Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Belgia


Jaki organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

a) Komisja ds. Pomocy Finansowej na rzecz Ofiar Umyślnych Aktów Przemocy (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) zapewnia pomoc ofiarom, które są obywatelami lub mieszkańcami Belgii, w uzyskaniu kompensaty w innym państwie członkowskim UE.

Adres:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Ofiary terroryzmu powinny skontaktować się z Wydziałem ds. Terroryzmu tej Komisji.

Adres pocztowy:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Adres e-mail: Link otworzy się w nowym oknieterrorvictims@just.fgov.be

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 1 sierpnia 1985 r. Komisja – jako organ pomocniczy w sprawach transgranicznych – odpowiada za:

1. zapewnienie wnioskodawcy niezbędnych informacji na temat możliwości ubiegania się o kompensatę w państwie członkowskim, w którym popełniono przestępstwo, a także wymaganych formularzy wniosków – w oparciu o podręcznik opracowany przez Komisję Europejską;

2. zapewnienie wnioskodawcy – na jego wniosek – ogólnych wytycznych i informacji na temat sposobu, w jaki należy wypełnić formularz, oraz dokumentów potwierdzających, jakie mogą być wymagane;

3. jak najszybsze przesłanie wniosku i wszystkich wymaganych dokumentów do organu rozstrzygającego w państwie członkowskim UE, w którym popełniono przestępstwo, przy wykorzystaniu standardowego formularza opracowanego przez Komisję Europejską;

4. w razie konieczności – zapewnienie wnioskodawcy ogólnych wytycznych dotyczących przekazywania dodatkowych informacji, o które zwrócił się organ rozstrzygający, oraz – na wniosek wnioskodawcy – jak najszybsze przekazywanie takich informacji bezpośrednio do organu rozstrzygającego, w stosownych przypadkach wraz z wykazem wszelkich przekazanych dokumentów potwierdzających;

5. podjęcie niezbędnych działań organizacyjnych, jeżeli organ rozstrzygający postanowi przesłuchać wnioskodawcę lub inną osobę w charakterze świadka lub biegłego.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Problem ten dotychczas się nie pojawił i nadal jest przedmiotem rozważań.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 14/01/2020