Als mijn verzoek in dit land moet worden behandeld - Portugal

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Voor welke soorten strafbare feiten kan ik schadeloos worden gesteld?

Misdrijven die aanleiding kunnen geven tot schadeloosstelling zijn „geweldsmisdrijven”. Overtredingen die leiden tot blijvende arbeidsongeschiktheid, tijdelijke en absolute arbeidsongeschiktheid van ten minste 30 dagen of overlijden; indien het delict heeft geleid tot een aanzienlijke verstoring van het niveau en de kwaliteit van het leven van het slachtoffer of, in geval van overlijden van het slachtoffer, van de personen (naaste verwanten) die economisch afhankelijk zijn van het slachtoffer of daarvan afhankelijk zijn, en die geen schadevergoeding hebben gekregen van de dader.

Bijvoorbeeld: Moord, ernstige verwondingen, geweld, seksueel misbruik van minderjarigen, huiselijk geweld of ernstige verwondingen, die het gevolg zijn van een robo-misdaad.

Voor welk soort schade kan ik schadeloos worden gesteld?

 • Materiële schade/materiële schade: hierbij gaat het onder meer om de schade veroorzaakt door criminaliteit (bijvoorbeeld de kosten van ziekenhuisbehandeling, consulten, geneesmiddelen, enz.) en de voordelen die het slachtoffer heeft opgehouden te ontvangen (bijvoorbeeld de lonen die u niet hebt kunnen ontvangen terwijl u niet in staat bent geweest). Vergoeding kan worden toegekend voor schade die wordt geleden door direct of indirect slachtoffer.
 • Emotionele of emotionele schade: hoewel zij niet economisch kunnen worden beoordeeld, kunnen zij in ieder geval economisch worden vergoed (bv. schade die botst met het welzijn, de eer, de goede naam, de lichamelijke pijn, de geestelijke aandoening en het emotionele lijden). Alleen de vergoeding van de morele of emotionele schade van het rechtstreeks slachtoffer kan worden toegekend.

Kan ik vergoeding krijgen als ik als familielid of ten laste ben van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van een misdrijf? Kunnen familieleden of personen ten laste schadeloos worden gesteld?

Ja, financiële bijstand kan worden verleend aan naaste verwanten van de rechtstreekse of economische afhankelijkheid van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf dat een rechtstreeks gevolg is van een dergelijke daad van geweld.

Familieleden die voor het slachtoffer vóór zijn/haar overlijden recht op levensonderhoud hebben gehad, kunnen aanspraak maken op schadevergoeding; de echtgeno (o) t (e) of voormalige echtgenoot, ouders, kinderen, broers en zussen, ooms, stiefvader/moeder, in bepaalde omstandigheden, alsmede personen die, ongeacht hun geslacht, gedurende meer dan twee jaar samenwoonden met het slachtoffer onder voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van de echtgenoten.

Kan ik een vergoeding krijgen als ik een familielid ben of afhankelijk is van een slachtoffer dat heeft overleefd? Welke familieleden of personen ten laste kunnen in dit geval schadeloos worden gesteld?

Indirecte slachtoffers (naaste verwanten) van gewelddadige misdrijven kunnen alleen schadevergoeding krijgen in geval van overlijden van het slachtoffer.

Kan ik een vergoeding krijgen als ik geen onderdaan ben van een EU-land?

Nationale of buitenlandse slachtoffers die rechtstreeks schade hebben geleden ten gevolge van op het Portugese grondgebied gepleegde geweld, of aan boord van Portugese vaartuigen of vliegtuigen, kunnen een vergoeding ontvangen mits aan bepaalde wettelijke vereisten is voldaan.

Kan ik dit land om schadeloosstelling verzoeken wanneer ik er woon of ervan afkomstig ben (het land van mijn woonplaats of nationaliteit), zelfs indien het strafbare feit in een ander EU-land is gepleegd? Kan ik dat doen in plaats van om schadeloosstelling te verzoeken in het land waar het strafbare feit is gepleegd? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Vordering tot schadevergoeding:

a) Slachtoffers van buiten Portugal gepleegde misdrijven tegen Portugese onderdanen of EU-burgers die hun gewone verblijfplaats in Portugal hebben:

Slachtoffers van gewelddadige misdrijven, waaronder huiselijk geweld, die buiten het nationale grondgebied met een gewone verblijfplaats in Portugal zijn gepleegd, kunnen aanspraak maken op een financiële vergoeding van de Portugese staat, zolang zij geen recht hebben op vergoeding door de staat op het grondgebied waarvan de schade is ontstaan. In casu moet worden nagegaan of de verzoeker al dan niet recht heeft op schadevergoeding in de staat op het grondgebied waarvan de schade is geleden.

slachtoffers van misdrijven in een andere lidstaat van de EU, die daar hun gewone verblijfplaats hebben en die een door de Portugese Staat te verlenen voorschot wensen te verlenen:

Indien de aanvrager van een vergoeding zijn gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat heeft, de aanvraag heeft ingediend bij de bevoegde autoriteit van de staat waar het verzoek om een door de Portugese Staat te verlenen vooruitbetaling van de schadeloosstelling zijn gewone verblijfplaats heeft, kan het PVC de aanvraag in ontvangst nemen die wordt toegezonden door de bevoegde autoriteit van de lidstaat die de gewone verblijfplaats van de aanvrager is, en kan zij beslissen over de toekenning van schadevergoeding en de bevoegde autoriteit daarvan in kennis stellen.

Moet ik eerst bij de politie aangifte hebben gedaan van het strafbare feit, alvorens om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Criminele organen zijn niet verplicht. Anderzijds kan de overheid alleen door middel van een klacht of klacht kunnen vaststellen of er sprake is van een strafbaar feit en een onderzoek instellen.

Als u minder dan 16 jaar oud bent, kunt u niet een klacht indienen. De klacht wordt ingediend door zijn wettelijke vertegenwoordigers.

Moet ik wachten op de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces om om schadeloosstelling te kunnen verzoeken?

Het is niet nodig te wachten op de uitkomst van het politieonderzoek of de strafrechtelijke procedure om schadevergoeding te vorderen. Het is noodzakelijk om contact op te nemen met CD-PVC tot één jaar nadat het misdrijf is gepleegd.

Moet ik eerst van de dader schadeloosstelling trachten te krijgen — als die werd geïdentificeerd?

Het is niet nodig eerst schadevergoeding te krijgen van de dader.

Ook al werd er in het kader van de strafprocedure of daarbuiten geen verzoek om schadevergoeding ingediend om redenen die uitsluitend aan de verzoeker zijn toe te schrijven (met name omdat hij geen schadevergoeding bij de rechter had aangevraagd of de vergoeding had ingetrokken), dan nog moet de vergoeding worden betaald, ook al wordt de vergoeding verminderd tot de helft van de bovengrens van het bedrag van het door de staat via PVC te verlenen voorschot.

Als de dader niet werd geïdentificeerd of veroordeeld, kom ik dan nog voor schadeloosstelling in aanmerking? Zo ja, welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Zelfs indien de identiteit van de pleger van het geweld onbekend is of om een andere reden niet kan worden vervolgd en veroordeeld, heeft het slachtoffer het recht om door middel van PVC de betaling van een schadevergoeding door de staat te vorderen.

In het verzoek om te worden overgelegd aan CPVC met het verzoek om toekenning van een voorschot op de vergoeding, moet ik bijlagen bijvoegen waarin de aangevoerde feiten, met name de beschrijving van de geleden schade, de arbeidsongeschiktheid, de medische documenten, enz., worden gestaafd.

Is er een termijn waarbinnen ik om schadeloosstelling moet verzoeken?

Ja, dat kan. De vergoeding moet in beginsel in het kader van een strafprocedure worden gevorderd. Daartoe moet het slachtoffer de politie of het openbaar ministerie uiterlijk aan het einde van de fase van het onderzoek informeren wie een verzoek tot schadevergoeding wil indienen, bijvoorbeeld door het indienen van verklaringen. Zodra u van de beklaagde een ingebrekestelling heeft ontvangen, beschikt u over 20 dagen om uw vordering in te dienen.

Indien het slachtoffer op het cPVC een gift/voorschot toepast, moet hij dit binnen één jaar na het plegen van het strafbare feit doen. Als het slachtoffer op het moment van het evenement minderjarig is, kan hij of zij een verzoek om een voorschot op de compensatie van de staat indienen, tot een jaar na het bereiken van de meerderjarigheid of de emancipatie.

Welke verliezen en kosten worden door de schadeloosstelling gedekt?

Zal de schadeloosstelling bijvoorbeeld betrekking hebben op:

voor slachtoffers van misdrijven:

Materiële schade (niet-psychologisch):

 • Ziektekosten wegens letsel (medische behandeling: ambulante en ziekenhuisbehandeling, herstel);
 • Bijkomende behoeften of kosten veroorzaakt door letsel (zorg en bijstand, tijdelijke of permanente behandeling, revalidatie, fysiotherapie, noodzakelijke aanpassingen thuis, speciale hulp, enz.);
 • Permanent letsel (bv. een handicap of een blijvende handicap):
  • Inkomstenderving tijdens en na de medische behandeling (met inbegrip van gederfde inkomsten en gederfde verdiencapaciteit, enz.);
  • Verlies van de kans;
  • Kosten van gerechtelijke procedures in verband met het incident dat de schade heeft veroorzaakt, met inbegrip van de honoraria van advocaten en gerechtskosten);
  • Vergoeding voor diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen.

Niet-psychologische schade:

 • Pijn en lijden berokkend aan het slachtoffer.

B) voor gezinsleden of personen die dicht bij het slachtoffer staan:

Materiële schade (niet-psychologisch):

 • Begrafeniskosten;
 • Medische kosten (bv. behandeling van een familielid, ambulante zorg of ziekenhuiszorg, revalidatie);
 • Verlies van onderhoud of kansen.

Wordt de vergoeding uitgekeerd in één enkele betaling of in maandelijkse schijven?

Het voorschot van de vergoeding aan het slachtoffer van huiselijk geweld is in beginsel in de vorm van een maandelijkse huur die voor een periode van 6 maanden wordt toegekend, bij wijze van uitzondering voor dezelfde periode, bij wijze van uitzondering en in naar behoren gemotiveerde gevallen van onbillijkheid en gebrek aan middelen van bestaan, die in één keer worden toegekend.

In geval van een geweldsmisdrijf wordt het voorschot van de schadevergoeding aan het slachtoffer in één keer uitbetaald en kan het in de vorm van een jaarlijkse lijfrente worden uitbetaald.

Welke invloed zou mijn eigen gedrag bij het strafbare feit, mijn strafblad of gebrek aan medewerking tijdens de schadeloosstellingsprocedure kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het te ontvangen bedrag?

Het bedrag van de toe te kennen schadevergoeding kan door de Commissie worden verminderd of uitgesloten, rekening houdend met het gedrag van het slachtoffer of de verzoeker voor, tijdens of na de feiten, zijn betrekkingen met de dader of zijn omgeving, of wanneer het gedrag van het slachtoffer in strijd lijkt te zijn met een gevoel van rechtvaardigheid of openbare orde.

Het gedrag van het slachtoffer of de eiser is echter niet relevant om de vergoeding te beperken of uit te sluiten, indien de veroorzaakte schade gelegen is in de vorm van een motorrijtuig of, in sommige gevallen, wanneer de arbeidsongevallen- of arbeidsongevallenverzekering van toepassing is.

Welke invloed zou mijn financiële situatie kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Het besluit tot vaststelling van een voorschot en de vaststelling van het bedrag van de compensatie wordt in aanmerking genomen:

 • Voor gewelddadige criminaliteit, aanzienlijke verstoring van het niveau of de kwaliteit van het bestaan;
 • Voor huiselijk geweld, het ernstige gebrek aan economische achterstand van het slachtoffer.

Bij geweldsmisdrijven wordt ook rekening gehouden met bedragen die het slachtoffer uit andere bronnen ontvangt, met name van de dader van het misdrijf of van de sociale zekerheid; middelen uit hoofde van particuliere levensverzekeringen of persoonlijke ongevallen zijn in beginsel uitgesloten.

Zijn er andere factoren die een invloed zouden kunnen hebben op mijn kans op schadeloosstelling en/of op het bedrag?

Tevens wordt rekening gehouden met het feit dat de schade in de strafprocedure die aan de dader is toegebracht, niet is vergoed, of te voorzien is dat de dader dit niet zal doen en geen andere werkelijke of toereikende bron van schadevergoeding zal zijn.

Hoe zal de schadeloosstelling worden berekend?

In het geval van een slachtoffer van geweldmisdrijf wordt het bedrag van de schadevergoeding berekend aan de hand van de eerlijkheid en de vergoeding van de middelen die reeds van een andere bron zijn ontvangen (met name de dader of de sociale zekerheid).

PVC houdt ook rekening met de inkomstenbelastingaangifte van het slachtoffer in de 3 jaar voorafgaand aan de praktijk van de feiten, in verband met de vordering tot vergoeding van gederfde inkomsten (geld dat zij niet langer ontvangt). In geval van overlijden van het slachtoffer is de verwijzing de belastingaangiften van de verzoeker (naaste familieleden) of, bij gebreke daarvan, op basis van een inkomen dat het gegarandeerde minimummaandloon niet overschrijdt.

In het bijzonder voor gevallen van huiselijk geweld stelt PVC het bedrag ervan in termen van billijkheid vast. Een van de criteria voor de toekenning van schadevergoeding aan het slachtoffer van huiselijk geweld is de situatie van ernstige economische ontberingen die heeft geleid tot het slachtoffer van geweld. Daartoe moet u elke verandering in uw economische of gezinssituatie melden.

Bedragen die het slachtoffer ontvangt van een particuliere verzekering of een ongevallenverzekering, worden uitsluitend in aanmerking genomen voor de vaststelling van het bedrag van de compensatie uit billijkheidsoverwegingen.

Is er een minimum/maximumbedrag dat kan worden toegekend?

Indien het slachtoffer op de cPVC het voorschot van de schadevergoeding toepast, vermeldt het met name het bedrag van de gevorderde vergoeding.

In het geval van een slachtoffer van een geweldsmisdrijf bedraagt het maximum dat elke gewonde mag ontvangen in geval van dood of ernstig letsel 34 680 EUR.

In geval van overlijden of ernstige verwonding van meer dan één persoon als gevolg van dezelfde handeling, wordt het voorschot op de vergoeding beperkt tot elke 30 600 EUR en mag het niet hoger zijn dan het totale bedrag van 91 800 EUR.

Voor bedragen die in de vorm van een jaarlijkse huur worden betaald, bedraagt het maximum 4 080 EUR, met een maximum van 12 240 EUR wanneer er meerdere benadeelden zijn.

In geval van huiselijk geweld mag het toe te kennen bedrag niet hoger zijn dan het maandelijkse equivalent van het minimummaandloon voor een periode van 6 maanden (verlengbaar met een gelijke periode). In geval van een bijzonder economisch tekort kan het voorschot op de compensatie worden betaald, zelfs voordat de controle van de specifieke situatie (instructie) is voltooid en het bedrag van de te ontvangen bedragen niet is gewijzigd.

* cijfers van 2019

Wordt van mij verwacht dat ik het bedrag vermeld in het verzoekformulier? Zo ja, krijg ik dan instructies voor de berekening van het bedrag of voor andere aspecten?

Ja, in het formulier zelf wordt om dergelijke informatie verzocht.

In geval van een schadevergoeding van een andere lidstaat van de Europese Unie en de lidstaat die aan cPVC het verzoek tot schadevergoeding heeft voorgelegd, en op voorwaarde dat de aanvrager zijn gewone verblijfplaats in Portugal heeft, stelt cPVC de aanvrager in kennis van de wijze waarop de aanvraag tot schadevergoeding en de vereiste bewijsstukken moeten worden ingevuld.

Zal de eventuele schadeloosstelling die ik uit andere bronnen voor mijn schade ontvang (zoals de verzekering van mijn werkgever of een particuliere verzekering), worden afgetrokken van de door de instantie of het orgaan betaalde schadeloosstelling?

Indien het slachtoffer, na betaling van de voorziening of schadevergoeding, hoe dan ook vergoeding van de geleden schade verkrijgt, moet het CSPVC van het slachtoffer verlangen dat hij de ontvangen bedragen geheel of ten dele terugbetaalt.

Kan ik een voorschot op de schadeloosstelling krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ik kan een voorschot verkrijgen mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

A) Als u slachtoffer bent geweest van een geweldsmisdrijf,

 • Het strafbare feit is gepleegd op het grondgebied van Portugal of is gepleegd buiten het Portugese grondgebied, tegen Portugese onderdanen of onderdanen van lidstaten van de Europese Unie, voor zover zij niet het recht hebben gekregen van de staat waar het misdrijf is gepleegd,
 • Het strafbare feit het slachtoffer een absolute tijdelijke arbeidsongeschiktheid van ten minste 30 dagen of overlijden heeft veroorzaakt;
 • Het strafbare feit heeft het slachtoffer een ernstige verstoring van hun levensstandaard en een aanzienlijke verstoring van hun kwaliteit veroorzaakt, waarbij beide voorwaarden cumulatief zijn.
 • Dat hij geen vergoeding heeft verkregen voor de schade die hij elders heeft geleden, noch door tussenkomst van de dader, of via zijn eigen verzekering;
 • De in de wet neergelegde uitsluitingsclausules, met inbegrip van het gedrag van het slachtoffer voor, tijdens en na het misdrijf, zijn niet van toepassing op het slachtoffer, tijdens en na het misdrijf, en niet in strijd is met een gevoel van openbare orde of een gevoel van rechtvaardigheid.

B) Indien u slachtoffer bent geweest van huiselijk geweld:

 • Fysieke of psychologische mishandeling hebben ondergaan, met inbegrip van lijfstraffen, vrijheidsberoving en seksuele schade, herhaaldelijk of anderszins;
 • In aanwezigheid van een minderjarige in aanwezigheid van een kind, in aanwezigheid van een kind, in het gewone adres van het slachtoffer of in de woonplaats van het slachtoffer; of
 • Of de informatie via het internet of via andere kanalen voor de brede verspreiding van het publiek, persoonsgegevens, zoals beeld- of geluidsmateriaal, is verspreid over de privacy van het slachtoffer zonder zijn toestemming, en
 • Indien het slachtoffer een ernstige economische behoefte heeft ten gevolge van het misdrijf, en
 • Het strafbare feit op het Portugese grondgebied is gepleegd of buiten het Portugese grondgebied is gepleegd, tegen Portugese onderdanen of onderdanen van lidstaten van de Europese Unie, zolang zij geen recht hebben op vergoeding door de staat waar het misdrijf is gepleegd (en het cPCV een dergelijke situatie moet onderzoeken),
 • De in de wet neergelegde uitsluitingsclausules, met inbegrip van het gedrag van het slachtoffer voor, tijdens en na het misdrijf, zijn niet van toepassing op het slachtoffer, tijdens en na het misdrijf, en niet in strijd is met een gevoel van openbare orde of een gevoel van rechtvaardigheid.

Of het nu gaat om een geweldsmisdrijf dan wel om een misdrijf van huiselijk geweld, kan, onmiddellijk voordat het CV het onderzoek van de aanbestedingsprocedure afrondt, een bepaling inzake schadevergoeding kunnen ontvangen die later wordt vastgesteld in geval van een duidelijk economisch tekort.

Kan ik aanvullende of extra schadeloosstelling krijgen (bv. ten gevolge van een wijziging in de omstandigheden of verslechterende gezondheid enz.) na de hoofdbeslissing?

CPVC beschikt over autonomie om zaken te beslechten, wanneer deze een nieuwigheid zijn in de eerder vastgestelde zaak, dan wel op een specifieke wijze die strijdig is met de eerder door de PVC zelf geformuleerde richtsnoeren (eerder geformuleerd door het PVC zelf) van de schadevergoeding die wordt toegekend op basis van het soort situatie.

Welke bewijsstukken moet ik bij mijn verzoek voegen?

Schadeloosstelling van slachtoffers van geweldsmisdrijven door de staat (formulier)

Vereiste documenten:

 • Volledige invulling van het aanvraagformulier;
 • Vermelding van het bedrag van de gevraagde vergoeding;
 • De belastingaangifte van het slachtoffer (of de aanvrager wanneer hij of zij niet het rechtstreekse slachtoffer is van het misdrijf) in het jaar dat voorafgaat aan het misdrijf, het jaar van de criminaliteit en het jaar na het misdrijf;
 • Een uittreksel uit het strafregister en een afschrift van het vonnis en de datum van de definitieve uitspraak;
 • Een volmacht wanneer de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde;
 • Benoeming van een advocaat in het geval van een wettelijk gemachtigde vertegenwoordiger.

Schadeloosstelling door de staat voor huiselijk geweld (formulier)

Vereiste documenten:

 • Volledige invulling van het aanvraagformulier;
 • Vermelding van het bedrag van de gevraagde vergoeding;
 • Bijzonder kwetsbaar slachtoffer of de status van slachtoffer;
 • Kopie van de kennisgeving of de elektronische klacht;
 • Economisch, sociaal en familiaal rapport wanneer het slachtoffer thuishoort.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek wordt ontvangen en verwerkt?

Nee. De aanvraag wordt vrijgesteld van alle kosten en lasten voor het slachtoffer, met inbegrip van de documenten en certificaten die nodig zijn om een dergelijk verzoek kosteloos te verkrijgen.

Welke instantie beslist over de verzoeken om schadeloosstelling (in nationale zaken)?

CPVC — Commissie voor de bescherming van slachtoffers van misdrijven is het orgaan van het ministerie van Justitie dat verantwoordelijk is voor het ontvangen, analyseren en beslissen over schadevorderingen van de staat van slachtoffers van gewelddadige misdrijven en slachtoffers van huiselijk geweld in nationale zaken.

Aan welke instantie moet ik het verzoek richten (in nationale zaken)?

Voor het Comité voor de bescherming van slachtoffers van misdrijven (zie vorig antwoord)

Plaats en contactgegevens:

Comité voor de bescherming van strafbare feiten in strafzaken

 • Adres: Avenida Fonttes Pereira de Melo, nr. 7 — Piso 7° Dto., 1050-115 Lisboa
 • Tel.: (+ 351) 21 322 24 90
 • Fax: (+ 351) 21 322 24 91
 • E-mail: correio.cpvc@sg.mj.pt

Openingstijden:

 • Maandag tot vrijdag: 9: 30-12: 30; 14: 00-16: 30

Meer informatie De link wordt in een nieuw venster geopend.op https://cpvc.mj.pt/

Moet ik aanwezig zijn tijdens de procedure en/of wanneer een beslissing over mijn verzoek wordt gegeven?

Het is niet noodzakelijk om in de loop van het onderzoek aanwezig te zijn, tenzij het CPPVC van mening is dat de aanwezigheid noodzakelijk is.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling te krijgen?

Cpcv, na ontvangst van de aanvraag, beschikt over een termijn van een maand om de vordering te onderzoeken en de nodige maatregelen te nemen; na het verstrijken van een maand wordt het besluit over de aanvraag onmiddellijk genomen en wordt het desbetreffende bedrag vermeld.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing van de autoriteit, hoe kan ik die aanvechten?

Ja, dat kan. Indien de aanvrager meent te zijn benadeeld door het cPBV-besluit, heeft de aanvrager 15 dagen de tijd om de Commissie te verzoeken. Bij verzoekschrift moet de aanvrager de door haar aangevoerde redenen uiteenzetten en kan hij het door hem passend geachte bewijsmateriaal toevoegen.

Cpcv heeft 30 dagen om de klacht te beoordelen en te besluiten, en kan de geclaimde handeling bevestigen, intrekken, intrekken, wijzigen of vervangen.

Als u het niet eens bent met het besluit over de klacht, kunt u dit besluit aanvechten bij de administratieve rechtbank.

Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en andere informatie vinden over de wijze waarop om schadeloosstelling kan worden verzocht?

Website van de commissie voor de slachtoffers van misdrijven: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Er zijn twee verschillende vormen in het geval van een slachtoffer van geweldsmisdrijf of huiselijk geweld.

Kan ik gebruik maken van een speciale telefoonlijn of website?

Cpcv — Comité voor de bescherming van slachtoffers van misdrijven: De link wordt in een nieuw venster geopend.Https://cpvmj.pt/.

APAV — Portugese vereniging voor slachtofferhulp: De link wordt in een nieuw venster geopend.Www.apav.pt/.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen bij de voorbereiding van het verzoek?

De staat zorgt ervoor dat het slachtoffer in geval van geweld of huiselijk geweld toegang heeft tot juridisch advies en daaropvolgende rechtsbijstand.

Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling?

Comité voor de bescherming van slachtoffers van misdrijven (PVC):

 • Persoonlijk — Av. Pereira de Melo bronnen, nr. 7, 7dto., 1050-115 Lissabon, van maandag tot en met vrijdag van 9: 30 tot en met 12: 30 en van 14: 00 tot en met 16: 30;
 • Per post, door het formulier in te zenden op de homepage van de Commissie;
 • Per e-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.Correio.cpcv@sg.mj.pt;
 • Online, door het formulier voor slachtoffers van geweldsmisdrijven of huiselijk geweld in te vullen (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://cpvc.mj.pt/);
 • Per telefoon: (+ 351) 213 222 490, vaste netwerkkosten, 9H30-12u30 en 14h-16u30;

APAV:

Commissie Burgerschap en gendergelijkheid (GIG):

 • Informatie voor slachtoffers van huiselijk geweld (informatie verstrekken over de rechten van slachtoffers en over bestaande middelen op het gehele nationale grondgebied waar psychologische, sociale en juridische informatie kan worden verkregen) — Telefoon: (+ 351) 800 202 148 (gratis, anoniem, vertrouwelijk en beschikbaar 24h).

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 26/08/2019