Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Portugal

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Brott som kan ge upphov till ersättning är våldsbrott. Brott som leder till bestående arbetsoförmåga, tillfällig och absolut arbetsoförmåga på minst 30 dagar, eller dödsfall. om brottet har medfört en betydande störning av offrets nivå och livskvalitet eller, i händelse av offrets död, de personer (nära släktingar) som är ekonomiskt beroende av brottsoffret eller som är beroende av den för sin försörjning och som inte har fått ersättning från gärningsmannen.

T.ex.: Mord, allvarliga skador, sexuella övergrepp mot minderåriga, våld i hemmet eller allvarliga skador till följd av ett våldsbrott.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

 • Materiella skador/materiella skador: det rör sig bland annat om skador som orsakats av brott (t.ex. kostnader för sjukhusvård, rådgivning, läkemedel osv.) och de förmåner som offret har upphört att få (till exempel de löner som du inte har kunnat få medan du var oförmögen). Ersättning kan beviljas för den skada som direkt eller indirekt lidits.
 • Emotionell eller emotionell skada: även om de inte kan bedömas ekonomiskt, kan de åtminstone kompenseras ekonomiskt (t.ex. skador som stör välbefinnandet, ära, goda namn, fysisk smärta, psykisk ohälsa och emotionellt lidande). Endast ersättning för ideell eller emotionell skada som drabbat ett direkt brottsoffer kan beviljas.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Ja, ekonomiskt stöd kan beviljas till nära anhöriga till det direkta eller ekonomiska beroendet av ett offer för ett våldsbrott som har förlorat livet som en direkt följd av en sådan våldshandling.

Familjemedlemmar som före sin död hade rätt till underhåll för brottsoffret kan ha rätt till ersättning. make eller tidigare make/maka, föräldrar, barn, syskon, bröder, styvfar/mor, under vissa omständigheter, samt personer som, oavsett kön, levde i ett samboförhållande med brottsoffret under mer än två års tid.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Indirekta brottsoffer (nära anhöriga) till våldsbrott kan endast få ersättning om offret avlider.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Nationella eller utländska brottsoffer som har lidit allvarlig skada som är en direkt följd av våld som begås på portugisiskt territorium eller ombord på portugisiska fartyg eller luftfartyg kan få ersättning förutsatt att vissa rättsliga krav är uppfyllda.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, på vilka villkor?

Skadeståndstalan:

a) Victim för brott som begåtts utanför Portugal mot portugisiska medborgare eller EU-medborgare, stadigvarande bosatt i Portugal:

Offer för våldsbrott, inklusive våld i hemmet, som har begåtts utanför det nationella territoriet med normal hemvist i Portugal kan ha rätt till ekonomisk ersättning från portugisiska staten, förutsatt att de inte har rätt till ersättning från den stat på vars territorium skadan uppkom. I detta fall ansvarar CPVC för att kontrollera om sökanden har rätt till ersättning i den stat på vars territorium skadan uppstod.

brottsoffer i en annan EU-medlemsstat, som har sin hemvist där och som vill bevilja ett förskott på ersättning som ska beviljas av portugisiska staten:

Om den som ansöker om ersättning har hemvist i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den portugisiska staten har sin hemvist där en ansökan om förskottsbetalning av ersättning har hemvist, kan CPVC erhålla den ansökan som översänts av den behöriga myndigheten i medlemsstaten, som är sökandens stadigvarande bosättning, och besluta om skadestånd och underrätta den behöriga myndigheten om detta.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Kriminell inblandning är inte obligatorisk. Å andra sidan är det endast genom klagomål eller klagomål som myndigheterna kan ta reda på förekomsten av ett brott och inleda undersökningen.

Om du är yngre än 16 år kan du inte klaga ensam. Klagomålet ska lämnas in av dess juridiska ombud.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Det är inte nödvändigt att invänta resultatet av polisutredningen eller straffrättsliga förfaranden för att begära ersättning. Det är nödvändigt att kontakta CPVC upp till ett år efter det att brottet har begåtts.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Det är inte nödvändigt att först få ersättning från gärningsmannen.

Även om inga anspråk på ersättning i brottmålsprocessen görs av skäl som endast kan tillskrivas sökanden (i synnerhet på grund av att han inte ansökt om ersättning i domstol eller dragit tillbaka den), ska ersättning betalas ut, även om den minskas till hälften av den övre gränsen för det förskott som staten ska bevilja genom PVC.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Även om förövaren av våldet är okänd eller av något annat skäl inte kan åtalas och dömas, har offret rätt till förskottsutbetalning av ersättning från staten genom PVC.

I den ansökan om förskottsbetalning som ska inges till CPVC ska jag bifoga handlingar som styrker de åberopade omständigheterna, bland annat vad gäller beskrivningen av de skador som lidits, arbetsoförmåga, läkarintyg etc.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Nej. Ersättning ska i princip begäras inom ramen för ett straffrättsligt förfarande. För att göra detta måste offret senast i slutet av utredningsfasen informera polisen eller åklagarmyndigheten om vem som vill lämna in en begäran om ersättning, till exempel genom att lämna in redogörelser. När du har fått en formell underrättelse från den tilltalade har du 20 dagar på dig att lämna in din ansökan.

Om den skadelidande ansöker på CPVC ett bidrag/förskottsutbetalning ska den göra detta inom ett år från det att brottet begicks. Om brottsoffret vid tidpunkten för evenemanget är minderårig får han eller hon lämna in en ansökan om ett förskott på den statliga ersättningen upp till ett år efter det att han eller hon har uppnått myndighetsålder eller som emanad.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

för brottsoffer:

— Ekonomisk skada (icke-psykologisk):

 • Sjukvårdskostnader på grund av skada (medicinsk behandling: öppen vård och behandling på sjukhus, återhämtning).
 • Ytterligare behov eller kostnader som orsakas av skador (vård och assistans, tillfällig eller permanent vård, rehabilitering, sjukgymnastik, anpassning nödvändig i hemmet, särskilt stöd osv.).
 • Bestående skador (t.ex. funktionshinder eller bestående funktionshinder):
  • Inkomstförlust under och efter medicinsk behandling (inklusive förlorad inkomst och förlorad förvärvsförmåga osv.).
  • Förlust av möjligheter.
  • Kostnader för rättsliga förfaranden i samband med den händelse som orsakade skadan, inklusive advokatarvoden och domstolsavgifter.
  • Ersättning för stöld eller skada på personlig egendom.

Icke-psykisk skada:

 • Smärta och lidande som orsakas offret.

För familjemedlemmar eller personer som befinner sig nära brottsoffret:

— Ekonomisk skada (icke-psykologisk):

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. behandling av en anhörig, öppenvård eller sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll eller möjlighet.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Förskottsbetalningen av ersättning till offer för våld i hemmet är i regel en månadshyra som beviljas i 6 månader, och som i undantagsfall, och i vederbörligen styrkta fall där det föreligger orimliga svårigheter och brist på medel för uppehället, ska beviljas som en enda utbetalning.

I händelse av våldsbrott ska ett förskott på ersättning till den skadelidande göras i en enda betalning och betalas ut i form av en årlig livränta.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Kommissionen kan minska eller utesluta ersättningsbeloppet med beaktande av offrets eller den sökandes uppträdande före, under eller efter omständigheterna, personens förhållande till gärningsmannen eller till hans eller hennes miljö eller om brottsoffrets beteende verkar strida mot en känsla av rättvisa eller allmän ordning.

Brottsoffrets eller sökandens uppträdande är emellertid inte relevant för att minska eller utesluta ersättning om den skada som orsakats har orsakats av landmotorfordonet eller, i vissa fall, när reglerna om olycksfall i arbetet eller i tjänsten är tillämpliga.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Beslutet om beviljande av förskott och fastställande av ersättningsbeloppet ska beaktas

 • När det gäller våldsbrott: betydande störningar av livskvaliteten eller livskvaliteten.
 • När det gäller brott som rör våld i hemmet, den drabbades allvarliga brist på ekonomisk utsatthet.

Vid våldsbrott ska hänsyn också tas till belopp som offret får från andra källor, särskilt från förövaren av brottet eller den sociala tryggheten. medel som erhållits för livförsäkringar eller personliga olyckor är i princip undantagna.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Hänsyn ska också tas till det faktum att ingen kompensation har gjorts för förlust eller skada i det straffrättsliga förfarande som har inletts till gärningsmannen, eller att det kan förutses att gärningsmannen inte kommer att göra det, och att ingen annan faktisk eller tillräcklig källa till ersättning har erhållits.

Hur kommer ersättningen att beräknas?

När det gäller brottsoffer beräknas ersättningsbeloppet med hjälp av rättvisa och behandling av medel som redan erhållits från en annan källa (särskilt lagöverträdaren eller den sociala tryggheten).

PVC tar också hänsyn till brottsoffrets inkomstdeklarationer under de 3 år som föregick de faktiska omständigheterna, med avseende på yrkandet om ersättning för förlorade inkomster (pengar som offret inte längre erhåller). Om brottsoffret avlider är det sökandens (nära familjemedlems) skattedeklarationer eller, i avsaknad av detta, som grundar sig på en inkomst som inte överstiger den garanterade minimilönen per månad.

I synnerhet när det gäller brott som rör våld i hemmet fastställer PVC sitt belopp i form av rättvisa. Ett av kriterierna för att offret för våld i hemmet ska kunna kräva skadestånd är en allvarlig ekonomisk situation som har lett till brottet. I detta syfte måste du rapportera om eventuella förändringar i din ekonomiska situation eller familjesituation.

Belopp som en skadelidande erhåller från livförsäkringar eller olycksfallsförsäkringar ska endast beaktas vid fastställandet av ersättningsbeloppet med hänsyn till skälighet.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

Om den skadelidande ansöker om utbetalning av kompensationen i form av CPVC, ska den särskilt ange storleken på den begärda ersättningen.

När det gäller ett brottsoffer är det maximibelopp på 34 680 EUR som varje skadad person får ta emot vid dödsfall eller allvarlig skada.

Vid dödsfall eller allvarlig skada av fler än en person till följd av samma rättsakt ska förskottsbetalningen av ersättningen begränsas till 30 600 EUR och får inte överstiga det totala beloppet 91 800 EUR.

När det gäller belopp som betalas i form av en årlig hyra uppgår taket till 4 080 EUR och får inte överstiga 12 240 EUR om det finns flera skadelidande parter.

Vid brott som rör våld i hemmet får det belopp som ska beviljas inte överstiga den månatliga motsvarigheten till den månatliga minimilönen för en period på 6 månader (som kan förlängas med lika lång tid). I händelse av särskild ekonomisk brist kan förskottsbetalning av ersättningen göras, även före kontrollen av den specifika situationen (anvisningar), och inga ändringar görs av storleken på de belopp som ska erhållas.

* siffror från 2019

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Ja, formuläret kräver sådan information.

I händelse av ersättning från en annan medlemsstat i Europeiska unionen och den medlemsstat som gett in begäran om ersättning, och förutsatt att sökanden har hemvist i Portugal, ska CPVC underrätta sökanden om på vilket sätt ansökan om ersättning och nödvändiga styrkande handlingar ska fyllas i.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Om den skadelidande, efter att ha betalat ut ersättningen eller ersättningen, under alla omständigheter erhåller ersättning för den lidna skadan, ska Cs-PVC kräva att den skadelidande helt eller delvis återbetalar de mottagna beloppen.

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, på vilka villkor?

Jag kan få ett förskott förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

A) Om du har utsatts för våldsbrott,

 • Brottet har begåtts på portugisiskt territorium eller har begåtts utanför Portugal, mot portugisiska medborgare eller medborgare i EU:s medlemsstater, så länge de inte har rätt till ersättning från den stat där brottet begicks,
 • Brottet har vållat offret en absolut tillfällig arbetsoförmåga på minst 30 dagar, eller
 • Brottet har orsakat den drabbades liv en allvarlig störning av levnadsstandarden och en avsevärd störning av deras kvalitet, varvid de två villkoren är kumulativa.
 • Att han inte har fått ersättning för den skada han eller hon lidit någon annanstans, eller genom sin egen försäkring,
 • Undantagsklausuler som föreskrivs i lag, inbegripet brottsoffrets beteende före, under och efter brottet, är inte tillämpliga på den skadelidande under och efter brottet, utan att detta strider mot en känsla av allmän ordning eller en känsla av rättvisa.

B) Om du har utsatts för våld i hemmet:

 • Har drabbats av fysisk eller psykisk misshandel, inbegripet kroppsstraff, frihetsberövande och sexuell skada, vid upprepade tillfällen eller på annat sätt,
 • Huruvida han eller hon har utsatts för en minderårig, i närvaro av ett barn, i offrets ordinarie adress eller i dennes hemvist. eller
 • Om personuppgifter, som bilder eller ljud, har spridits via internet eller genom andra former av omfattande spridning av information till allmänheten om ett brottsoffers privatliv utan dennes samtycke, och
 • Om brottsoffret har ett allvarligt ekonomiskt behov till följd av brottet, och
 • Brottet har begåtts på portugisiskt territorium eller begåtts utanför Portugal, mot portugisiska medborgare eller medborgare i EU:s medlemsstater, så länge de inte har rätt till ersättning från den stat där brottet begicks (och PCV måste undersöka en sådan situation),
 • Undantagsklausuler som föreskrivs i lag, inbegripet brottsoffrets beteende före, under och efter brottet, är inte tillämpliga på den skadelidande under och efter brottet, utan att detta strider mot en känsla av allmän ordning eller en känsla av rättvisa.

Oavsett om det rör sig om ett våldsbrott eller ett brott som rör våld i hemmet kan jag, omedelbart innan PCV slutför utredningen av upphandlingsförfarandet, få en bestämmelse om ersättning som ska fastställas vid ett senare tillfälle i händelse av ett uppenbart ekonomiskt underskott.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

CPVC har rätt att besluta i ärenden där det rör sig om en nyhet i det fall som tidigare beslutats, eller på ett särskilt sätt som strider mot de riktlinjer (som i själva verket formulerades av själva PVC) på grundval av den aktuella typen av situation.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

Statlig ersättning till offer för våldsbrott (form)

Krav på dokumentation:

 • Ansökningsformuläret ska fyllas i fullständigt.
 • Uppgift om vilket ersättningsbelopp som begärs.
 • Offrets (eller den sökandes skattedeklaration när han eller hon inte är direkt brottsoffer) för det år som föregår brottet, året för brottet och året efter brottet.
 • Utdrag ur belastningsregistret med en kopia av domen och datum för den slutliga domen.
 • Fullmakt när ansökan görs av ett behörigt ombud.
 • Utnämning av advokat om det rör sig om ett juridiskt ombud.

Statlig ersättning för brott som begås av våld i hemmet (form)

Krav på dokumentation:

 • Ansökningsformuläret ska fyllas i fullständigt.
 • Uppgift om vilket ersättningsbelopp som begärs.
 • Särskilt sårbara brottsoffer eller brottsoffer,
 • Kopia av klagomål eller Auto Klagomål;
 • Ekonomisk, social och familjerelaterad rapport när offret är hem.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Nej. Ansökan ska vara befriad från alla kostnader och avgifter för brottsoffret, inklusive de handlingar och intyg som krävs för att en sådan fordran ska kunna erhållas kostnadsfritt.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

CPVC – Brottsofferskydd mot brottsoffer är det organ inom justitieministeriet som ansvarar för att ta emot, analysera och besluta om ersättningsanspråk från staten för offer för våldsbrott och offer för våld i hemmet i nationella fall.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

För kommittén för skydd av brottsoffer (se tidigare svar)

Adress och kontaktuppgifter:

Kommittén för skydd av brottsoffer

 • Adress: Avenida Fontes Pereira de Melo, nr 7 – Piso 7° Dto., 1050–115 Lisboa
 • Tfn: (+ 351) 21 322 24 90
 • Fax: (+ 351) 21 322 24 91
 • E-post: correio.cpvc@sg.mj.pt

Öppettider:

 • Måndag till fredag: 9:30–12:30; KL. 14:00–16:30

Mer information finns Länken öppnas i ett nytt fönster https://cpvc.mj.pt/

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Det är inte nödvändigt att närvara vid undersökningen, såvida inte CPPVC anser att förekomsten är nödvändig.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Cpcv, vid mottagandet av ansökan, har en månad på sig att pröva ansökan och vidta nödvändiga åtgärder. efter utgången av en månad ska beslutet om beviljande av ansökan fattas omedelbart och beloppet ska anges.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Nej. Om sökanden anser sig ha lidit skada av PCV -beslutet har sökanden 15 dagar på sig att vända sig till kommissionen. Sökanden ska genom ansökan ange de grunder som åberopas och lägga till den bevisning som den anser lämpliga.

Cpcv har 30 dagar på sig att bedöma och fatta beslut om klagomålet och kan bekräfta, återkalla, upphäva, ändra eller ersätta den begärda åtgärden.

Om du inte samtycker till beslutet om klagomålet kan du överklaga beslutet till förvaltningsdomstol.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

Brottsoffertkommissionens webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Det finns två olika former av våld eller våld i hemmet.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Cpcv – Skyddskommittén för brottsoffer: Länken öppnas i ett nytt fönsterHttps://cpvcmj.pt/.

APAV – portugisisk sammanslutning för stöd till offer: Länken öppnas i ett nytt fönsterWww.apav.pt/.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Staten ska se till att brottsoffret vid våldsbrott och våld i hemmet har tillgång till juridisk rådgivning och efterföljande rättshjälp.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Kommittén för skydd av brottsoffer (PVC):

 • Personliga möten – Av. Pereira de Melo, nr 7, 7dto., 1050–115 Lissabon, från måndag till fredag från 9:30 till 12:30 och från kl. 14:00 till 16:30;
 • Per post med hjälp av det formulär som finns på kommissionens hemsida.
 • Per e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterCorreio.cpcv@sg.mj.pt;
 • På internet, genom att fylla i formuläret för offer för våldsbrott eller våld i hemmet (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://cpvc.mj.pt/).
 • Per telefon: (+ 351) 213 222 490, fasta nätkostnader, 9h30–12h30 och 14h-16h30;

APAV:

 • Stödrad för brottsoffer: (+ 351) 116 006 (arbetsdagar kl. 9–21)
 • Online, på APFAs webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterWww.apav.pt/ (finns i PT, EN, ryska, kinesiska). Eller på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://infovitimas.pt/pt/app/;
 • Geal/SERV IIN Videotolktjänster (+ 351 12 472), arbetsdagar, kl. 10–18.

Utskottet för medborgarskap och jämställdhet (GIG):

 • Informationstjänst för offer för våld i hemmet (ge information om offrens rättigheter och om befintliga resurser på hela det nationella territoriet där psykologisk, social och rättslig information kan erhållas) – Tfn: (+ 351) 800 202 148 (gratis, anonym, konfidentiell och tillgänglig 24 timmar).

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 26/08/2019