Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jos korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Portugali

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Millaisista rikoksista korvausta voi saada?

Väkivaltarikokset ovat luonteeltaan väkivaltarikoksia. Sellaiset rikokset, jotka johtavat pysyvään työkyvyttömyyteen, väliaikaiseen ja absoluuttiseen työkyvyttömyyteen, vähintään 30 päivän työhön tai kuolemaan; jos rikos on aiheuttanut huomattavaa häiriötä uhrin elintasossa ja elämänlaadussa tai uhrin kuoleman sattuessa henkilöitä (lähisukulaiset), jotka ovat taloudellisesti riippuvaisia siitä tai ovat siitä riippuvaisia ja jotka eivät ole saaneet korvausta rikoksentekijältä.

Esim.: Kuolemantapaus, vakava loukkaantuminen, alaikäisten seksuaalinen hyväksikäyttö, perheväkivalta tai vakavat vahingot, jotka johtuvat Rouber-rikoksesta.

Millaisista vahingoista korvausta voi saada?

 • Aineelliset vahingot/aineelliset vahingot: näihin kuuluvat muun muassa rikoksen aiheuttamat vahingot (esimerkiksi sairaalahoidosta, kuulemisista, lääkkeistä) ja niistä saatavat edut, joita uhri ei enää ole saanut (esimerkiksi palkat eivät ole voineet saada korvausta sinä aikana, jona he ovat olleet kyvyttömiä). Korvausta voidaan myöntää joko uhrille, joka on joutunut suoraan tai välillisesti kärsimään vahinkoa.
 • Emotionaalinen tai emotionaalinen haitta: vaikka niitä ei voida taloudellisesti arvioida, ne voidaan korvata taloudellisesti ainakin taloudellisesti (esim. vahingot, jotka vaikuttavat hyvinvointiin, kunniallisuuteen, hyvään nimeen, fyysisestä kivusta, henkisestä kärsimyksestä ja henkisestä kärsimyksestä). Korvausta voidaan myöntää ainoastaan uhrille aiheutuneista henkisestä tai henkisestä kärsimyksestä.

Voinko saada korvausta, jos olen rikoksen seurauksena kuollut uhrin sukulainen tai henkilö, joka on kuollut? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta?

Kyllä, taloudellista tukea voidaan myöntää väkivaltarikoksen uhriksi joutuneen välittömän tai taloudellisen riippuvuuden lähisukulaisille, jotka ovat menettäneet henkensä tällaisen väkivallan seurauksena.

Perheenjäsenille, joilla on oikeus elatusapuun uhrille ennen hänen kuolemaansa, voi olla oikeus saada korvausta; puoliso tai entinen puoliso, vanhemmat, lapset, sisarukset, sedät, isäpuoli/äiti tietyissä olosuhteissa sekä henkilöt, jotka sukupuolen mukaan ovat asuneet yhteisymmärryksessä uhrin kanssa vähintään kahden vuoden ajan.

Voinko saada korvausta, jos olen elossa pysyneen uhrin sukulainen tai hänen huollettavanaan? Ketkä omaiset tai huollettavat voivat saada korvausta tässä tapauksessa?

Väkivaltarikoksen välilliset uhrit (lähisukulaiset) voivat saada korvausta ainoastaan siinä tapauksessa, että uhri kuolee.

Voinko saada korvausta, jos en ole EU-maan kansalainen?

Kansalliset tai ulkomaiset uhrit, joille on aiheutunut vahinkoa suoraan Portugalin alueella tehdystä väkivallasta, tai portugalilaiset alukset tai ilma-alukset, voivat saada korvauksen edellyttäen, että tietyt lakisääteiset vaatimukset täyttyvät.

Voinko hakea korvausta tässä maassa, jossa asun tai josta olen kotoisin (asun tässä maassa tai olen sen kansalainen), vaikka rikos tehtiin toisessa EU-maassa? Voinko hakea korvausta tässä maassa sen maan sijasta, jossa rikos tehtiin? Jos olisi, millä edellytyksillä?

Vahingonkorvausvaade:

a) Portugalin ulkopuolella tehtyjen rikosten uhrien määrä, joka kohdistuu Portugalin kansalaisiin tai EU:n kansalaisiin, joiden asuinpaikka on Portugalissa:

Portugalin valtion pysyvän asuinpaikan ulkopuolella tehdyn väkivaltarikoksen, mukaan lukien perheväkivalta, uhrit voivat saada Portugalin valtiolta rahallista korvausta, kunhan heillä ei ole oikeutta saada korvausta sen valtion toimesta, jonka alueella vahinko on aiheutunut. Tässä tapauksessa cPVC:n tehtävänä on tarkastaa, onko hakijalla oikeus korvaukseen siinä valtiossa, jonka alueella vahinko on aiheutunut.

toisessa EU:n jäsenvaltiossa rikoksen uhrit, joiden asuinpaikka on siellä ja jotka haluavat myöntää ennakkoa korvaukseen, jonka Portugalin valtio myöntää:

Jos korvaushakemuksen esittäjillä on asuinpaikka toisessa EU:n jäsenvaltiossa, ne ovat esittäneet sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa on haettu ennakkoa Portugalin valtion myöntämää korvausta, kyseistä PVC:tä koskeva hakemus voidaan toimittaa sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on hakijan vakinainen asuinpaikka, ja päättää vahingonkorvausten myöntämisestä ja ilmoittaa asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle.

Onko tehtävä ensin rikosilmoitus poliisille, ennen kuin voi hakea korvausta?

Rikollisten elinten osallistuminen rikolliseen toimintaan ei ole pakollista. Toisaalta viranomaiset voivat tehdä rikosilmoituksen ja aloittaa tutkinnan ainoastaan kanteluilla tai kanteluilla.

Jos olet alle 16-vuotias, et voi tehdä valitusta yksin. Valituksen toimittaa sen lailliset edustajat.

Onko odotettava mahdollisen poliisi- tai rikostutkinnan tuloksia, ennen kuin voi hakea korvausta?

Ei ole tarpeen odottaa, että poliisitutkinnan tulos tai rikosoikeudenkäynti johtaisi korvauksen vaatimiseen. Rikokseen voi ottaa yhteyttä enintään yhden vuoden ajan siitä, kun rikos on tehty.

Onko ensin haettava korvausta rikoksentekijältä (jos hänet on tunnistettu)?

Rikoksen tekijältä ei tarvitse ensin saada korvausta.

Siinäkin tapauksessa, että siviilioikeudellisessa menettelyssä tai sen ulkopuolella vahingonkorvausvaatimusta ei ole esitetty yksinomaan hakijasta johtuvista syistä (erityisesti siksi, että hän ei ole hakenut korvausta tuomioistuimessa tai on peruuttanut sen), korvaus on maksettava, vaikka se lyhennettäisiin vain puoleen siitä määrästä, jonka valtio myöntää PVC:ltä.

Voinko saada korvausta, vaikka rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai tuomittu? Jos voin, mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Vaikka väkivaltarikoksen tekijän henkilöllisyyttä ei tiedetä tai siitä ei jostain syystä voida syyttää ja tuomita, uhrilla on oikeus saada ennakolta korvausta valtiolta PVC:ltä.

Kun aplikointia pyydetään CPVC -PVC:tä koskevassa hakemuksessa, sen on liitettävä hakemukseen asiakirjat, joissa perustellaan perusteena olevat tosiseikat, erityisesti kärsittyjen vammojen kuvaus, kykenemättömyys työhön, lääketieteelliset asiakirjat jne.

Onko korvausta haettava johonkin määräaikaan mennessä?

Kyllä. Korvausta on yleensä haettava rikosoikeudenkäynnin yhteydessä. Tätä varten uhrin on ilmoitettava asiasta poliisille tai syyttäjänvirastolle viimeistään tutkintavaiheen loppuun mennessä, ja hän haluaa esittää korvaushakemuksen esimerkiksi väittämällä. Kun olet saanut syytetyltä virallisen ilmoituksen, sinulla on 20 päivää aikaa toimittaa valituksesi.

Jos uhri hakee cPVC:ltä avustusta tai ennakkoa, sen on tehtävä se vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä. Jos uhri on alaikäinen tapahtumahetkellä, hän voi hakea ennakkoa valtion korvauksesta enintään vuoden ikään asti, jolloin hän on saanut täysi-ikäisyyden tai riippumattomuuden.

Mitä vahinkoja ja kuluja korvaus kattaa?

Kattaako se esimerkiksi seuraavat:

rikoksen uhri:

Aineelliset vahingot (muu kuin psyykkinen):

 • Vammoista aiheutuvat sairauskulut (lääketieteellinen hoito: avohoito ja sairaalahoito);
 • Vammojen aiheuttamat lisätarpeet tai -kustannukset (huolenpito ja apu, tilapäinen tai pysyvä hoito, kuntoutus, fysioterapia, kotona tarvittavat mukautukset, erityistuki jne.);
 • Pysyvät muutokset (esim. työkyvyttömyys tai pysyvä työkyvyttömyys):
  • Hoidon aikana ja sen jälkeen menetetyt tulot (mukaan lukien ansionmenetys ja ansionmenetyksen menetys);
  • Mahdollisuus menetetään;
  • Vahingot, jotka liittyvät vahingon aiheuttaneeseen tapahtumaan, mukaan lukien asianajajien palkkiot ja oikeudenkäyntimaksut);
  • Korvaukset henkilökohtaisen omaisuuden varkaudesta tai vahingoittumisesta.

Aineettomat vahingot:

 • Uhrille aiheutunut kipu ja kärsimys.

B) perheenjäsenille tai henkilöille, jotka ovat uhrin lähellä:

Aineelliset vahingot (muu kuin psyykkinen):

 • Hautauskustannukset;
 • Sairauskulut (esim. omaisen hoitokulut, avohoito tai sairaalahoito, kuntoutus);
 • Ylläpidon tai mahdollisuuksien menetys.

Maksetaanko korvaus kertasummana vai kuukausierinä?

Perheväkivallan uhrille maksettava ennakkokorvaus on yleensä kuukausivuokra, joka on myönnetty 6 kuukaudeksi ja jota voidaan jatkaa samalla ajanjaksolla poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa esiintyy vaikeuksia ja toimeentuloon tarvittavat varat, yhtenä eränä.

Väkivaltarikoksen yhteydessä korvaus uhrille maksetaan yhtenä eränä annuiteettina.

Millä tavalla oma käyttäytymiseni rikoksen jälkeen, rikosrekisteritietoni tai yhteistyöstä kieltäytyminen korvausmenettelyjen yhteydessä saattaa vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta, ja miten se vaikuttaa korvauksen määrään?

Komissio voi pienentää myönnettävän korvauksen määrää tai jättää sen ulkopuolelle, kun otetaan huomioon uhrin tai hakijan käyttäytyminen ennen sitä, sen aikana tai sen jälkeen, hänen suhteensa tekijään tai hänen elinympäristöönsä tai kun uhrin käytös on ristiriidassa oikeuden tai yleisen järjestyksen tuntemisen kanssa.

Uhrin tai hakijan käyttäytymisellä ei kuitenkaan ole merkitystä vähennettäessä korvausta tai ilman korvausta, jos vahinko on aiheutunut moottoriajoneuvosta, tai tietyissä tapauksissa silloin, kun sovelletaan työtapaturmia tai työpaikalla tapahtuvia tapaturmia koskevia sääntöjä.

Millä tavalla taloudellinen tilanteeni vaikuttaa mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

Päätös ennakon myöntämisestä ja korvauksen määrän vahvistamisesta on otettava huomioon:

 • Väkivaltarikoksen taso tai elämänlaatu;
 • Perheväkivaltaan liittyvien rikosten osalta uhrin vakava taloudellisen puutteen puuttuminen.

Väkivaltarikoksen yhteydessä on otettava huomioon myös uhrin muista lähteistä, erityisesti rikoksentekijältä tai sosiaaliturvalta, saamat määrät; yksityiseen henkivakuutukseen tai henkilövahinkoihin liittyviä varoja ei periaatteessa oteta huomioon.

Onko muita kriteerejä, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiini saada korvausta ja/tai korvauksen määrään?

On myös otettava huomioon, että korvausta ei ole maksettu rikoksentekijään kohdistuneesta rikosoikeudenkäynnistä tai jos on ennakoitavissa, että rikoksentekijä ei näin tee, eikä mikään muu todellinen tai riittävä korvauslähde.

Kuinka korvaus lasketaan?

Väkivaltarikoksen uhrin tapauksessa korvauksen määrä lasketaan oikeudenmukaisuudella ja muista lähteistä (erityisesti rikoksentekijältä tai sosiaaliturvasta) jo saatujen varojen perusteella.

PVC:ssä otetaan huomioon uhrin tuloverot niiden 3 vuoden ajalta, jotka edeltävät sitä tosiseikkaa, että hän hakee korvausta ansionmenetyksestä (rahat, joita hän ei enää saa). Uhrin kuollessa viittaus on hakijan veroilmoitus (läheinen perheenjäsen) tai, jos tämä ei ole mahdollista, tulot, jotka eivät ylitä taattua vähimmäiskuukausipalkkaa.

PVC määrää perheväkivaltaan liittyvissä rikostapauksissa oikeudenmukaisuuteen liittyvän määrän. Yksi syy siihen, että perheväkivallan uhri voi vaatia vahingonkorvausta, on vakavan taloudellisen puutteen tilanne, joka on johtanut rikoksen uhriksi joutuneeseen rikokseen. Tätä varten hakijan on ilmoitettava kaikista talous- tai perhetilanteeseenne tehtävistä muutoksista.

Uhrin yksityisestä henkivakuutuksesta tai tapaturmavakuutuksesta saadut rahasummat otetaan huomioon ainoastaan oman pääoman perusteella maksettavan korvauksen määrän määrittämiseksi.

Onko korvauksen määrällä ala- tai ylärajaa?

Jos uhri hakee cPV:ltä korvauksen ennakkomaksua, sen on ilmoitettava erityisesti haettavan korvauksen määrä.

Väkivaltarikoksen uhrin kuoleman tai vakavan loukkaantumisen sattuessa kullekin loukkaantuneelle henkilölle maksettavan enimmäismäärän suuruus on 34 680 euroa.

Jos samasta teosta aiheutuu useamman kuin yhden henkilön kuolema tai vakava loukkaantuminen, korvauksen ennakko on enintään 30 600 euroa eikä sen määrä saa ylittää 91 800 euroa.

Kun kyse on vuotuisena vuokrana maksetuista summista, enimmäismäärä on 4 080 euroa ja voi olla enintään 12 240 euroa, jos vahinkoa kärsineellä on useita osapuolia.

Jos kyseessä on perheväkivalta, myönnettävä määrä ei saa olla yli 6 kuukautta suurempi kuin kuukausittainen vähimmäiskuukausipalkka (jota voidaan pidentää vastaavalla ajalla). Jos ilmenee tietty taloudellinen vaje, voidaan määrätä korvauksen maksamisesta ennakolta jo ennen kuin erityistilanne (ohje) on suoritettu, eikä saatujen summien määrään ole tehty muutoksia.

* vuonna 2019

Onko minun mainittava korvausvaatimuksen määrä hakemuslomakkeessa? Jos on, onko olemassa ohjeita siitä, miten vaadittu määrä lasketaan, tai muista korvausvaatimukseen liittyvistä näkökohdista?

Kyllä, lomake itsessään edellyttää tällaisia tietoja.

Jos toinen Euroopan unionin jäsenvaltio maksaa korvauksen, ja jos jäsenvaltio tekee cPVC:n korvaushakemuksen ja edellyttäen, että hakijan asuinpaikka on Portugalissa, CPVC ilmoittaa hakijalle, millä tavoin korvaushakemus ja tarvittavat tositteet on täytettävä.

Vähennetäänkö muualta (esim. työnantajan vakuutuksesta tai yksityisestä vakuutuksesta) mahdollisesti saamieni korvausten määrä viranomaisen tai muun elimen maksamasta korvauksesta?

Jos uhri voi korvauksen tai korvauksen maksamisen jälkeen joka tapauksessa saada korvausta kärsitystä menetyksestä tai vahingosta, CSSC edellyttää, että uhri suorittaa saamansa summat kokonaan tai osittain takaisin.

Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos olisi, millä edellytyksillä?

Voin saada ennakkoa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Väkivaltarikoksen uhri,

 • Rikoksen on tehnyt Portugalin alueella tai se on tehty Portugalin alueen ulkopuolella Portugalin kansalaisia tai EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia vastaan niin kauan kuin hänellä ei ole oikeutta siihen valtioon, jossa rikos on tehty,
 • Rikos on aiheuttanut uhrille ehdottoman väliaikaisen työkyvyttömyyden vähintään 30 päivän aikana tai kuoleman,
 • Rikos on aiheuttanut sen, että uhri on vakavasti häiriötön elintasonsa vuoksi ja että se on häirinnyt huomattavasti heidän laatuaan ja että nämä kaksi edellytystä ovat kumulatiivisia.
 • Hän ei ole saanut korvausta muualta tai rikoksen tekijältä tai oman vakuutuksensa kautta aiheutuneesta vahingosta;
 • Laissa säädettyjä poissulkemislausekkeita, kuten uhrin käyttäytymistä ennen rikosta, rikoksen aikana ja sen jälkeen, ei voida soveltaa uhriin, rikoksen aikana tai sen jälkeen, toisin sanoen vastoin yleistä järjestystä tai tunnetta oikeudenkäytöstä.

B) Jos olet joutunut perheväkivallan uhriksi

 • Ovat kärsineet ruumiillista tai henkistä huonoa kohtelua, mukaan lukien ruumiillinen kuritus, vapaudenriisto ja seksuaalinen haitta, toistuvasti tai muuten,
 • Onko alaikäisen läsnä olevan alaikäisen läsnä ollessa kyseessä alaikäisen läsnä ollessa tai uhrin kotipaikassa; tai
 • Tieto siitä, onko sitä levitetty internetissä tai muulla tavoin laajalle levitetyllä tavalla, henkilötiedot, kuten kuva tai ääni, uhrin yksityisyyteen liittyen ilman hänen suostumustaan, ja
 • Jos uhri joutuu vakavaan taloudelliseen tarpeeseen kyseisen rikoksen vuoksi, ja
 • Rikoksen kohteena on Portugalin alueella tai se on tehty Portugalin alueen ulkopuolella Portugalin kansalaisia tai EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia vastaan niin kauan kuin hänellä ei ole oikeutta saada korvausta sen valtion toimesta, jossa rikos on tehty (ja cPCV on tutkittava tällainen tilanne),
 • Laissa säädettyjä poissulkemislausekkeita, kuten uhrin käyttäytymistä ennen rikosta, rikoksen aikana ja sen jälkeen, ei voida soveltaa uhriin, rikoksen aikana tai sen jälkeen, toisin sanoen vastoin yleistä järjestystä tai tunnetta oikeudenkäytöstä.

Se, onko kyseessä väkivaltarikos vai väkivaltarikos, voi myös saada välittömästi ennen kuin cPCV päättää sopimuksentekomenettelyn aloittamisesta, korvausta koskeva määräys, joka vahvistetaan myöhemmin, jos taloudellinen tilanne on ilmeinen.

Voinko saada täydentävää tai lisäkorvausta (esim. olosuhteiden muuttumisen tai terveydentilani huononemisen perusteella) sen jälkeen, kun korvaushakemus on ratkaistu?

CPV:llä on itsenäinen päätösvalta tapauksissa, joissa se on aiemmin päätetty, tai erityisellä tavalla, toisin kuin tilanne, jossa PVC on aiemmin muotoillut (itse PVC).

Mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä?

Valtion korvaukset väkivaltarikosten uhreille (lomake)

Tarvittavat asiakirjat

 • Hakemuslomakkeen täydellinen täyttäminen;
 • Haetun korvauksen määrä;
 • Rikoksen uhrin (tai hakijan, joka ei ole rikoksen uhri) veroilmoitus rikoksesta, rikoksen vuosi ja vuosi rikoksen jälkeen
 • Rikosrekisteri ja jäljennös tuomiosta ja lainvoimaisen tuomion päivämäärästä;
 • Valtakirja, kun hakemuksen tekee valtuutettu edustaja;
 • Asianajajan nimittäminen, jos hän on laillisesti valtuutettu edustaja.

Valtion korvaukset perheväkivaltarikoksista (lomake)

Tarvittavat asiakirjat

 • Hakemuslomakkeen täydellinen täyttäminen;
 • Haetun korvauksen määrä;
 • Erityisen haavoittuvassa asemassa olevan uhrin tai uhrin asema;
 • Jäljennös ilmoituksesta tai autovalituksesta;
 • Taloudellista, sosiaalista ja perhettä koskeva raportti, kun uhri on koti.

Veloitetaanko hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä hallinnollisia tai muita maksuja?

Ei. Korvaushakemus on vapautettava kaikista kuluista tai veloituksista, jotka uhrille on suoritettava, mukaan luettuina asiakirjat ja todistukset, joita edellytetään tällaisen saatavan saamiseksi maksutta.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset (kotimaisissa tapauksissa)?

CPVC – rikosten uhrien suojelusta vastaava valiokunta on oikeusministeriön elin, jonka tehtävänä on vastaanottaa, analysoida ja ratkaista korvausvaatimuksia väkivaltarikosten uhrien ja perheväkivallan uhrien kansallisissa tapauksissa.

Mihin hakemus lähetetään (kotimaisissa tapauksissa)?

Rikosten uhrien suojelua käsittelevän komitean puolesta (ks. edellinen vastaus)

Sijainti ja yhteystiedot:

Rikoksesta aiheutuneiden vahinkojen suojakomitea (Criminal In@@

 • Osoite: Avenida Fontes Pereira de Melo, nro 7 – Pisto 7° Dito., 1050–115 Lisboa
 • Puhelin: (+ 351) 21 322 24 90
 • Faksi: (+ 351) 21 322 24 91
 • Sähköposti: correio.cpvc@sg.mj.pt

Aukioloajat:

 • Maanantaista perjantaihin 9:30–12:30; 14:00–16:30

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLisätietoja: https://cpvc.mj.pt/

Onko minun oltava läsnä korvaushakemusta ratkaistaessa tai muulloin menettelyn aikana?

Kokeen aikana ei tarvitse olla läsnä, paitsi jos se on sitä mieltä, että läsnäolo on välttämätöntä.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Cpcv, joka saa hakemuksen, on kuukauden kuluessa hakemuksen käsittelystä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin; kuukauden kuluttua hakemuksen hyväksymisestä on tehtävä välittömästi päätös ja ilmoitettava sen määrä.

Jos en ole tyytyväinen viranomaisen päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Kyllä. Jos hakija katsoo, että kyseinen päätös on vaikuttanut haitallisesti siihen, hakijalla on 15 päivää aikaa esittää pyyntö komissiolle. Hakijan on hakemuksen perusteella esitettävä perusteet, joihin se nojautuu, ja se voi lisätä siihen tarpeellisina pitämänsä todisteet.

Cpcvolla on 30 päivää aikaa arvioida valitus ja päättää siitä sekä vahvistaa, peruuttaa, kumota, muuttaa tai korvata haettu toimenpide.

Jos et ole samaa mieltä valitusta koskevasta päätöksestä, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen.

Mistä saan tarvittavat lomakkeet ja korvaushakemuksen tekemistä koskevat tiedot?

Rikoksen uhrien toimikunnan verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Väkivaltarikoksen tai perheväkivallan uhri on kaksi eri muotoa.

Onko tätä varten erityinen internet-osoite tai neuvontapuhelin?

CPPV – Rikoksen uhrien suojelukomitea: Linkki avautuu uuteen ikkunaanHttps://c.m.m.pt/.

APAV – Portugalin yhdistys Victim Support (Victim Support): Linkki avautuu uuteen ikkunaanKs. www.apav.pt/.

Onko korvaushakemuksen tekemiseen mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Valtion on varmistettava, että väkivaltarikoksen tai perheväkivallan yhteydessä uhrilla on mahdollisuus saada oikeudellista neuvontaa ja oikeusapua.

Onko olemassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Rikollisuuden uhrien suojelukomitea (PVC):

 • Kasvotusten avustaminen Av. Pereira de Melo -lähteet, 7, 7 d., 1050–115 Lissabon, maanantaista perjantaihin klo 9:30–12:30 ja 14:00–16:30;
 • Lähettämällä postitse lomakkeen komission etusivulle;
 • Sähköpostitse Linkki avautuu uuteen ikkunaanCorreio.cpcv@sg.mj.pt;
 • Verkossa, täyttämällä lomake väkivaltarikoksen tai perheväkivallan uhreille (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://cpvc.mj.pt/)
 • Puhelimitse: (+ 351) 213 222 490 Kiinteiden verkkojen kustannukset: 9H30–12h30 ja 14h-16h30;

APAV:

 • Uhrien tukilinja: (+ 351) 116 006 (Työpäivät 9–21 h);
 • Internetissä: Linkki avautuu uuteen ikkunaanHttp:// www.apav.pt/ (saatavilla Portugalissa, englanniksi, venäjäksi ja kiinaksi); Tai Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://infovitimas.pt/pt/app/;
 • Geal/SERV IIN Tulkkipalvelut (+ 351 12 472), työpäivät, 10 h – 18 h

”Kansalaisuus ja sukupuolten tasa-arvo”

 • Perheväkivallan uhrit (Information Service for Victims of Domestic Violence) (annettava tietoa uhrien oikeuksista ja kansallisella alueella käytettävissä olevista resursseista, joilla voidaan saada psykologisia, sosiaalisia ja oikeudellisia tietoja) – Puhelin: (+ 351) 800 202 148 (vapaa, nimettömänä, luottamuksellinen ja saatavilla oleva 24H-palvelu).

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 26/08/2019