Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Teave hüvitistaotluse esitamise menetluse kohta


Kui Te olete langenud kuriteo ohvriks välismaal (ELi liikmesriigis, kus ei asu Teie elukoht), võite esitada taotluse oma elukohajärgse liikmesriigi abistavale asutusele. Abistav asutus tõlgib ja edastab taotluse selle liikmesriigi otsustavale asutusele, kus kuritegu toime pandi. Otsustav asutus vastutab taotluse hindamise ja hüvitise maksmise eest.

Siin leiate teavet menetluse kohta, mida peate järgima, et Teie taotlus saadetaks Teie elukohariigist sellesse liikmesriiki, kus kuritegu toime pandi. ELi õiguse kohaselt peab hüvitist maksma see liikmesriik, kus kuritegu toime pandi.

Selleks et jõuda selgusele, millist menetlust järgida, peaksite lugema Teie elukohariigi pakutavat teavet.

Üksikasjaliku teabe saamiseks konkreetse riigi kohta klõpsake palun asjaomase riigi lipul.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 08/10/2020

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Belgia


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

a) Ohvreid, kes on Belgia kodanikud või kelle alaline elukoht on Belgias, võivad hüvitise taotlemisel teisest ELi riigist aidata tahtlike vägivallaaktide ohvrite finantsabi komisjon (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence).

Aadress:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Terrorismiohvritega seotud juhtumite puhul tuleb ühendust võtta komisjoni terrorismiosakonnaga.

Postiaadress:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akenterrorvictims@just.fgov.be

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

1. augusti 1985. aasta seaduse artikli 40 kohaselt vastutab komisjon abistava asutusena piiriüleste juhtumite puhul järgmise eest:

1. nõude esitajale olulise teabe andmine võimaluste kohta taotleda hüvitist liikmesriigis, kus vägivallaakt toime pandi, ning vajalike taotlusvormide andmine vastavalt Euroopa Komisjoni koostatud käsiraamatule;

2. taotluse esitaja palvel talle üldjuhiste ja teabe jagamine vormi täitmise ning vajalike tõendavate dokumentide kohta;

3. nõude ja võimalike tõendavate dokumentide edastamine võimalikult kiiresti selle liikmesriigi otsuseid tegevale asutusele, kus vägivallaakt toime pandi, kasutades Euroopa Komisjoni koostatud standardvormi;

4. vajaduse korral taotluse esitajale üldjuhiste andmine lisateabe esitamiseks otsuseid tegevale asutusele ning taotluse esitaja palvel asjaomase teabe edastamine võimalikult kiiresti otse sellele asutusele, lisades vajaduse korral edastatud tõendavate dokumentide nimekirja;

5. vajalike korralduste tegemine, kui otsuseid tegev asutus soovib üle kuulata taotluse esitaja või muu isiku (tunnistaja või eksperdi).

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Sellist olukorda pole veel ette tulnud. Seda küsimust alles kaalutakse.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 14/01/2020

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Bulgaaria


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

BULGAARA VABARIIGI JUSTIITSMINISTEERIUM

Kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklik nõukogu

Aadress: Slavyanska 1, Sofia 1040, Bulgaaria Vabariik

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.compensation.bg/en

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklik nõukogu palub abi pädevatelt asutustelt või teistelt riikidelt, kui Bulgaaria kodanikud on langenud välismaal kuriteo ohvriks. Lisaks aitab nõukogu Bulgaaria Vabariigis seaduslikult elavaid välisriikide kodanikke, pakkudes neile toetusmeetmeid.

Riiklik nõukogu abistab teises ELi liikmesriigis kuriteo ohvriks langenud Bulgaaria kodanikke hüvitistaotluste täitmisel ning edastab täidetud vormid asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Jah. Kuriteoohvrite abistamise ja hüvitiste maksmise riiklik nõukogu tõlgib vajaduse korral tõendavad dokumendid. Kuriteoohvrid ei maksa selle tõlke eest.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 10/05/2021

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Tšehhi


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Tšehhi Vabariigi justiitsministeeriumi hüvitiste osakond

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Tel: (420) 221997966
Faks: (420) 221997967

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenodsk@msp.justice.cz

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

On vahendajaks suhtlemisel otsuseid tegeva asutusega.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Abistav asutus tõlgib dokumendid oma kulul.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 15/06/2020

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Taani


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Taani kuriteokahju hüvitamise amet (Erstatningsnævnet)

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistava ametiasutusena aitab Erstatningsnævnet taotlejal tema taotluse tõlkida ja esitada teises ELi riigis. Samuti aitab ta menetluse jooksul tõlkida teisest ELi liikmesriigist saadud või sinna esitatavad dokumendid.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Jah. Erstatningsnævnet võtab ühendust tõlkijaga ja maksab vajalike dokumentide tõlkimise eest.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei. Erstatningsnævnet katab kõik taotluse välismaale esitamisega seotud kulud.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 05/11/2019

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Saksamaa


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (föderaalne töö- ja sotsiaalministeerium)
Rochusstr. 1,
53123 Bonn

Telefon: +49 228 99527 0
Faks: +49 228 99527 4134

E-post: Lingil klikates avaneb uus akendub@bmas.bund.de

Lisateavet leiab siit:

Lingil klikates avaneb uus akenAnspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Lingil klikates avaneb uus akenCompensation for victims of violent crimes committed in another EU Member State

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Saksamaa abistav asutus (Deutsche Unterstützungsbehörde) föderaalse töö- ja sotsiaalministeeriumi juures aitab Saksamaal elavatel vägivallakuritegude ohvritel taotleda hüvitist selles ELi liikmesriigis, kus nende vastu kuritegu toime pandi.

Abistava asutuse ülesanded on eelkõige järgmised:

 • anda vägivallakuritegude ohvritele teavet selle kohta, millised on nende võimalused välismaal hüvitist taotleda (sealhulgas teavet sealse menetluskorra, hüvitistaotluse esitamise tähtaja, hüvitise saamise tingimuste ning taotlusele lisatavate tõendavate dokumentide kohta);
 • pakkuda ohvritele kuriteo toimepanemise riikide hüvitistaotluse vorme;
 • teha kindlaks kuriteo toimepanemise riigi pädev asutus, kes teeb hüvitistaotluste kohta otsuseid;
 • edastada sellele pädevale asutusele hüvitistaotlus ja tõendavad dokumendid;
 • tõlkida dokumendid ja kirjavahetus tasuta asjaomase riigi keelde;
 • jälgida hüvitistaotluse menetlemist ja hoida ohvreid menetluse seisuga kursis.

Hüvitistaotluste üle otsustavad ELi liikmesriigid üksnes siseriikliku õiguse alusel. Saksamaa abistav asutus ei saa nende menetlusse sekkuda ega nende otsust mõjutada.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Nõutavad dokumendid võib ohver saata oma riigikeeles. Need tõlgitakse tema jaoks tasuta.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Saksamaa mingit tasu ei nõua. On aga võimalik, et teised ELi liikmesriigid nõuavad tasu enne taotluse menetlemist.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 16/10/2020

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Eesti


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Sotsiaalkindlustusamet

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon : +372 612 1360
Faks : +372 640 8155

E-post : Lingil klikates avaneb uus akeninfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Veebisait : Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Kommentaarid :

Otsustav asutus on Sotsiaalkindlustusamet koos kohalike pensioniosakondadega.

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistada hüvitise taotluse vormistamisel ja edastamisel koos lisadokumentidega teise riigi pädevale asutusele.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Kui isik pöördub otse teise riigi pädeva asutuse poole kannab ta kulud ise. Dokumentide edastamisel Sotsiaalkindlustusameti kaudu täidetakse vajalikud eelvormid, vajadusel lisatakse vabatõlge. Tõlkearve tasub Sotsiaalkindlustusamet.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 15/08/2019

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Kreeka


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Kreeka abistav asutus (Ellinikí Archí Syndromís)

96 Mesogeion Avenue
11527, Ateena

Tel: +30 213 130 7056

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenassistingauthority@justice.gov.gr
Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.ministryofjustice.gr/English/?page_id=762

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistav asutus võib saata teile täitmiseks nõude vormi ning anda teavet menetlusküsimuste ja teise riigi õiguse kohta. Ta võib olla ka vahendaja seoses selgitustega, mis on seotud teie nõudega.

Ta võtab teie nõude vastu ja saadab selle teise riigi vastavale abistavale asutusele, ise nõuet hindamata, ja teavitab teid juhtumi käigust.

Ta aitab asjaomase liikmesriigi abistavat asutust taotluse esitaja või teiste poolte, näiteks tunnistajate või ekspertide ülekuulamisel.

Asjaomase liikmesriigi hüvitistega tegeleva asutuse taotlusel a) abistab ta hüvitistega tegelevat asutust, kui kuulamise korraldab otseselt hüvitistega tegelev asutus telefoni või videokonverentsi teel kooskõlas Kreeka õigusega; sellisel juhul annab abistav asutus kasutada ja tagab vajaliku logistilise taristu, või b) ta korraldab ise ülekuulamise kooskõlas Kreeka õigusega ja saadab selle protokolli asjaomase liikmesriigi hüvitistega tegelevale asutusele. Viimati nimetatud juhul tõlgitakse Kreekas koostatud ülekuulamisprotokoll teise liikmesriigi ametlikku keelde või ühte ametlikest keeltest või muusse ELi keelde, millesse tõlkimist see liikmesriik aktsepteerib.

Kreeka abistava asutuse jaoks sel eesmärgil tekkinud kulud kannab Kreeka riik.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Nõude vorm ja vajalikud tõendavad dokumendid tõlgitakse Kreeka abistava asutuse vastutusel ja kulul selle liikmesriigi ametlikku keelde või ühte ametlikest keeltest, kus asub hüvitistega tegelev asutus, kellele dokumendid saadetakse, või muusse ELi keelde, millesse tõlkimist see liikmesriik aktsepteerib.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei, välja arvatud juhul, kui sellist tasu nõutakse nõude saavas riigis.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 27/04/2021

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Hispaania


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Vägivalla- ja seksuaalkuritegude korral on abistavad asutused kuriteoohvrite tugiametid (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Kuriteoohvrite tugiametite asukohad leiate järgmise Lingil klikates avaneb uus akenlingi alt.

Terrorismikuritegude korral on abistav asutus siseministeerium.

Abistava asutuse kohta teabe saamiseks vt Lingil klikates avaneb uus akensiseministeeriumi veebisait.

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Vägivalla- ja seksuaalkuritegude korral, mida ei pandud toime Hispaanias, vaid teises ELi liikmesriigis, kuid ohvri alaline elukoht on Hispaanias, abistavad kuriteoohvreid seoses selliste piiriüleste juhtumitega vastavad tugiametid.

Hüvitist saab taotleda vastavalt Hispaania õigusaktidele, v.a juhul, kui kuritegu pandi toime Hispaanias ja abi taotleja alaline elukoht on teises ELi liikmesriigis; kui kuritegu pandi toime teises ELi liikmesriigis, mitte Hispaanias, ning ohvri alaline elukoht on Hispaanias. Viimasel juhul teeb abistav asutus, nimelt ohvri elukoha provintsi kuriteoohvrite tugiamet, koostööd abi andmise menetluse algatamisel ja sellega tegelemisel ELi liikmesriigis, kus kuritegu toime pandi, ning abistab taotlejat järgmises:

 • teabe jagamine rahalise abi või hüvitise taotlemise võimaluste, menetluste ja nõutavate vormide, sh nende täitmise ning võimalike vajalike tõendavate dokumentide kohta;
 • üldjuhised selle kohta, kuidas vastata lisateabe taotlustele.

Lisaks peavad kuriteoohvrite tugiametid abistavate asutustena tegema järgmist:

 • edastama nõude ja tõendavad dokumendid, samuti kõik muud edaspidi nõutavad dokumendid kuriteo toimepanemise riigi määratud otsuseid tegevale asutusele;
 • tegema koostööd kuriteo toimepanemise riigi määratud otsuseid tegeva asutusega, kui vastavalt riiklikele õigusaktidele nõustub asjaomane riik taotleja või muu isiku ärakuulamisega.

Otsuseid tegeva asutuse nõudmisel võib asjaomane koostöö kuriteoohvrite tugiametitega hõlmata vajalike vahendite võimaldamist otseseks ärakuulamiseks, eelkõige telefoni või videokonverentsi teel, või taotlejale või muule isikule ärakuulamise võimaldamist finantsabi saamiseks ning ärakuulamise aruande saatmist otsuseid tegevale asutusele. Kui ärakuulatav isik on nõus, võib otsuseid tegev asutus korraldada otsese ärakuulamise.

Terrorismikuritegude korral, kui terroriakt toimus väljaspool Hispaaniat, on välismaal viibivatel Hispaania kodanikel, kes langesid peamiselt Hispaanias tegutsevate rühmituste ohvriks või Hispaania riigi või Hispaania huvide vastaste terroriaktide ohvriks, üldjuhul õigus saada abi. Samuti on välismaal asuvate Hispaania sõjaväeosade rahu- ja julgeolekuoperatsioonidel osalevatel isikutel, kes langevad terroriaktide ohvriks, õigus saada õigusaktides sätestatud abi.

Piiriüleste terrorismikuritegude korral, kui kuritegu pannakse toime mitte Hispaanias, vaid teises ELi liikmesriigis, kuid ohvri alaline elukoht on Hispaanias, on siseministeerium – täpsemalt terrorismiohvrite abistamise peadirektoraat (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior) – asjaomastel eesmärkidel abistav asutus, kes täidab samu abistava asutuse funktsioone, nagu on kirjeldatud kuriteoohvrite tugiameti puhul eespool.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Ei.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 02/12/2019

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Prantsusmaa


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Nõude aitab teil teise Euroopa Liidu liikmesriiki edastada justiitsministeeriumi juures tegutsev Lingil klikates avaneb uus akenOhvriabi ja Vabaühenduste Poliitika Amet (Bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative, BAVPA).

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistav ametiasutus annab nõude esitajale teavet hüvitise taotlemise võimaluste kohta ja vajalikud vormid. Seejärel edastab ta nõude ja tõendavad dokumendid selle liikmesriigi abistavale ametiasutusele, kus kuritegu toime pandi, või otse selle liikmesriigi otsuseid tegevale ametiasutusele.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Abistav ametiasutus ei tõlgi dokumente. Vajaduse korral peate laskma ise dokumendid tõlkida.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 05/11/2019

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Horvaatia


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Justiitsministeerium (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefon: +385 1 371 40 00
Faks: +385 1 371 45 07

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

 • Abistav asutus on Horvaatia Vabariigi justiitsministeerium (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) ja taotleja võib sellistel puhkudel nõude talle esitada.
 • Horvaatia õiguse kohaselt nimetatakse neid piiriülesteks juhtumiteks (prekogranični slučajevi).
 • Abistav asutus esitab võimalikult kiiresti nõude ja selle lisadokumendid selle riigi pädevale asutusele, kus taotleja taotleb hüvitist. Nõue esitatakse riigi ametlikus keeles või muus asjaomases riigis aktsepteeritud keeles.
 • Asjaomase nõude esitamiseks kasutatakse Euroopa Komisjoni ettenähtud vormi.
 • Kui riigis nõude üle otsuse langetamise eest vastutav asutus nõuab taotleja, tunnistajate, kohtu määratud ekspertide või teiste isikute ülekuulamist Horvaatia Vabariigis, teostab seda kuriteoohvritele hüvitise maksmise komisjon (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), kes seejärel esitab ülekuulamisprotokolli teise riigi asutusele, kes vastutab nõude üle otsuse langetamise eest.
 • Kui nõude kohta otsuse langetamise eest vastutav teise riigi asutus nõuab ülekuulamise korraldamist tehniliste vahendite abil, toimub ülekuulamine koostöös Horvaatia Vabariigi justiitsministeeriumiga tingimusel, et ülekuulatav isik on selle menetlusega nõus.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Horvaatia Vabariigi justiitsministeerium kui abistav asutus tõlgib nõude selle riigi keelde, kust hüvitist taotletakse või asjaomases riigis suhtluskeelena osutatud keelde.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

 • Nõude toimetamisel välismaale haldus- või muid tasusid maksma ei pea.

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 09/01/2019

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Itaalia


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Itaalias on abistav asutus nõude esitaja elukoha pädeva apellatsioonikohtu (corte d’appello) juures tegutsev prokuratuur (procura generale della Repubblica).

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Itaalias on abistav asutus nõude esitaja elukoha pädeva apellatsioonikohtu juures tegutsev prokuratuur.

Prokuratuuril on abistava asutusena järgmised ülesanded:

 • anda nõude esitajale kogu oluline teave hüvitamissüsteemi kohta ELi liikmesriigis, kus kuritegu toime pandi;
 • anda nõude esitajale vorm, mis on vajalik nõude esitamiseks;
 • anda nõude esitaja palvel üldiseid suuniseid ja teavet selle kohta, kuidas täita taotlus ja milliseid dokumente võidakse nõuda;
 • võtta vastu hüvitisnõuded ja edastada need koos tõendavate dokumentidega viivitamata selle ELi liikmesriigi otsuseid tegevale asutusele, kus kuritegu toime pandi;
 • aidata nõude esitajal täita lisateabe nõuded, mille on esitanud selle ELi liikmesriigi otsuseid tegev asutus, kus kuritegu toime pandi;
 • edastada nõude esitaja palvel otsuseid tegevale asutusele lisateave ja -dokumendid;
 • kui otsuseid tegev asutus ELi liikmesriigis, kus kuritegu toime pandi, otsustab nõude esitaja või mis tahes muu isiku ära kuulata, teeb prokuratuur korraldused, mis on vajalikud selle tagamiseks, et otsuseid tegev asutus saab asjaomase isiku otse ära kuulata kooskõlas asjaomase liikmesriigi õigusaktidega; videokonverentsi korraldamise korral kohaldatakse 7. jaanuari 1998. aasta seadust nr 11;
 • kui asjaomase teise ELi liikmesriigi otsuseid tegev asutus seda palub, kuulab prokuratuur nõude esitaja või mis tahes muu isiku ise ära ja saadab otsuseid tegevale asutusele ärakuulamisaruande.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on vajalik? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Apellatsioonikohtu juures tegutseva prokuratuuri kui abistava asutuse ülesannete hulka võib kuuluda dokumentide tõlkimine, mille eest nõude esitaja ei pea maksma.

Prokuratuur saadab teise ELi liikmesriigi otsuseid tegevale asutusele kogu teabe kas selle liikmesriigi (ühes) ametlikus keeles, mis peab samas olema üks liidu institutsioonide keeltest, või mõnes muus liidu institutsioonide keeles, mille asjaomane liikmesriik on kuulutanud vastuvõetavaks.

Abistava asutuse korraldatud ärakuulamiste aruanded edastatakse itaalia keeles.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 24/02/2020

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Küpros


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Teave puudub.

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistava asutuse ülesanne on aidata Teil leida hüvitise taotlemiseks vajalikku teavet ja esitada taotlus koos kõigi asjakohaste dokumentidega, ületades nii praktilised kui ka keelelised raskused.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Sotsiaalkindlustusamet tegutseb abistava asutusena, kuid ei tõlgi tõendavaid dokumente.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Nõude välismaale toimetamise eest ei tule maksta haldus- ega muud tasu.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 31/10/2019

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Läti


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Juridiskās palīdzības administrācija (õigusabiamet) Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Tasuta teabetelefon: +371 80001801
Faks: +371 67514209

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenjpa@jpa.gov.lv
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.jpa.gov.lv

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Ohver võib esitada asjaomase Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele riikliku hüvitise nõude Lingil klikates avaneb uus akenõigusabiameti abiga.

Õigusabiamet annab ohvrile teavet riikliku hüvitise maksmise tingimuste, korra ja lisanõuete kohta, mille on kehtestanud Euroopa Liidu teise liikmesriigi pädev asutus. Samuti kannab õigusabiamet hoolt selle eest, et kriminaalmenetlusse kaasatud isikud on võimalik ära kuulata, kui Euroopa Liidu liikmesriigi pädev asutus, kes riikliku hüvitise taotlust läbi vaatab, seda taotleb.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Peaksite esitama riikliku hüvitise nõude keeles, mida asjaomane Euroopa Liidu liikmesriik aktsepteerib.

Õigusabiamet tagab Euroopa Liidu teise liikmesriigi pädevale asutusele saadetavate vajalike dokumentide tõlkimise ja tõlkimise kulud kaetakse riigieelarvest.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Kui riikliku hüvitise nõue saadetakse Euroopa Liidu teise liikmesriigi pädevale asutusele õigusabiameti kaudu, ei pea ohver maksma seoses nõude saatmise eest.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 20/03/2019

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Leedu


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Leedu Vabariigi Justiitsministeerium (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Leedu Vabariigi Justiitsministeerium on volitatud esitama teiste Euroopa Liidu liikmesriikide pädevatele asutustele Leedu Vabariigi kodanike ning muude Leedu Vabariigis seaduslikult alaliselt elavate isikute taotlusi teise Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil toime pandud vägivallakuriteo tagajärjel tekkinud kahju hüvitamiseks. Lisaks annab justiitsministeerium isikutele teavet vägivallakuriteo tagajärjel tekkinud kahju hüvitamise tingimuste ja menetluste kohta, mille on kehtestanud muu Euroopa Liidu liikmesriigi pädevad asutused.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Jah, vajaduse korral aitab Leedu Vabariigi Justiitsministeerium nõutavad dokumendid tõlkida. Kuriteoohver ei pea tõlkekulusid kandma.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei, see on lõivuvaba.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 22/10/2019

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Luksemburg


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Ministère de la Justice (Justiitsministeerium)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Faks: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-post: Lingil klikates avaneb uus akeninfo@mj.public.lu
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Luksemburgi justiitsministeerium aitab ohvritel saada vajalikku teavet kahjuhüvitise nõudmise võimaluste kohta teises liikmesriigis ning saata hüvitisnõude teise liikmesriigi vastutavale asutusele, et asutus saaks teha otsuse hüvitisnõude kohta.

Justiitsministeerium abistab ohvrit ka siis, kui teise liikmesriigi otsuseid tegev ametiasutus vajab lisateavet.

Vajaduse korral teeb justiitsministeerium koostööd ohvri ülekuulamisel otsuseid tegeva ametiasutuse poolt, eelkõige telefonikonverentsi teel. Samuti võib otsuseid tegev ametiasutus taotleda ohvrilt suuliste ütluste võtmist, mis esitatakse sellele asutusele saadetavas protokollis.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Teise riiki edastatava nõude võib esitada saksa, prantsuse või inglise keeles, seega ei ole tõlkimine põhimõtteliselt vajalik.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 19/03/2019

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Ungari


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Budapesti või komitaatide piirkondlikud valitsusasutused (kohalikud ohvriabitalitused) kui abistavad ametiasutused.

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistav ametiasutus pakub taotlusvorme ja abi nende täitmiseks ning edastab need teise riigi ametiasutusele.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Jah. Kulud kannab riik.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei, taotluse edastamine on lõivuvaba.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 11/03/2019

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Malta


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Justiits-, kultuuri- ja kohaliku omavalitsuse ministeerium (Ministry for Justice, Culture and Local Government)

30, Old Treasury Street
Valletta

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Tema ülesanne on taotluse esialgne menetlemine ja hindamine.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Jah, asutus tõlgib tõendavad dokumendid. Malta õigusabiamet maksab nii tasud kui ka kannab sellega seotud kulud.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Mingeid muid tasusid maksta ei tule.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Holland


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Vägivallakuritegude hüvitamise fond (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Aadress:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
E-post: Lingil klikates avaneb uus akeninfo@schadefonds.nl

Postiaadress:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Teie palvel saadab Lingil klikates avaneb uus akenvägivallakuritegude hüvitamise fond Teile hüvitise taotlemise vormi, mis tuleb esitada asjaomasele välisriigi fondile. Kui fond on saanud Teilt täidetud taotlusvormi ja täiendavad dokumendid, laseb ta need vajaduse korral tõlkida. Seejärel saadavad nad taotluse asjaomasele ametiasutusele.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Vajaduse korral laseb vägivallakuritegude hüvitamise fond dokumendid omal kulul tõlkida.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 28/04/2020

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Austria


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Sotsiaalministeeriumi haldusalasse kuuluva föderaalse sotsiaalküsimuste ja puuetega inimeste ameti (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice) Viini filiaal
Babenbergerstraße 5
A-1010 Viin

Tel: 0043 158831
Faks: 0043(0)10599882516

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenpost.wien@sozialministeriumservice.at

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistava ametiasutuse ülesanded on sätestatud nõukogu direktiivis 2004/80/EÜ. Need on esitatud ka kuriteoohvrite seaduse (Verbrechensopfergsetz) §-s 9a.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Nõukogu direktiivi 2004/80/EÜ artikli 11 kohaselt ei pea kuriteoohver selle eest maksma.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Kuriteoohver ei pea kandma mingeid kulusid.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 19/08/2020

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Poola


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Selle kohta praegu teavet pole.

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistav ametiasutus annab vajalikku teavet selle kohta, kuidas saada hüvitist, annab asjakohase nõudevormi ja aitab seda täita ning seejärel saadab selle viivitamata teise ELi liikmesriigi pädevale otsuseid tegevale ametiasutusele.

Abistav ametiasutus teeb koostööd teiste ELi liikmesriikide otsuseid tegevate ametiasutustega, kes vaatavad läbi Poolas alaliselt elavate isikute hüvitisnõudeid. Selle koostöö raames esitab abistav ametiasutus hüvitist taotlevate inimestega konsulteerides täiendavat teavet ja dokumente, kuulab üle abistavate ametiasutuste nimetatud isikud ja aitab korraldada nimetatud isikute ülekuulamise tehniliste seadmete abil, mis võimaldavad kaugmeetodil ülekuulamist.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Kui teiste ELi liikmesriikide otsuseid tegevatele ametiasutustele saadetavad dokumendid tuleb tõlkida, otsustab abistav ametiasutus seda, kas need tuleb tõlkida riigikassa kulul.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Hüvitisnõude välisriiki toimetamine on riigilõivuvaba.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 11/03/2019

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Portugal


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Lingil klikates avaneb uus akenKuriteoohvrite kaitse komisjon (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPCV).

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Portugalis on abistavaks ametiasutuseks kuriteoohvrite kaitse komisjon, millel on järgmised ülesanded:

 • aidata anda teavet, mis on vajalik taotluse/nõude täitmiseks;
 • edastada nõuded selle liikmesriigi otsuseid tegevale asutusele, kus kuritegu toime pandi;
 • juhendada nõude esitajaid, kui neilt nõutakse täiendavaid dokumente;
 • korraldada ärakuulamine, kui teise ELi liikmesriigi otsuseid tegev asutus peab seda vajalikuks.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Dokumendid tuleb esitada portugali ja inglise keeles. Kui need on vaja tõlkida, kannab kulud kuriteoohvrite kaitse komisjon.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/09/2020

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Rumeenia


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Nõukogu direktiivi 2004/80/EÜ artikli 3 lõike 1 kohaselt määratud abistav ametiasutus Rumeenias on

justiitsministeeriumi (Ministerul Justiției)
rahvusvahelise õiguse ja õigusalase koostöö direktoraadi (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
rahvusvahelise õigusalase tsiviil- ja kaubandusasju puudutava koostöö teenistus (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucharest, code 050741
Tel: +40 372041077
Faks: +40 372041079
E-post: Lingil klikates avaneb uus akendreptinternational@just.roLingil klikates avaneb uus akenddit@just.ro

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Rumeenia kodanikud, kodakondsuseta isikud või Rumeenias seaduslikult elavad välisriikide kodanikud, kes on mõne teise ELi liikmesriigi territooriumil toimepandud tahtliku vägivallakuriteo ohvrid, võivad Rumeenia abistava asutuse toel nõuda rahalist hüvitist riigilt, mille territooriumil kuritegu on toime pandud, kooskõlas selle riigi seadustega.

Rumeenia kodanikud, Rumeenias seaduslikult elavad kodakondsuseta isikud või välisriikide kodanikud, kes on mõne teise ELi liikmesriigi territooriumil toime pandud tahtliku vägivallakuriteo ohvrid, võivad esitada justiitsministeeriumile nõude rahalise hüvitise saamiseks riigilt, kelle territooriumil kuritegu toime pandi, koos vajalike tõendavate dokumentidega.

Justiitsministeerium annab taotlejale vajalikku teavet võimaluse kohta nõuda rahalist hüvitist riigilt, kelle territooriumil kuritegu toime pandi, pakub nõutavaid taotlusvorme ning teavet ja juhiseid taotlusvormi täitmise ja vajalike tõendavate dokumentide kohta.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Justiitsministeerium võib kanda dokumentide tõlkimisega seotud kulud ainult juhul, kui ohver või ohvri perekond seda teha ei suuda.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 15/10/2020

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Sloveenia


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Sloveenia Vabariigi Justiitsministeerium
Župančičeva 3
Ljubljana

Tel: +386 1 369 53 38
Faks: +386 1 369 53 06

E-post: Lingil klikates avaneb uus akengp.mp@gov.si
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.mp.gov.si

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Justiitsministeerium (kui abistav ametiasutus) vastutab koostöö ja teabevahetuse eest hüvitise maksmise üle otsustava komisjoni, politsei ja teiste riikide pädevate asutustega ning aitab leida sobiva lahenduse piiriülestes juhtumites (kui välisriigi kodanik on langenud kuriteo ohvriks Sloveenia Vabariigis või Sloveenia kodanik on langenud kuriteo ohvriks välisriigis).

Justiitsministeerium annab hüvitisnõude esitajatele põhiteavet hüvitise nõudmise võimaluste ja tingimuste kohta muudes ELi liikmesriikides ning küsib sel eesmärgil teavet muude liikmesriikide ametiasutustelt. Justiitsministeerium on ka pädev võtma vastu ja edastama nõudeid piiriülestes juhtumites.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Jah, tõlkekulud kannab Sloveenia Vabariik.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei. Kuriteoohvritele hüvitise maksmise seaduse (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD) kohaselt on nõude esitamine ja menetlemine ning hüvitise maksmise menetluses tehtud otsus lõivuvaba.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/03/2019

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Slovakkia


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi rehabiliteerimis- ja hüvitamisosakond

Telefon: +421288891225
Faks: +4212888 91 579

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenvictims@justice.sk
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.justice.gov.sk/

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Slovaki Vabariigi justiitsministeerium annab ohvritele teavet selle kohta, millised hüvitise saamise tingimused kehtivad liikmesriigis, kus kehavigastuse tekitanud süütegu toime pandi, ja varustab sellise hüvitise taotlemiseks vajalike taotlusvormidega ning taotluse korral pakub abi nende vormide täitmisel. Slovaki Vabariigi justiitsministeerium saadab taotlused edasi.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Slovaki Vabariigi justiitsiministeerium ei tõlgi dokumente. Tõlkimise ja sellega seotud kulud tasub kuriteo ohver.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 09/04/2021

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Soome


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Valtiokonttori (riigikassa)
P.O. Box 50
00054 Valtiokonttori, Finland

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenrikosvahingot@valtiokonttori.fi

Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Kui Te olete langenud mõnes teises Euroopa Liidu liimesriigis tahtliku vägivallakuriteo ohvriks, on Teil võimalik saada riigikassalt teavet oma õiguse kohta nõuda hüvitist kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise eest vastutavalt asutuselt riigis, kus kuritegu toime pandi. Riigikassalt saate ka vajalikud taotlusvormid ning üldised suunised ja teavet selle kohta, kuidas taotlust täita ja millised dokumendid sellele lisada.

Võite esitada taotluse riigikassale, kes saadab taotluse ja selle lisad hüvitisnõuete kohta otsuseid tegevale pädevale asutusele riigis, kus kuritegu toime pandi.

Kui hüvitisnõuete kohta otsuseid tegev teise liikmesriigi asutus palub Teil esitada lisateavet, annab riigikassa Teile vajaduse korral üldiseid suuniseid selle kohta, kuidas vastata sellele teabenõudele ja edastada lisateave seda soovinud asutusele.

Lisaks pakub riigikassa hüvitisnõuete kohta otsuseid tegevale teise liikmesriigi asutusele ametlikku abi, tagades võimaluse konsulteerida hüvitise taotleja, tunnistajate, ekspertide või muude Soomes asuvate isikutega. Riigikassa võib konsulteerida nende isikutega ka ise ja saata konsultatsiooni aruande hüvitisnõuete kohta otsuseid tegevale asutusele.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Riigikassa kannab hoolt taotluse ja sellele lisatud dokumentide tõlkimise eest keelde, mille on heaks kiitnud riik, kus kuritegu toime pandi. Dokumentide tõlkimise eest ei nõuta Teilt tasu.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Nõude saatmise eest ei nõuta Teilt tasu.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/03/2019

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Rootsi


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Brottsoffermyndigheten (kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutav amet)

Storgatan 49
Umeå, Sweden

Tel: +(46)90708200
Faks: +(46)90178353

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Postiaadress:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutav amet saab abistava asutusena aidata tagada, et nõue teise ELi riigi otsuseid tegevale asutusele on nõuetekohane ja et see saadetakse otsuseid tegevale asutusele. Amet vahendab ka nõude esitaja ja otsuseid tegeva asutuse vahelist teabe- ja sõnumivahetust, näiteks kui nõude esitajalt nõutakse otsuse tegemiseks lisateavet või -tõendeid.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Jah. Vajaduse korral dokumendid tõlgitakse. Tõlkimise kulud kannab kuriteoohvritele hüvitise maksmise ja kuriteoohvrite toetamise eest vastutav amet.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 26/03/2020

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Inglismaa ja Wales


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Kuriteokahju hüvitamise amet (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0300 003 3601

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Amet aitab Ühendkuningriigis elavatel isikutel, kes on saanud kannatada teises ELi riigis, nõuda hüvitist sellest teisest riigist.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Amet võib hankida tõendavate dokumentide tõlke ja selle eest maksta.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ameti teenused on tasuta, kuid kui teine ELi liikmesriik võtab taotluse esitamise eest tasu, siis amet seda ei maksa.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 08/10/2019

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Põhja-Iirimaa


Alljärgnevad küsimused ei ole Põhja-Iirimaa hüvitiskava puhul asjakohased.


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

-

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

-

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

-

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

-


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 08/10/2019

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Šotimaa


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Kuriteokahju hüvitamise amet (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0300 003 3601

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Amet aitab Ühendkuningriigis elavatel isikutel, kes on saanud kannatada teises ELI riigis, nõuda hüvitist sellest teisest riigist.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Amet võib hankida tõendavate dokumentide tõlke ja selle eest maksta.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ameti teenused on tasuta, kuid kui teine ELi liikmesriik võtab taotluse esitamise eest tasu, siis amet seda ei maksa.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 14/11/2019