Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Австрия


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Федералната служба за социални въпроси и хора с увреждания, Министерство на социалните въпроси (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice) — клон Виена
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

телефон: 0043 158831
факс: 0043(0)10599882516

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецpost.wien@sozialministeriumservice.at

Каква е ролята на органа за помощ?

Задачите на органа за помощ са определени в Директива 2004/80/ЕО на Съвета. Те са описани и в раздел 9а от Закона за жертвите на престъпления (Verbrechensopfergsetz).

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

В съответствие с член 11 от Директива 2004/80/ЕО на Съвета жертвата не трябва да плаща за това.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Жертвата не заплаща никакви разходи.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 19/08/2020