Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Informatie over de procedure voor het verzenden van een aanvraag tot schadeloosstelling


Indien u in het buitenland (in een EU-land waar u niet woont) het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, kunt u de aanvraag indienen bij de assistentieverlenende instantie van het land waar u woont. De assistentieverlenende instantie vertaalt de aanvraag en stuurt deze door naar de beslissende instantie in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd. De beslissende instantie is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag en de betaling van de schadeloosstelling.

Hier vindt u informatie over de procedure die u moet volgen om uw aanvraag vanuit het land waar u verblijft te laten verzenden naar het EU-land waar het misdrijf is gepleegd. Volgens de EU-regelgeving is het EU-land waar het misdrijf is gepleegd, het land dat verantwoordelijk is voor de betaling van de schadeloosstelling.

Wat de te volgen procedure betreft, moet u de informatie over uw land van verblijf raadplegen.

Klik op de vlag van het betrokken land voor gedetailleerde informatie.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 08/10/2020

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - België


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

a) De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden kan slachtoffers die Belgisch onderdaan of ingezetene zijn, helpen schadeloosstelling te krijgen in een ander EU-land.

Adres:

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

b) Voor de zaken die slachtoffers van terrorisme betreffen, moet er contact worden opgenomen met de afdeling terrorisme van de commissie.

Postadres:

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme
FOD Justitie
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL
E-mailadres: De link wordt in een nieuw venster geopend.terrorvictims@just.fgov.be

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Op grond van artikel 40 van de Wet van 1 augustus 1985 is de commissie in haar hoedanigheid van ondersteunende instantie in een grensoverschrijdende zaak belast met :

1. het verstrekken aan de verzoeker van essentiële informatie betreffende de mogelijkheden om een schadeloosstelling aan te vragen in de lidstaat waar de daad werd gepleegd, alsook van de vereiste aanvraagformulieren, op basis van een handleiding samengesteld door de Europese Commissie;

2. het verstrekken aan de verzoeker, op diens verzoek, van algemene raad en informatie over de wijze waarop het formulier moet worden ingevuld en welke stukken zouden moeten worden bijgevoegd;

3. het zo spoedig mogelijk verzenden van het verzoekschrift en de eventuele bijgevoegde stukken aan de beslissende instantie van de lidstaat van de Unie waar de daad werd gepleegd, met gebruikmaking van het standaardformulier opgesteld door de Europese Commissie;

4. het geven aan de verzoeker, indien nodig, van algemene raad voor het verstrekken van de aanvullende informatie waar de beslissende instantie om verzoekt, en deze aanvullende informatie, op verzoek van de verzoeker, zo snel mogelijk rechtstreeks doorgeven aan de beslissende instantie, indien nodig met een lijst van de bijgevoegde stukken;

5. het nemen van de nodige maatregelen indien de beslissende instantie beslist de verzoeker of elke andere persoon, zoals een getuige of een deskundige, te horen.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Deze situatie heeft zich nog niet voorgedaan en over dit punt is nog geen besluit genomen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 14/01/2020

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Bulgarije


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE

De Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten

Adres: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Bulgarije

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.compensation.bg/en

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten verzoekt om assistentie van de bevoegde instanties in andere landen in zaken waarbij Bulgaarse onderdanen in het buitenland slachtoffer zijn geworden van een strafbaar feit. Ook verleent de raad juridische bijstand aan buitenlandse onderdanen die legaal in Bulgarije verblijven.

De raad helpt Bulgaarse onderdanen die in een andere EU-lidstaat het slachtoffer van een strafbaar feit zijn geworden bij het invullen van verzoeken om schadeloosstelling en stuurt de ingevulde formulieren door naar de bevoegde instantie van de betrokken andere lidstaat.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Ja. De Nationale Raad voor steun aan en schadeloosstelling van slachtoffers van strafbare feiten zal, zo nodig, de bewijsstukken vertalen. Slachtoffers van een strafbaar feit hoeven niet te betalen voor deze vertaling.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 09/03/2020

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Tsjechië


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Het Tsjechische ministerie van Justitie, dienst Schadeloosstelling

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Tel.: (420) 221997966
Fax: (420) 221997967

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.odsk@msp.justice.cz

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Deze zorgt voor het contact en de communicatie met de beslissende instantie.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

De assistentieverlenende instantie zal de documenten op haar eigen kosten vertalen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 15/06/2020

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Denemarken


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven (Erstatningsnævnet)

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Als assistentieverlenende instantie staat de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven aanvragers bij met het vertalen en indienen van hun aanvraag in een ander EU-land. Daarnaast verleent de Commissie tijdens de procedure hulp bij het vertalen van documenten die zijn ontvangen van of moeten worden ingediend in een ander EU-land.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Ja. De Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven neemt contact op met een vertaler en betaalt de kosten voor het vertalen van de vereiste documenten.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee. Alle onkosten in verband met het indienen van de aanvraag in het buitenland worden betaald door de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 05/11/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Duitsland


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Bondsministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken
Rochusstraße 1
53123 Bonn

Tel.: +49 228 99527 0
Fax: +49 228 99527 4134

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.dub@bmas.bund.de

Meer informatie vindt u hier:

De link wordt in een nieuw venster geopend.Anspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

De link wordt in een nieuw venster geopend.Schadeloosstelling van slachtoffers van in een andere EU-lidstaat gepleegde geweldsmisdrijven

Wat is de rol van de contactpunten?

De Duitse assistentieverlenende instantie van het Bondsministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken helpt slachtoffers van geweldsmisdrijven die in Duitsland wonen, om schadeloosstelling aan te vragen in de Europese lidstaat waar het misdrijf is gepleegd.

Haar rol omvat met name:

 • het verstrekken van informatie aan slachtoffers van geweldsmisdrijven over de mogelijkheden die zij hebben om in het buitenland een schadeloosstelling aan te vragen (met inbegrip van informatie over de procedure in dat land, de termijnen voor het indienen van een verzoek, de voorwaarden om in aanmerking te komen en de bewijsstukken die bij het verzoek moeten worden gevoegd);
 • het ter beschikking stellen van de verzoekformulieren van de lidstaten waar het misdrijf is gepleegd;
 • nagaan welke instantie verantwoordelijk is voor het nemen van een beslissing over het schadeverzoek in de lidstaat waar het misdrijf is gepleegd;
 • het toezenden van het schadeverzoek en eventuele bewijsstukken aan de beslissende instantie;
 • het gratis vertalen van documenten en correspondentie in de betreffende nationale taal;
 • het volgen van de voortgang van de schadevergoedingsprocedure en het op de hoogte houden van de betrokkenen.

De EU-lidstaten beslissen over een verzoek uitsluitend op basis van hun nationale wetgeving. De Duitse assistentieverlenende instantie kan geen invloed uitoefenen op de procedure in de andere lidstaat of op de beslissing.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

U mag de nodige documenten in uw nationale taal opsturen. Deze worden gratis voor u vertaald.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

De Duitse instanties brengen geen kosten in rekening. Andere EU-lidstaten kunnen kosten in rekening brengen voordat zij uw verzoek in behandeling nemen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 16/10/2020

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Estland


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Socialeverzekeringsraad

Endla 8
15092
TALLINN

Telefoon: +372 6121360
Fax: +372 6408155

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Opmerkingen:

De beslissende instantie is de Socialeverzekeringsraad samen met zijn lokale pensioenafdelingen.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Hulp bieden bij het invullen en indienen van verzoeken om schadeloosstelling en bewijsstukken bij de bevoegde instantie van een ander land.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Als iemand de bevoegde instantie van een ander land rechtstreeks benadert, komen de kosten voor rekening van die persoon. Als de documenten worden ingediend via de Socialeverzekeringsraad, worden de benodigde formulieren ingevuld en wordt indien nodig een niet-officiële vertaling bijgevoegd. De vertaling wordt betaald door de Socialeverzekeringsraad.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer een verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 28/08/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Griekenland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

De Griekse assistentieverlenende instantie (Ellinikí Archí Syndromís)

96, Mesogeion Avenue,
Athene

Tel.: 0030 210 7767312
Fax: 0030 210 7767499

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.assistingauthority@justice.gov.gr
De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicAssistingAuthority.aspx

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De assistentieverlenende instantie kan u een verzoekformulier toezenden en u informatie verstrekken over procedurele aangelegenheden en het recht van de andere lidstaat. Ook kan de assistentieverlenende instantie bemiddelen bij eventuele onduidelijkheden over uw verzoek.

De assistentieverlenende instantie zal uw verzoek in ontvangst nemen en doorsturen aan de assistentieverlenende instantie in de andere lidstaat, zonder zelf een beoordeling van het verzoek te maken, en u informeren over de voortgang van de zaak.

De assistentieverlenende instantie zal de instantie voor schadeloosstelling van de betrokken lidstaat bijstaan bij het horen van de verzoeker of andere partijen, zoals getuigen of deskundigen.

Op verzoek van de instantie voor schadeloosstelling van de betrokken lidstaat zal de assistentieverlenende instantie: a) de instantie voor schadeloosstelling bijstaan wanneer de hoorzitting door de instantie voor schadeloosstelling zelf wordt gehouden, telefonisch of per videoconferentie, in overeenstemming met het Griekse recht, in welk geval de assistentieverlenende instantie zal zorgen voor de benodigde logistieke infrastructuur; of b) de hoorzitting zelf houden, in overeenstemming met het Griekse recht, en een verslag van de hoorzitting toezenden aan de instantie voor schadeloosstelling van de betrokken lidstaat. In dat laatste geval zal het verslag van de hoorzitting, dat in het Grieks wordt opgesteld, worden vertaald in de officiële taal of een van de officiële talen van de andere lidstaat, of in een andere officiële EU-taal die de betrokken lidstaat heeft verklaard te aanvaarden.

De door de Griekse assistentieverlenende instantie voor dit doel gemaakte kosten zijn voor rekening van de Griekse staat.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het verzoekformulier en de vereiste ondersteunende documenten zullen worden vertaald onder verantwoordelijkheid en op kosten van de Griekse assistentieverlenende instantie in de officiële taal of een van de officiële talen van de lidstaat waar de instantie voor schadeloosstelling waaraan de documenten worden verzonden is gevestigd, of in een andere officiële EU-taal die de betrokken lidstaat heeft verklaard te aanvaarden.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee, tenzij het land dat het verzoek ontvangt heffingen oplegt.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 04/02/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Spanje


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Bij geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven zijn de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) de assistentieverlenende instantie.

De locaties van de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven vindt u in de volgende De link wordt in een nieuw venster geopend.link.

Bij terroristische misdrijven is het ministerie van Binnenlandse Zaken de assistentieverlenende instantie.

U kunt de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het ministerie van Binnenlandse Zaken raadplegen voor informatie over de assistentieverlenende instantie.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Bij geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven zijn de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven de assistentieverlenende instantie voor slachtoffers van misdrijven in grensoverschrijdende situaties in gevallen waarin het misdrijf in een andere EU-lidstaat dan Spanje is gepleegd en het slachtoffer zijn gewone verblijfplaats in Spanje heeft.

Er kan om schadeloosstelling worden verzocht overeenkomstig de Spaanse wetgeving, behalve als het misdrijf in Spanje is gepleegd en de aanvrager van steun zijn gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat heeft, wanneer het misdrijf in een andere EU-lidstaat dan Spanje is gepleegd en de aanvrager zijn gewone verblijfplaats in Spanje heeft. In dit laatste geval zal de assistentieverlenende instantie, het bureau voor hulp aan slachtoffers van misdrijven van de provincie waar het slachtoffer woont, meewerken aan het inleiden en behandelen van de procedures voor het toekennen van de steun door de EU-lidstaat waar het misdrijf is gepleegd en aan de aanvrager van steun de volgende informatie verstrekken:

 • informatie over de mogelijkheden om financiële steun of schadeloosstelling aan te vragen, de vereiste procedures en formulieren, waaronder de wijze waarop deze moeten worden ingevuld, en de bewijsstukken die nodig kunnen zijn;
 • algemene richtsnoeren over de wijze waarop aan verzoeken om aanvullende informatie moet worden voldaan.

Bovendien heeft het bureau voor hulp aan slachtoffers van misdrijven als assistentieverlenende instantie de volgende taken:

 • doorsturen van het verzoek en de bewijsstukken en van alle documenten die later nodig kunnen zijn naar de beslissende instantie die is aangewezen door de staat op wiens grondgebied het misdrijf is gepleegd;
 • samenwerken met de aangewezen beslissende instantie van de staat op wiens grondgebied het misdrijf is gepleegd als die staat overeenkomstig zijn nationale wetgeving instemt met een hoorzitting voor de aanvrager of andere personen.

Op verzoek van de beslissende instantie kan deze samenwerking door de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven bestaan in het bieden van de nodige ondersteuning aan de beslissende instantie om de hoorzitting rechtstreeks te laten plaatsvinden, met name per telefoon of videoconferentie, of in het houden van een hoorzitting voor een aanvrager van financiële steun of andere personen en het versturen van een verslag van de hoorzitting naar de beslissende instantie. Als de te horen persoon ermee instemt, kan de beslissende instantie de hoorzitting rechtstreeks laten plaatsvinden.

In geval van terroristische misdrijven hebben Spaanse onderdanen in het buitenland die slachtoffer worden van groepen die gewoonlijk in Spanje actief zijn of van terroristische daden tegen de Spaanse staat of Spaanse belangen, in het algemeen recht op steun als de terroristische daad buiten Spanje plaatsvond. Deelnemers aan vredes- en veiligheidsoperaties die deel uitmaken van Spaanse contingenten in het buitenland die doelwit zijn van een terroristische aanslag, hebben eveneens recht op de wettelijk vastgestelde steun.

In geval van terroristische misdrijven in grensoverschrijdende situaties is het ministerie van Binnenlandse Zaken, met name het directoraat-generaal Ondersteuning van slachtoffers van terrorisme (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), de assistentieverlenende instantie voor bovengenoemde doeleinden wanneer het misdrijf in een andere EU-lidstaat dan Spanje is gepleegd en het slachtoffer zijn gewone verblijfplaats in Spanje heeft. In dit geval voert het ministerie dezelfde taken van een assistentieverlenende instantie uit als die welke hierboven zijn beschreven voor de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Nee.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 02/12/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Frankrijk


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Bureau voor slachtofferhulp en ngo-beleid (Bureau de l'aide aux victimes et de la politique association - BAVPA) van het ministerie van Justitie is de assistentieverlenende instantie die u kan helpen bij het doorsturen van uw verzoek naar een andere lidstaat van de Europese Unie.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De assistentieverlenende instantie kan de verzoeker informatie verstrekken over de mogelijkheden om schadevergoeding aan te vragen en over de benodigde formulieren. Vervolgens stuurt zij het verzoek en de bewijsstukken door naar de assistentieverlenende instantie of (rechtstreeks) naar de beslissende instantie van de lidstaat waar het misdrijf is gepleegd.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

De assistentieverlenende instantie vertaalt de stukken niet. U moet de vereiste stukken laten vertalen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 05/11/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Kroatië


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Ministerie van Justitie (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefoon: +385 13714000
Fax: +385 13714507

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

 • De assistentieverlenende instantie is het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) en de aanvrager kan in deze gevallen een verzoek indienen bij deze instantie.
 • In het Kroatische recht worden deze gevallen aangeduid als grensoverschrijdende zaken (prekogranični slučajevi).
 • De assistentieverlenende instantie dient het verzoek en de bijlagen zo snel mogelijk in bij de bevoegde instantie van het land waar de aanvrager om schadeloosstelling verzoekt, in de officiële taal van dat land of in een andere taal die aanvaardbaar wordt geacht door het land in kwestie.
 • Bovengenoemd verzoek wordt ingediend met gebruikmaking van het door de Europese Commissie voorgeschreven formulier.
 • Als de instantie die in het land in kwestie verantwoordelijk is voor de beslissing over het verzoek, verlangt dat de aanvrager, getuigen, door de rechtbank aangewezen deskundigen of andere personen in de Republiek Kroatië worden gehoord, dan wordt dit verhoor uitgevoerd door het Comité voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), dat vervolgens een verslag van de hoorzitting indient bij de instantie van het andere land die verantwoordelijk is voor de beslissing over het verzoek.
 • Als de voor de beslissing over het verzoek verantwoordelijke instantie van het andere land verzoekt om de hoorzitting te laten plaatsvinden met gebruikmaking van technische hulpmiddelen, dan wordt de hoorzitting gehouden in samenwerking met het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië, op voorwaarde dat de te horen persoon met deze procedure instemt.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië vertaalt als assistentieverlenende instantie het verzoek in de taal van het land dat om schadeloosstelling wordt verzocht of in een andere taal die is aangewezen als de taal waarin wordt gecommuniceerd door het land in kwestie.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

 • Er hoeven geen administratieve of andere heffingen te worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden.

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 09/01/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Italië


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

In Italië wordt assistentie verleend door het openbaar ministerie (procura generale della Repubblica) bij het hof van beroep (corte d’appello) van de woonplaats van de verzoeker.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

In Italië wordt assistentie verleend door het openbaar ministerie bij het hof van beroep van de woonplaats van de verzoeker.

In zijn hoedanigheid van assistentieverlenende instantie heeft het openbaar ministerie de volgende taken:

 • het verschaft u als verzoeker alle essentiële informatie over het systeem van schadevergoeding van de EU-lidstaat waarin het strafbare feit werd gepleegd;
 • het verstrekt u de formulieren die nodig zijn om uw verzoek in te dienen;
 • het geeft u op uw verzoek algemene richtlijnen en informatie over hoe u de aanvraag moet invullen en welke stukken u mogelijk moet meesturen;
 • het ontvangt de verzoeken om schadeloosstelling en stuurt deze samen met de bewijsstukken onmiddellijk door naar de beslissende instantie van de EU-lidstaat waarin het strafbare feit werd gepleegd;
 • het helpt u aanvullende informatie te verstrekken wanneer de beslissende instantie van de lidstaat waarin het strafbare feit werd gepleegd, daarom vraagt;
 • het stuurt op uw verzoek aanvullende informatie en verdere stukken naar de beslissende instantie;
 • als de beslissende instantie van de EU-lidstaat waarin het strafbare feit werd gepleegd, u of een andere persoon wil horen, treft het openbaar ministerie de nodige maatregelen zodat de beslissende instantie de betrokken persoon rechtstreeks conform de wetten van die lidstaat kan bevragen. Als er een videoconferentie wordt gehouden, zijn de voorschriften in Wet nr. 11 van 7 januari 1998 van toepassing;
 • als de beslissende instantie van de andere EU-lidstaat daarom vraagt, zal het openbaar ministerie u of een andere persoon zelf horen en een verslag van de hoorzitting naar deze instantie sturen.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Als assistentieverlenende instantie vertaalt het openbaar ministerie bij het hof van beroep soms ook documenten. Als verzoeker hoeft u daarvoor niet te betalen.

Het openbaar ministerie stuurt alle informatie naar de beslissende instantie van de andere lidstaat in de officiële taal of een van de officiële talen van die lidstaat (dit moet wel een door de EU-instellingen gebruikte taal zijn) dan wel in een andere taal van de EU-instellingen die deze lidstaat heeft verklaard te aanvaarden.

De verslagen van de hoorzittingen van de assistentieverlenende instantie worden verstuurd in het Italiaans.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 24/02/2020

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Cyprus


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Geen informatie beschikbaar.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De assistentieverlenende instantie helpt u de informatie te vinden die nodig is om het verzoek om schadeloosstelling op te stellen en het samen met alle relevante documenten in te dienen. Dat bespaart u praktische en taalkundige problemen.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

De socialeverzekeringsdienst fungeert als de assistentieverlenende autoriteit, maar is niet verantwoordelijk voor het vertalen van bewijsstukken.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Er hoeven geen administratieve of andere heffingen te worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gestuurd.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 31/10/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Letland


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Dienst voor rechtsbijstand (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefoon: +371 67514208
Gratis nummer: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.jpa@jpa.gov.lv
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De De link wordt in een nieuw venster geopend.dienst voor rechtsbijstand kan u helpen een verzoek om schadeloosstelling in te dienen bij de bevoegde instantie van de betrokken EU-lidstaat.

De dienst voor rechtsbijstand verstrekt informatie over de door de bevoegde instanties van andere EU-lidstaten vastgestelde regels betreffende de betaling, de procedure en de aanvullende voorwaarden voor schadevergoeding door de staat. Die dienst zorgt er ook voor dat de personen die bij de strafprocedure zijn betrokken, kunnen worden gehoord, wanneer de bevoegde instantie van de EU-lidstaat die het verzoek om schadeloosstelling behandelt, daarom verzoekt.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

U moet het verzoek om schadeloosstelling indienen in een taal die door de betrokken EU-lidstaat wordt geaccepteerd.

De dienst voor rechtsbijstand zorgt voor de vertaling van de benodigde stukken en stuurt deze naar de bevoegde instantie van een andere EU-lidstaat. De kosten van de vertaling worden uit de nationale begroting betaald.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Als het verzoek om schadeloosstelling via de dienst voor rechtsbijstand naar de bevoegde instantie van een andere lidstaat wordt gestuurd, hoeft u als slachtoffer de bijbehorende kosten niet te betalen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 20/03/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Litouwen


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Het Litouwse ministerie van Justitie (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30,
Vilnius.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Het Litouwse ministerie van Justitie is bevoegd om bij de bevoegde autoriteiten van andere EU-lidstaten verzoeken om schadeloosstelling van staatsburgers van Litouwen en andere personen die hun gewone en wettige verblijfplaats in Litouwen hebben, in te dienen voor schade die zij hebben geleden als gevolg van een op het grondgebied van een andere EU-lidstaat gepleegd geweldsmisdrijf. Het ministerie van Justitie verschaft ook informatie over de voorwaarden en procedures van de bevoegde autoriteiten van andere EU-lidstaten voor schadeloosstelling in verband met schade die het gevolg is van een geweldsmisdrijf.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Ja, als dat nodig is, zal het Litouwse ministerie van Justitie hulp bieden bij het vertalen van de over te leggen bewijsstukken. Slachtoffers van een strafbaar feit hoeven de kosten van de vertaling niet zelf te betalen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee, er hoeven geen heffingen te worden betaald.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 22/10/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Luxemburg


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Ministerie van Justitie

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBURG

Tel.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@mj.public.lu
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Het Luxemburgse ministerie van Justitie helpt u de benodigde informatie te krijgen over de mogelijkheden om als slachtoffer in een andere lidstaat om schadeloosstelling te verzoeken, en dit verzoek naar de betrokken instantie in die andere lidstaat te sturen. Vervolgens kan deze instantie een besluit nemen over het verzoek.

Verder krijgt u hulp van het ministerie van Justitie wanneer de beslissende instantie in de andere lidstaat extra informatie nodig heeft.

Indien van toepassing zorgt het ministerie van Justitie ervoor dat u door de beslissende instantie wordt gehoord. Dit zal vooral via de telefoon plaatsvinden. Het is ook mogelijk dat de beslissende instantie u om een mondelinge verklaring vraagt; deze verklaring wordt dan vastgelegd in een proces-verbaal dat naar de instantie wordt gestuurd.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het verzoek kan worden ingediend in het Duits, Frans of Engels, zodat een vertaling in principe niet vereist is.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 19/03/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Hongarije


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

De districtskantoren van de overheidsinstanties in Boedapest of de provincies (lokale diensten voor slachtofferhulp), die optreden als assistentieverlenende instanties.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De assistentieverlenende instantie verstrekt verzoekformulieren, biedt hulp bij het invullen daarvan en stuurt ze door.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Ja, en de kosten worden door de staat gedragen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het doorsturen van het verzoek.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 11/03/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Malta


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Het ministerie van Justitie, Cultuur en Plaatselijk Bestuur

30, Old Treasury Street
Valletta

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Dit is de instantie die het verzoek als eerste verwerkt en beoordeelt.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Ja, de instantie vertaalt de bewijsstukken. Het bureau voor rechtsbijstand in Malta (Legal Aid Malta) betaalt de vergoedingen daarvoor en de bijbehorende kosten.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Er hoeven geen heffingen te worden betaald.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 08/03/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Nederland


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Adres :
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefoon: 070-4142000
E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.info@schadefonds.nl

Postadres :
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Op verzoek stuurt het De link wordt in een nieuw venster geopend.Schadefonds Geweldsmisdrijven u een aanvraagformulier van het desbetreffende buitenlandse fonds. Nadat het fonds het ingevulde aanvraagformulier en eventuele bijlagen van u heeft ontvangen, laten zij deze zo nodig vertalen. Vervolgens sturen zij de aanvraag door naar de betreffende instantie.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven zal de stukken zo nodig vertalen en draagt de kosten.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 15/11/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Oostenrijk


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Bondsbureau voor sociale zaken en gehandicapten, ministerie van Sociale Zaken (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice) – Afdeling Wenen
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wenen

Tel.: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.post.wien@sozialministeriumservice.at

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De taken van de assistentieverlenende instantie worden vermeld in Richtlijn 2004/80/EG van de Raad. Deze worden ook beschreven in artikel 9a van de Wet slachtoffers van misdrijven (Verbrechensopfergesetz).

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Conform artikel 11 van Richtlijn 2004/80/EG van de Raad hoeft u hiervoor als slachtoffer niet te betalen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Hieraan zijn er voor u als slachtoffer geen kosten verbonden.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 19/08/2020

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Polen


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Deze informatie is momenteel niet beschikbaar.

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De assistentieverlenende instantie verstrekt u de benodigde informatie over hoe u schadevergoeding kunt krijgen, geeft u het toepasselijke model voor het verzoekformulier en helpt u bij het invullen daarvan. Vervolgens stuurt de instantie het formulier direct door naar de bevoegde beslissende instantie in de andere EU-lidstaat.

De assistentieverlenende instantie werkt samen met de beslissende instanties in andere EU-lidstaten, die verzoeken om schadeloosstelling behandelen van mensen met een vaste woonplaats in Polen. Als onderdeel van deze samenwerking verschaft de assistentieverlenende instantie, in overleg met de personen die schadeloosstelling wensen, extra informatie en documenten, hoort zij de personen die door de assistentieverlenende instanties zijn aangewezen en helpt zij het verhoor van de aangewezen personen te organiseren, via technische hulpmiddelen die een ondervraging op afstand mogelijk maken.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het is mogelijk dat de documenten die aan de beslissende instanties in andere EU-lidstaten worden gestuurd, vertaald moeten worden. In dat geval bepaalt de assistentieverlenende instantie of dat op kosten van de staatskas moet gebeuren.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

U hoeft niets te betalen wanneer het verzoek naar het buitenland wordt gestuurd.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 11/03/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Portugal


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Commissie voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes - CPVC).

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De “assistentieverlenende instantie” in Portugal is de Commissie voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, die de volgende taken heeft:

 • helpen de informatie te verstrekken die nodig is om het verzoek in te vullen;
 • de verzoeken doorsturen naar de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het strafbare feit is gepleegd;
 • de verzoekers helpen als er aanvullende documenten nodig zijn;
 • een zitting organiseren als de bevoegde autoriteit in de andere EU-lidstaat dit nodig acht.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

De documenten moeten in het Portugees en het Engels worden ingediend. Als ze moeten worden vertaald, betaalt de CPVC dat.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 13/09/2020

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Slovenië


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Ministerie van Justitie van de Republiek Slovenië
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefoon: +386 1 369 53 38
Fax: +386 1 369 53 06

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.gp.mp@gov.si
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mp.gov.si

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Het ministerie van Justitie (als de assistentieverlenende instantie) is verantwoordelijk voor de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de commissie die over de schadeloosstelling beslist, de politie en de bevoegde instanties van andere landen. Het ministerie helpt passende oplossingen in grensoverschrijdende zaken te vinden (wanneer een buitenlander slachtoffer in de Republiek Slovenië is of een Sloveens staatsburger slachtoffer in het buitenland).

Het ministerie verschaft u basisinformatie over de mogelijkheden en voorwaarden om in andere EU-lidstaten om schadeloosstelling te verzoeken. Daartoe vraagt het ook informatie van de instanties van andere lidstaten op. Het ministerie van Justitie is ook bevoegd om in grensoverschrijdende zaken verzoeken te ontvangen en door te sturen.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Ja; de vertaalkosten worden door de Republiek Slovenië betaald.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee. Op grond van de Wet op schadevergoeding voor slachtoffers worden geen kosten in rekening gebracht voor verzoeken, handelingen en beslissingen in schadeloosstellingsprocedures (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD).


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 12/03/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Slowakije


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek — Afdeling Rehabilitatie en Schadeloosstelling

Telefoon: +421288891225
Fax: +4212888 91 579

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.victims@justice.sk
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justice.gov.sk/

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Als slachtoffer kunt u terecht bij het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek voor informatie over de voorwaarden voor het ontvangen van schadeloosstelling in de lidstaat waar het strafbare feit, met lichamelijk letsel als gevolg, heeft plaatsgevonden. Bovendien verstrekt het ministerie u de formulieren waarmee u de schadeloosstelling moet aanvragen; op uw verzoek krijgt u ook hulp bij het invullen daarvan. Het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek verstuurt de aanvragen.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek zorgt niet voor de vertaling van de benodigde documenten. Als slachtoffer van het misdrijf betaalt u de kosten voor het vertalen en de bijbehorende kosten.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 28/01/2020

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Finland


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Ministerie van Financiën (Valtiokonttori)
PL 50
00054 Valtiokonttori, Finland

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.rikosvahingot@valtiokonttori.fi

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Bent u slachtoffer van een opzettelijk geweldsmisdrijf in een andere lidstaat van de Europese Unie? Dan kan het ministerie van Financiën u informatie verschaffen over uw recht om schadevergoeding te eisen van de betrokken instantie in het land waar het misdrijf werd gepleegd. U kunt ook de benodigde verzoekformulieren van het ministerie krijgen, plus algemene richtlijnen en informatie over hoe de formulieren moeten worden ingevuld en welke documenten met het verzoek moeten worden meegestuurd.

U kunt het verzoek indienen bij het ministerie van Financiën, dat het vervolgens met de bijlagen doorstuurt naar de instantie voor schadeloosstelling die bevoegd is voor de plaats waar het misdrijf werd gepleegd.

Als de instantie van een andere lidstaat u vraagt aanvullende informatie te verstrekken, zal het ministerie van Financiën u zo nodig algemene richtlijnen geven over hoe u op dit verzoek kunt reageren. Het ministerie zal de aanvullende informatie aan de betrokken instantie zenden.

Het ministerie van Financiën zal ook officiële bijstand aan de instantie voor schadeloosstelling van de andere lidstaat verlenen; het ministerie zal ervoor zorgen dat deze instantie de verzoeker, getuigen, deskundigen of andere personen die zich in Finland bevinden, kan raadplegen. Het ministerie kan deze personen echter ook zelf raadplegen en zijn verslag over die raadpleging naar de instantie voor schadeloosstelling sturen.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Het ministerie van Financiën zorgt voor de vertaling van het verzoek en de bijgevoegde documenten in een taal die door het land waar het misdrijf is gepleegd, wordt goedgekeurd. Voor het vertalen van de documenten hoeft u niets te betalen.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Het versturen van het verzoek kost u niets.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 12/03/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Zweden


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Brottsoffermyndigheten (Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven)

Storgatan 49
Umeå, Zweden

Tel: +(46)90708200
Fax: +(46)90178353

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.registrator@brottsoffermyndigheten.se
Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Postadres:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Zweden

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

De Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven kan u helpen een verzoek aan de beslissende instantie in een ander EU-land correct op te stellen. Ook kan Brottsoffermyndigheten ervoor zorgen dat het verzoek naar de beslissende instantie wordt gestuurd. De instantie kan ook als intermediair tussen u en de beslissende instantie fungeren, bijvoorbeeld wanneer u wordt gevraagd om aanvullende informatie en bewijzen over te leggen, zodat er een beslissing kan worden gegeven.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Ja, zo nodig worden de stukken vertaald. De kosten van het vertalen komen voor rekening van de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 26/03/2020

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Engeland en Wales


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefoon: 0300 003 3601

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Ingezetenen van het VK die letsel hebben opgelopen in een ander EU-land, helpen wij om dat land te verzoeken om schadeloosstelling.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Mogelijk zorgen wij voor de vertaling van deze bewijsstukken en betalen wij daarvoor.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Wij brengen geen kosten in rekening voor onze dienstverlening, maar eventuele door een ander EU-land in rekening gebrachte kosten voor het indienen van een verzoek worden niet door ons vergoed.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 16/10/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Noord-Ierland


De volgende vragen zijn niet van toepassing op de Noord-Ierse regeling.


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

-

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

-

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

-

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

-


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 15/10/2019

Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden - Schotland


Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefoon: 0044 0300 003 3601

Website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Ingezetenen van het VK die letsel hebben opgelopen in een ander EU-land, helpen wij om dat land te verzoeken om schadeloosstelling.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Mogelijk zorgen wij voor de vertaling van deze bewijsstukken en betalen wij daarvoor.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Wij brengen geen kosten in rekening voor onze dienstverlening, maar eventuele door een ander EU-land in rekening gebrachte kosten voor het indienen van een verzoek worden niet door ons vergoed.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 14/11/2019