Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Moje roszczenie ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Portugalia

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


W związku z jakim rodzajem czynu zabronionego otrzymam kompensatę?

Przestępstwa, które mogą być powodem odszkodowania, to „przestępstwa z użyciem przemocy”. Przestępstwa powodujące trwałą niezdolność do pracy, tymczasową i bezwzględną niezdolność do pracy trwającą co najmniej 30 dni lub śmierć; jeżeli przestępstwo spowodowało poważne zakłócenie na poziomie i jakości życia ofiary lub, w razie śmierci ofiary, osób (bliskich krewnych), które są na jego utrzymaniu lub są od niego zależne, i które nie otrzymały odszkodowania od sprawcy.

Na przykład: Zabójstwo, poważne urazy, naruszenie przepisów prawa, znęcanie się nad niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przemoc domową lub poważne urazy w wyniku czynu karalnego.

W związku z jakim rodzajem uszczerbku na zdrowiu otrzymam kompensatę?

 • Szkoda materialna/szkoda materialna: zalicza się do nich szkody spowodowane przestępstwem (na przykład koszty leczenia szpitalnego, konsultacji, leków itp.) oraz korzyści, które ofiara przestała otrzymywać (na przykład wynagrodzenie, które nie był w stanie otrzymać w czasie, gdy nie był (-a) Pan/Pani niezdolny do pracy). Odszkodowanie może zostać przyznane z tytułu szkody poniesionej przez bezpośrednią lub pośrednią ofiarę.
 • Szkody emocjonalne lub emocjonalne: chociaż nie można ich ocenić pod względem ekonomicznym, można je zrekompensować pod względem ekonomicznym (np. szkody wyrządzone w imię dobrostanu, honoru, dobrego imienia, bólu fizycznego, zaburzeń psychicznych i cierpienia emocjonalnego). Przyznaje się jedynie odszkodowanie za szkody moralne lub emocjonalne poniesione przez bezpośrednią ofiarę.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego zmarłej w następstwie jego popełnienia? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę?

Tak, pomoc finansowa może zostać przyznana bliskim krewnym bezpośredniej lub ekonomicznej zależności ofiary przestępstw z użyciem przemocy, która utraciła życie jako bezpośredni skutek takiego aktu przemocy.

Członkowie rodziny, którzy mieli prawo do alimentów przed śmiercią, mogą być uprawnieni do otrzymania odszkodowania; małżonek lub były małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, wklejenie, ojczyma/matka, w pewnych okolicznościach, a także osoby, które niezależnie od płci żyły w związku kohabitacyjnym z ofiarą, na warunkach podobnych do tych, w których żyją oboje małżonków od ponad dwóch lat.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli jestem krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego, która pozostała przy życiu? Kto z krewnych lub jakie osoby pozostające na utrzymaniu ofiary czynu zabronionego mogą otrzymać kompensatę w tym przypadku?

Ofiary pośrednie (bliscy krewni) z przestępstwa z użyciem przemocy mogą otrzymać kompensatę wyłącznie w przypadku śmierci ofiary.

Czy mogę otrzymać kompensatę, jeżeli nie jestem obywatelem państwa członkowskiego UE?

Krajowe lub zagraniczne ofiary, które poniosły poważną szkodę bezpośrednio w wyniku aktów przemocy popełnionych na terytorium Portugalii lub na pokładzie portugalskich statków lub statków powietrznych, mogą otrzymać rekompensatę pod warunkiem spełnienia określonych wymogów prawnych.

Czy mogę dochodzić kompensaty od państwa, jeżeli w nim mieszkam lub z niego pochodzę (jest to państwo mojego zamieszkania lub obywatelstwa), nawet jeżeli czyn zabroniony został popełniony w innym państwie członkowskim UE? Czy mogę tak zrobić zamiast dochodzić kompensaty w państwie, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego? Jeżeli tak, to na jakich warunkach?

Wniosek o odszkodowanie:

a) ofiary przestępstw popełnionych poza terytorium Portugalii przeciwko obywatelom Portugalii lub obywatelom UE, którzy mają miejsce zwykłego pobytu w Portugalii:

Ofiary przestępstw z użyciem przemocy, w tym przemocy domowej, popełnione poza terytorium krajowym i posiadające zwykłe miejsce zamieszkania w Portugalii, mogą być uprawnione do otrzymania rekompensaty finansowej od państwa portugalskiego, o ile nie są one uprawnione do odszkodowania od państwa, na którego terytorium szkoda została wyprodukowana. W tym przypadku PCV jest odpowiedzialne za sprawdzenie, czy wnioskodawca ma prawo do odszkodowania w państwie, na którego terytorium szkoda została wyrządzona.

ofiary przestępstw w innym państwie członkowskim UE, które mają miejsce zwykłego pobytu w tym państwie i które pragną przyznać zaliczkę na poczet kompensaty, która ma zostać przyznana przez państwo portugalskie:

Jeżeli osoba ubiegająca się o odszkodowanie ma miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim UE, przedłożyła właściwemu organowi państwa, w którym ma miejsce zwykłego pobytu wniosek o wypłatę odszkodowania przyznawanego przez państwo portugalskie, PCV może otrzymać wniosek przekazany przez właściwy organ państwa członkowskiego, który jest miejscem zamieszkania wnioskodawcy, i podjąć decyzję o przyznaniu odszkodowania i powiadomić o tym właściwy organ.

Czy muszę zawiadomić policję o popełnieniu przestępstwa, aby móc dochodzić kompensaty?

Udział przestępczy organów kryminalnych nie jest obowiązkowy. Z drugiej strony tylko w wyniku skargi lub skargi organy mogą dowiedzieć się o wystąpieniu przestępstwa i wszcząć dochodzenie.

Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie możesz złożyć skargi samodzielnie. Skargę składa jej prawni przedstawiciele.

Czy muszę czekać na zakończenie dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego przed wystąpieniem o kompensatę?

Nie ma konieczności oczekiwania na wynik dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego w celu dochodzenia odszkodowania. Należy skontaktować się z polichlorku winylu do jednego roku po popełnieniu przestępstwa.

Czy muszę dochodzić najpierw odszkodowania od sprawcy – jeżeli został zidentyfikowany?

Nie jest konieczne uprzednie uzyskanie odszkodowania od sprawcy.

Nawet w przypadku braku roszczenia odszkodowawczego w postępowaniu karnym lub poza nim z przyczyn leżących wyłącznie po stronie wnioskodawcy (w szczególności ze względu na to, że nie wystąpił on o kompensatę w sądzie lub wycofał ją), odszkodowanie musi zostać wypłacone, nawet jeśli jest ono zmniejszone do połowy górnej granicy kwoty zaliczki, która ma zostać przyznana przez państwo za pomocą PCW.

Jeżeli sprawca nie został zidentyfikowany lub skazany, czy jestem nadal uprawniony do otrzymania kompensaty? Jeżeli tak, jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Nawet jeśli tożsamość sprawcy przemocy nie jest znana lub z innego powodu nie może być ścigana i skazana, ofiara jest uprawniona do wypłaty odszkodowania przez państwo na podstawie PCW.

W skardze, która ma być skierowana do cPCW z wnioskiem o przyznanie zaliczki na poczet odszkodowania, należy załączyć dokumentację, na której opiera się podnoszone fakty, w szczególności opis doznanych obrażeń, niezdolność do pracy, dokumenty medyczne itp.

Czy istnieje termin do wniesienia wniosku o kompensatę?

Tak. Odszkodowania należy co do zasady dochodzić w toku postępowania karnego. W tym celu ofiara musi poinformować o tym policję lub prokuraturę, najpóźniej do końca okresu dochodzenia, który chce złożyć wniosek o kompensatę, na przykład składając oświadczenia. Po otrzymaniu od oskarżonego wezwania do usunięcia uchybienia kandydat ma 20 dni na złożenie wniosku.

Jeżeli ofiara zwróci się do PCV z płatnością dotacji/zaliczki, musi to zrobić w ciągu jednego roku od popełnienia przestępstwa. Jeżeli w chwili wydarzenia ofiara jest małoletnia, może złożyć wniosek o zaliczkę na poczet kompensaty od państwa do jednego roku po osiągnięciu pełnoletności lub emancypacji.

Jakie straty i wydatki zostaną pokryte przez kompensatę?

Czy kompensata pokryje na przykład:

w odniesieniu do ofiary przestępstwa:

— Szkoda majątkowa (inna niż psychologiczna):

 • Koszty leczenia w wyniku obrażeń (opieka medyczna: leczenie ambulatoryjne i szpitalne, odzyskiwanie);
 • Dodatkowe potrzeby lub wydatki spowodowane obrażeniami (opieka i pomoc, tymczasowe lub stałe leczenie, rehabilitacja, fizjoterapia, dostosowania niezbędne w domu, pomoc specjalna itp.);
 • Stałe zmiany chorobowe (np. niepełnosprawność lub stała niezdolność do pracy):
  • Utratę dochodów w trakcie leczenia i po jego zakończeniu (łącznie z utratą zarobków i utratą zdolności do zarobkowania itp.);
  • Utraty szansy;
  • Koszty postępowań sądowych związanych ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę, w tym koszty adwokackie i opłaty sądowe);
  • Odszkodowania za kradzież lub zniszczenie mienia osobistego.

Szkody niepsychologiczne:

 • Ból i cierpienie ofiary.

W przypadku członków rodziny lub osób bliskich ofierze:

— Szkoda majątkowa (inna niż psychologiczna):

 • Koszty pogrzebu;
 • Koszty leczenia (np. terapia opieki ambulatoryjnej, ambulatoryjnej lub szpitalnej, rehabilitacja);
 • Utrata wartości użytkowej lub utrata szansy.

Czy kompensata zostanie wypłacona jednorazowo czy będzie wypłacana w miesięcznych ratach?

Wypłata zaliczki na rzecz ofiary przemocy domowej jest, co do zasady, w formie miesięcznego czynszu udzielonego na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia o ten sam okres, wyjątkowo i w należycie uzasadnionych przypadkach trudności i braku środków utrzymania, które mają zostać przyznane w jednej racie.

W przypadku przestępstw z użyciem przemocy zaliczka na poczet odszkodowania dla ofiary jest wypłacana w jednej racie i może zostać wypłacona w formie rocznej renty dożywotniej.

W jaki sposób moje zachowanie w związku z czynem zabronionym, moja karalność lub brak mojej współpracy w toku postępowania o kompensatę wpływają na otrzymanie kompensaty lub jej wysokość?

Komisja może zmniejszyć lub wykluczyć kwotę odszkodowania, biorąc pod uwagę zachowanie ofiary lub osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową przed, w jej trakcie lub po jej zakończeniu, jego stosunki ze sprawcą lub jego środowiskiem lub w przypadku gdy zachowanie ofiary wydaje się sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości lub porządku publicznego.

Postępowanie ofiary lub skarżącego nie ma jednak znaczenia w celu zmniejszenia lub wykluczenia odszkodowania, jeżeli szkoda została wyrządzona przez mechaniczny pojazd lądowy lub, w niektórych przypadkach, w przypadku gdy zastosowanie mają przepisy dotyczące wypadków przy pracy lub przy użytkowaniu.

W jaki sposób moja sytuacja finansowa może wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Decyzję o przyznaniu zaliczki i ustaleniu jej kwoty uwzględnia się:

 • W odniesieniu do przestępstw z użyciem przemocy, znaczące zakłócenia na poziomie lub jakości życia;
 • Jeżeli chodzi o przestępstwa przemocy domowej, poważny brak deprywacji ekonomicznej wśród ofiar.

W przypadku przestępstw z użyciem przemocy uwzględnia się również wszelkie kwoty, które ofiara otrzymuje z innych źródeł, w szczególności od sprawcy przestępstwa lub od zabezpieczenia społecznego; z zasady wykluczone są fundusze otrzymane w związku z prywatnymi ubezpieczeniami na życie lub z wypadkami osobistymi.

Czy istnieją jeszcze inne kryteria, które mogłyby wpłynąć na szansę otrzymania przeze mnie kompensaty lub wysokość kwoty?

Należy również wziąć pod uwagę fakt, że nie dokonano żadnej rekompensaty za straty lub szkody poniesione w postępowaniu karnym prowadzonym wobec sprawcy, lub można przewidzieć, że sprawca nie złoży takiego odszkodowania, a żadne inne rzeczywiste lub wystarczające źródło odszkodowania nie zostanie zapewnione.

W jaki sposób oblicza się kompensatę?

W przypadku ofiary przestępstwa z użyciem przemocy kwota kompensaty jest obliczana w sposób uczciwy i z uwzględnieniem środków już otrzymanych od innego źródła (w szczególności od sprawcy lub zabezpieczenia społecznego).

PCW uwzględnia również zwroty z podatku dochodowego ofiary w ciągu 3 lat poprzedzających praktykę w zakresie faktów, odnoszące się do roszczenia o odszkodowanie za utratę zarobków (pieniędzy, których nie otrzymuje). W przypadku śmierci ofiary chodzi o deklaracje podatkowe wnioskodawcy (członka rodziny) lub, w przypadku jego braku, na podstawie dochodu nieprzekraczającym gwarantowanej minimalnej płacy miesięcznej.

W szczególności w przypadku przestępstw związanych z przemocą domową, PCW określa się pod względem sprawiedliwości. Jednym z kryteriów, które musi spełnić ofiara przemocy domowej, jest sytuacja poważnej deprywacji ekonomicznej, w wyniku której popełniono przestępstwo. W tym celu musisz zgłosić wszelkie zmiany sytuacji gospodarczej lub rodzinnej.

Kwoty otrzymane przez ofiarę od prywatnych ubezpieczeń na życie lub od następstw nieszczęśliwych wypadków są brane pod uwagę wyłącznie w celu ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu równego traktowania.

Czy istnieje kwota minimalna/maksymalna kompensaty?

Jeżeli ofiara zwróci się do PCV z zaliczkę na poczet kompensaty, wskazuje ona w szczególności kwotę żądanego odszkodowania.

W przypadku ofiary przestępstwa z użyciem przemocy pułap, jaki ma otrzymać każda osoba poszkodowana w przypadku śmierci lub poważnych obrażeń, wynosi 34 680 EUR.

W przypadku śmierci lub poważnego uszczerbku dla więcej niż jednej osoby w wyniku tego samego czynu zaliczka rekompensaty jest ograniczona do kwoty 30 600 EUR i nie przekracza całkowitej kwoty 91 800 EUR.

W przypadku kwot wypłaconych w formie rocznego czynszu pułap ten wynosi 4 080 EUR i nie może przekroczyć 12 240 EUR w przypadku gdy istnieje kilka poszkodowanych.

W przypadku przestępstwa przemocy domowej kwota, która ma zostać przyznana, nie może przekraczać miesięcznego ekwiwalentu minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia o taki sam okres). W przypadku wystąpienia szczególnego niedoboru środków finansowych, można przewidzieć wypłatę zaliczki na poczet odszkodowania, nawet przed zakończeniem kontroli danej sytuacji (instrukcji) i nie dokonuje się żadnych zmian w wysokości kwot, które należy otrzymać.

* dane z 2019 r.

Czy oczekuje się ode mnie podania we wniosku o kompensatę określonej kwoty? Jeżeli tak, czy dostanę instrukcje dotyczące sposobu jej obliczenia lub innych kwestii?

Tak, sam formularz wymaga takiej informacji.

W przypadku odszkodowania od innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także w przypadku, gdy państwo członkowskie złożyło do cPCV wniosek o odszkodowanie i pod warunkiem, że wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu w Portugalii, PCV poinformuje wnioskodawcę, w jaki sposób należy wypełnić wniosek o kompensatę i niezbędne dokumenty potwierdzające.

Czy kompensata wypłacana przez właściwy organ zostanie pomniejszona o odszkodowanie, które otrzymam z tytułu poniesienia szkody z innych źródeł (od pracodawcy lub z prywatnego systemu ubezpieczeń)?

Jeżeli ofiara, po wypłaceniu świadczenia lub odszkodowania, w każdym przypadku uzyska odszkodowanie za poniesione straty lub szkody, KPCV musi zwrócić się do ofiary o zwrot całości lub części otrzymanych kwot.

Czy mogę otrzymać zaliczkę na poczet odszkodowania? Jeżeli tak, to na jakich warunkach?

Mogę uzyskać zaliczkę, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

Ofiary przestępstwa z użyciem przemocy,

 • Przestępstwo zostało popełnione na terytorium Portugalii lub zostało popełnione poza terytorium Portugalii, wobec obywateli Portugalii lub obywateli państw członkowskich UE, o ile nie przysługiwało im prawo do odszkodowania od państwa, w którym popełniono przestępstwo,
 • Przestępstwo doprowadziło ofiarę do całkowitej czasowej niezdolności do pracy trwającej co najmniej 30 dni lub śmierci,
 • Przestępstwo spowodowało poważne zakłócenie życia ofiary oraz poważne zakłócenie ich jakości, przy czym oba te warunki muszą być spełnione łącznie.
 • Nie otrzymał odszkodowania za szkody poniesione gdzie indziej – lub za pośrednictwem sprawcy lub poprzez własne ubezpieczenie;
 • Klauzule wyłączające przewidziane prawem, w tym zachowanie ofiary przed przestępstwem, w jego trakcie i po jego zakończeniu, nie mają zastosowania do ofiary, w trakcie i po zakończeniu przestępstwa, nie naruszając poczucia porządku publicznego lub poczucia sprawiedliwości.

Osoby, które padły ofiarą przemocy domowej:

 • Doznał złego traktowania fizycznego lub psychicznego, w tym kar cielesnych, pozbawienia wolności i krzywdy, w sposób powtarzający się lub w inny sposób,
 • Czy został popełniony w obecności małoletniego w obecności dziecka, w zwykłym adresie osoby pokrzywdzonej lub w miejscu zamieszkania ofiary; lub
 • Czy został on rozpowszechniony za pośrednictwem internetu lub za pomocą innych sposobów powszechnego rozpowszechniania, danych osobowych, takich jak wizerunek lub dźwięk, dotyczących prywatności ofiary bez jego zgody; oraz
 • Jeżeli ofiara znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku tego przestępstwa, oraz
 • Przestępstwo miało miejsce na terytorium Portugalii lub zostało popełnione poza terytorium Portugalii, wobec obywateli Portugalii lub obywateli państw członkowskich UE, pod warunkiem że nie są uprawnione do odszkodowania od państwa, w którym popełniono przestępstwo (i CV musi zbadać taką sytuację),
 • Klauzule wyłączające przewidziane prawem, w tym zachowanie ofiary przed przestępstwem, w jego trakcie i po jego zakończeniu, nie mają zastosowania do ofiary, w trakcie i po zakończeniu przestępstwa, nie naruszając poczucia porządku publicznego lub poczucia sprawiedliwości.

Bez względu na to, czy jest to przestępstwo z użyciem przemocy, czy też przestępstwo przemocy domowej, mogę również otrzymać, bezpośrednio przed zakończeniem postępowania w sprawie CPCV, postanowienie w sprawie odszkodowania, które zostanie ustalone w późniejszym terminie w przypadku oczywistych braków ekonomicznych.

Czy po wydaniu głównej decyzji mogę otrzymać uzupełniającą lub dodatkową kompensatę (ze względu na zmianę okoliczności lub pogorszenie stanu zdrowia itp.)?

CPCV posiada autonomię w zakresie rozstrzygania spraw, w przypadku gdy wiążą się one z nowością w uprzednio ustalonej lub w sposób sprzeczny z wytycznymi (uprzednio sformułowanymi przez sam PCV) odszkodowania przyznanego na podstawie rodzaju sytuacji.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o kompensatę?

Kompensatę państwową dla ofiar przestępstw z użyciem przemocy (formularz)

Wymagane dokumenty:

 • Pełne wypełnienie formularza wniosku;
 • Wskazanie kwoty żądanego odszkodowania;
 • Zeznania podatkowego ofiary (lub wnioskodawcy, który nie jest bezpośrednim ofiarą przestępstwa) za rok poprzedzający przestępstwo, rok przestępstwa i rok po popełnieniu przestępstwa;
 • Wyciąg z rejestru karnego wraz z kopią wyroku i datą prawomocnego orzeczenia;
 • Pełnomocnictwo, jeżeli wniosek został złożony przez upoważnionego przedstawiciela;
 • Wyznaczenie adwokata w przypadku pełnomocnika prawnego.

Kompensatę państwową za przestępstwa związane z przemocą domową (formularz)

Wymagane dokumenty:

 • Pełne wypełnienie formularza wniosku;
 • Wskazanie kwoty żądanego odszkodowania;
 • Szczególnie bezbronne ofiary lub ofiary;
 • Kopia zawiadomienia lub automatycznej skargi;
 • Sprawozdanie gospodarcze, społeczne i rodzinne ofiary przestępstwa.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili wniesienia wniosku oraz w trakcie jego rozpatrywania?

Nie. Wniosek jest zwolniony z wszelkich kosztów lub opłat na rzecz ofiary, łącznie z dokumentami i zaświadczeniami, które są mu niezbędne do bezpłatnego uzyskania.

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę (w sprawach krajowych)?

PCV – Komisja ds. Ochrony Ofiar Przestępstw jest organem Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzialnym za przyjmowanie, analizowanie i podejmowanie decyzji w sprawie roszczeń odszkodowawczych ze strony państwa ofiar przestępstw z użyciem przemocy oraz ofiar przemocy domowej w sprawach krajowych.

Na jaki adres należy wysłać wniosek (w sprawach krajowych)?

W imieniu Komitetu Ochrony Ofiar Przestępstw (zob. poprzednia odpowiedź)

Miejsce i dane kontaktowe:

Komitet Ochrony Kryminalistycznej w Sprawach Karnych

 • Adres: Avenida Fontes Pereira de Melo, nr 7 – Piso 7° Dto., 1050-115 Lisboa
 • Tel.: (+351) 21 322 24 90
 • Faks: (+351) 21 322 24 91
 • E-mail: correio.cpvc@sg.mj.pt

Godziny otwarcia:

 • Od poniedziałku do piątku: 9: 30 – 12: 30; 14: 00 – 16: 30

Więcej informacjiLink otworzy się w nowym oknie: https://cpvc.mj.pt/

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub kiedy mój wniosek jest rozpatrywany?

Nie ma konieczności występowania w trakcie badania, chyba że CPPVC jest zdania, że obecność jest konieczna.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty?

Po otrzymaniu wniosku, cpcv ma okres jednego miesiąca na zbadanie roszczenia i podjęcie niezbędnych kroków; po upływie miesiąca decyzję w sprawie przyznania wniosku podejmuje się niezwłocznie i podaje się jej kwotę.

Jeżeli nie jestem zadowolony z decyzji organu, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Tak. Jeżeli wnioskodawca uważa, że decyzja CV miała niekorzystny wpływ, wnioskodawca ma 15 dni na złożenie wniosku do Komisji. Na wniosek wnioskodawca przedstawia powody, na których się opiera, i może załączyć do niego dowody, które uzna za stosowne.

Cpcv ma 30 dni na ocenę i podjęcie decyzji w sprawie skargi i może potwierdzić, cofnąć, zmienić lub zastąpić akt, którego dotyczy wniosek.

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją w sprawie skargi, będziesz mógł zaskarżyć tę decyzję przed sądami administracyjnymi.

Gdzie mogę pobrać niezbędne formularze i uzyskać inne informacje o sposobach dochodzenia kompensaty?

Strona internetowa komisji ds. ofiar przestępstw: Link otworzy się w nowym okniehttps://cpvc.mj.pt/?page_id=31

W przypadku ofiary przestępstw z użyciem przemocy lub przemocy domowej istnieją dwa różne formy.

Czy jest specjalna infolinia, pod którą można zadzwonić, lub strona internetowa, z którą można się zapoznać?

Cpcv – Komitet Ochrony Ofiar Przestępstw: Link otworzy się w nowym oknieHttps: cpvc.mj.pt/.

APAV – Portugalskie Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Ofiarom Przestępstw: Link otworzy się w nowym oknieHTTP:// www.apav.pt/.

Czy w trakcie sporządzania wniosku o kompensatę mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika)?

Państwo zapewnia, aby w przypadku przestępstw z użyciem przemocy lub przemocy domowej ofiara miała dostęp do porady prawnej i późniejszej pomocy prawnej.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

Komitet ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (PVC):

 • Bezpośredni – Av. Pereira de Meo, nr 7, 7DTO., 1050-115 Lisboa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9: 30 do 12: 30 oraz od 14: 00 do 16: 30;
 • Pocztą, przesyłając formularz na stronie internetowej Komisji;
 • E-mail: Link otworzy się w nowym oknieCorreio.cpcv@sg.mj.pt;
 • Online, wypełniając formularz przeznaczony dla ofiar przestępstw z użyciem przemocy lub przemocy domowej (Link otworzy się w nowym okniehttps://cpvc.mj.pt/);
 • Przez telefon: (+351) 213 222 490, stałe koszty sieci, 9h30-12h30 i 14h-16h30;

APAV:

 • Linia wsparcia dla ofiar: (+351) 116 006 (dni robocze 9 – 21);
 • Strona internetowa, na stronie internetowej APAV: Link otworzy się w nowym oknieHTTP:// www.apav.pt/ (dostępne w PT, EN, rosyjskim, chińskim); Lub na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://infovitimas.pt/pt/app/;
 • Praca tłumacza filmu „Geal/SERV IIN” (+351 12 472), dni robocze, 10 – 18 h.

Komisja Obywatelstwa i Równouprawnienia Płci:

 • Usługa informacyjna dla ofiar przemocy domowej (dostarczanie informacji na temat praw ofiar oraz istniejących zasobów na całym terytorium kraju, gdzie można uzyskać informacje psychologiczne, społeczne i prawne) – Telefon: (+351) 800 202 148 (bezpłatne, anonimowe, poufne i dostępne służby 24h).

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2019