Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pokud se má o mé žádosti rozhodnout v této zemi - Slovensko

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


U kterého druhu trestného činu mohu získat odškodnění?

Právní předpisy stanoví jednorázové finanční odškodnění pro osoby, které utrpěly újmu následkem úmyslných násilných trestných činů; jiné trestné činy nejsou předmětem odškodnění. Mezi zahrnuté trestné činy patří zejména vražda a ublížení na zdraví. Právní předpisy považují trestné činy sexuálního zneužívání, sexuálního násilí a znásilnění za zvláštní kategorii trestných činů, u kterých se přiznává odškodnění za morální újmu.

Za který typ újmy mohu dostat odškodnění?

Oběti násilných trestných činů jsou odškodněny pouze v rozsahu ublížení na zdraví (odškodnění v podobě bolestného a za ztížené společenské uplatnění). U trestných činů znásilnění, sexuálního zneužití a sexuálního násilí stanoví právní předpisy odškodnění za morální újmu.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzným nebo vyživovanou osobou oběti, která následkem trestného činu zemřela? Kteří příbuzní a vyživované osoby mohou získat odškodnění?

Pokud osoba zemřela následkem násilného trestného činu, příbuzní dané osoby mají podle právních předpisů možnost požadovat odškodnění, a to pozůstalý/á manžel/ka a pozůstalé děti zesnulé osoby, a pokud neměla děti, pozůstalí rodiče zesnulé osoby, a pokud nemá rodiče, osoba, vůči které měla zesnulá osoba vyživovací povinnost.

Mohu získat odškodnění, pokud jsem příbuzným nebo vyživovanou osobou oběti, která přežila? Kteří příbuzní a vyživované osoby mohou v tomto případě získat odškodnění?

Ne, v tomto případě právní předpisy neumožňují odškodnění pro příbuzné oběti trestného činu.

Mohu získat odškodnění, pokud nejsem státním příslušníkem země EU?

O odškodnění může požádat oběť, která je občanem Slovenské republiky nebo jiného členského státu nebo osoba bez státní příslušnosti s trvalým pobytem na území Slovenské republiky nebo jiného členského státu nebo cizí státní příslušník za podmínek a v rozsahu stanoveném mezinárodní smlouvou ratifikovanou a schválenou způsobem stanoveným právními předpisy, pokud k ublížení na zdraví došlo na území Slovenské republiky.

Mohu požádat o odškodnění od této země, pokud zde žiji nebo odtud pocházím (jedná se o zemi mého bydliště nebo státní příslušnosti), i když byl trestný čin spáchán v jiné zemi EU? Mohu tak učinit místo toho, abych o odškodnění žádal v zemi, kde k trestnému činu došlo? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, slovenské právní předpisy tento postup nedovolují. O odškodnění lze žádat, pouze pokud k ublížení na zdraví došlo na území Slovenské republiky.

Musím nejprve trestný čin oznámit na policii, abych mohl žádat o odškodnění?

O odškodnění lze žádat, pouze pokud výsledky vyšetřování ukazují, že byl spáchán trestný čin a že byl příčinou ublížení na zdraví. Proto lze odškodnění poskytnout pouze, pokud nejdříve proběhlo trestní stíhání, ale není důležité, zda vycházelo z oznámení oběti nebo z jiného podnětu.

Musím čekat na výsledek policejních šetření nebo trestního řízení, než mohu žádost podat?

Ano, podání žádosti o odškodnění je podmíněno existencí právoplatného rozhodnutí, kterým byl pachatel shledán vinným ze spáchání trestného činu, kterým způsobil ublížení na zdraví oběti, nebo rozsudku, kterým byl obžalovaný zproštěn viny, protože není trestně odpovědný z důvodu nepříčetnosti. Pokud pachatel, jehož trestný čin způsobil oběti újmu na zdraví, není známý, není známo jeho místo pobytu, nebo jeho trestnímu stíhání brání legitimní překážka, může oběť požadovat odškodnění na základě rozhodnutí příslušného úřadu, které vysvětlí výše uvedené skutečnosti. V takovém případě však výsledek šetření nebo zkráceného šetření orgánů činných v trestním řízení nesmí dávat vzniknout důvodným pochybnostem, ohledně toho, zda se trestný čin, kterým bylo způsobeno ublížení na zdraví, odehrál.

Musím nejprve žádat o odškodnění od pachatele, pokud byl identifikován?

Podání žádosti o odškodnění od pachatele není podmínkou pro uplatnění nároku na odškodnění, ale pokud oběť nepodnikne opatření, aby odškodnění získala od pachatele, může rozhodující orgán snížit částku přiznaného odškodnění.

Pokud nebyl pachatel identifikován nebo odsouzen, mám přesto nárok na odškodnění? Pokud ano, jaké důkazy musím předložit k doložení své žádosti?

Pokud pachatel, jehož trestný čin způsobil ublížení na zdraví oběti, není známý, není známo jeho místo pobytu nebo jeho trestnímu stíhání brání legitimní překážka a ublížení na zdraví oběti nebylo plně odškodněno jinak, může oběť žádat o odškodnění, pokud výsledek vyšetřování nebo zkráceného vyšetřování orgánů činných v trestním řízení nepřináší důvodné pochybnosti ohledně toho, zda se trestný čin, kterým bylo oběti způsobeno ublížení na zdraví, skutečně odehrál. Žádost musí být doložena právoplatným rozhodnutím orgánu činného v trestním řízení nebo soudu, který záležitost posuzoval jako poslední, které prokazuje výše uvedené skutečnosti.

Musím nárok na odškodnění uplatnit v nějaké konkrétní lhůtě?

Nárok je třeba uplatnit do šesti měsíců od vstupu v platnost odsouzení pachatele za trestný čin. Pokud pachatel není znám nebo pokud jeho trestnímu stíhání brání legitimní překážka, musí být žádost podána do šesti měsíců od vstupu v platnost rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení nebo soudu, který záležitost posuzoval jako poslední.

Na které ztráty a výdaje se odškodnění vztahuje?

Vztahuje se odškodnění například na:

Odškodnění se vyplácí výhradně v rozsahu ublížení na zdraví (odškodnění v podobě bolestného a ztíženého společenského uplatnění) a v zákonem stanovených případech v rozsahu morální újmy. Odškodnění se nevztahuje na další ztráty nebo výdaje.

a) U oběti trestného činu:

– na hmotnou (nepsychologickou) škodu:

 • léčebné náklady u zranění (lékařské ošetření – ambulantní a nemocniční léčba, rekonvalescence),
 • další potřeby a náklady plynoucí ze zranění (tj. péče a pomoc, dočasná a trvalá léčba, prodloužená vzdělávací fyzioterapie, úprava bydlení, speciální pomůcky atd.),
 • trvalou újmu (např. invalidita nebo jiné trvalé postižení),
  • ušlý výdělek během lékařské péče a po ní (včetně ušlého výdělku a ztráty schopnosti vydělávat nebo snížené vyživovací schopnosti atd.),
  • ztrátu příležitostí,
  • výdaje spojené se soudním řízením, které se vztahuje k události, která způsobila újmu, např. právní poplatky, náklady soudního řízení),
  • odškodnění za odcizený nebo poškozený osobní majetek,
  • jiné,
– nepoužije se,

– na duševní (morální) újmu:

 • bolestné oběti – odškodnění za morální újmu za trestné činy znásilnění, sexuálního zneužívání a sexuálního násilí;

b) u oprávněných osob nebo příbuzných oběti:

– na hmotnou (nepsychologickou) škodu:

 • náklady na pohřeb,
 • léčebné výdaje (např. terapie rodinného příslušníka, ambulantní nebo nemocniční léčba, rehabilitace),
 • ztrátu vyživovací schopnosti nebo příležitosti,
– nepoužije se,

– na duševní újmu:

 • bolestné příbuzných nebo oprávněných osob /odškodnění pozůstalých, pokud oběť zemřela – pozůstalým oběti násilného trestného činu, která zemřela, je vyplaceno odškodnění v maximální zákonem dané výši padesátinásobku minimální mzdy v době, kdy byl trestný čin spáchán. Toto se vztahuje na nároky, které jsou proporcionálně rozděleny mezi oprávněné pozůstalé.

Vyplácí se odškodnění jako jednorázová částka nebo v měsíčních splátkách?

Odškodnění se vyplácí jednorázově.

Jakým způsobem může moje vlastní chování ve vztahu k trestnému činu, mé záznamy v trestním rejstříku nebo nespolupráce při řízení o odškodnění ovlivnit mé vyhlídky na odškodnění a/nebo částku, kterou dostanu?

Žádný záznam v trestním rejstříku nemá dopad na získání odškodnění od Slovenské republiky. Rozhodující orgán může odškodnění snížit, pokud je oběť společně vinná ublížením na zdraví nebo nepodniká kroky, aby získala odškodnění přímo od pachatele.

Jak by moje finanční situace mohla ovlivnit mé vyhlídky na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Finanční situace oběti nemá na rozhodnutí o odškodnění vliv.

Existují nějaká další kritéria, která by mohla ovlivnit mé vyhlídky na získání odškodnění a/nebo jeho výši?

Výši odškodnění může ovlivnit míra zavinění ublížení na zdraví u oběti nebo skutečnost, že oběť nepodnikla kroky, aby získala odškodnění přímo od pachatele.

Jak se odškodnění vypočítá?

Pokud újmu na zdraví uznal rozsudek soudu, vychází odškodnění z rozsahu újmy na zdraví uvedeném v rozsudku, jinak pokud se v případě újmy na zdraví pro výpočet odškodnění úměrně použijí ustanovení zvláštních právních předpisů, které upravují poskytování odškodnění v podobě bolestného a za ztížené společenské uplatnění. Odškodnění za morální újmu v případě trestných činů znásilnění, sexuálního násilí nebo sexuálního zneužití činí desetinásobek minimální mzdy (v okamžiku, kdy došlo k újmě) a případně odškodnění za morální újmu příbuzných.

Existuje minimální/maximální částka, kterou lze přiznat?

Právní předpisy nestanoví minimální výši odškodnění. Maximální výše odškodnění je stanovena na padesátinásobek minimální mzdy v okamžiku, kdy byl trestný čin spáchán (poznámka: v současnosti 21 750 EUR).

Očekává se, že ve formuláři žádosti uvedu požadovanou částku? Pokud ano, dostanu pokyny ohledně toho, jak ji vypočítat, či k jiným aspektům?

Pokud byla uznána újma na zdraví jako součást odsouzení za trestný čin, stanovení výše odškodnění vychází z tohoto rozsudku. Jinak se vyžaduje lékařská zpráva, která obsahuje údaje potřebné ke stanovení konkrétní výše odškodnění. Pravidla pro stanovení výše odškodnění jsou uvedena v právních předpisech, které upravují pravidla pro výpočet újmy na zdraví obecně, nejen pro účely odškodňování obětí násilných trestných činů.

Bude odškodnění, které za ztrátu získám z jiných zdrojů (např. pojištění přes zaměstnavatele nebo soukromé pojištění) odečteno od odškodnění, které mi vyplatí daný orgán/subjekt?

Ano, odškodnění se poskytuje pouze za předpokladu, že újma nebyla odškodněna jinak (například ze soukromého pojištění nebo přímo násilnickým pachatelem).

Mohu z odškodnění dostat zálohu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Záloha z odškodnění není možná.

Mohu po hlavním rozhodnutí získat další či doplňující odškodnění (např. na základě změny v okolnostech nebo zhoršení zdravotního stavu atd.)?

Tento postup je možný; oběť může žádat o odškodnění znovu (například v souvislosti se změnou situace nebo zhoršením zdravotního stavu), ale žádost musí být rovněž podána v základní lhůtě (tj. do šesti měsíců od vstupu v platnost odsouzení z trestného činu, kterým byl pachatel shledán vinným, a pokud není pachatel znám nebo jeho trestnímu stíhání brání legitimní překážka, do šesti měsíců od vstupu v platnost rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení nebo soudu, který záležitost posuzoval jako poslední). Nicméně celková výše odškodnění u téhož případu nemůže překročit padesátinásobek minimální mzdy.

Které podpůrné dokumenty musím k žádosti přiložit?

 • konečný rozsudek nebo rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, který posuzoval věc jako poslední; pokud oběť nemůže rozhodnutí připojit, měla by uvést orgán činný v trestním řízení nebo soud, který trestný čin posuzoval jako poslední, a současně poskytnout informace o osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, který způsobil újmu na zdraví, pokud je tato osoba oběti známá,
 • dokumentaci újmy na zdraví, kterou oběť v důsledku trestného činu utrpěla, včetně podrobností o tom, v jakém rozsahu již byla odškodněna, nebo v jakém rozsahu lze odůvodněně předpokládat, že odškodněna bude, nebo důkazu o doposud nevykonaném rozhodnutí o odškodnění za ublížení na zdraví, jakož i informací o krocích, které oběť podnikla, aby získala odškodnění od pachatele, jehož trestný čin způsobil oběti ublížení na zdraví,
 • doklad, který prokazuje vztah příbuzných a skupiny oprávněných osob, pokud trestný čin způsobil smrt oběti,
 • doklad, který prokazuje vyživovací povinnost zesnulé osoby nebo poskytování výživného zesnulou osobou, pokud se jedná o osobu, vůči které měla zesnulá osoba vyživovací povinnost.

Je při podání a zpracování žádosti třeba uhradit nějaké správní či jiné poplatky?

Řízení o odškodnění nepodléhá poplatkům.

Který orgán rozhoduje (u vnitrostátních případů) o žádostech o odškodnění?

O žádostech o odškodnění rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky.

Kam mám žádost (u vnitrostátních případů) zaslat?

Žádost je třeba zaslat na adresu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

Musím být během řízení a/nebo při rozhodování o mé žádosti přítomen/přítomna?

Účast oběti se nevyžaduje.

Jak dlouho (přibližně) trvá, než od daného orgánu obdržím rozhodnutí ve věci žádosti o odškodnění?

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky má povinnost o odškodnění rozhodnout do šesti měsíců.

Pokud nejsem s rozhodnutím orgánu spokojen, jak proti němu mohu vznést námitku?

Pokud Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky žádosti nevyhoví nebo jí vyhoví jen částečně, může oběť požadovat náhradu škody žalobou soudu na Slovenskou republiku, zastoupenou Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky, a to nejpozději do jednoho roku ode dne doručení rozhodnutí o žádosti.

Kde mohu získat potřebné formuláře a další informace ohledně toho, jak podat žádost?

Na internetové stránce Ministerstva Slovenské republiky Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx. Vyšetřovací orgány informují v rámci trestního řízení každou oběť o možnostech a podmínkách získání odškodnění od Slovenské republiky.

Mohu využít nějakou asistenční linku nebo internetovou stránku?

Informace o odškodnění pro oběti trestných činů se zveřejňují na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx). Současně, pokud je oběť vyslýchána v rámci trestního řízení, dostane informace o organizacích, které poskytují pomoc a podporu obětem (společně s jejich kontaktními údaji).

Mohu při přípravě žádosti využít právní pomoc (pomoc právníka)?

Neexistuje právní pomoc konkrétně pro účely žádosti o odškodnění. Je možné využít všeobecnou právní pomoc poskytovanou státem prostřednictvím Centra právní pomoci. Kromě toho samotné Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky poskytuje základní pokyny pro podání žádosti o odškodnění.

Existují nějaké organizace na podporu obětí, které mi s podáním žádosti o odškodnění mohou pomoci?

Ano, existují organizace, které poskytují pomoc a podporu obětem násilných trestných činů, ale v současnosti fungují nezávisle na státě.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 28/01/2020