Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Information om hur man sänder in en ersättningsansökan


Den som fallit offer för ett brott utomlands (i ett EU-land där man inte bor) kan lämna in ansökan till biståndsmyndigheten i det land där man bor. Biståndsmyndigheten översätter och överför ansökan till beslutsmyndigheten i det land där brottet begicks. Beslutsmyndigheten ansvarar för att bedöma ansökan och utbetalningen av ersättningen.

Här finns information om hur går till väga för att få sin ansökan sänd från det land man bor i till det EU-land där brottet begicks. Enligt EU:s lagstiftning ansvarar det EU-land där brottet begicks för utbetalningen av ersättningen.

För att se hur man ska gå till väga ska man läsa den information som gäller för det land man bor i.

Välj relevant lands flagga för att läsa om vad som gäller i det landet.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 08/10/2020

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Belgien


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

a) Kommissionen för ekonomiskt stöd till offer för uppsåtliga våldsbrott (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, nedan kallad brottsofferkommissionen) kan hjälpa brottsoffer som är belgiska medborgare eller som har hemvist i Belgien att få ersättning i ett annat EU-land.

Adress:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
1000 BRUXELLES/BRUSSEL

b) I ärenden som rör offer för terrorism måste brottsofferkommissionens avdelning för terroristbrott kontaktas.

Postadress:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders – Afdeling terrorisme
SPF Justice/FOD Justitie
Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115
1000 BRUXELLES/BRUSSEL
E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterterrorvictims@just.fgov.be

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Enligt artikel 40 i lagen av den 1 augusti 1985 är brottsofferkommissionen, i sin egenskap av biståndsmyndighet i gränsöverskridande ärenden, ansvarig för att

1. ge sökanden nödvändig information om möjligheterna att begära ersättning i den medlemsstat där brottet begicks, samt tillhandahålla de ansökningsblanketter som behövs, grundat på den handbok som Europeiska kommissionen har utarbetat,

2. på begäran ge sökanden allmän vägledning och information om hur blanketten ska fyllas i och vilken styrkande handlingar som eventuellt krävs,

3. så snabbt som möjligt översända ansökan och eventuella styrkande handlingar till beslutsmyndigheten i den EU-medlemsstat där brottet begicks, genom att använda det standardformulär som Europeiska kommissionen har tagit fram,

4. vid behov tillhandahålla sökanden allmän vägledning för att uppfylla eventuella krav från beslutsmyndigheten om kompletterande information och, på sökandens begäran, så snabbt som möjligt översända sådan information direkt till beslutsmyndigheten, i förekommande fall tillsammans med en förteckning över de styrkande handlingar som översänds,

5. vidta nödvändiga åtgärder om den beslutande myndigheten beslutar att höra sökanden eller någon annan person som vittne eller sakkunnig.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Denna fråga har ännu inte uppkommit och behandlas fortfarande.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 14/01/2020

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Bulgarien


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Bulgariens justitieministerium

Nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer

Adress: 1 Ulica Slavyanska, Sofia 1040, Bulgarien

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.compensation.bg/en

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer begär hjälp från de behöriga myndigheterna i andra länder när bulgariska medborgare har utsatts för brott i utlandet. Rådet hjälper även utländska medborgare som är lagligt bosatta i Bulgarien, och vidtar åtgärder till stöd för dessa.

Det nationella rådet hjälper bulgariska medborgare som har utsatts för brott i en annan EU-medlemsstat att fylla i ansökningar om ersättning och översänder de ifyllda formulären till behörig myndighet i den andra berörda medlemsstaten.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Ja, det gör den. Det nationella rådet för stöd och ersättning till brottsoffer översätter vid behov de styrkande handlingarna. Brottsoffren betalar inte för denna översättning.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej, det finns det inte.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 09/03/2020

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Tjeckien


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Ministry of Justice of the Czech Republic, Department of Compensation

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prag 2

Tfn: (420) 221997966
Fax: (420) 221997967

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterodsk@msp.justice.cz

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Att sörja för kontakt och kommunikation med beslutsmyndigheten.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Handlingarna översätts av biståndsmyndigheten på dess egen bekostnad.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 15/06/2020

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Danmark


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Den danska nämnden för brottsskadeersättning (Erstatningsnævnet)

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Som biståndsmyndighet ska Erstatningsnævnet bistå sökande med översättning och ingivande av deras ansökan till ett annat EU-land och under handläggningen av ärendet bistå med översättning av de handlingar som mottas från ett annat EU-land, eller som ska översändas till ett annat EU-land.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Ja. Erstatningsnævnet kontaktar en översättare och står för kostnaden för översättning av de handlingar som krävs.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej. Erstatningsnævnet står för alla kostnader i samband med en ansökan som sänds utomlands.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 25/10/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Tyskland


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Tfn: +49 228 99527 0
Fax: +49 228 99527 4134

e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterdub@bmas.bund.de

Här finns mer information:

Länken öppnas i ett nytt fönsterAnspruch auf Entschädigung bei Gewalttaten im europäischen Ausland

Länken öppnas i ett nytt fönsterCompensation for victims of violent crimes committed in another EU Member State

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Den tyska stödmyndigheten vid förbundsministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor hjälper våldsbrottsoffer bosatta i Tyskland att ansöka om ersättning i det EU-land där de har lidit skada.

Den ska särskilt ha följande uppgifter:

 • Informera våldsbrottsoffer om möjligheterna att ansöka om ersättning utomlands (bl.a. förfarandet som tillämpas i det aktuella landet, tidsfrist för ansökan, villkoren för att kunna få ersättning och vilka styrkande handlingar som ska åtfölja ansökan).
 • Tillhandahålla ansökningsformulär från det aktuella EU-landet.
 • Ta reda på vilken behörig myndighet i det aktuella EU-landet som ska handlägga ansökan.
 • Vidarebefordra ersättningsansökan med styrkande handlingar till denna myndighet.
 • Översätta handlingar och korrespondens kostnadsfritt till aktuellt språk.
 • Följa det fortsatta ersättningsförfarandet och informera berörda personer om läget.

EU-länderna behandlar ansökningarna helt och hållet i enlighet med sin nationella lagstiftning. Den tyska stödmyndigheten kan inte påverka det förfarandet eller beslutet.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Det går att sända in begärda styrkande handlingar på ens eget språk. De översätts sedan kostnadsfritt.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Från Tysklands sida uttas inte några avgifter. Det är möjligt att andra EU-länder tar ut en avgift innan en ansökan behandlas.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/10/2020

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Estland


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Social Insurance Board

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Fax: +372 640 8155

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Kommentarer:

Beslutsmyndighet är socialförsäkringsnämnden tillsammans med dess lokala pensionsavdelningar.

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Biståndsmyndigheten hjälper till med att fylla i och översända ansökningar om ersättning och styrkande handlingar till den behöriga myndigheten i ett annat land.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Om en person vänder sig direkt till den behöriga myndigheten i ett annat land står den personen för kostnaderna. Om handlingarna översänds via socialförsäkringsnämnden fyller denna i de formulär som krävs och bifogar vid behov en inofficiell översättning. Översättningen betalas av socialförsäkringsnämnden.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 28/08/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Grekland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Den grekiska biståndsmyndigheten (Ellinikí Archí Syndromís)

96, Mesogeion Avenue,
Aten

Tfn: 0030 210 7767312
Fax: 0030 210 7767499

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterassistingauthority@justice.gov.gr
Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicAssistingAuthority.aspx

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Biståndsmyndigheten kan skicka ett ansökningsformulär till dig som du ska fylla i. Den kan också ge dig information i frågor som rör förfarandet och om lagen i den andra staten. Dessutom kan den medla vid eventuella oklarheter beträffande din ansökan.

Biståndsmyndigheten tar emot din ansökan och vidarebefordrar den till motsvarande biståndsmyndighet i det andra landet. Den gör ingen egen bedömning av ansökan, men informerar dig om hur ärendet fortskrider.

Biståndsmyndigheten bistår den berörda medlemsstatens brottsoffermyndighet vid förhör med den sökande och andra parter, t.ex. vittnen eller sakkunniga.

På begäran av den berörda medlemsstatens brottsoffermyndighet a) bistår biståndsmyndigheten ersättningsmyndigheten när denna själv håller förhöret, via telefon eller videokonferens, i enlighet med grekisk lag (i så fall tillhandahåller och garanterar biståndsmyndigheten den logistiska infrastruktur som behövs) eller b) håller biståndsmyndigheten själv förhöret, i enlighet med grekisk lag, och översänder en rapport om förhöret till den berörda medlemsstatens brottsoffermyndighet. I det sistnämnda fallet översätts den rapport som utarbetas på grekiska till det officiella språket, eller ett av de officiella språken, i den andra medlemsstaten, eller till något annat EU-språk som medlemsstaten har uppgett att den godtar.

Den grekiska biståndsmyndighetens översättningskostnader bärs av den grekiska staten.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Biståndsmyndigheten ansvarar för, och bekostar, översättning av ansökningsformuläret och de styrkande handlingar som krävs till det officiella språket, eller ett av de officiella språken, i den medlemsstat där den brottsmyndighet som dokumentationen ska översändas till är belägen, eller till något annat EU-språk som medlemsstaten har uppgett att den godtar.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej, om inte det land som mottar ansökan tar ut avgifter.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 04/02/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Spanien


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

För våldsbrott och sexualbrott fungerar kontoren för stöd till brottsoffer (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) som biståndsmyndighet.

Var kontoren för stöd till brottsoffer finns framgår av följande Länken öppnas i ett nytt fönsterlänk.

För terroristbrott fungerar inrikesministeriet som biståndsmyndighet.

Mer information om biståndsmyndigheten finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterinrikesministeriet webbplats.

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

För våldsbrott och sexualbrott fungerar kontoren för stöd till brottsoffer som biståndsmyndighet för personer som utsatts för brott i gränsöverskridande situationer, om brottet begicks i en annan EU-medlemsstat än Spanien och offret har hemvist i Spanien.

Ersättning kan sökas kan i enlighet med spansk lagstiftning, med undantag av om brottet begicks i Spanien och sökanden har hemvist i en annan EU-medlemsstat, eller om brottet begicks i en annan EU-medlemsstat än Spanien och offret har hemvist i Spanien. I det sistnämnda fallet sker samverkan med biståndsmyndigheten, dvs. kontoret för stöd till brottsoffer i den provins där brottsoffret bor, när det gäller att inleda och handlägga förfarandet för att beviljas ersättning från den EU-medlemsstat där brottet begicks. Detta kontor ska förse sökanden med

 • information om möjligheten att begära ekonomiskt stöd eller ersättning, vilka förfaranden och formulär som ska användas, inklusive hur dessa ska fyllas i, och de styrkande handlingar som eventuellt är nödvändiga,
 • allmän vägledning om hur uppmaningar om ytterligare upplysningar ska tillmötesgås.

Som biståndsmyndighet måste kontoren för stöd till brottsoffer dessutom

 • vidarebefordra ansökan och styrkande handlingar, samt de handlingar som senare kan krävas, till den beslutsmyndighet som har utsetts av den stat inom vars territorium brottet begicks,
 • samarbeta med den myndighet som utsetts till beslutsmyndighet i den stat inom vars territorium brottet begicks om den staten, i enlighet med nationell lagstiftning, går med på hålla förhör med sökanden eller någon annan person.

På beslutsmyndighetens begäran bör kontoren för stöd till brottsoffer göra allt de kan för att beslutsmyndigheten ska kunna hålla förhöret direkt, via telefon eller videokonferens, eller höra en person som ansöker om ekonomiskt stöd eller någon annan person och skicka en rapport om förhöret till beslutsmyndigheten. Beslutsmyndigheten kan hålla ett direkt förhör om den person som ska förhöras går med på detta.

Vid terroristbrott i form av en terrorattack i utlandet har spanska medborgare som är bosatta utomlands och som drabbats av en attack som utförts av grupper som i vanliga fall opererar i Spanien, eller av terroristattacker mot den spanska staten eller spanska intressen, i regel rätt till stöd. På samma sätt har även de personer som deltar i spanska freds- och säkerhetsbevarande styrkors operationer i utlandet, och som utsätts för en terrorattack, rätt till det stöd som föreskrivs i lagen.

Vid terroristbrott i gränsöverskridande situationer, där brottet begås i en annan EU-medlemsstat än Spanien och brottsoffret har hemvist i Spanien, fungerar inrikesministeriet – särskilt generaldirektoratet för stöd till offer för terrorism (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior) – som biståndsmyndighet. Inrikesministeriet utför således samma funktioner i egenskap av biståndsmyndighet som ovannämnda kontor för stöd till brottsoffer.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Nej.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 02/12/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Frankrike


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Den biståndsmyndighet som kan hjälpa dig att översända din ansökan till en annan EU-medlemsstat är Länken öppnas i ett nytt fönsterbyrån för brottsofferstöd och organisationspolitik (Bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative – BAVPA) vid justitieministeriet.

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Biståndsmyndigheten kan informera den som ansöker om ersättning om de olika ersättningsalternativ som finns, och tillhandahålla de nödvändiga formulären. Biståndsmyndigheten översänder sedan ansökan och de styrkande handlingarna till biståndsmyndigheten i den medlemsstat där brottet begicks eller direkt till beslutsmyndigheten i det landet.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Biståndsmyndigheten översätter inte handlingar. Vid behov måste du själv se till att handlingarna översätts.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 25/10/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Kroatien


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Justitieministeriet (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefon: +385 1 371 40 00
Fax : +385 1 371 45 07

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

 • Biståndsmyndighet är det kroatiska justitieministeriet (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske) och sökanden kan inge en ansökan till denna myndighet i dessa ärenden.
 • I kroatisk rätt kallas dessa ärenden gränsöverskridande ärenden (prekogranični slučajevi).
 • Biståndsmyndigheten ska så snabbt som möjligt vidarebefordra ansökan och dess bilagor till behörig myndighet i det land där sökanden begär ersättning. Ansökan ska inges på det landets officiella språk eller på ett annat språk som det landet godtar.
 • Ansökan ska inges med hjälp av det formulär som Europeiska kommissionen föreskriver.
 • Den myndighet i det berörda landet som är ansvarig för att fatta beslut om ansökan (beslutsmyndigheten) kan begära att sökanden, vittnen, sakkunniga som domstolen har utsett eller andra personer ska förhöras i Kroatien. Förhören hålls i så fall av kommittén för ersättning till brottsoffer (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela). Efter förhöret överlämnar denna en rapport om förhöret till det andra landets beslutsmyndighet.
 • Om det andra landets beslutsmyndighet begär att tekniska hjälpmedel ska användas vid förhöret, ska förhöret hållas i samverkan med det kroatiska justitieministeriet, förutsatt att den person som ska förhöras ger sitt samtycke till detta.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Det kroatiska justitieministeriet ska i sin egenskap av biståndsmyndighet översätta ansökan till det språk som talas i det land där ansökan görs, eller till ett annat språk som det landet har angett som kommunikationsspråk.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

 • Inga administrativa eller andra avgifter ska betalas när ansökan sänds utomlands.

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 21/03/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Italien


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

I Italien är biståndsmyndigheten den allmänna åklagarmyndigheten (procura generale della Repubblica) vid appellationsdomstolen (corte d’appello) med behörighet på sökandens bosättningsort.

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

I Italien är biståndsmyndigheten den allmänna åklagarmyndigheten vid appellationsdomstolen med behörighet på sökandens bosättningsort.

I sin roll som biståndsmyndighet har åklagarmyndigheten följande arbetsuppgifter:

 • Den ska ge sökanden all nödvändig information om ersättningssystemet i den EU-medlemsstat där brottet begicks.
 • Den ska förse sökanden med alla formulär som denne behöver för att inge sin ansökan.
 • På sökandens begäran ska den ge sökanden allmän vägledning och information om hur ansökan ska fyllas i och vilka styrkande handlingar som eventuellt behövs.
 • Den ska ta emot ansökningar om ersättning och utan dröjsmål vidarebefordra dessa, tillsammans med styrkande handlingar, till beslutsmyndigheten i den EU-medlemsstat där brottet begicks.
 • Den ska hjälpa sökanden att tillmötesgå en eventuell begäran om kompletterande uppgifter från beslutsmyndigheten i den EU-medlemsstat där brottet begicks.
 • På sökandens begäran ska den översända eventuella kompletterande uppgifter och ytterligare dokumentation till beslutsmyndigheten.
 • Om beslutsmyndigheten i den EU-medlemsstat där brottet begicks beslutar att förhöra sökanden eller någon annan person ska åklagarmyndigheten vidta de åtgärder som behövs för att beslutsmyndigheten ska kunna hålla direkta förhör med den berörda personen i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten. Om en videokonferens genomförs gäller reglerna i lag nr 11 av den 7 januari 1998.
 • På begäran av beslutsmyndigheten i den andra EU-medlemsstaten håller åklagarmyndigheten själv förhöret med sökanden eller någon annan person och översänder en rapport av förhöret till beslutsmyndigheten.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

De arbetsuppgifter som åklagarmyndigheten vid appellationsdomstolen utför i sin roll som biståndsmyndighet kan inbegripa översättning av handlingar. I så fall behöver sökanden inte betala för detta.

Åklagarmyndigheten översänder all information till beslutsmyndigheten i den andra EU-medlemsstaten på det officiella språket (eller ett av de officiella språken) i den medlemsstaten. Detta måste dock vara ett av EU:s officiella språk, eller alternativt ett annat av EU:s officiella språk som den medlemsstaten har förklarat sig kunna godta.

Rapporterna från de förhör som biståndsmyndigheten genomför översänds på italienska.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 24/02/2020

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Cypern


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Ingen information tillgänglig.

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Biståndsmyndighetens roll är att hjälpa dig att få tag på den information du behöver för att fylla i och lämna in ansökan om ersättning, tillsammans med alla relevanta handlingar. Biståndsmyndigheten hjälper dig med både praktiska och språkliga problem.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Socialförsäkringsmyndigheten fungerar som biståndsmyndighet men är inte ansvarig för översättningen av styrkande handlingar.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Inga administrativa eller andra avgifter behöver betalas när ansökan sänds utomlands.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 31/10/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Lettland


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Rättshjälpsmyndigheten (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Gratisnummer: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterjpa@jpa.gov.lv
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättshjälpsmyndigheten kan hjälpa brottsoffret att inge en ansökan om statlig ersättning till behörig myndighet i den berörda EU-medlemsstaten.

Rättshjälpsmyndigheten informerar brottsoffret om de bestämmelser för betalning, förfaranden och ytterligare krav för att erhålla statlig ersättning som fastställts av de behöriga myndigheterna i andra EU-medlemsstater. Den ser också till att de personer som deltar i brottmålsprocessen kan höras när detta begärs av den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat som prövar begäran om statlig ersättning.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Du bör inge din ansökan om statlig ersättning på det språk som den berörda EU-medlemsstaten har angett att den godtar.

Rättshjälpsmyndigheten sörjer för att de nödvändiga handlingar som den skickar till den behöriga myndigheten i en annan EU-medlemsstat översätts. Staten står för kostnaden för översättningen.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Om ansökan om statlig ersättning sänds till den behöriga myndigheten i en annan EU-medlemsstat via rättshjälpsmyndigheten behöver brottsoffret inte stå för några kostnader i samband med översändandet av begäran.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 20/03/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Litauen


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Litauens justitieministerium (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Litauens justitieministerium har befogenhet att till behöriga myndigheter i andra EU-medlemsstater skicka ansökningar om ersättning för skada som uppkommit till följd av ett våldsbrott som begåtts i en annan EU-medlemsstat, och som ingetts av litauiska medborgare och andra personer som är lagligt och varaktigt bosatta i Litauen. Justitieministeriet tillhandahåller dessutom information om andra EU-medlemsstaters villkor och förfaranden för att ansöka om ersättning för skada som uppkommit till följd av våldsbrott.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Ja, vid behov hjälper Litauens justitieministerium till att översätta de handlingar som ska inges. Brottsoffret behöver inte stå för översättningskostnaderna.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej, inga avgifter tas ut.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 22/10/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Luxemburg


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Justitieministeriet

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBURG

Tfn: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@mj.public.lu
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Luxemburgs justitieministerium hjälper brottsoffret att få viktig information om möjligheterna att begära ersättning i en annan medlemsstat och med att översända ersättningsansökan till den ansvariga myndigheten i den andra medlemsstaten så att denna kan fatta beslut om ansökan.

Justitieministeriet hjälper även brottsoffret om beslutsmyndigheten i den andra medlemsstaten behöver ytterligare information.

I förekommande fall ser justitieministeriet till att beslutsmyndigheten kan höra brottsoffret, särskilt via telefonkonferens. Beslutsmyndigheten kan även be ministeriet att inhämta muntliga utsagor från brottsoffret. Dessa sammanställs i en rapport som ska översändas till beslutsmyndigheten.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

En ansökan som ska sändas utomlands kan inges på tyska, franska eller engelska. Översättning är därför i princip inte nödvändig.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 19/03/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Ungern


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Statsförvaltningens lokalkontor i Budapest eller i provinserna.

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Biståndsmyndigheten tillhandahåller ansökningsformulär, hjälper dig att fylla i ansökningsformulären och sänder iväg dem.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Ja, och staten står för kostnaderna.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej, det kostar inget att sända ansökan utomlands.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 11/03/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Malta


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

The Ministry for Justice, Culture and Local Government (ministeriet för justitiefrågor, kultur och lokal förvaltning)

30, Old Treasury Street
Valletta

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Den har till uppgift att genomföra en preliminär behandling och bedömning av ansökan.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Ja, myndigheten översätter de styrkande handlingarna. Maltas kontor för rättshjälp betalar avgifterna och tillhörande utgifter.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Inga andra avgifter tas ut.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 08/03/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Nederländerna


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adress :
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Tfn: 070-4142000
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@schadefonds.nl

Postadress:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Fonden (Länken öppnas i ett nytt fönsterSchadefonds Geweldsmisdrijven) sänder ett ansökningsformulär för den relevanta utländska fonden till den som så begär. När fonden har fått tillbaka det ifyllda ansökningsformuläret och eventuella bifogade handlingar, ser den till att dessa vid behov översätts och vidarebefordrar dem sedan till berörd myndighet.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Fonden översätter vid behov handlingarna och står för kostnaderna.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 28/04/2020

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Österrike


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Förbundsmyndigheten för sociala frågor och frågor rörande personer med funktionsnedsättning, socialministeriet (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice) – lokalkontoret i Wien
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Tfn: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterpost.wien@sozialministeriumservice.at

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Biståndsmyndighetens arbetsuppgifter fastställs i direktiv 2004/80/EG. De beskrivs även i § 9a i lagen om brottsoffer (Verbrechensopfergsetz).

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

I enlighet med artikel 11 i direktiv 2004/80/EG behöver brottsoffret inte betala för detta.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Inga avgifter tas ut av brottsoffret.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 19/08/2020

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Polen


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Information saknas.

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Biståndsmyndigheten ger dig den information du behöver för att få ersättning, tillhandahåller lämpligt ansökningsformulär och hjälper dig att fylla i det, och hjälper dig sedan att så snabbt som möjligt sända det till beslutsmyndigheten i en annan EU-medlemsstat.

Biståndsmyndigheten samarbetar med beslutsmyndigheterna i andra EU-medlemsstater, som prövar ansökningar om ersättning från personer med hemvist i Polen. Som ett led i samarbetet tillhandahåller biståndsmyndigheten, i samråd med de personer som ansöker om ersättning, kompletterande information och handlingar, hör personer som biståndsmyndigheterna har uppgett och hjälper till att organisera förhören med dessa. I detta arbete tar den hjälp av teknisk utrustning som gör det möjligt att hålla förhören på distans.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Om handlingar som sänds till beslutsmyndigheterna i andra EU-medlemsstater behöver översättas avgör biståndsmyndigheten om översättningarna ska bekostas av statskassan.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Inga avgifter tas ut för att sända ersättningsansökan utomlands.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 11/03/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Portugal


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Länken öppnas i ett nytt fönsterNämnden för skydd av brottsoffer (CPCV).

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

”Biståndsmyndighet” i Portugal är nämnden för skydd av brottsoffer, som har följande uppgifter:

 • Tillhandahålla den information som behövs för att fylla i ansökan/anspråk.
 • Vidarebefordra ansökningarna till den beslutande myndigheten i det EU-land där brottet begicks,
 • Vägleda sökande om ytterligare handlingar behövs.
 • Anordna en utfrågning om den beslutande myndigheten i den andra medlemsstaten anser det vara nödvändigt.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Handlingarna måste lämnas in på portugisiska och på engelska. Om de behöver översättas står CPCV för kostnaden.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/09/2020

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Rumänien


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Den rumänska biståndsmyndighet som utsetts i enlighet med artikel 3.1 i rådets direktiv 2004/80/EG är

Justitieministeriet (Ministerul Justiției)
Direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
Avdelningen för internationellt rättsligt samarbete på privaträttens område (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bukarest, code 050741
Tfn +40 372041077
Fax +40 372041079
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterdreptinternational@just.roLänken öppnas i ett nytt fönsterddit@just.ro

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Rumänska medborgare, statslösa personer eller utländska medborgare som lagligt vistas i Rumänien och som har utsatts för ett uppsåtligt våldsbrott i en annan EU-medlemsstat kan, med stöd av biståndsmyndigheten i Rumänien, begära ekonomisk ersättning från den stat som brottet begicks i, i enlighet med lagkraven i den staten.

Rumänska medborgare, statslösa personer eller utländska medborgare som lagligt vistas i Rumänien och som har utsatts för ett uppsåtligt våldsbrott i en annan EU-medlemsstat kan inge en begäran till justitieministeriet för att få ekonomisk ersättning från den stat som brottet begicks i, tillsammans med styrkande handlingar.

Justitieministeriet tillhandahåller sökanden nödvändig information om möjligheterna att begära ekonomisk ersättning från den stat där brottet begicks, de ansökningsformulär som krävs samt information och instruktioner om hur man fyller i formulären och om de styrkande handlingar som behövs.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Justitieministeriet bär endast kostnaderna för att översätta handlingar om brottsoffret eller brottsoffrets familj inte själva kan betala översättningskostnaderna.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 15/10/2020

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Slovenien


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Sloveniens justitieministerium
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon: +386 1 369 53 38
Fax: +386 1 369 53 06

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstergp.mp@gov.si
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mp.gov.si

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Justitieministeriet är (i sin egenskap av biståndsmyndighet) ansvarigt för samarbete och utbyte av information mellan kommittén för ersättning till brottsoffer (som fattar beslut om ersättning), polisen och behöriga myndigheter i andra länder, och hjälper till att hitta lämpliga lösningar i gränsöverskridande fall (när en utlänning har utsatts för ett brott i Slovenien eller när en slovensk medborgare har utsatts för ett brott utomlands).

Justitieministeriet tillhandahåller sökande grundläggande information om möjligheterna och villkoren för att ansöka om ersättning i andra EU-medlemsstater. I detta syfte begär ministeriet även in information från myndigheterna i andra medlemsstater. Justitieministeriet är även behörigt att ta emot och vidarebefordra ansökningar i gränsöverskridande fall.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Ja, Slovenien står för översättningskostnaderna.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej. Inga avgifter tas ut för ansökningar, handlingar eller beslut i ersättningsförfaranden enligt lagen om ersättning till brottsoffer (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 12/03/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Slovakien


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Slovakiens justitieministerium – avdelningen för rehabilitering och brottsskadeersättning

Telefon: +421288891225
Fax: +4212888 91 579

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstervictims@justice.sk
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.justice.gov.sk/

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Det slovakiska justitieministeriet informerar brottsoffer om gällande ersättningsvillkor i den medlemsstat där det brott som orsakade kroppsskadan begicks och vilka ansökningsformulär som krävs för att ansöka om sådan ersättning. På begäran hjälper ministeriet även till att fylla i ansökningarna. Det slovakiska justitieministeriet sänder iväg ansökningarna.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Det slovakiska justitieministeriet översätter inte de nödvändiga handlingarna. Brottsoffret betalar för översättningen och tillhörande kostnader.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 28/01/2020

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Finland


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Statskontoret
PB 50
00054 Statskontoret, Finland

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterrikosvahingot@valtiokonttori.fi

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/brottsskadeersattningar/

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Om du har utsatts för ett uppsåtligt våldsbrott i en annan EU-medlemsstat kan du få information från Statskontoret om din rätt att ansöka om ersättning från brottsskademyndigheten i det land där brottet begicks. Du kan även få de nödvändiga ansökningsformulären från Statskontoret, samt allmän vägledning och information om hur du bör fylla ansökan och vilka handlingar som eventuellt måste bifogas ansökan.

Du kan inge ansökan till Statskontoret. Statskontoret sänder sedan ansökan och dess bilagor till behörig ersättningsmyndighet på den ort där brottet begicks.

Om en annan medlemsstats ersättningsmyndighet ber dig inkomma med ytterligare upplysningar ger Statskontoret dig vid behov allmän vägledning om hur du ska besvara en sådan begäran och översänder de kompletterande upplysningarna till den ersättningsmyndighet som begärt dem.

Statskontoret bistår även ersättningsmyndigheten i den andra medlemsstaten genom att göra det möjligt för den att höra sökanden, vittnen, sakkunniga eller andra personer som befinner sig i Finland. Alternativt kan Statskontoret självt höra dessa personer och översända en rapport om förhören till ersättningsmyndigheten.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Statskontoret sörjer för att ansökan och bifogade handlingar översätts till ett språk som godtas av det land där brottet begicks. Inga avgifter tas ut för översättningen av handlingarna.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Inga avgifter tas ut för översändandet av ansökan.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 29/04/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Sverige


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Brottsoffermyndigheten

Storgatan 49
Umeå

Tfn : (46)90708200
Fax: (46)90178353

E-post : Länken öppnas i ett nytt fönsterregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Webbplats : Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.brottsoffermyndigheten.se/

Postadress:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sverige

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Brottsoffermyndigheten som biståndsmyndighet kan hjälpa till så att ansökan till den beslutande myndigheten i annat EU-land görs på rätt sätt och ser också till att ansökan skickas till den beslutande myndigheten. Brottsoffermyndigheten förmedlar även uppgifter och besked mellan sökanden och den beslutande myndigheten, t.ex. när det behövs kompletterande uppgifter eller utredning från sökanden för att beslut ska kunna fattas.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Ja, översättning sker om det behövs. Kostnaden för översättning står Brottsoffermyndigheten för.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 26/03/2020

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - England och Wales


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tfn: 0300 003 3601

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Vi hjälper personer bosatta i Förenade kungariket som har skadats i ett annat EU-land att ansöka om ersättning från det landet.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Vi kan låta göra och betala för översättningar av styrkande handlingar.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Vi tar inte ut någon avgift för våra tjänster. Däremot betalar vi inte kostnaden för att inge en ansökan om en sådan avgift tas ut av ett annat EU-land.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/10/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Nordirland


Följande frågor är inte tillämpliga på det nordirländska programmet.


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

-

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

-

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

-

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

-


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 15/10/2019

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Skottland


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tfn: 0044 0300 003 3601

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Vi hjälper personer bosatta i Förenade kungariket som har skadats i ett annat EU-land att ansöka om ersättning från det landet.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Vi kan låta göra och betala för översättningar av styrkande handlingar.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Vi tar inte ut någon avgift för våra tjänster. Däremot betalar vi inte kostnaden för att inge en ansökan om en sådan avgift tas ut av ett annat EU-land.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 14/11/2019