Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om min ansökan ska handläggas i det här landet - Slovakien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


För vilken typ av brottslighet kan jag få ersättning?

Personer som skadats till följd av uppsåtliga våldsbrott har enligt lag rätt till ett engångsbelopp i ekonomisk ersättning. Andra brott berättigar inte till ersättning. De brott som det rör sig om är framför allt mord och misshandel. I lagen betraktas sexuella övergrepp, sexuellt våld och våldtäkt som en särskild brottskategori. För dessa brott beviljas ersättning för ideell skada.

För vilken typ av skada kan jag få ersättning?

Offer för våldsbrott tilldelas endast en ersättning som motsvarar omfattningen av den kroppsskada de lidit (ersättning för sveda och värk och nedsatt social funktion). Brotten våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuellt våld ger enligt lagen rätt till ersättning för ideell skada.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som har avlidit till följd av ett brott? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning?

Om en person har avlidit till följd av ett våldsbrott har enligt lag även den personens anhöriga rätt att begära ersättning, dvs. den avlidnes efterlevande make/maka och efterlevande barn, och om det inte finns några efterlevande barn den avlidnes efterlevande föräldrar, och om föräldrarna inte är i livet den person som den avlidne var underhållsskyldig för.

Kan jag få ersättning om jag är anhörig eller i beroendeställning till ett brottsoffer som inte har förlorat livet? Vilka anhöriga eller personer i beroendeställning kan få ersättning i detta fall?

Nej, i detta fall ger lagen inte brottsoffrets anhöriga rätt till ersättning.

Kan jag få ersättning om jag inte är medborgare i ett EU-land?

Ersättning kan begäras av ett offer som är slovakisk medborgare eller medborgare i en annan medlemsstat eller av en statslös person som är stadigvarande bosatt i Slovakien eller i en annan medlemsstat, eller av en utländsk medborgare på de villkor och i den omfattning som fastställs i ett internationellt fördrag som ratificerats och utfärdats på det sätt som föreskrivs i lag, om den händelse som gav upphov till kroppsskadan ägde rum i Slovakien.

Kan jag ansöka om ersättning här i landet om jag bor här eller kommer härifrån (dvs. bosättnings- eller medborgarskapslandet) även om brottet har begåtts i ett annat EU-land? Kan jag agera på det sättet i stället för att begära ersättning i det land där brottet ägde rum? Om ja, under vilka förhållanden?

Nej, ett sådant förfarande är inte tillåtet enligt den slovakiska lagstiftningen. Ersättning kan endast begäras om den händelse som gav upphov till kroppsskadan ägde rum i Slovakien.

Måste jag ha anmält brottet till polisen först för att kunna begära ersättning?

Ersättning kan endast begäras om det av brottsutredningen framgår att ett brott har begåtts och att detta har orsakat kroppsskadan. Ersättning kan därför endast betalas ut efter att åtal har väckts. Det spelar emellertid inte någon roll om åtalet grundas på brottsoffrets anmälan eller vilar på någon annan grund.

Måste jag avvakta utgången av en eventuell polisutredning eller brottmålsprocess innan jag kan kräva ersättning?

Ja, en förutsättning för att ansöka om ersättning är att gärningsmannen i ett lagakraftvunnet avgörande har förklarats skyldig till det brott som orsakade brottsoffrets kroppsskada, eller att gärningsmannen har frikänts på grund av att han inte anses tillräknelig och därför inte kan hållas straffrättsligt ansvarig. Om den gärningsman som orsakade brottsoffrets kroppsskada är okänd, om det är okänt var han eller hon befinner sig eller om det finns ett lagligt hinder som förhindrar brottmålsprocessen mot honom eller henne kan brottsoffret begära ersättning grundat på ett beslut av den behöriga myndigheten där ovannämnda faktiska omständigheter fastställs. I så fall måste det efter åklagarmyndighetens utredning eller summariska utredning dock vara ställt bortom rimligt tvivel att det brott som orsakade brottsoffrets kroppsskada verkligen har ägt rum.

Måste jag först kräva ersättning av gärningsmannen – om denne har identifierats?

Det är inte nödvändigt att ha ansökt om ersättning från en gärningsman för att kunna begära brottsskadeersättning. Om brottsoffret inte vidtar några åtgärder för att få ersättning från gärningsmannen kan beslutsmyndigheten emellertid minska den ersättning som tilldelas.

Om gärningsmannen inte är identifierad eller dömd, har jag ändå möjlighet att få ersättning? Om ja, vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Om den gärningsman som orsakade brottsoffrets kroppsskada är okänd, om det är okänt var han eller hon befinner sig eller om det finns ett lagligt hinder som förhindrar brottmålsprocessen mot honom eller henne – och den kroppsskada som brottsoffret lidit inte har ersatts fullt ut på något annat sätt – kan brottsoffret begära ersättning grundat på ett beslut av den behöriga myndigheten där ovannämnda faktiska omständigheter fastställs, om det efter åklagarmyndighetens utredning eller summariska utredning är ställt bortom rimligt tvivel att det brott som orsakade brottsoffrets kroppsskada verkligen har ägt rum. Ansökan måste styrkas med ett beslut från den åklagarmyndighet eller domstol som senast behandlade ärendet, och där ovannämnda faktiska omständigheter fastställs.

Finns det någon tidsfrist för ansökningar om ersättning?

Ansökan måste inges inom sex månader från den dag den fällande domen mot gärningsmannen vinner laga kraft. Om gärningsmannen är okänd eller om det finns ett lagligt hinder som förhindrar brottmålsprocessen mot honom eller henne måste ansökan inges sex månader från den dag beslutet från den åklagarmyndighet eller domstol som senast behandlade ärendet vinner laga kraft.

Vilka förluster och utgifter täcker ersättningen?

Täcker ersättningen till exempel:

Ersättning betalas endast ut i förhållande till omfattningen av kroppsskadan (ersättning för sveda och värk och nedsatt social funktion), och i lagstadgade fall i förhållande till den ideella skadan. Ersättningen inbegriper inte andra förluster eller utgifter.

a) För brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Sjukvårdskostnader för skada (sjukvård – ambulans- och sjukhusvård, återhämtning).
 • Ytterligare behov eller kostnader som uppstår till följd av personskada (t.ex. vård och assistans, tillfällig och permanent behandling, långvarig rehabilitering genom sjukgymnastik, anpassning av bostad, särskilda hjälpmedel m.m.).
 • Permanent skada (t.ex. invaliditet och andra permanenta funktionsnedsättningar).
  • Inkomstbortfall under sjukvårdsperioden och efter (inklusive förlorade inkomster och förlust av förmåga att skaffa sig inkomst eller minskat underhåll osv.).
  • Förlorade möjligheter.
  • Utgifter vid rättsliga förfaranden rörande den händelse som orsakade skadan, t.ex. rättsliga avgifter, domstolskostnader.
  • Ersättning för personlig egendom som stulits eller skadats.
  • Annat.
– Ej tillämpligt.

– Psykisk (ideell) skada:

 • Sveda och värk som brottsoffret åsamkats. – Ersättning för ideell skada till följd av våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuellt våld.

b) För personer som är i beroendeställning eller anhöriga till brottsoffret:

– Materiell (icke-psykisk) skada:

 • Begravningskostnader.
 • Sjukvårdskostnader (t.ex. terapi för en familjemedlem, ambulans- och sjukhusvård, rehabilitering).
 • Förlust av underhåll och förlorade möjligheter.
– Ej tillämpligt.

– Psykisk skada:

 • Sveda och värk som anhöriga eller personer i beroendeställning åsamkats/ersättning till efterlevande om brottsoffret avlidit. – Efterlevande till ett brottsoffer som avlidit till följd av ett våldsbrott får ersättning upp till det lagstadgade maxbeloppet på 50 gånger minimilönen vid tidpunkten för brottet. Ersättningen fördelas proportionellt mellan samtliga efterlevande som har rätt till ersättning.

Betalas ersättningen ut i en klumpsumma eller som månatliga delbetalningar?

Ersättningen betalas ut i en klumpsumma.

På vilket sätt kan mitt eget agerande vid brottstillfället, egna tidigare domar eller underlåtenhet att samarbeta under ersättningsförfarandet påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Att du tidigare dömts för brott påverkar inte rätten till ersättning från den slovakiska staten. Beslutsmyndigheten kan minska ersättningen om brottsoffret delvis själv bär ansvar för kroppsskadan eller inte vidtar åtgärder för att få ersättning direkt från gärningsmannen.

På vilket sätt kan min ekonomiska situation påverka min möjlighet att få ersättning och/eller storleken på ersättningsbeloppet?

Brottsoffrets ekonomiska situation påverkar inte beslutet om ersättning.

Finns det andra kriterier som kan påverka min möjlighet att få ersättning och/eller beloppet?

Ersättningsbeloppet kan påverkas av omfattningen av brottsoffrets eget ansvar för kroppsskadan eller av att brottsoffret inte har vidtagit åtgärder för att få ersättning direkt från gärningsmannen.

Hur beräknas ersättningen?

Om kroppsskadan har erkänts i en dom som meddelats av domstol grundas ersättningen på den omfattning av kroppsskadan som anges i domen. Vid kroppsskada tillämpas annars bestämmelserna i den särskilda lagstiftning som reglerar ersättning för sveda och värk, och för nedsatt social funktion, proportionellt i förhållande till beräkningen av ersättningen. Ersättning för ideell skada vid våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuellt våld uppgår till tio gånger minimilönen (vid den tidpunkt då skadan uppkom), och i förekommande fall ersätts anhöriga för den ideella skada som de lidit.

Kan jag tilldelas ett minsta eller högsta belopp?

I lagstiftningen anges inget minsta ersättningsbelopp. Det högsta ersättningsbeloppet är 50 gånger minimilönen vid tidpunkten för brottet (för närvarande 21 750 euro).

Förväntas jag ange ersättningsbeloppet i ansökningsformuläret? Om ja, får jag några anvisningar om hur jag ska beräkna det, eller om andra aspekter?

Om kroppsskadan erkändes i den fällande domen grundas ersättningsbeloppet på den domen. Annars krävs ett läkarutlåtande som även innehåller de uppgifter som behövs för att fastställa det specifika ersättningsbeloppet. Reglerna för att fastställa ersättningsbeloppet anges i de allmänna bestämmelserna för att beräkna kroppsskada, som inte enbart har till syfte att ligga till grund för ersättningen till offer för våldsbrott.

Kommer eventuell ersättning som jag får för förluster från annat håll (t.ex. via min arbetsgivares eller en egen privat försäkring) att dras av från den ersättning som myndigheten/organet betalar ut?

Ja, ersättning betalas endast ut om du inte antas ha fått ersättning för skadan från annat håll (t.ex. från en privat försäkring eller direkt från gärningsmannen).

Kan jag få ett förskott på ersättningen? Om ja, under vilka förhållanden?

Det går inte att få ett förskott på ersättningen.

Kan jag få kompletterande eller ytterligare ersättning (t.ex. efter förändringar av omständigheterna eller försämrad hälsa osv.) efter huvudbeslutet?

En sådan möjlighet finns. Brottsoffret kan inge en ny ersättningsansökan (t.ex. på grund av förändrade omständigheter eller försämrad hälsa), men ansökan måste inges inom samma period (dvs. inom sex månader från den dag den fällande domen mot gärningsmannen vann laga kraft, och om gärningsmannen är okänd eller om det finns lagliga hinder som förhindrar brottmålsprocessen mot honom eller henne, inom sex månader från beslutet från den åklagarmyndighet eller domstol som senast behandlade ärendet). Det totala ersättningsbeloppet i ett och samma ärende får dock inte överstiga 50 gånger minimilönen.

Vilka styrkande handlingar måste jag bifoga min ansökan?

 • Den lagakraftvunna domen eller beslutet från den åklagarmyndighet som senast behandlade ärendet. Om brottsoffret inte kan bifoga beslutet bör han eller hon ange vilken åklagarmyndighet eller domstol som senast prövade brottet och samtidigt tillhandahålla information om den person som misstänks för att ha begått det brott som orsakade brottsoffrets kroppsskada, om brottsoffret vet vem den personen är.
 • Dokumentation om den skada som brottsoffret åsamkats, inbegripet uppgifter om i vilken utsträckning skadan redan har ersatts, eller i vilken utsträckning det är motiverat att anta att den kommer att ersättas, eller bevis på beslut om ersättning för kroppsskada som ännu inte har verkställts, samt information om vilka åtgärder brottsoffret har vidtagit för att få ersättning från den gärningsman vars brott orsakade brottsoffrets kroppsskada.
 • Om brottsoffret har avlidit till följd av brottet, en handling som visar den avlidnes släktförhållanden och vilka personer som är berättigade till ersättning.
 • Om den efterlevande är en person som den avlidna var underhållsskyldig för, en handling som visar den avlidnes underhållsskyldighet eller den avlidnes underhållsbetalningar.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan tas emot och handläggs?

Inga avgifter tas ut i samband med ersättningsförfarandet.

Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan (vid nationella ärenden)?

Det slovakiska justitieministeriet fattar beslut om ersättningsansökningar.

Vart skickar jag ansökan (vid nationella ärenden)?

Ansökan ska skickas till: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava

Måste jag vara närvarande under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan?

Brottsoffret behöver inte vara närvarande.

Hur lång tid tar det (ungefär) att få ett beslut från en myndighet om ersättningsansökan?

Det slovakiska justitieministeriet är skyldigt att fatta ett beslut om ersättningsansökan inom sex månader.

Hur överklagar jag myndighetens beslut, om jag inte är nöjd med det?

Om det slovakiska justitieministeriet inte beviljar ansökan, eller endast beviljar ansökan i vissa delar, kan brottsoffret begära ersättning genom att väcka talan mot den slovakiska staten, företrädd av det slovakiska justitieministeriet. En sådan talan måste väckas senast ett år från meddelandet av beslutet om ansökan.

Var kan jag få nödvändiga formulär och ytterligare information om hur jag ska ansöka?

På det slovakiska justitieministeriets webbplats Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx. Varje brottsoffer informeras om möjligheterna till, och villkoren för, ersättning från den slovakiska staten inom ramen för en brottmålsprocess som inletts av de utredande myndigheterna.

Finns det någon särskild telefonhjälptjänst eller webbsida som jag kan använda mig av?

Information om ersättning till brottsoffer publiceras på det slovakiska justitieministeriets webbplats (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx). När ett brottsoffer förhörs i en brottmålsprocess informeras han eller hon samtidigt om vilka organisationer som ger hjälp och stöd till brottsoffer (tillsammans med kontaktuppgifter till dessa).

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) när jag fyller i ansökan?

Du kan inte få rättshjälp specifikt för att ansöka om ersättning. Du kan använda dig av det allmänna juridiska bistånd som ges av det statliga rättshjälpscentret. Dessutom tillhandahåller det slovakiska justitieministeriet allmän vägledning om hur man ansöker om ersättning.

Finns det någon brottsofferorganisation som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning?

Ja, det finns brottsofferorganisationer som ger hjälp och stöd till offer för våldsbrott. Deras verksamhet bedrivs dock för närvarande fristående från staten.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 28/01/2020