Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ak sa môj nárok má posudzovať v tejto krajine - Portugalsko

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Za aký druh trestnej činnosti môžem získať náhradu škody?

Trestné činy, ktoré môžu byť dôvodom na odškodnenie, sú „násilné trestné činy“. Trestné činy, z ktorých vyplýva trvalá pracovná neschopnosť, dočasná a absolútna neschopnosť pracovať najmenej 30 dní alebo smrť; ak trestný čin spôsobil značné narušenie úrovne a kvality života obete alebo, v prípade smrti obete, osôb (blízkych príbuzných), ktoré sú od neho ekonomicky závislé alebo od neho závislé, a ktoré od páchateľa nezískali náhradu.

Napr.: Vražda, vážne zranenia, porušovanie, sexuálne zneužívanie maloletých, domáce násilie alebo vážne zranenia vyplývajúce z trestného činu Roube.

Za aký druh ujmy môžem získať odškodnenie?

 • Materiálne škody/materiálne škody: patria medzi ne škody spôsobené trestným činom (ktoré sú napríklad náklady na nemocničnú starostlivosť, konzultácie, lieky atď.) a výhody, ktoré obeť prestala dostávať (napríklad mzdy, ktoré ste neboli schopní získať, kým ste neboli schopní dostať sa). Náhrada sa môže poskytnúť za škodu, ktorú utrpela priama alebo nepriama obeť.
 • Emocionálna alebo emocionálna ujma: hoci ich hospodársky výsledok nemožno hodnotiť z ekonomického hľadiska, možno ich finančne kompenzovať (napr. škoda, ktorá zasahuje do dobrých životných podmienok, cti, dobrého mena vrátane fyzickej bolesti, duševnej poruchy a emocionálneho utrpenia). Môže sa udeliť len náhrada za morálnu alebo emocionálnu ujmu, ktorú utrpela priama obeť.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný (-á) alebo závislá osoba obete, ktorá zahynula v dôsledku trestného činu? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu získať odškodnenie?

Áno, finančná pomoc môže byť poskytnutá blízkym príbuzným priamej alebo hospodárskej závislosti obete násilného trestného činu, ktorá stratila svoj život v priamom dôsledku takéhoto násilia.

Rodinní príslušníci, ktorí mali právo na výživné pre obeť pred smrťou, môžu mať nárok na náhradu škody; manžel (-ka) alebo bývalý (-á) manžel (-ka), rodičia, deti, súrodenci, strýkovia, nevlastný otec/matka, za určitých okolností, ako aj osoby, ktoré žili bez ohľadu na svoje pohlavie v konsenzuálnom zväzku s obeťou za rovnakých podmienok ako manželia, a to viac ako dva roky.

Môžem získať odškodnenie, ak som príbuzný (-á) alebo závislá osoba obete, ktorá prežila? Ktorí príbuzní alebo závislé osoby môžu v takomto prípade získať odškodnenie?

Nepriame obete (blízki príbuzní) násilnej trestnej činnosti môžu získať odškodnenie len v prípade smrti obete.

Môžem získať odškodnenie, ak nie som štátnym príslušníkom krajiny EÚ?

Vnútroštátne alebo zahraničné obete, ktoré utrpeli vážnu ujmu spôsobenú priamo násilím spáchaným na portugalskom území alebo na palube portugalských lodí alebo lietadiel, môžu dostať náhradu za predpokladu, že sú splnené určité právne požiadavky.

Môžem žiadať o odškodnenie v tejto krajine, ak tu žijem alebo z tejto krajiny pochádzam (toto je krajina môjho bydliska alebo mojej štátnej príslušnosti) dokonca aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine EÚ? Môžem to vykonať namiesto toho, že budem žiadať o odškodnenie v krajine, kde bol trestný čin spáchaný? Ak áno, za akých podmienok?

Návrh na náhradu škody:

a) obeť trestných činov spáchaných mimo Portugalska proti štátnym príslušníkom Portugalska alebo občanom EÚ, ktorí majú obvyklý pobyt v Portugalsku:

Obete násilného trestného činu vrátane domáceho násilia spáchaného mimo vnútroštátneho územia s obvyklým pobytom v Portugalsku môžu mať nárok na finančnú náhradu od Portugalska, pokiaľ nemajú nárok na odškodnenie od štátu, na ktorého území vznikla škoda. V tomto prípade je cPVC zodpovedný za overenie, či žiadateľ má alebo nemá nárok na náhradu škody v štáte, na ktorého území vznikla škoda.

obete trestných činov v inom členskom štáte EÚ, ktoré tam majú obvyklý pobyt a ktoré chcú poskytnúť preddavok na odškodnenie, ktoré má vydať portugalský štát:

Ak žiadatelia o odškodnenie majú obvyklý pobyt v inom členskom štáte EÚ, predložili príslušnému orgánu štátu, v ktorom má portugalský štát obvyklý pobyt, žiadosť o vyplatenie preddavku na náhradu škody, môže byť PVC doručené príslušnému orgánu členského štátu, ktorý je obvyklým bydliskom žiadateľa, a rozhodnutie o priznaní náhrady škody oznámi príslušnému orgánu.

Musím najprv nahlásiť trestný čin polícii, aby som mohol (-la) žiadať o odškodnenie?

Trestná účasť orgánov v trestnom konaní nie je povinná. Na druhej strane len na základe sťažnosti alebo sťažnosti môžu orgány zistiť výskyt trestného činu a začať vyšetrovanie.

Ak máte menej ako 16 rokov, nemôžete podať sťažnosť sama. Sťažnosť podávajú jej právni zástupcovia.

Musím počkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania pred tým, ako budem môcť žiadať o odškodnenie?

Nie je potrebné čakať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania o náhradu škody. Je potrebné kontaktovať PVC až do jedného roka po spáchaní trestného činu.

Musím najskôr požadovať náhradu škody od páchateľa – ak sa potvrdila jeho totožnosť?

Nie je potrebné najprv získať odškodnenie od páchateľa.

Aj v prípade, že v trestnom konaní alebo mimo neho nebolo podané žiadne odškodnenie z dôvodov, ktoré je možné pripísať výlučne žalobcovi (najmä z dôvodu, že nepožiadal o náhradu škody na súde alebo ho vzal späť), musí byť vyplatená náhrada, aj keď je znížená na polovicu maximálnej výšky zálohy, ktorú má poskytnúť štát prostredníctvom PVC.

Ak nebola zistená totožnosť páchateľa alebo páchateľ nebol odsúdený, môžem napriek tomu žiadať o odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

Aj keď totožnosť páchateľa násilia nie je známa alebo z iného dôvodu nemôže byť stíhaná a odsúdená, obeť má nárok na vyplatenie náhrady škody štátom prostredníctvom PVC.

V žiadosti o poskytnutie preddavku na náhradu škody, ktorá sa má predložiť v súvislosti s náhradou škody, musím priložiť dokumenty, ktoré odôvodňujú uvádzané skutočnosti, najmä opis utrpených zranení, práceneschopnosť, lekárske doklady atď.

Existuje lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť o odškodnenie?

Áno. Odškodnenie sa v zásade musí uplatniť v trestnom konaní. Obeť musí o tom informovať políciu alebo prokuratúru najneskôr do konca fázy vyšetrovania, ktorá chce podať návrh na náhradu škody, napríklad predložením vyhlásenia. Po doručení formálnej výzvy zo strany obžalovaného budete mať 20 dní na predloženie vašej žiadosti.

Ak sa obeť obráti na cPVC grant/zálohovú platbu, musí tak urobiť do jedného roka od spáchania trestného činu. Ak je obeťou v čase udalosti maloletá osoba, môže podať žiadosť o preddavok štátnej náhrady do jedného roka po dosiahnutí plnoletosti alebo emancipovaní.

Na aké straty a výdavky sa vzťahuje odškodnenie?

Napríklad, bude sa odškodnenie vzťahovať na:

za obeť trestného činu:

— Majetková ujma (nepsychologická):

 • Liečebné náklady v dôsledku úrazu (lekárske ošetrenie: ambulantná a nemocničná liečba, obnova);
 • Dodatočné potreby alebo výdavky spôsobené zraneniami (starostlivosť a pomoc, dočasná alebo trvalá liečba, rehabilitácia, fyzioterapia, potrebné úpravy doma, osobitná pomoc atď.);
 • Trvalé lézie (napr. zdravotné postihnutie alebo trvalé postihnutie):
  • Strata príjmu počas lekárskeho ošetrenia a po ňom (vrátane straty príjmu a zárobkovej schopnosti atď.);
  • Strata príležitosti;
  • Náklady na súdne konania súvisiace s udalosťou, ktorá spôsobila škodu, vrátane odmien advokátov a súdnych poplatkov);
  • Náhrada za krádež alebo poškodenie osobného majetku.

— Nepsychologické škody:

 • Bolesť a utrpenie spôsobené obeti.

Pre rodinných príslušníkov alebo osoby blízke obeti:

— Majetková ujma (nepsychologická):

 • Pohrebné náklady;
 • Liečebné náklady (napr. liečba relatívnej, ambulantnej alebo nemocničnej starostlivosti, rehabilitácia);
 • Strata údržby alebo príležitostí.

Vypláca sa odškodnenie jednou platbou alebo v mesačných splátkach?

Vyplatenie preddavku na odškodnenie pre obeť domáceho násilia je vo všeobecnosti formou mesačného nájomného za 6 mesiacov, ktoré možno v rovnakej lehote výnimočne predĺžiť v rovnakej lehote, v riadne odôvodnených prípadoch a v prípade nedostatku prostriedkov na živobytie.

V prípade násilného trestného činu sa vyplatenie náhrady obeti uskutoční v jednej splátke a môže sa vyplatiť vo forme ročnej anuity.

Akým spôsobom by mohlo moje vlastné správanie v súvislosti s trestným činom, môj záznam v registri trestov alebo nedostatok spolupráce počas súdneho konania ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodného a/alebo jeho výšku?

Komisia môže znížiť alebo vylúčiť výšku náhrady, ktorá sa má priznať, berúc do úvahy správanie obete alebo žiadateľa pred, počas alebo po skutočnostiach, jeho vzťahy s páchateľom alebo jeho prostredím, alebo ak sa správanie obete zdá byť v rozpore s pocitom spravodlivosti alebo verejného poriadku.

Správanie obete alebo žiadateľa však nie je relevantné na účely zníženia alebo vylúčenia náhrady škody, ak bola spôsobená škoda v prípade pozemkového motorového vozidla alebo v určitých prípadoch, keď sa uplatňujú pravidlá o pracovných úrazoch alebo o pracovných úrazoch.

Akým spôsobom by mohla moja finančná situácia ovplyvniť pravdepodobnosť získania odškodnenia a/alebo jeho výšku?

V rozhodnutí o poskytnutí zálohy a stanovení výšky náhrady sa zohľadní:

 • V prípade násilných trestných činov významné narušenie úrovne alebo kvality života;
 • V prípade trestných činov domáceho násilia vážny nedostatok ekonomickej deprivácie.

V prípade násilného trestného činu sa tiež zohľadnia všetky sumy, ktoré obeť dostane z iných zdrojov, najmä od páchateľa trestného činu alebo od sociálneho zabezpečenia; finančné prostriedky získané v súvislosti so súkromným životným poistením alebo osobnými nehodami sú v zásade vylúčené.

Mohli by mať iné kritériá vplyv na moje šance na odškodnenie a/alebo jeho výšku?

Zohľadní sa tiež skutočnosť, že nedošlo k žiadnej kompenzácii za stratu alebo škodu v trestnom konaní, ktoré boli vznesené voči páchateľovi, alebo je možné predpokladať, že páchateľ tak neurobí, ani žiadny iný skutočný alebo dostatočný zdroj odškodnenia.

Ako sa odškodnenie vypočíta?

V prípade obete násilného trestného činu sa výška náhrady vypočíta ako spravodlivosť a protihodnota finančných prostriedkov, ktoré už boli získané z iného zdroja (najmä páchateľa alebo sociálneho zabezpečenia).

PVC tiež zohľadňuje daňové priznania obete v období 3 rokov pred začatím skutkových okolností týkajúce sa nároku na náhradu ušlého zárobku (peniaze, ktoré už nedostáva). V prípade smrti obete je referenčným číslom daňové priznanie žiadateľa (blízky rodinný príslušník) alebo, ak to nie je možné, na základe príjmu, ktorý nepresahuje zaručenú minimálnu mesačnú mzdu.

Najmä v prípade trestných činov domáceho násilia sa PVC stanovuje z hľadiska spravodlivosti. Jedným z kritérií, aby sa obeť domáceho násilia mohla domáhať náhrady škody, je situácia vážnej hospodárskej deprivácie, ktorá viedla k spáchaniu trestného činu. Na tento účel musíte nahlásiť akékoľvek zmeny vašej hospodárskej alebo rodinnej situácie.

Sumy, ktoré obeť dostane zo súkromného poistenia alebo úrazového poistenia, sa zohľadnia len na účely určenia výšky náhrady škody z dôvodu spravodlivosti.

Existuje minimálna/maximálna výška odškodnenia, ktorú možno priznať?

Ak sa obeť uplatní na cPVC nárok na vyplatenie náhrady vopred, uvedie najmä výšku požadovanej náhrady.

V prípade obete násilného trestného činu je strop, ktorý má prijať každá zranená osoba v prípade smrti alebo vážnej ujmy, 34 680 EUR.

V prípade smrti alebo vážneho zranenia viac ako jednej osoby v dôsledku toho istého zákona sa vyplatenie náhrady vopred obmedzí na každú sumu 30 600 EUR a nepresiahne celkovú sumu 91 800 EUR.

V prípade súm vyplatených vo forme ročného nájomného je strop 4 080 EUR a v prípade viacerých poškodených strán nesmie prekročiť 12 240 EUR.

V prípade trestného činu domáceho násilia nesmie byť suma, ktorá sa má poskytnúť, vyššia ako mesačná ekvivalentná minimálnej mesačnej mzdy na obdobie 6 mesiacov (s možnosťou predĺženia o rovnaké obdobie). V prípade konkrétneho hospodárskeho rozdielu sa môže prijať opatrenie na vyplatenie náhrady vopred, a to aj pred ukončením kontrol špecifickej situácie (pokyn), pričom sa nevykonali žiadne zmeny v sume súm, ktoré majú byť prijaté.

* údaje z roku 2019

Očakáva sa odo mňa uvedenie výšky odškodnenia vo formulári žiadosti o odškodnenie? Ak áno, dostanem pokyny na výpočet jeho výšky alebo v súvislosti s jeho inými aspektmi?

Áno, sám formulár požaduje takéto informácie.

V prípade kompenzácie z iného členského štátu Európskej únie a tohto členského štátu žiadosť o náhradu škody, a pod podmienkou, že navrhovateľ má obvyklý pobyt v Portugalsku, cPVC informuje žiadateľa o spôsobe, akým sa má žiadosť o náhradu a potrebné podporné dokumenty vyplniť.

Ak dostanem odškodnenie za utrpenú stratu z iných zdrojov (napríklad od môjho zamestnávateľa alebo zo systému súkromného poistenia), odráta sa jeho výška z výšky odškodnenia, ktoré mi vyplatí tento orgán/subjekt?

Ak obeť po vyplatení rezervy alebo náhrady škody v každom prípade získa náhradu vzniknutej škody, CSPVC musí od poškodeného požadovať úplné alebo čiastočné vrátenie získaných súm.

Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok?

Som schopný získať zálohu za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

Ak ste sa stali obeťou násilného trestného činu,

 • Trestný čin bol spáchaný na portugalskom území alebo bol spáchaný mimo portugalského územia voči portugalským štátnym príslušníkom alebo štátnym príslušníkom členských štátov EÚ, pokiaľ nemal nárok na náhradu škody zo strany štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný,
 • Trestný čin spôsobil obeti absolútnu dočasnú pracovnú neschopnosť v trvaní najmenej 30 dní alebo smrť,
 • Trestný čin spôsobil obeti vážne narušenie ich životnej úrovne a značné narušenie ich kvality, pričom obe podmienky sú kumulatívne.
 • Že nedostal náhradu škody, ktorú utrpel inde – alebo prostredníctvom páchateľa, alebo prostredníctvom vlastného poistenia;
 • Klauzuly o vylúčení, stanovené zákonom, vrátane správania obete pred trestným činom, počas neho a po ňom, sa v priebehu a po skončení trestného činu neuplatňujú na obeť, ktorá nie je v rozpore s pocitom verejného poriadku alebo spravodlivosti.

Ak ste sa stali obeťou domáceho násilia:

 • Opakovane alebo inak,
 • Bez ohľadu na to, či bol spáchaný voči nej, v prítomnosti dieťaťa, v prítomnosti dieťaťa, na riadnej adrese obete alebo v mieste bydliska obete; alebo
 • Či sa šíri prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom iných rozšírených verejných šírenia, osobné údaje, ako napríklad zobrazenie alebo zvuk, týkajúce sa súkromia obete bez jej súhlasu, a
 • Ak má obeť v dôsledku tohto trestného činu vážnu hospodársku potrebu a
 • Tento trestný čin sa konal na portugalskom území alebo bol spáchaný mimo portugalského územia voči portugalským štátnym príslušníkom alebo štátnym príslušníkom členských štátov EÚ, pokiaľ nemajú nárok na náhradu škody zo strany štátu, v ktorom bol trestný čin spáchaný (a cPCV musí túto situáciu vyšetriť),
 • Klauzuly o vylúčení, stanovené zákonom, vrátane správania obete pred trestným činom, počas neho a po ňom, sa v priebehu a po skončení trestného činu neuplatňujú na obeť, ktorá nie je v rozpore s pocitom verejného poriadku alebo spravodlivosti.

Bez ohľadu na to, či ide o násilný trestný čin alebo trestný čin domáceho násilia, tiež môžem mať možnosť získať bezprostredne pred ukončením vyšetrovania postupu verejného obstarávania ustanovenie o náhrade, ktoré má byť neskôr stanovené v prípade zjavného hospodárskeho nedostatku.

Môžem získať doplnkové alebo dodatočné odškodnenie (napr. v nadväznosti na zmenenú situáciu alebo zhoršenie zdravotného stavu atď.) po vydaní hlavného rozhodnutia?

CPVC má samostatnosť pri rozhodovaní o prípadoch, ak si to vyžaduje novinka vo veci, o ktorej sa predtým rozhodlo, alebo osobitným spôsobom v rozpore s usmerneniami (ktoré predtým vydal samotný PVC) o škodách priznaných na základe typu situácie.

Aké podporné dokumenty musím predložiť spolu so žiadosťou o odškodnenie?

Štátna kompenzácia obetiam násilných trestných činov (formulár)

Požadované dokumenty:

 • Úplné vyplnenie formulára žiadosti;
 • Výšku požadovanej náhrady;
 • Daňové priznanie obete (alebo žalobcu, ak nie je priamou obeťou trestného činu) za rok predchádzajúci spáchaniu trestného činu, rok spáchania trestného činu a rok po spáchaní trestného činu;
 • Záznam v registri trestov s kópiou rozsudku a dátum konečného rozsudku,
 • Splnomocnenie, ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca;
 • Vymenovanie advokáta v prípade zákonne splnomocneného zástupcu.

Štátna náhrada za zločiny domáceho násilia (forma)

Požadované dokumenty:

 • Úplné vyplnenie formulára žiadosti;
 • Výšku požadovanej náhrady;
 • Mimoriadne zraniteľná obeť alebo postavenie obete;
 • Kópia oznámenia alebo Auto sťažnosť;
 • Správa o hospodárskej, sociálnej a rodinnej sfére, keď je obeť domovom.

Keď sa žiadosť príjme a spracuje, je potrebné uhradiť správne alebo iné poplatky?

Nie. Žiadosť je oslobodená od akýchkoľvek nákladov alebo poplatkov pre obeť vrátane dokumentov a potvrdení, ktoré sú potrebné na to, aby sa takýto nárok získal bezplatne.

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie (vo vnútroštátnych prípadoch)?

PVC – Komisia pre ochranu obetí trestných činov je orgánom ministerstva spravodlivosti, ktorý je zodpovedný za prijímanie, analyzovanie a rozhodovanie o žiadostiach o odškodnenie zo strany štátu obetí násilných trestných činov a obetí domáceho násilia vo vnútroštátnych prípadoch.

Kam mám odoslať žiadosť (vo vnútroštátnych prípadoch)?

V prípade Výboru pre ochranu obetí trestných činov (pozri predchádzajúcu odpoveď)

Umiestnenie a kontaktné údaje:

Výbor na ochranu obetí trestných činov

 • Adresa: Avenida Fontes Pereira de Melo, č. 7 – Piso 7° Dto., 1050 – 115 Lisboa
 • Tel.: (+ 351) 21 322 24 90
 • Fax: (+ 351) 21 322 24 91
 • E-mail: correio.cpvc@sg.mj.pt

Otváracie hodiny:

 • Pondelok až piatok: 9: 30 – 12: 30; 14: 00 – 16: 30

Viac informácií nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknena stránke https://cpvc.mj.pt/.

Musím byť prítomný počas konania a/alebo keď sa rozhoduje o mojej žiadosti?

V priebehu skúšky nie je potrebné byť prítomná, pokiaľ sa CPPVC nedomnieva, že je potrebná.

Ako dlho trvá (približne), kým orgán rozhodne o mojej žiadosti o odškodnenie?

Cpv po prijatí pohľadávky, má lehotu jedného mesiaca na preskúmanie žiadosti a prijatie potrebných krokov; po uplynutí jedného mesiaca sa rozhodnutie o schválení žiadosti prijme bezodkladne a uvedie sa jej výška.

Ak nie som spokojný (-á) s rozhodnutím orgánu, ako ho môžem napadnúť?

Áno. Ak sa žiadateľ domnieva, že mu rozhodnutie o cPCV nepriaznivo ovplyvnilo, žiadateľ má 15 dní na to, aby Komisii predložil žiadosť. Žiadateľ musí na základe svojej žiadosti uviesť dôvody, na ktorých sa odvoláva, a môže doplniť dôkazy, ktoré považuje za vhodné.

Cpv má 30 dní na posúdenie sťažnosti a rozhodnutie o nej a môže potvrdiť, zrušiť, zmeniť, doplniť alebo nahradiť uvedený akt.

Ak nesúhlasíte s rozhodnutím o sťažnosti, budete môcť napadnúť toto rozhodnutie na správnych súdoch.

Kde získam potrebné formuláre a iné informácie o tom, ako podať žiadosť?

Webová stránka komisie pre obete trestných činov: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://cpvc.mj.pt/?page_id=31

V prípade násilnej trestnej činnosti alebo domáceho násilia existujú dve rôzne formy.

Existuje osobitná linka pomoci alebo webové sídlo, ktoré môžem využiť?

Cpcv – Výbor pre ochranu obetí trestných činov: Odkaz sa zobrazí v novom okneHttps:/cpvc.mj.pt/.

APAV – Portugalské združenie pre podporu obetí: Odkaz sa zobrazí v novom okneHTTP:// www.apav.pt/.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) pri príprave žiadosti?

Štát zabezpečí, aby v prípadoch násilného trestného činu alebo domáceho násilia mal poškodený prístup k právnemu poradenstvu a následnej právnej pomoci.

Existujú nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie?

Výbor na ochranu obetí trestných činov (PVC):

 • Priamy kontakt – Av. Zdroje č. 7, 7dto., 1050 – 115 Lisabon, od pondelka do piatka od 9: 30 do 12: 30 a od 14: 00 do 16: 30;
 • Poštou, a to zaslaním formulára, ktorý nájdete na domovskej stránke Komisie;
 • E-mailom: Odkaz sa zobrazí v novom okneCorreio.cpcv@sg.mj.pt;
 • Online vyplnením formulára pre obete násilnej trestnej činnosti alebo domáceho násilia (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://cpvc.mj.pt/);
 • Telefonicky: (+ 351) 213 222 490, pevné sieťové náklady, 9h30 – 12H30 a 14h-16h30;

APAV:

 • Riadok podpory pre obete: (+ 351) 116 006 (pracovné dni 9 – 21 h);
 • Online na webovom sídle APAV: Odkaz sa zobrazí v novom okneWww.apav.pt/ (k dispozícii v PT, EN, ruština, čínština); Alebo na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://infovitimas.pt/pt/app/;
 • Služby tlmočenia (+ 351 12 472) v oblasti Geal/SERV IIN (+), pracovné dni, 10 – 18 h.

Komisia pre občianstvo a rodovú rovnosť:

 • Informačná služba pre obete domáceho násilia (poskytovanie informácií o právach obetí a o existujúcich zdrojoch na celom území krajiny, kde je možné získať psychologické, sociálne a právne informácie) – Telefón: (+ 351) 800 202 148 (voľné, anonymné, dôverné a dostupné 24-hodinové služby).

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 26/08/2019