újmy, 34 680 EUR.

V případě úmrtí nebo vážného zranění více než jedné osoby v důsledku téhož činu se záloha na vyrovnání sníží na každých 30 600 EUR a nepřesáhne celkovou částku 91 800 EUR.

V případě částek, které byly vyplaceny formou ročního nájemného, činí tento strop 4 080 EUR a v případě několika poškozených stran nesmí překročit 12 240 EUR.

V případě trestného činu domácího násilí nesmí částka, která má být poskytnuta, přesáhnout měsíční ekvivalent minimální měsíční mzdy po dobu 6 měsíců (lze je prodloužit o stejné období). V případě zvláštního hospodářského propadu může být stanoveno, že odškodnění bude vyplaceno předem, a to i před provedením kontrol konkrétní situace (pokyn), a nejsou provedeny žádné změny výše částek, které mají být vyplaceny.

* údaje z roku 2019

Očekává se ode mne, že uvedu částku ve formuláři žádosti? Pokud ano, budou mi poskytnuty pokyny ohledně jejího výpočtu nebo ohledně jiných aspektů?

Ano, formulář sám o sobě tyto informace požaduje.

V případě náhrady škody z jiného členského státu Evropské unie a v případě, že členský stát předložil tomuto podniku žádost o náhradu škody a za podmínky, že žadatel má obvyklé bydliště v Portugalsku, bude tento členský stát informovat žadatele o způsobu, jakým má být žádost o náhradu škody a nezbytné podklady vyplněny.

Budou z odškodnění vyplaceného daným orgánem nebo subjektem odečteny částky, které obdržím za své ztráty z jiných zdrojů (jako je pojištění prostřednictvím mého zaměstnavatele nebo systému soukromého pojištění)?

V případě, že oběť po zaplacení rezervy nebo odškodnění v každém případě získá náhradu utrpěné škody nebo škody, musí poškozený požadovat, aby poškozený částku jako celek nebo její část vrátil.

Mohu obdržet zálohu na odškodnění? Pokud ano, za jakých podmínek?

Jsem schopen získat zálohu za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

Jste-li obětí násilného trestného činu,

 • Trestný čin byl spáchán na portugalském území nebo byl spáchán mimo území Portugalska proti portugalským státním příslušníkům nebo státním příslušníkům členských států EU, kteří neměli nárok na náhradu škody státem, v němž byl trestný čin spáchán,
 • Trestný čin způsobil oběti absolutní dočasnou pracovní neschopnost v délce nejméně 30 dnů nebo smrt,
 • Trestný čin způsobil, že život oběti vážně narušil životní úroveň a že došlo ke značnému narušení jejich kvality, přičemž obě podmínky jsou kumulativní.
 • Že neobdržel náhradu za škodu vzniklou jinde – nebo prostřednictvím pachatele nebo prostřednictvím vlastního pojištění;
 • Ustanovení o vyloučení stanovená zákonem, včetně chování oběti před trestným činem, během něj a po něm, se na oběť nevztahují v průběhu trestného činu a po něm, což není v rozporu s pocitem veřejného pořádku nebo pocitem spravedlnosti.

Jste-li obětí domácího násilí:

 • Trpěly fyzickým či psychickým špatným zacházením, včetně tělesných trestů, zbavení svobody a sexuální újmy, a to opakovaně či jinak,
 • Zda byl spáchán za přítomnosti nezletilé osoby v přítomnosti dítěte na obvyklé adrese oběti nebo na místě, kde má oběť bydliště; nebo
 • Zda bylo šířeno prostřednictvím internetu nebo jinými prostředky širokého veřejného šíření, osobní údaje, jako je obraz nebo zvuk, které se týkají soukromí oběti bez jeho souhlasu, a
 • Pokud je obětí závažné hospodářské potřeby vyplývající z tohoto trestného činu, a
 • K trestnému činu došlo na území Portugalska, nebo byl spáchán mimo území Portugalska, proti portugalským státním příslušníkům nebo státním příslušníkům členských států EU, kteří nemají nárok na náhradu škody státem, v němž byl trestný čin spáchán (a v tomto stavu se tato situace musí vyšetřit),
 • Ustanovení o vyloučení stanovená zákonem, včetně chování oběti před trestným činem, během něj a po něm, se na oběť nevztahují v průběhu trestného činu a po něm, což není v rozporu s pocitem veřejného pořádku nebo pocitem spravedlnosti.

Bez ohledu na to, zda se jedná o násilný trestný čin nebo trestný čin domácího násilí, může mi být rovněž možné bezprostředně před dokončením vyšetřovacího řízení obdržet ustanovení o vyrovnání, které bude stanoveno později v případě zřejmého hospodářského nedostatku.

Mohu získat doplňující nebo dodatečné odškodnění (např. v důsledku změny okolností nebo zhoršování zdraví atd.) po vydání hlavního rozhodnutí?

CPVC má rozhodovací pravomoc v případech, kdy se jedná o novost ve věci, o níž se již dříve rozhodlo, nebo konkrétně v rozporu s pokyny (dříve formulovaným samotnou PVC) o náhradě škody přiznané na základě druhu situace.

Jaké podpůrné doklady musím ke své žádosti přiložit?

Státní odškodnění obětí násilných trestných činů (formulář)

Požadované doklady:

 • Úplné vyplnění formuláře žádosti;
 • Údaj o výši požadovaného odškodnění;
 • Daňové přiznání oběti (nebo žadatele, pokud není přímou obětí trestného činu) za rok předcházející trestné činnosti, rok spáchání trestného činu a rok po spáchání trestného činu;
 • Výpis z rejstříku trestů s kopií rozsudku a dnem vydání konečného rozhodnutí;
 • Plnou moc v případě, že žádost podává zplnomocněný zástupce;
 • Jmenování advokáta v případě zákonně zmocněného zástupce.

Státní odškodnění za trestné činy domácího násilí (formulář)

Požadované doklady:

 • Úplné vyplnění formuláře žádosti;
 • Údaj o výši požadovaného odškodnění;
 • Zvláště zranitelná oběť nebo status oběti;
 • Kopie oznámení nebo automatického vyřizování stížností;
 • Ekonomická, sociální a rodinná zpráva, pokud je oběť doma.

Je třeba zaplatit nějaké správní nebo jiné poplatky poté, co je žádost podána a zpracovává se?

Ne. Žádost je osvobozena od veškerých nákladů nebo poplatků oběti, včetně dokladů a osvědčení nezbytných pro to, aby byla tato žádost bezplatně získána.

Který orgán rozhoduje o žádostech o odškodnění (ve vnitrostátních věcech)?

„CPVC – Komise pro ochranu obětí trestných činů“ je orgánem ministerstva spravedlnosti, který je odpovědný za přijímání, analýzu a rozhodování o žádostech o odškodnění ze strany státu obětí násilného trestného činu a obětí domácího násilí ve vnitrostátních případech.

Kam mám žádost zaslat (ve vnitrostátních věcech)?

Výboru pro ochranu obětí trestných činů (viz předchozí odpověď)

Umístění a kontaktní údaje:

Výbor pro ochranu hospodářské soutěže (Criminal Injuries Protection Committee)

 • Adresa: Avenida Fontes Pereira de Melo, č. 7 – Piso 7o Dto., 1050–115 Lisboa
 • Tel.: (+351) 21 322 24 90
 • Fax: (+351) 21 322 24 91
 • E-mail: correio.cpvc@sg.mj.pt

Otevírací doba:

 • Pondělí až pátek: 9: 30–12: 30; 14: 00–16: 30

Více informací Odkaz se otevře v novém okně.na adrese https://cpvc.mj.pt/

Musím být přítomen během řízení, a /nebo když se rozhoduje o mé žádosti?

Není nutné být přítomno v průběhu zkoušky, pokud není CPPVC toho názoru, že přítomnost je nezbytná.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu rozhodnutí o žádosti o odškodnění?

Má po obdržení žádosti lhůtu jednoho měsíce na přezkoumání nároku a přijetí nezbytných kroků; po uplynutí jednoho měsíce se neprodleně rozhodne o schválení žádosti a uvede se jejich výše.

Pokud s rozhodnutím orgánu nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Ano. Pokud se žadatel domnívá, že bylo rozhodnutím nepříznivě zasaženo, má žadatel 15 dní na to, aby se obrátil na Komisi. V žalobě musí žalobce uvést důvody, o které se opírá, a může doplnit důkazy, které považuje za vhodné.

Cpcv má 30 dní na posouzení stížnosti a rozhodnutí o ní a může potvrdit, zrušit, zrušit, změnit nebo nahradit uvedený akt.

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o stížnosti, budete moci toto rozhodnutí napadnout u správních soudů.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace o tom, jak podat žádost?

Internetové stránky komise pro oběti trestných činů: Odkaz se otevře v novém okně.https://cpvc.mj.pt/?page_id=31

V případě oběti násilného trestného činu nebo domácího násilí existují dva různé formuláře.

Existuje speciální telefonní linka nebo internetové stránky, které mohu využít?

Cpcv – Výbor pro ochranu obětí trestných činů: Odkaz se otevře v novém okně.Https://cpvc.mjr.

APAV – Portugalské sdružení pro podporu obětí: Odkaz se otevře v novém okně.HTTP:// www.apav.pt/.

Mohu si vyžádat při přípravě žádosti právní pomoc (pomoc od právníka)?

Stát zajistí, aby v případech násilného trestného činu nebo domácího násilí měl oběť přístup k právnímu poradenství a následné právní pomoci.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění?

Výbor pro ochranu obětí trestných činů (PVC):

 • Osobně – Av. Pereira de Melo, zdroje, č. 7, 7dto., 1050–115, Lisabon, od pondělí do pátku od 9: 30 do 12: 30 a od 14: 00 do 16: 30;
 • Poštou, a to zasláním formuláře, který najdete na domovské stránce Komise;
 • E-mailem: Odkaz se otevře v novém okně.Correio.cpcv@sg.mj.pt;
 • On-line vyplněním formuláře pro oběti násilných trestných činů nebo domácího násilí (Odkaz se otevře v novém okně.https://cpvc.mj.pt/);
 • Telefonicky: (+351) 213 222 490, náklady na pevnou síť, 9: 30–12: 30 a 14–16: 30;

APAV:

 • Podpora pro oběti: (+351) 116 006 (pracovní dny 9h-21h);
 • On-line na internetových stránkách APV: Odkaz se otevře v novém okně.Www.apav.pt/ (k dispozici v PT, EN, ruštině, čínštině); Nebo na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://infovitimas.pt/pt/app/;
 • Služby videorekordéru IIN (+351 12 472), pracovní dny, 10–18h.

Komise pro občanství a rovnost pohlaví:

 • Informační služba pro oběti domácího násilí (informace o právech obětí a o stávajících zdrojích na celém území státu, kde lze získat psychologické, sociální a právní informace) – telefon: (+351) 800 202 148 (bezplatná, anonymní, důvěrná a dostupná 24hodinová služba).

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 26/08/2019