Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juhul kui minu nõuet menetletakse nõude esitamise riigis - Slovakkia

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Milliste kuriteoliikide korral on mul õigus hüvitist saada?

Seadusega on ette nähtud ühekordne rahaline hüvitis inimestele, kes on saanud vigastada ettekavatsetud vägivallakuriteo tagajärjel; muud liiki kuritegude korral hüvitist ei maksta. Sellised kuriteod on eelkõige mõrv ja kehavigastuse tekitamine. Seksuaalset kuritarvitamist, seksuaalvägivalda ja vägistamist käsitatakse õigusaktides kuritegudena, mille korral määratakse hüvitis tekitatud moraalse kahju eest.

Milliste vigastuste korral on mul õigus hüvitist saada?

Vägivallakuritegude ohvritele makstakse hüvitist vaid kehavigastuse raskuse eest (hüvitis valu ja kannatuste ning sotsiaalse funktsiooni vähenemise eest). Vägistamise, seksuaalse kuritarvitamise ja seksuaalvägivalla korral on õigusaktides ette nähtud moraalse kahju hüvitamine.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen kuriteo tagajärjel surnud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad hüvitist saada?

Kui isik on vägivallakuriteo tagajärjel surnud, on õigusaktide alusel võimalus nõuda hüvitist ka asjaomase isiku sugulastel, nimelt lahkunu üleelanud abikaasal ja üleelanud lastel ning laste puudumise korral lahkunu üleelanud vanematel ning vanemate puudumise korral isikul, kes oli lahkunu ülalpidamisel.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma olen ellu jäänud ohvri sugulane või ülalpeetav? Missugused sugulased või ülalpeetavad võivad sellisel juhul hüvitist saada?

Ei, sellisel juhul ei ole õigusaktide alusel võimalik kuriteo ohvri sugulastele hüvitist maksta.

Kas mul on õigus hüvitist saada, kui ma ei ole ELi liikmesriigi kodanik?

Hüvitist võib taotleda ohver, kes on Slovaki Vabariigi või mõne teise liikmesriigi kodanik või Slovaki Vabariigis või mõnes teises liikmesriigis alalist elukohta omav kodakondsuseta isik või välisriigi kodanik, õigusaktides ette nähtud viisil ratifitseeritud ja välja kuulutatud rahvusvahelises lepingus sätestatud tingimustel ja ulatuses, kui kehavigastus tekitati Slovaki Vabariigi territooriumil.

Kas ma saan nõuda riigilt hüvitist, kui ma elan siin või kui ma olen sellest riigist pärit (see on mu elukohariik või kodakondsusjärgne riik), isegi kui kuritegu pandi toime teises ELi riigis? Kas mul on võimalik seda teha siin, selle asemel, et nõuda hüvitist riigis, kus kuritegu toime pandi? Kui on, siis millistel tingimustel?

Ei, Slovakkia õigus ei võimalda sellist menetlust. Hüvitist saab taotleda vaid juhul, kui kehavigastus tekitati Slovaki Vabariigi territooriumil.

Kas ma pean selleks, et hüvitist saada, teatama kuriteost kõigepealt politseile?

Hüvitist saab nõuda üksnes juhul, kui uurimise tulemusel leitakse, et toime on pandud kuritegu ja sellega on tekitatud kehavigastus. Seepärast saab hüvitise määrata vaid siis, kui kõigepealt on esitatud süüdistus, kuid ei ole oluline, kas see põhineb ohvri kuriteoteatel või muul algatusel.

Kas ma pean enne hüvitisnõude esitamist ära ootama politseiuurimise või kriminaalmenetluse tulemused?

Jah, hüvitisnõude esitamise tingimus on, et on olemas seaduslik otsus, millega õigusrikkuja on süüdi mõistetud ohvrile kehavigastuse tekitanud kuriteo toimepanekus, või kohtuotsus, millega süüdistatav on õigeks mõistetud, kuna teda ei saa süüdimatuse tõttu kriminaalvastusele võtta. Kui ohvrile kehavigastuse tekitanud kuriteo toime pannud õigusrikkuja isik ei ole teada, kui tema asukoht ei ole teada või kui talle ei ole võimalik esitada seadusliku takistuse tõttu süüdistust, võib ohver taotleda hüvitist need asjaolud kindlaks teinud pädeva asutuse otsuse alusel. Sellisel juhul ei tohi aga prokuratuuri korraldatud uurimise või kokkuvõtva uurimise tulemus tekitada põhjendatud kahtlusi ohvrile kehavigastuse tekitanud kuriteo toimumises.

Kas ma pean kõigepealt nõudma hüvitist kuriteo toimepanijalt, juhul kui tema isik on tuvastatud?

Taotluse esitamine õigusrikkujalt hüvitise saamiseks ei ole hüvitise nõudmise tingimus, kuid kui ohver ei võta õigusrikkujalt hüvitise saamiseks meetmeid, võib otsuseid tegev asutus vähendada määratava hüvitise summat.

Kas mul on õigus hüvitisele ka juhul, kui kuriteo toimepanija ei ole tuvastatud või teda ei ole süüdi mõistetud? Kui on, siis millised tõendid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Kui ohvrile kehavigastuse tekitanud kuriteo toime pannud õigusrikkuja isik ei ole teada, kui tema asukoht ei ole teada või kui talle ei ole võimalik esitada seadusliku takistuse tõttu süüdistust ja ohvri kehavigastust ei ole täielikult hüvitatud muul moel, võib ohver nõuda hüvitist, kui prokuratuuri korraldatud uurimise või kokkuvõtva uurimise tulemus ei tekita põhjendatud kahtlusi ohvrile kehavigastuse tekitanud kuriteo tegelikus toimumises. Nõuet peab toetama neid asjaolusid tõendav seaduslik otsus, mille on teinud prokuratuur või kohus, kes küsimust viimasena käsitles.

Kas hüvitise taotlemiseks on ette nähtud kindel tähtaeg?

Nõue tuleb esitada kuue kuu jooksul alates õigusrikkuja suhtes tehtud süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisest. Kui õigusrikkuja isik ei ole teada või kui talle ei ole võimalik esitada seadusliku takistuse tõttu süüdistust, tuleb nõue esitada kuue kuu jooksul alates päevast, mil jõustus otsus, mille tegi prokuratuur või kohus, kes küsimust viimasena käsitles.

Missuguse kahju ja missuguste kulude katmiseks on võimalik hüvitist saada?

Hüvitist makstakse vaid kehavigastuse eest (hüvitis valu ja kannatuste ning sotsiaalse funktsiooni vähenemise eest) ning seadusega ette nähtud juhtudel moraalse kahju ulatuses. Hüvitis ei hõlma muud kahju ja muid kulusid. Hüvitisega kaetakse näiteks

a) kuriteoohvrile tekitatud

– varaline (mittepsühholoogiline) kahju:

 • vigastuste ravikulud (ravi – ambulatoorne ja haiglaravi, taastusravi)
 • vigastustest tulenevad erivajadused või -kulud (hooldus- ja abiteenused, ajutine ja pidev ravi, pikendatud füsioteraapiline ravi, eluaseme kohandamine, spetsiaalsed abivahendid jne)
 • püsivad vigastused (nt invaliidsus või püsiv puue)
  • ravi ajal ja pärast seda saamata jäänud sissetulek (sealhulgas sissetuleku kaotus ja elatise teenimise võime kaotus või elatusvahendite vähenemine jne)
  • võimaluste kaotus
  • kulud, mis on seotud kahju põhjustanud juhtumi kohtuliku menetlemisega (näiteks õigusabi- või kohtukulud)
  • varastatud või kahjustatud isiklik vara
  • muu
– ei ole kohaldatav

– psühholoogiline (moraalne) kahju:

 • ohvri valu ja kannatused – hüvitis moraalse kahju eest vägistamise, seksuaalse kuritarvitamise ja seksuaalvägivalla korral

b) hüvitist saama õigustatud isikutele või ohvri sugulastele tekitatud

– varaline (mittepsühholoogiline) kahju:

 • matusekulud
 • ravikulud (nt perekonnaliikme ravi, ambulatoorne ja haiglaravi, taastusravi)
 • elatise või võimaluste kaotus
– ei ole kohaldatav

– psühholoogiline kahju:

 • sugulaste või hüvitist saama õigustatud isikute valu ja kannatused / ohvri surma korral hüvitis ohvri ülalpidamisel olnud isikutele – vägivallakuriteo tagajärjel hukkunud ohvri ülalpeetavatele makstava hüvitise ülempiir on 50 miinimumpalka kuriteo toimepaneku hetke seisuga. See puudutab nõuet, mis on jagatud proportsionaalselt kõikide õigustatud isikute vahel.

Kas hüvitist makstakse ühekordse summana või igakuiste maksetena?

Hüvitis makstakse ühekordse summana.

Kuidas võivad minu käitumine seoses asjaomase kuriteoga, minu karistusregistri andmed või minu suutmatus menetluse käigus koostööd teha mõjutada mu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Ükski karistusregistri kanne ei mõjuta Slovaki Vabariigilt hüvitise saamist. Otsuseid tegev asutus võib hüvitist vähendada, kui ohver on kaasvastutav kehavigastuse tekitamise eest või kui ohver ei võta meetmeid, et saada hüvitist otse õigusrikkujalt.

Kuidas võib minu varaline seisund mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Ohvri varaline seisund ei mõjuta hüvitise kohta tehtavat otsust.

Kas on veel teisi kriteeriume, mis võivad mõjutada minu võimalust saada hüvitist ja/või saadava hüvitise summat?

Hüvitise summat võib mõjutada see, mil määral vastutab ohver kehavigastuse tekitamise eest, või see, et ohver ei ole võtnud meetmeid, et saada hüvitist otse õigusrikkujalt.

Kuidas hüvitist arvestatakse?

Kui kohus on tunnistanud oma otsuses kehavigastuse tekitamist, põhineb hüvitis kohtuotsuses kindlaks määratud kehavigastuse raskusel. Muudel juhtudel kohaldatakse kehavigastuse tekitamise eest hüvitise arvutamisel eriõigusakte, millega reguleeritakse hüvitise andmist valu ja kannatuste ning sotsiaalse funktsiooni vähenemise korral. Hüvitis moraalse kahju eest, mida makstakse vägistamise, seksuaalvägivalla või seksuaalse kuritarvitamise korral, on kümme miinimumpalka (kahju tekitamise hetke seisuga), ja vajaduse korral makstakse moraalse kahju eest hüvitist ka sugulastele.

Kas on olemas minimaalne/maksimaalne hüvitissumma?

Õigusaktides ei ole ette nähtud hüvitise miinimumsummat. Hüvitise maksimumsummaks on kehtestatud 50 miinimumpalka kuriteo toimepaneku hetke seisuga (praegu on see summa 21 750 eurot).

Kas ma pean märkima nõudevormile konkreetse summa? Kui pean, siis kust saada juhiseid selle arvestamise või muude aspektide kohta?

Kui süüdimõistvas kohtuotsuses on tunnistatud kehavigastuse tekitamist, määratakse hüvitise summa kindlaks selle kohtuotsuse põhjal. Muudel juhtudel on vajalik arstliku läbivaatuse aruanne, mis sisaldab hüvitise summa kindlaksmääramiseks vajalikku teavet. Hüvitise summa kindlaksmääramise eeskirjad on sätestatud õigusaktides, millega reguleeritakse kehavigastustega kaasneva kahju arvutamist üldiselt, mitte üksnes vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmiseks.

Kas ametiasutuse/organi makstavast hüvitisest arvestatakse maha hüvitis, mille olen oma kaotuse tõttu saanud muudest allikatest (tööandja kindlustusskeemist või erakindlustusskeemist)?

Jah, hüvitis antakse üksnes eeldusel, et kahju ei ole hüvitatud muul moel (nt erakindlustusskeemist või seda ei ole teinud vägivallakuriteo toimepanija otse).

Kas mul on võimalik saada hüvitise ettemakset? Kui on, siis millistel tingimustel?

Hüvitise ettemakset ei ole võimalik saada.

Kas mul on võimalik saada pärast põhiotsuse langetamist täiendavat või lisahüvitist (asjaolude muutumise või tervise halvenemise jms tõttu)?

Selline menetlus on võimalik: ohver võib taotleda hüvitist uuesti (nt seoses olukorra muutumise või tervisliku seisundi halvenemisega), kuid taotlus tuleb esitada algselt ette nähtud ajavahemiku jooksul (st kuue kuu jooksul alates õigusrikkuja suhtes tehtud süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisest või kui õigusrikkuja isik ei ole teada või kui talle ei ole võimalik esitada seadusliku takistuse tõttu süüdistust, siis kuue kuu jooksul alates päevast, mil jõustus otsus, mille tegi prokuratuur või kohus, kes küsimust viimasena käsitles). Hüvitise kogusumma ei tohi ühe juhtumi puhul siiski ületada 50 miinimumpalka.

Millised tõendavad dokumendid pean ma oma nõudele lisama?

 • Lõplik kohtuotsus või küsimust viimasena käsitlenud prokuratuuri otsus; kui ohvril ei ole võimalik kõnealust otsust lisada, peaks ta nimetama prokuratuuri või kohtu, kes kuritegu viimasena käsitles, ja esitama teabe isiku kohta, keda kahtlustatakse ohvrile kehavigastuse tekitanud kuriteo toimepanekus, kui see isik on ohvrile teada;
 • dokumendid kuriteoga ohvrile tekitatud kehavigastuse kohta, sealhulgas teave selle kohta, millises ulatuses on tekitatud vigastus juba hüvitatud või millises ulatuses see eeldatavasti hüvitatakse, või tõendid veel täitmata kehavigastuse hüvitamise otsuste kohta, samuti teave meetmete kohta, mis ohver on võtnud, et saada hüvitist õigusrikkujalt, kelle toime pandud kuritegu on tekitanud talle kehavigastuse;
 • dokument, mis tõendab sugulaste ja õigustatud isikute rühma seost, kui kuritegu tõi kaasa ohvri surma;
 • dokument, mis tõendab lahkunu ülalpidamiskohustust või ülalpidamiskohustuse täitmist, kui hüvitist taotleb isik, keda ohver oli kohustatud ülal pidama.

Kas nõude kättetoimetamise ja menetlemise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Hüvitise taotlemine on tasuta.

Milline asutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse (riigisisese juhtumi korral)?

Hüvitisnõude kohta teeb otsuse Slovaki Vabariigi justiitsministeerium.

Kuhu tuleb hüvitisnõue saata (riigisisese juhtumi korral)?

Nõue tuleks saata aadressil Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

Kas ma pean tulema isiklikult kohale, kui toimub menetlus ja/või minu nõude kohta tehakse otsus?

Ohver ei pea osalema.

Kui kaua (ligikaudu) võtab aega ametiasutuselt hüvitisnõude kohta otsuse saamine?

Slovaki Vabariigi justiitsministeerium on kohustatud tegema hüvitisnõude kohta otsuse kuue kuu jooksul.

Kui ma ei ole ametiasutuse otsusega rahul, siis kuidas saan ma selle vaidlustada?

Kui Slovaki Vabariigi justiitsministeerium ei rahulda nõuet või rahuldab selle vaid osaliselt, võib ohver esitada hüvitise taotlemiseks hiljemalt aasta pärast nõude kohta tehtud otsuse kättetoimetamist kohtule hagi Slovaki Vabariigi vastu, keda esindab Slovaki Vabariigi justiitsministeerium.

Kust leida vajalikke vorme ja muud teavet nõude esitamise kohta?

Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi veebisaidilt Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx. Kõiki ohvreid teavitatakse Slovaki Vabariigilt hüvitise saamise võimalustest ja tingimustest uurimisasutuste läbiviidava kriminaalmenetluse raames.

Kas abi saamiseks on olemas spetsiaalne abitelefon või veebisait?

Teave kuriteoohvritele hüvitise maksmise kohta avaldatakse Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi veebisaidil (Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx). Samuti saab ohver teavet ohvritele abi ja tuge pakkuvate organisatsioonide kohta (ja nende organisatsioonide kontaktandmed) kriminaalmenetluse raames toimuval ärakuulamisel.

Kas mul on võimalik saada nõude koostamiseks õigusabi (juristi abi)?

Hüvitise nõudmiseks ei pakuta eraldi õigusabi. Võimalik on kasutada riigi pakutavat üldist õigusabi, mida saab õigusabi keskusest. Peale selle annab Slovaki Vabariigi justiitsministeerium ka ise juhised hüvitise nõudmiseks.

Kas on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind hüvitise nõutamisel abistaksid?

Jah, on olemas organisatsioonid, kes pakuvad vägivallakuritegude ohvritele abi ja tuge, kuid need tegutsevad praegu riigist sõltumata.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 28/01/2020